Trebon PLUS

Transkrypt

Trebon PLUS
TrebonPLUS
Superwydajnykoncentratdopraniatkaninbiałychwtemperaturze30,60
i90°Cwewszystkichtwardościachwody.Niezawierafosforanów,
nadboranóworazNTA.
TrebonPLUSTMD28/02
Charakterystyka
Szczególniebezpiecznydlaśrodowiska.Niezawierazeolitów,fosforanów,nadboranówiNTA.
Doskonaleusuwazabrudzeniapigmentoweitłuszczowe.
Efektywneiłagodnewybielajużod40°C.
Dezynfekujejużw40°C.
Wprzypadkupraniaskażonejbieliznylubbielizny,któramożebyćskażona,temperaturapraniamusi
wynosić60°Ciczas20minut.
Niezawodniekompleksujejonymetaliciężkich.
Bardzodobreefektypraniawwodzietwardejimiękkiej.
Zapobiegainkrustracjitkaninyiosadzaniusięwpralnicy.
Szczególnieniskopieniący.
Ekonomicznywużyciu-bardzoniskieilościdozowanegoproszku.
Szczególnieodpowiednidopraniakoszulibiałychwyrobówwłókienniczych.
1kgTERBONPLUSwystarczadowyprania100–60kgbielizny(twardośćwodyI–IV).
Skład
Składnik
Zawartość
procentowa
Związkiwybielającenabazietlenu
≥30%
Niejonowezwiązkipowierzchniowoczynne
5-15%
Polikarboksylany,fosfoniany,anionowezwiązkipowierzchniowoczynne,rozjaśniacze
optyczne,kompozycjezapachowe,enzymy
<5%
ChemischeFabrikKreussler+CoGmbH,Postfach120454,D-65082Wiesbaden
Tel.+49(0)6119271-0,Fax(0611)9271-111www.kreussler.com,mailto:[email protected]
Kompetentnyiefektywnywchemiidotkaninihigienie
Danefizyko–chemiczne
Postaćfizyczna
Biało–niebieskiproszek
Ciężarnasypowy
800±50g/l
Alkalicznośćkaustyczna
2,1±0,3g/l(1%roztwór)
Certyfikaty
Znajdujesięnaliścieśrodkówpiorąco-dezynfekującychprzygotowanejprzezInstytutuRobertaKocha
zgodniez§18ustawyozapobieganiuinfekcjom.PotwierdzonedziałaniebakteriobójczetypuAB,w
temperaturze60°C,dozowanie4g/l;czas20min.
PosiadawłaściwościbakteriobójczewymaganeeuropejskąnormąDINEN1276(PN-EN1276:2000)
dozowanie5g/l;temperatura40°C;czas:20min
dozowanie1g/l;temperatura60°C;czas:5min
PosiadawłaściwościgrzybobójczezgodneeuropejskąnormąDINEN1275(PN-EN1275:2006)
dozowanie2,5g/lwtemp.40°C;czas:5min(Candidaalbicans)
dozowanie2,5g/lwtemp.40°C;czas:10min(AspergillusNiger)
Stosujbiocydybezpiecznie.Przedużyciemzawszeczytajetykietęiinformacjęoprodukcie.
ChemischeFabrikKreussler+CoGmbH,Postfach120454,D-65082Wiesbaden
Tel.+49(0)6119271-0,Fax(0611)9271-111www.kreussler.com,mailto:[email protected]
Kompetentnyiefektywnywchemiidotkaninihigienie
Zastosowanie
Twar-dość
Twardośćwody(°dH)
Dozowanie(g/kg)wtemp.30-90°C
Ilośćwypranejbielizny*
1
0-7(miękka)
10(13ml/kg)
100kg
2
7-14(średniotwarda)
12(15ml/kg)
83kg
3
14-21(twarda)
14(18ml/kg)
70kg
4
>21(bardzotwarda)
16(20ml/kg)
63kg
*1kgTREBONPLUSwystarczającanawypranienormalniezabrudzonejbieliznywpralnicyo4,5kg
wsadzie,przyzastosowaniupraniagłównegowtemperaturze60°C.
Dozowaniedlapralnico–wirówek:
Twardość
4-5kg
Wielkość
wsadu
8-10kg
Wielkość
wsadu
14-16kg
Wielkość
wsadu
22-25kg
Wielkość
wsadu
30-35kg
Wielkość
wsadu
1
65ml
130ml
210ml
325ml
460ml
2
75ml
150ml
240ml
375ml
525ml
3
90ml
180ml
290ml
450ml
630ml
4
100ml
200ml
320ml
500ml
700ml
Informacjadodatkowadotyczącanamaczanie:
Tkaninyonietrwałychbarwnikachmogąutracićkolorwprzypadkuzbytdługiegonamaczania(np.przez
noc).
Stosowanieiprzechowywanie
Przechowywaćwmiejscuchłodnymisuchymmiejscu.
OkrestrwałościTREBONPLUSwynosi24miesięcy,gdyjestskładowanywzamkniętympojemniku.
Bezpieczenstwouzytkowania
Szczególoweinformacjezawartesawkarciecharakterystykiproduktu,którajestdostepnanazadanie
klienta.
Opakowaniastandardowe
Jednostkawysylkowa/paleta
Workiplastikowe
20
ChemischeFabrikKreussler+CoGmbH,Postfach120454,D-65082Wiesbaden
Tel.+49(0)6119271-0,Fax(0611)9271-111www.kreussler.com,mailto:i[email protected]
Kompetentnyiefektywnywchemiidotkaninihigienie