SIWZ - 26 WOG :: Aktualności

Transkrypt

SIWZ - 26 WOG :: Aktualności
Nr sprawy: ZP/39/2015
ZATWIERDZAM
DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4809
…………….…………………..
pł k Ra f a ł S mu s z kiew ic z
dn ia 0 3 .0 6 .2 0 1 5 .
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
o wartości zamówienia poniżej równowartości 134 000 euro
Zakup i dostawa sprzętu RTV, aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz,
projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
ZEGRZE 201 5
Nr sprawy: ZP/39/2015
ROZDZIAŁ I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest SKARB PAŃSTWA - JEDNOSTKA WOJSKOWA 4809
Adres: ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
Numer telefonu: 48 261 883 782
Numer faksu: 48 261 883 868
e-mail: [email protected]
Adres strony internetowej:
www.26wog.wp.mil.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do czwartku od 7 00 – 15 30 , w piątek od 7 00 – 13 00 .
Godziny otwarcia Urzędu Pocztowego w Zegrzu:
- poniedziałek, środa, czwartek – od godz. 1200 do godz. 1800
- wtorek, piątek – od godz. 900 do godz. 1500
ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z art. 10 ustawy Pzp, o
wartości szacunkowej zamówienia poniżej 134 000 euro.
2. Do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania stosuje
się przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie,
a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Postępowanie oznaczone jest numerem sprawy: ZP/39/2015. Wykonawcy we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
4. Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 03.06.2015 r. pod nr 134178 - 2015, na tablicy informacyjnej w siedzibie
Zamawiającego
(Biuro
Przepustek)
oraz
na
stronie
internetowej
www.26wog.wp.mil.pl .
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu RTV, aparatury
nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z
akcesoriami.
2. Zamówienie zostało ujęte w 3 częściach:
 Część nr I – sprzęt RTV oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz,
aparatura powielająca i akcesoria.
str. 2
Nr sprawy: ZP/39/2015
 Część nr II – sprzęt fotograficzny i akcesoria
 Część nr III – rzutniki, ekrany projekcyjne i akcesoria.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: część zamówienia I: 32300000-6;
część zamówienia II: 38650000-6; część zamówienia III: 38652100-1.
5. Wykonawca dostarczy towary stanowiące przedmiot zamówienia fabrycznie nowe
(w I klasie jakości), technicznie sprawne/zgodne z parametrami określonymi
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Formularz cenowy” – załącznik
nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ (odpowiednio dla części zamówienia)
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów na własny koszt do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do rozładowania i wniesienia towarów do miejsca
wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
9. Wykonawca o planowanej dostawie towarów powiadomi Zamawiającego,
z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem (dwa dni robocze).
10. Dostawy (przy udziale przedstawiciela Wykonawcy) winny być realizowane
w godzinach: od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 – 15:00, w piątek w godz.
7:30 – 12:30.
11. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy załącznik nr 8
do SIWZ.
12. Wykonawca udzieli gwarancji niezawodności na okres: określony w projekcie
umowy załącznik nr 8 i załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ (odpowiednio dla części
zamówienia).
13. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych, tj. oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ
sposób wykonania zamówienia.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 25 dni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce wykonania zamówienia: Jednostka Wojskowa 4809, 05-131 Zegrze,
ul. Juzistek 2.
ROZDZIAŁ V
OFERTY WSPÓLNE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
str. 3
Nr sprawy: ZP/39/2015
3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
5. Wszelkie informacje i korespondencję kierowaną przez Zamawiającego do
pełnomocnika, uważa się za skierowaną do wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenia zamówienia.
6. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane
teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego.
7. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a. dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy/formularz cenowy,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, itp. - składa
pełnomocnik Wykonawców, w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
b. jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie
odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych
z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka
organizacyjna) dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien
złożyć dodatkowo ten podmiot,
c. dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak: oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
- składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia we własnym imieniu,
d. kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub
osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. Zamawiający,
dopuszcza również poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną zarówno przez lidera - pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców na podstawie stosownego umocowania w tym zakresie. Lider
- pełnomocnik, chcąc właściwie poświadczyć dokumenty partnera za zgodność
z oryginałem, powinien posiadać umocowanie do działania w imieniu
partnera, w tym także do uwierzytelniania składanych w jego imieniu
dokumentów.
8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej:
a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz
solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
str. 4
Nr sprawy: ZP/39/2015
c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres
obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji.
9. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, określoną
w art. 366 Kodeksu cywilnego.
10. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną
i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale.
ROZDZIAŁ VI
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części umowy
podwykonawcom.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy
stosownie do art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę,
podwykonawcy (firmę podwykonawcy) jak również określenia zakresu podwykonawstwa zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ. Brak informacji o których mowa w zał. nr 6 lub jego
niezałączenie, będzie rozumiane przez zamawiającego, jako realizacja zamówienia przez
Wykonawcę we własnym zakresie.
4. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących
przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak
za własne.
ROZDZIAŁ VII
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy
Pzp, oraz by spełniał warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności opisanych w art.
24 ustawy Pzp:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ustawy Pzp
Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń
i dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII pkt. 2.1.
2. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis spełnienia warunku:
str. 5
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku metodą „spełnia - nie
spełnia”.
b. posiadają wiedzę i doświadczenie
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku metodą „spełnia - nie
spełnia”.
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku metodą „spełnia - nie
spełnia”.
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia w zakresie opisanym przez Zamawiającego
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku metodą „spełnia - nie
spełnia".
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i potencjale technicznym, doświadczeniu,
osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – wg wzoru stanowiącego zał.
Nr 7 do SIWZ.
4. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 5 do SIWZ).
5. Wymagania dotyczące Wykonawcy mają odpowiednie zastosowanie do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W zakresie
warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia (wynikających z art. 24 ust. 1
ustawy Pzp) - warunek musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie (także każdy ze wspólników spółki cywilnej),
natomiast w zakresie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
spełnianie warunków oceniane będzie łącznie przez wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie z uwagą, że warunkiem wiedzy
str. 6
Nr sprawy: ZP/39/2015
i doświadczenia musi wykazać się przynajmniej jeden z Wykonawców w całym
zakresie opisanym przez Zamawiającego.
6. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału będzie
dokonana w oparciu o treść złożonych przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu dokumentów i oświadczeń.
7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą
„spełnia - nie spełnia".
8. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający
nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które
mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków
zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wymagane jest, aby Wykonawca swoją ofertę złożył m.in. na wypełnionym
i podpisanym:
 Formularzu ofertowym - z wykorzystaniem wzoru wg zał. nr 1 do SIWZ.
 Formularzu cenowym - z wykorzystaniem wzoru wg zał. nr 2.1, 2.2, 2.3
(odpowiednio dla części zamówienia) do SIWZ.
2. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu
wykazania braków podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu
potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podst. art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, zgodnie
z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp oraz na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), przedstawienia przez Wykonawcę
następujących dokumentów:
1.1
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - sporządzonego wg
wzoru, stanowiącego zał. nr 4.
W przypadku oferty wspólnej w/w. dokument składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
str. 7
Nr sprawy: ZP/39/2015
1.2 Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
- wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
1.3
Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4
Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
1.5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w
art.26 ust. 2d Pzp (zał. nr 5 do SIWZ)
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, Zamawiający żąda, na podstawie art. 44 ustawy Pzp oraz zgodnie z
art. 22 i 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), przedstawienia przez Wykonawcę
następujących dokumentów:
2.1
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg
wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć następujące dokumenty:
Pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XIII pkt. 5 lub
w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział V) niniejszej SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
także dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
Wykonawcy, określonym w pkt 2 ppkt 2.
str. 8
Nr sprawy: ZP/39/2015
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7. Zamawiający wezwie także Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
ROZDZIAŁ IX
OFERTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ
LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RP
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4.1. Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o którym
mowa w Rozdziale VIII pkt. 2 pkt 1 ppkt 1 (tabela pkt 1.2) , składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
str. 9
Nr sprawy: ZP/39/2015
3. Dokumenty, o których mowa:
 w pkt. 2 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 w pkt. 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięce, przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5. Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 9 ust 3 ustawy, Pzp, dlatego też
dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.
ROZDZIAŁ X
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji faksem oraz drogą elektroniczną. W takim przypadku
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę
Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie
się Wykonawcy z treścią pisma. Oświadczenie woli składane Zamawiającemu uważa
się za złożone z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się
z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło z tym
oświadczeniem lub wcześniej.
4. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą faksu w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą
informacją, a dla pism wysłanych pocztą liczy się data dostarczenia ich do siedziby
adresata.
5. Datą wpłynięcia dokumentu do Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się
o udzielenie zamówienia jest data i godzina faktycznego dotarcia dokumentu do
adresata, w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Niezapoznanie się
adresata z treścią dokumentu z uwagi na ustalone godziny urzędowania
Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie
wstrzymuje biegu terminów.
str. 10
Nr sprawy: ZP/39/2015
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować
wyłącznie na adres pocztowy lub faks, oznaczoną numerem sprawy i zaadresowaną:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4809
ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze
faks 261 883 868.
7. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do
niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie
ustawowych terminów z winy wnoszącego.
8. W sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
informacji na wniosek udziela:
Rafał Stępiński – tel.: 261 883 782.
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
10. W przypadku braku możliwości przesłania informacji, wniosków, oświadczeń
Zamawiający dopuszcza również przesyłanie do Wykonawcy dokumentów przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej, jednak wyłącznie w przypadku niepodania przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym numeru faksu lub w przypadku, gdy podany
numer nie funkcjonuje prawidłowo.
11. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
ROZDZIAŁ XI
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po tym terminie lub będzie
dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań i wyjaśnienia wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, treść zapytań i wyjaśnienia zostaną
zamieszczone również na tej stronie.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana
str. 11
Nr sprawy: ZP/39/2015
w ten sposób modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej i będzie
wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
7. Umieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania
Wykonawców, czy modyfikacja SIWZ będą stanowiły jej integralną część i będą
wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
8. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści
niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści
również te informację na stronie internetowej.
9. Szczegółowe zasady składania wyjaśnień i modyfikacji SIWZ określa art. 38 ustawy
Pzp.
ROZDZIAŁ XII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej
SIWZ. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia oraz treść niezgodna niż
wymagana, może spowodować wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności przy użyciu komputera, maszyny do pisania lub inną trwałą
i czytelną techniką.
3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę sporządzone
w innym języku niż język polski powinny być złożony wraz z tłumaczeniem
sporządzonym przez tłumacza na język polski.
4. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane
przez osoby uprawnione bądź upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (formularza ofertowego i wszystkich
wymaganych dokumentów) musi być dołączone do oferty, w oryginale, lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
6. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii.
W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię dokumentu, musi być ona poświadczona
str. 12
Nr sprawy: ZP/39/2015
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na każdej zapisanej stronie
kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z
oryginałem"), z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego rozdziału. Jeżeli do podpisania
oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części zamówienia. Zamawiający
odrzuci wszystkie oferty złożone przez jednego Wykonawcę w przypadku złożenia
więcej niż jednej.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Każda kartka lub strona oferty i załączników powinna być opatrzona kolejnym
numerem i parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
10. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
11. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymogami określonymi
w niniejszej SIWZ. Alternatywy zawarte w treści oferty nie będą brane pod uwagę.
12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane i spięte (zszyte)
w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
13. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę (podst. art. 22 ustawy o rachunkowości, tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 330 z późn. zm.). Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym
postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych (zgodnie z art. 8 ust. 3
ustawy Pzp) przez składającego ofertę.
14. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz.
1503, z późn. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem
"Tajemnica przedsiębiorstwa".
15. Wykonawca ma obowiązek wykazać na etapie składania oferty, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503,
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
17. Wykonawca nie może zastrzec informacji. o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
18. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystym,
zamkniętym opakowaniu, opatrzonym adresem Zamawiającego, danymi Wykonawcy
(dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz posiadającym następujące oznaczenie:
„Zakup i dostawa sprzętu RTV, aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz,
projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami.
Sprawa nr ZP/39/2015”.
„Nie otwierać przed dniem 13.06.2015 r., godz. 1100”
str. 13
Nr sprawy: ZP/39/2015
19. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób opisany w pkt. 18,
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zdarzenie wynikłe z tego braku,
np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia,
a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
ROZDZIAŁ XIV
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.06.2015 r. do godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze,
kancelaria jawna pokój nr 43, budynek nr 220.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się dzień i godzinę zarejestrowania
w kancelarii jawnej – pokój nr 43, budynek nr 220. Dla ofert wysłanych pocztą liczy
się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby (kancelarii jawnej) Zamawiającego.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną
niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp.
4. W związku ze specyfiką funkcjonowania Zamawiającego i wymogami
bezpieczeństwa, czas jaki Wykonawca musi poświęcić od momentu wypisania
przepustki na Biurze Przepustek Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, do
miejsca złożenia oferty wynosi nie mniej niż 45 minut. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert.
5. Ponadto, Zamawiający informuje, iż godziny urzędowania Urzędu Pocztowego
w Zegrzu są następujące:
- poniedziałek, środa, piątek – od godz. 1200 do godz. 1800
- wtorek, czwartek– od godz. 0900 do godz. 1500.
6. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę
kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Adnotacja będzie
opatrzona na kopercie/opakowaniu oferty. Do czasu otwarcia ofert będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
7. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem
zgodnie z decyzją nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2012 r.,
w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej
w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON, poz. 33, z późniejszymi zmianami).
Miejsce i termin otwarcia ofert
8. Zamawiający otworzy oferty w dniu 13.06.2015 r. o godz. 1100 w siedzibie
Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze,
budynek nr 221, Biuro przepustek nr 1.
9. Otwarcie ofert jest jawne.
str. 14
Nr sprawy: ZP/39/2015
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą
nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informacje z otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XV
ZMIANA, WYCOFANIE I ZWROT OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.
2. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale XIII pkt 18
z dopiskiem „ WYCOFANIE”.
3. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć.
4. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej
kopercie, oznaczonej jak w Rozdziale XIII pkt 18, z dopiskiem „ZMIANY".
5. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne
dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie
terminu składania ofert.
7. W przypadku złożenia oferty po terminie zastosowanie znajduje art. 84 Pzp.
ROZDZIAŁ XVI
OPIS SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszą SIWZ.
2. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do
SIWZ formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) wg zasad określonych w sposobie
wypełnienia tego formularza.
3. Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z oferowaną
realizacją zamówienia uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od
towarów i usług).
4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie.
5. Podana cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania umowy o udzielenie
zamówienia publicznego.
6. Ocenie podlegać będzie cena oferty brutto obliczona, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
2.2, 2.3, (odpowiednio dla części zamówienia) do SIWZ w następujący sposób:
Dla części zamówienia nr 1:
 Cena jednostkowa netto (kol.5) x ilość jednostek miary (kol. 4) = wartość netto,
str. 15
Nr sprawy: ZP/39/2015
 Wartość netto (kol. 7) + należny podatek VAT = wartość brutto (kol. 8),
 Suma wartości brutto (kol. 8) dla poszczególnych zadań.
 Suma wartości brutto (zadania 1 i 2) = cena oferty.
Dla części zamówienia nr 2 i 3:
 Cena jednostkowa netto (kol.6) x ilość jednostek miary (kol. 5) = wartość netto,
 Wartość netto (kol. 8) + należny podatek VAT = wartość brutto (kol. 9),
 Suma wartości brutto (kol. 9) = cena oferty.
7. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje formularza cenowego.
8. Wyliczoną sumę wartości brutto w Formularzu cenowym należy przenieść do
Formularza ofertowego.
9. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie
jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy
czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich PLN.
11. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
12. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ XVII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą
liczbę punktów (w skali od 0 do 100) przy spełnieniu wszystkich innych warunków
określonych w niniejszym postępowaniu.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie
wymogi formalne.
3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował
następującymi kryteriami:
str. 16
Nr sprawy: ZP/39/2015
cena oferty – waga kryterium 90 %.
termin dostawy – waga kryterium 10%
4. Zamawiający dokona obliczenia punktów w następujący sposób:
Cena oferty – 90 %
cena brutto oferty najkorzystniejszej
Ilość pkt = ----------------------------------------------- x 100 pkt x 90%
cena brutto oferty badanej
Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
Termin dostawy wyrażony w dniach od daty podpisania umowy (min. 15 – max. 25) –
10%
l.p.
Termin dostawy
wyrażony w dniach
Ilość pkt.
1
15
10
2
16
9
3
17
8
4
18
7
5
19
6
6
20
5
7
21
4
8
22
3
9
23
2
10
24
1
11
25
0
5. Suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert stanowić będzie
końcową ocenę danej oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
str. 17
Nr sprawy: ZP/39/2015
ROZDZIAŁ XVIII
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać
zasadom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej,
www.26wog.wp.mil.pl na której opublikowano SIWZ i w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie (Biuro przepustek).
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano o miejscu i terminie
podpisania umowy, bądź unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art. 93 ustawy Pzp.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o których mowa w ust. 5
niniejszego rozdziału, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 94 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę wg projektu, stanowiącego zał. nr 8 do
niniejszej SIWZ.
9. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, jako oferta
najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa nie
została załączona do oferty.
10. W celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego osoba upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy, lub upoważniona przez Wykonawcę do podpisania
umowy (pełnomocnictwo należy okazać przy podpisywaniu umowy) zgłosi się do
siedziby Zamawiającego z pieczęcią zawierającą nazwę i adres Wykonawcy
w terminie ustalonym z Zamawiającym wraz z dokumentami wymienionymi
odpowiednio w pkt. 6, o ile dokumenty te nie zostały przekazane wcześniej.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.
str. 18
Nr sprawy: ZP/39/2015
12. Zamawiający może złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie
zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 11 niniejszego rozdziału. Krajowa
Izba Odwoławcza może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy
mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające
korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do
których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności
podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ROZDZIAŁ XIX
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
1. Projekt umowy stanowi zał. nr 8 do SIWZ w wersji opracowanej przez
Zamawiającego, z którą każdy Wykonawca powinien się zapoznać. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w projekcie umowy.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionej poniżej:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
2) Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT. Wartość należnego
wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez
dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
3) Zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na
potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec
łączącej strony więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć
przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej stronie.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skażenia. W przypadku zaistnienia siły wyższej strony
dostosują sposób realizacji umowy do tych okoliczności;
4) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznościowymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji
umowy;
str. 19
Nr sprawy: ZP/39/2015
5) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonania umowy, zgodnie z SIWZ i umową – Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, mającej na celu dostosowanie umowy do
zaistniałej okoliczności, w szczególności w zakresie zmiany terminu realizacji
zamówienia.
6) W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę
towaru wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co
zostanie potwierdzone przez producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez
Wykonawcę towaru o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie
wyższej
niż
wynikające
z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio
każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie
producenta o niedostępności zaoferowanego towaru, opinię o nie gorszych
parametrach technicznych sprzętu zamiennego niż zaoferowany w ofercie).
Zmiana zaoferowanego towaru wymaga zgody Zamawiającego, którą
Zamawiający udzieli niezwłocznie, gdy otrzyma wymagane dokumenty.
3. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu), pod
rygorem nieważności.
ROZDZIAŁ XX
WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XXI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XXII
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXIII
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zamawiający prowadzi pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie
jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne
dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz
umowę w sprawie zamówienia publicznego udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili
ich otwarcia.
str. 20
Nr sprawy: ZP/39/2015
4. Zamawiający udostępnia protokół z postępowania lub załączniki do protokołu na
wniosek Wykonawcy.
5. Jeżeli przesłanie protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy
będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na
ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym fakcie
wnioskodawcę i wskaże inny możliwy sposób ich udostępnienia.
6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników Zamawiający poniesie
dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub
koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokryje
wnioskodawca (poza przypadkiem niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na
samodzielne kopiowanie, utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych
służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert).
7. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni
oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu
postępowania.
ROZDZIAŁ XXIV
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy
przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów, zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XXV
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Formularz ofertowy – zał. nr 1.
Formularz cenowy - zał. nr 2.1, 2.2, 2.3 (odpowiednio dla części zamówienia).
Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp – zał. nr 3.
Oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 ustawy Pzp - zał. nr 4.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art.26 ust. 2d –
zał. nr 5.
6. Informacja o podwykonawcach - zał. nr 6.
7. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów – zał. nr 7
8. Projekt umowy – zał. nr 8.
1.
2.
3.
4.
5.
Sporządził:
Rafał Stępiński
str. 21
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 1 do SIWZ
---------------------------------------(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę sprzętu RTV, aparatury
nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów,
sprzętu fotograficznego wraz z
akcesoriami
Ofertę składam samodzielnie*:
Nazwa/Firma Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………...…..……..
…………………………………………………………………………….……………………..
Siedziba Wykonawcy:
ulica, nr domu, nr lokalu ..............................................................................................................
kod ……………..……miejscowość ............................................................................................
województwo ……………………………………………………..………………….…………
tel. ..................................................................... faks ...............................................................
REGON ........................................................... NIP ...............................................................
Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna*)*
Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia /jeżeli dotyczy/
Lider: …………………………………………… Adres ………………………..………..……
Partnerzy:
Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………...……
Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..…..…
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze jest:
Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….…………….…
tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………………
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
str. 22
Nr sprawy: ZP/39/2015
Część nr I – sprzęt RTV oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz, aparatura
powielająca i akcesoria.
netto: ……………………………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………..……...
…………………………………………………………………………………………..…..)
+ podatek VAT wg stawki ……....% wynosi: ............................................. zł
brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…..)
zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.1.
Część nr II – sprzęt fotograficzny i akcesoria
netto: ……………………………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………..……...
…………………………………………………………………………………………..…..)
+ podatek VAT wg stawki ……....% wynosi: ............................................. zł
brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…..)
zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.2.
Część nr III – rzutniki, ekrany projekcyjne i akcesoria.
netto: ……………………………….. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………..……...
…………………………………………………………………………………………..…..)
+ podatek VAT wg stawki ……....% wynosi: ............................................. zł
brutto: ……………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….…..)
zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.3.
2. Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia.
3. Oświadczam/my, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:
 I Część zamówienia ….... dni (min. 15 – max. 25) od daty podpisania umowy.
 II Część zamówienia …….. dni (min. 15 – max. 25) od daty podpisania umowy.
 III Część zamówienia ……. dni (min. 15 – max. 25) od daty podpisania umowy.
4. Oświadczam/my, że zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji niezawodności na okres:
określonym w załączniku nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ (odpowiednio dla części zamówienia –
od daty podpisania protokołu odbioru).
5. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
str. 23
Nr sprawy: ZP/39/2015
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty
i właściwego wykonania zamówienia.
7. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany
w SIWZ.
8. Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do SIWZ projekt umowy i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej
określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam/my, że pod groźbą odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania
o zamówienie publiczne za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na
wynik prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe
i opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres: …….……………………………………………………….……………….
………………….……………………………………………………………………...……..
tel. ……………………………………………. faks …………………….……...………..…
11. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za:
złożenie oferty jest/ są: ………................................................................................
tel. kontaktowy …………………………………../faks .......................................................
e-mail: …………………………………………………………………………….…..……
podpisanie umowy jest/ są: ……….................................................................................
tel. kontaktowy …………………………………../faks ..................................................
e-mail: ………………………………………………………………………….……..……
realizację umowy jest/ są: ………...................................................................................
tel. kontaktowy …………………………………../faks ..................................................
e-mail: ………………………………………………………………………………...……
12. Na potwierdzenie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu składamy:
1. ……………………………………………..……………………….……………………
2. …………………………………………………..………………….……………………
3. ……………………………………………………..………………….…………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………
..........................................., dnia .....................
(miejscowość)
........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
*Niepotrzebne skreślić
str. 24
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 2.1 do SIWZ
..............................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
w przetargu nieograniczonym na
Zakup i dostawa sprzętu RTV, aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami.
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:
Uwaga: cena jednostkowa brutto oferowanego produktu nie może przekroczyć kwoty 3 499,99 zł (słownie: trzy tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100 złotych)
Nr sprawy: ZP/39/2015
Część nr I – sprzęt RTV oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz, aparatura powielająca i akcesoria.
ZADANIE I - SPRZĘT RTV ORAZ APARATURA NAGRYWAJĄCA DŹWIĘK LUB OBRAZ, APARATURA POWIELAJĄCA
1
Lp.
Przedmiot zamówienia
J.m.
Ilość
cena
jedn.
netto
1
2
3
4
5
odbiornik telewizyjny - w zestawie z
podstawą stołową, pilotem zdalnego
sterowania, uchwytem do montażu
ściennego; ekran LED, rozdzielczość
minimum Full HD (1920x1080 pikseli),
przekątna ekranu minimum 40'', format
obrazu 16:9, jasność minimum 300
cd/m2, częstotliwość odświeżania: min.
100 Hz, tuner DVB-T (MPEG-4),
wejścia: HDMI (min. 2), USB 2.0 (min.
1), EURO (min. 1), zasilanie AC 220-240
V, 50/60 Hz, menu w języku polskim,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
stawka
VAT
wartoś
ć netto
wartość
brutto
6
7
8
Producent/typ/model
9
1
str. 26
Nr sprawy: ZP/39/2015
2
odbiornik telewizyjny - w zestawie z
podstawą stołową, pilotem zdalnego
sterowania, uchwytem do montażu
ściennego, ekran LED, rozdzielczość
minimum Full HD (1920x1080 pikseli),
przekątna ekranu minimum 50", format
obrazu 16:9, jasność minimum 400
cd/m2, częstotliwość odświeżania: min.
200 Hz, kontrast minimum 3000:1, tuner
DVB-T (MPEG-4), wejścia: HDMI (min.
2), USB 2.0 (min. 1 z obsługą: JPEG,
MP3, divx), EURO (min. 1), RJ-45,
interfejs bezprzewodowy Wi-Fi, zasilanie
AC 220-240 V, 50/60 Hz, menu w języku
polskim, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
3
odbiornik radiowy sieciowy - strojenie
cyfrowe, zakres odbieranych fal FM
(UKF) 88-108 MHz, wyświetlacz LCD,
zasilanie AC 220-240 V, 50/60 Hz,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
5
4
wskaźnik laserowy - w zestawie z
bateriami, zasięg minimum 10 m,
obudowa z aluminium lub tworzywa
sztucznego, kształt długopisu z klipsem,
zasilanie bateryjne, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 12
szt.
5
str. 27
Nr sprawy: ZP/39/2015
miesięcy
5
wskaźnik laserowy - w zestawie z
bateriami, etui, zasięg minimum 20 m,
obudowa z aluminium lub tworzywa
sztucznego, kształt długopisu z klipsem,
zasilanie bateryjne, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
2
6
radioodbiornik - zasilanie 220-240 V,
50/60 Hz, moc wyjściowa dźwięku - 2,5
W na kanał, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
1
7
wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD moc minimalna 2x25 W, odtwarzanie
plików MP-3, złącze USB, radio z
funkcją RDS, pilot zdalnego sterowania,
zasilanie 220-230 V, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
kpl.
2
8
słuchawki radiowe przewodowe nauszne, obrotowe czasze, typ
dynamiczne, pasmo przenoszenia min.
12-20000Hz, długość przewodu min. 2 m,
wtyk typu JACK 6.3 mm lub adapter,
czułość min. 110dB, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
1
str. 28
Nr sprawy: ZP/39/2015
9
radiomagnetofon stereofoniczny z
odtwarzaczem CD - moc min. 5 W,
odtwarzanie plików MP3, WMA, złącze
USB, radio z wyświetlaczem LCD i
funkcją RDS, zasilanie 220-230 V,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
4
10
odbiornik telewizyjny z ekranem
ciekłokrystalicznym - przekątna ekranu
40'', rozdzielczość FULL HD, złącze
USB, eurozłącze, min. 2 wejścia HDMI,
częstotliwość odświeżania min. 100 Hz,
zasilanie 220-230 V, tuner DVB-T/C
(MPEG-4), możliwość podłączenia
Internetu, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
11
odbiornik telewizyjny z ekranem
ciekłokrystalicznym - przekątna ekranu
42'', rozdzielczość FULL HD, złącze
USB, eurozłącze, min. 2 wejścia HDMI,
częstotliwość odświeżania min. 100 Hz,
zasilanie 220-230 V, tuner DVB-T/C
(MPEG-4), możliwość podłączenia
Internetu, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
str. 29
Nr sprawy: ZP/39/2015
12
2 mikrofony pojemnościowe typu
paluszek - w zestawie z: pojedynczym
uchwytem mikrofonowym, uchwytem dla
dwóch mikrofonów w układzie stereo,
osłonami przeciwwietrznymi, skrzynką
lub walizką wyłożona pianką,,
charakterystyka kierunkowa:
kardioidalna, stosunek sygnału do szumu:
większy, równy 80 dB, max SPL powyżej
130 dB (bez włączenia tłumika), tłumik 10 dB, ewentualnie dodatkowo - 20 dB,
filtr niskich częstotliwości 12 dB na
oktawę, zasilanie phantom +48, nie
gorszy niż AKG C451 B, Audio-technica
AT4021P, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
kpl.
1
13
tester kabli - sprawdzanie ciągłości
połączeń w przewodach audio,
sygnalizacja dźwiękowa i optyczna,
testowanie kabli zakończonych
standardowymi wtykami: 6.3 mm JACK i
3.5 mm JACK, XLR 3P (M/F) i XLR 5P
(M/F), phono/ RCA, bananowe, speakon
8P i speakon 4P, DIN 3P/5P/7P/8P, 5-pin
mini DIN, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
1
str. 30
Nr sprawy: ZP/39/2015
14
odbiornik pojedynczy cyfrowy do
mikrofonu bezprzewodowego - w
zestawie z zasilaczem do odbiornika,
zestawem anten, w pełni kompatybilny z
mikrofonem SHURE QLXD2/SM58,
zakres częstotliwości pracy systemu to
470-790 Mhz, w pasmach o szerokości
minimum 60 MHz, odbiór sygnału
cyfrowego audio z kodowaniem QPSK,
dwudziestoczterobitową rozdzielczością
oraz częstotliwością próbkowania 48 kHz,
wyjścia symetryczne na złączach XLR i
niesymetryczne JACK z przełączanym
wzmocnieniem dla wejść mikrofonowych
i liniowych, ponad 60 predefiniowanych
kompatybilnych kanałów na paśmie
częstotliwości, możliwość jednoczesnej
pracy minimum dwudziestu aktywnych
nadajników w pojedynczym paśmie
telewizyjnym o szerokości 8 MHz,
automatyczne skanowanie pasma
radiowego w zakresie pracy odbiornika,
szybkie znajdowanie wolnych
częstotliwości, szyfrowanie AES 256- bit
do dyskretnej transmisji bezprzewodowej,
regulacja wzmocnienia dźwięku w
zakresie minimum 55dB, wyświetlacz
LCD o wysokim kontraście z
najważniejszymi parametrami widzianymi
jednocześnie, w tym: siła sygnału RF,
poziom audio, poziom wzmocnienia
szt.
1
str. 31
Nr sprawy: ZP/39/2015
sygnału, pozostały czas pracy ogniw
nadajnika, częstotliwość radiowa etc.,
niezależne wskaźniki LED dla AUDIO i
RF pokazujące z dala obecność sygnału,
zdejmowane anteny 1/2 falowe, port
Ethernet do sterowania i monitorowania
w sieci komputerowej, adresowanie
sieciowe DHCP lub manualny adres IP,
twarda konstrukcja z metalu,
gwarantowana stabilność transmisji bez
zniekształceń w pełnym zasięgu minimum
100 m, zdalne sterowanie i
monitorowanie pracy systemu za
pośrednictwem sieci Ethernet, z poziomu
komputera, tableta lub smartfona,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
str. 32
Nr sprawy: ZP/39/2015
15
nadajnik pojedynczy cyfrowy do zestawu
mikrofonu bezprzewodowego - w
zestawie z bateriami, mikrofon/ nadajnik
ręczny, cyfrowa transmisja sygnału, w
pełni kompatybilny z odbiornikiem
SHURE QLXD4, zakres częstotliwości
pracy systemu to 470-790 MHz, w
pasmach o szerokości minimum 60 MHz,
transmisja sygnału audio z kodowaniem
QPSK, pasmo przenoszenia dźwięku 20
Hz - 20 kHz, zakres dynamiki audio >
120 dB, A-ważone, zakres regulacji
czułości nadajnika (na odbiorniku) - 18- +
42dB co 1 dB, częstotliwości strojone ze
skokiem 25 kHz, szyfrowanie sygnału
radiowego Advanced Encryption
Standard 256 bit, możliwość zasilania z
akumulatorów technologii Li-Ion (bez
efektu pamięciowego) z precyzyjnym
wyświetlaniem czasu pracy w godzinach i
minutach, minimum 9 godzin pracy na
bateriach alkalicznych AA lub
akumulatorach LI-Ion, trwała obudowa ze
stopów lekkich, kapsuła dynamiczna,
kardioidalna pracująca z zakresem
przenoszonych częstotliwości minimum
50 Hz-15kHz, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
str. 33
Nr sprawy: ZP/39/2015
16
radiomagnetofon stereofoniczny z
odtwarzaczem CD - w zestawie z pilotem
zdalnego sterowania i bateriami,
stereofoniczny radioodtwarzacz z obsługą
CD/MP3, rodzaje odtwarzanych płyt: CD,
CD-R, CD-RW, MP3, radio cyfrowe z
syntezą PLL, technologią Bluetooth, port
USB, wejście AUX in, posiada tuner
radiowy FM z PLL i pamięcią stacji,
antenę teleskopową, wyświetlacz LCD,
zasilany sieciowo lub bateryjnie,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
5
17
antena telewizyjna ze wzmacniaczem i
zasilaczem - szerokopasmowa antena
siatkowa DVBT, odbiór programów TV
w pasmach I-V, pasmo przenoszenia ok.:
48 MHz - 790 MHz; wzmocnienie min.
55 dB, wyjście 75 Ohm, antena
wyposażona w szerokopasmowy
wzmacniacz i zasilacz, zasilacz sieciowy
z separatorem umożliwiający zasilanie
wzmacniacza anteny tym samym
przewodem koncentrycznym, którym
doprowadzony jest sygnał z anteny do
odbiornika, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
5
str. 34
Nr sprawy: ZP/39/2015
18
zestaw wieża z kolumnami i
odtwarzaczem CD - w zestawie z pilotem
zdalnego sterowania i bateriami, moc
głośników nie mniej niż 25 W (RMS), 2
głośniki nie zespolone z wieżą w jedną
bryłę (oddzielnie stojące), wyświetlacz
LCD, HDMI - 1080P, odtwarzacz płyt
CD-Audio/DVD/CD-MP3, obsługa DviX
oraz napisów, korektor dźwięku, radio
pamięć min. 20 stacji, Tuner z RDS, FM,
port USB, Bluetooth, odtwarzane
formaty: XVID, VOB, MPG, AVI,
DIVX, ASF, DAF, wejście AUX in,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
2
19
odtwarzacz CD - w zestawie z kablem
zasilającym, pilotem zdalnego sterowania
i bateriami, odtwarza CD/USB/SD/MP3,
wyświetlacz: podświetlany,
wielofunkcyjny, wyświetla tytuły, różne
tryby powtarzania utworów, bufor
antywstrząsowy (funkcja anti-shock),
pasmo przenoszenia: 20 - 20 000 Hz,
wyjścia analogowe stereo, wejście USB
Memory Stick, wejście na kartę pamięci
SD, obudowa: blacha stalowa, pilot,
przewód zasilający, możliwość
montowania w szafie racku 19" (48 cm),
wymiary: szerokość max: 482 mm,
wysokość max: 44,5 mm, instrukcja
szt.
1
str. 35
Nr sprawy: ZP/39/2015
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
20
odbiornik telewizyjny z ekranem LED
FULL HD - w zestawie z podstawą
stołową, pilotem zdalnego sterownia i
bateriami - ekran LED FULL HD,
przekątna ekranu 32", format obrazu 16:9,
technologia Clear Motion Rate 100 Hz,
łączność Wi-Fi, przystosowany do
odbioru telewizji o wysokiej
rozdzielczości HDTV, rozdzielczość
minimum 1920x1080 pikseli,
automatyczna zmiana formatu obrazu
ARC - 16:9, 4:3, 14:9, zoom, auto, moc
RMS 20Wx2, zastosowane technologie
dźwięku AVL, Dolby MS10, DTS
Premium Sound, OSD - polskie menu
wyświetlane na ekranie, odtwarzanie
plików multimedialnych poprzez USB,
multisystem - PAL, SECAM, NTSC,
możliwość zaprogramowania minimum
100 programów, montaż ścienny standard
VESA 200x200 mm, złącza: euro złącze
SCART x 1, HDMI x 2, USB x 1,
słuchawkowe, PC-VGA, komponent
(Y/Pb/Pr), wyjście audio cyfrowe
(optyczne) x 1, wejście RF naziemne
(kablowe) x 1, zasilanie AC 220-240 V,
50/60 Hz, tuner DVB-T i DVB-C,
instrukcja obsługi w języku polskim,
szt.
2
str. 36
Nr sprawy: ZP/39/2015
gwarancja minimum 24 miesiące
21
odbiornik telewizyjny z ekranem LED
FULL HD - w zestawie z podstawą
stołową, pilotem zdalnego sterowania i
bateriami - ekran LED FULL HD,
przekątna ekranu 50", format obrazu 16:9,
technologia Clear Motion Rate 100 Hz,
łączność Wi-Fi, przystosowany do
odbioru telewizji o wysokiej
rozdzielczości HDTV, rozdzielczość
minimum 1920x1080 pikseli,
automatyczna zmiana formatu obrazu
ARC - 16:9, 4:3, 14:9, zoom, auto, moc
RMS 20Wx2, zastosowane technologie
dźwięku AVL, Dolby MS10, DTS
Premium Sound, OSD - polskie menu
wyświetlane na ekranie, odtwarzanie
plików multimedialnych poprzez USB,
multisystem - PAL, SECAM, NTSC,
możliwość zaprogramowania minimum
100 programów, montaż ścienny standard
VESA 200x200 mm, złącza: euro złącze
SCART x 1, HDMI x 2, USB x 1,
słuchawkowe, PC-VGA, komponent
(Y/Pb/Pr), wyjście audio cyfrowe
(optyczne) x 1, wejście RF naziemne
(kablowe) x 1, zasilanie AC 220-240 V,
50/60 Hz, tuner DVB-T i DVB-C,
instrukcja obsługi w języku polskim,
szt.
6
str. 37
Nr sprawy: ZP/39/2015
gwarancja minimum 24 miesiące
22
skrzynia drewniano - metalowa na sprzęt
nagłośnieniowy CASE - przeznaczona do
przenoszenia kabli i przewodów,
specyfikacja skrzyń transportowych flight
cases: sklejka z wprasowaną powłoką
fenolową kolor czarny (grubość 9 mm),
narożniki stalowe kulowe (ocynk), 4
zamki motylkowe stalowe (ocynk), 2
rączki wpuszczane kasetonowe stalowe z
plastikowymi nakładkami na uchwyty po
bokach, profile aluminiowe wzmacniające
trzymające konstrukcję 30x30 mm,
profile aluminiowe zazębiające pokrywę z
korpusem, kółeczka obrotowe 100 mm na
łożyskach kulkowych, (dwa wyposażone
w hamulce), wnętrze wyprofilowane
specjalistyczną amortyzującą pianką
(plastazote), dwie przegrody wewnątrz
skrzyni umieszczone w poprzek dzieląc
wnętrze skrzyni na trzy równe komory,
wymiary zewnętrzne (walizki): szer. 40
cm, dł. 70 cm, wys. 40 cm, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 12 miesięcy
szt.
1
str. 38
Nr sprawy: ZP/39/2015
23
skrzynia drewniano - metalowa na sprzęt
nagłośnieniowy CASE - przeznaczona do
przenoszenia zestawu mikrofonowego
bezprzewodowego, specyfikacja skrzyń
transportowych flight cases: sklejka z
wprasowaną powłoką fenolową kolor
czarny (grubość 6,5 mm), narożniki
stalowe kulowe (ocynk), 2 zamki
motylkowe stalowe (ocynk), rączka
walizkowa, zawiasy nierozłączne, profile
aluminiowe wzmacniające trzymające
konstrukcję, profile aluminiowe
zazębiające pokrywę z korpusem, wnętrze
wyprofilowane specjalistyczną
amortyzującą pianką (fala), nóżki
gumowe (spód case gdy lezy na płasko) i
(od strony zawiasów by można postawić
w pionie), wymiary zewnętrzne (walizki):
szer. 46 cm, gł. 37 cm, wys. 9 cm,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 12 miesięcy
szt.
2
24
skrzynia drewniano - metalowa na sprzęt
nagłośnieniowy CASE - skrzynia
przeznaczona, jako półka i podstawa do
drugiego case, specyfikacja skrzyń
transportowych flight cases: sklejka z
wprasowaną powłoką fenolową kolor
czarny (grubość 9 mm), narożniki stalowe
na dole skrzyni kulowe a na górze z
profilem zagłębieniem umożliwiającym
szt.
1
str. 39
Nr sprawy: ZP/39/2015
postawienie na niej drugiego case, który
posiada profile kulowe tak by się nie
przesuwały (ocynk), 2 zamki motylkowe
stalowe (ocynk), skrzynia otwierana z
przodu (wymiar 53 cm), drzwiczki
zawieszone na dwa zawiasy rozłączne, 4
rączki wpuszczane kasetonowe stalowe z
platikowymi nakładkami na uchwyty po
bokach, profile aluminiowe wzmacniające
trzymające konstrukcję 30x30 mm,
profile aluminiowe zazębiające pokrywę z
korpusem, kółeczka obrotowe 100 mm na
łożyskach kulkowych, (dwa wyposażone
w hamulce), wnętrze wyprofilowane
specjalistyczną amortyzującą pianką
(plastazote), wewnątrz skrzyni
umieszczone w poprzek dwie półki
dzielące wnętrze skrzyni na trzy równe
komory, wymiary zewnętrzne: przód szer.
53 cm, gł. 60 cm, wys. 70 cm, skrzynia
stanowić będzie podstawę do drugiego
case, w którym umieszczone są końcówka
mocy mikser i odtwarzacz oraz odbiorniki
mikrofonów bezprzewodowych,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 12 miesięcy
str. 40
Nr sprawy: ZP/39/2015
25
wskaźnik laserowy - w zestawie z:
pilotem zdalnego sterowania i bateriami,
wskaźnik zdalnie sterowany, zmieniarka
slajdów jest kompatybilna z:
98/2000/ME/XP/Windows 7, obsługuje
Power Point, Excel, Word, Acrobat
Reader, itp.., zasięg do 12 metrów,
materiał: metal, nie gorszy niz wskaźnik
laserowy z pilotem firmy PROST
KC6477, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
5
str. 41
Nr sprawy: ZP/39/2015
26
ładowarka do akumulatorków mikroprocesorowa 9 V, możliwość
ładowania i konserwowania do czterech
baterii 9 V jednocześnie, niezależnie od
pojemności, rodzaju baterii i liczby
ogniw, 5 programów ładowania,
wyświetlacz LCD, monitoring
poszczególnych doków, wyłączenie
Minus-Delta U, ładowanie
podtrzymujące, funkcja rozładowania,
wyświetlanie pojemności baterii,
programy ładowania dla optymalnej
pielęgnacji akumulatorków: ładowanie (1
x), rozładowanie (1 x), sprawdzenie:
rozładowanie - ładowanie, cykl:
ładowanie-rozładowanie-ładowanie,
aktywowanie: powtarzane ładowanierozładowanie-ładowanie, prąd
wyładowania 30 mA, prąd ładownia
akumulatorków 9V 20 mA, do
akumulatorków NiCd, NiMH, ilość
kanałów/wejść ładowania: 4, typowy czas
ładowania akumulatorków 9V, 150 mAh około 450 minut, napięcie robocze 230 V,
nie gorsza niż ładowarka
mikroprocesorowa Volteraft, NiCd,
NiMH 9 V, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
1
str. 42
Nr sprawy: ZP/39/2015
27
wskaźnik laserowy - promień lasera
czerwony, zasięg 200 m, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 12 miesięcy
szt.
8
28
odbiornik telewizyjny - LED, przekątna
ekranu 50 cali, częstotliwość odświeżania
min. 100 Hz, wejścia, wyjścia (główne):
HDMI: 2, 2xUSB 2.0, EURO, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
29
radiomagnetofon stereofoniczny z
odtwarzaczem CD - maksymalna moc
wyjściowa, całkowita - 12 W, zasilanie:
prąd przemienny 220-240V, bateria,
obsługiwane płyty: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, wejście Audio-in 650 mV
RMS, tuner - zakres strojenia 87,5 - 108
MHz, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
15
30
ładowarka da baterii (akumulatorków)
AA - napięcie wejściowe: AC 100V240V 50/60 Hz 6W, bezpiecznik:
T1A/250Vac, napięcie wyjściowe: DC
1,7V x 4, maksymalne natężenie prądu na
wyjściu: 350mA x 4, system
automatycznego wyłączenia po pełnym
naładowaniu czy w momencie
przegrzania, możliwość ładowania do 4
szt.
1
str. 43
Nr sprawy: ZP/39/2015
baterii, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
31
ładowarka do akumulatorków AAA napięcie wejściowe: AC 100V-240V
50/60 Hz 6 W, bezpiecznik: T1A/250Vac,
napięcie wyjściowe: DC 1,7 V x 4, diody
LED sygnalizujące poziom naładowania,
system automatycznego wyłączenia po
pełnym naładowaniu czy w momencie
przegrzania, możliwość ładowania 12-16
baterii, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
1
32
zestaw wieża z kolumnami i
odtwarzaczem CD - czytanie płyt: CD,
CD-R, CD-RW, czytanie formatów:
AUDIO, MP3, wyświetlacz funkcji CD,
MP3, częstotliwości radiowych, wejście
USB na przednim panelu, nie musi
posiadać odtwarzacza kaset, głośniki
stereofoniczne moc min. 2x30 W (RMS),
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
5
str. 44
Nr sprawy: ZP/39/2015
33
radiomagnetofon sterofoniczny z
odtwarzaczem CD - czytanie płyt: CD,
CD-R, CD-RW, czytanie formatów:
AUDIO, MP3, wyświetlacz funkcji CD,
MP3, częstotliwości radiowych, wejście
USB na przednim panelu, nie musi
posiadać odtwarzacza kaset, głośniki
sterofoniczne moc min. 2x10 W (RMS),
złącze słuchawkowe 3,5 mm, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
10
34
reflektor sceniczny ze zmieniaczem
kolorów - samodzielny: automatyczny lub
zsynchronizowany z bitem zmiany
kolorów, sterownik DMX (4 kanały: R,
G, B + Dimmer/ strobe/ sound chase),
LED: min. 212 diod LED
(R70+G71+B71), kąt świecenia: min.
37°, tradycyjny DMX - ustawienie przez
przełącznik DIP, wejście zasilania: 230 V
50 Hz, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
10
str. 45
Nr sprawy: ZP/39/2015
35
procesor dźwięku -pasmo przenoszenia:
20 Hz - 20 kHz, +/- 0,5 dB, przesłuch
międzykanałowy: <-110 dB, 120 dB
typowo, przesłuch wejście-wyjście: <-100
dB, wejścia analogowe: RTA MIC
INPUT: XLR żeńskie, LEFT MONO:
XLR żeńskie, RIGHT: XLR żeńskie,
wyjścia analogowe: LEFT MONO
(SUB): XLR męskie, RIGHT (SUB):
XLR męskie, LEFT: XLR męskie,
RIGHT: XLR męskie, cechy: zwrotnica
sygnału, kompresor, limiter, system
antysprzężeniowy, 31- pasmowy korektor
graficzny,funkcja opóźnienia sygnału ,
bramka szumów, funkcja odwrócenia
polaryzacji, 8 - pasmowy korektor
parametryczny , generator
subharmoniczny, automatyczna
kalibracja, wyświetlacz, gniazda XLR,
mikrofon pomiarowy w zestawie,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
str. 46
Nr sprawy: ZP/39/2015
36
odtwarzacz CD bez wzmacniacza przenośny, czytanie płyt: CD, CD-R, CDRW, czytanie formatów: AUDIO, MP3,
wyświetlacz funkcji CD, MP3, wejście
USB na przednim panelu, przyciski
funkcji odtwarzania (play, stop. Pauza,
przewijanie w przód, przewijanie w tył)
na przednim panelu, system anti-shock,
wyjście słuchawkowe, instrukcja obsługi
w języku polskim, gwarancja minimum
24 miesiące
szt.
2
37
system odsłuchu dousznego
bezprzewodowy - pasmo przenoszenia:
80-16000 Hz, sygnał może być zarówno
mono i stereo, wejście audio - kontrola
poziomu, sygnał/ szumy: 85 dB (A)
(nadajnik), 80 dB (A) (odbiorca), zasięg:
50 m, wejście słuchawkowe w
odbiorniku, odbiornik zasilany 2 x baterie
AA, wyjścia combo L+R (xlr-jack), moc
nadajnika: 10 dBm, zakres regulacji
wzmocnienia: 40 dB, max poziom
wejściowy audio: 6 dBV, panel przedni:
power on/off, poziom słuchawkowy,
panel tylny poziom wejścia lewy/ prawy,
przełącznikiem mono/ stereo, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
2
str. 47
Nr sprawy: ZP/39/2015
38
procesor efektów - DSP (wysoka
dokładność cyfrowych procesów),
wysokiej jakości przetworniki 24-bit A/D
oraz D/A, możliwość regulacji poziomu
wyjśćiowego, efekty typu: (DELAY,
REVERB, CHORUS, FLANGER,
HARMONIZER, ECHO ),możliwość
regulacji parametru dry/wet, mozliwość
zapisu do 30 presetów,, instrukcja obsługi
w języku polskim, gwarancja minimum
24 miesiące
szt.
1
39
radiomagnetofon sterofoniczny z
odtwarzaczem CD - wejście USB,
odtwarzanie CD-R, CD-RW, MP-3, radio
z RDS, dźwięk Dolby Digital, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
40
odbiornik telewizyjny z ekranem LED
Full HD, przekątna ekranu min. 26 cali,
max 32 cale, częstotliwość odświeżania:
min. 100 Hz, wejścia: HDMI (min. 4),
USB, EURO, dekoder: MPEG4,
wbudowane WI-FI, wejście USB z
możliwością nagrywania, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
str. 48
Nr sprawy: ZP/39/2015
41
zestaw wieża z kolumnami i
szt.
odtwarzaczem CD - wejście USB, HDMI,
odtwarzanie: CD-R, CD-RW, DVD, MP3, Blue ray, radio z RDS, wyjście na
subwoofer, technologia VCCS (Vibration
Control Cabinet Structure), moc
wyjściowa kolumn min. 2 x 70 W, dźwięk
Dolby Digital, wzmacniacz z trybem Pure
Direct, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
1
42
zestaw wieża z kolumnami - w zestawie z
pilotem, stereo, tuner cyfrowy, CD,
wejście USB, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
2
43
odbiornik telewizyjny - w zestawie z
pilotem, ekran LED FULL HD, przekątna
ekranu 32 cale, częstotliwość
odświeżania: min. 100 Hz, wejście:
HDMI (min. 2), USB, EURO, dekoder
MPEG 4, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
2
str. 49
Nr sprawy: ZP/39/2015
44
antena TV zewnętrzna (kierunkowa) syntezator oraz elementy mocujące do
masztu w komplecie, antena typu YAGI
lub równoważna, polaryzacja: pozioma,
pasmo TV: IV-V, ilośc elementów min.
19, zysk min. 12 dB, promieniowanie 1926, impedancja: wyjściowa: 75Ω,
współczynnik fali stojącej: 1,48-1,81,
wykonana z aluminium, elementy
mocujące wykonane ze stali
ocynkowanej, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
7
45
ładowarka do akumulatorków - ładowanie
jednocześnie 2 lub 4 szt. akumulatorków
R6/AA, R03/AAA lub R20/D (o
dowolnej pojemności) albo 1 lub 2 sztuki
akumulatorków 6F22/9V; posiadająca
diody sygnalizujące stan ładowania,
szybkie ładowanie, ładowanie
podtrzymujące po pełnym naładowaniu,
gwarancja minimum 12 miesięcy
szt.
2
46
stojak - podstawa do plotera - w zestawie
odbiornik wydruków - kosz kompatybilny z ploterem HP Design jet
111, metalowa podstawa na czterech
kółkach, instrukcja obsługi/ montaż w
języku polskim, gwarancja minimum 12
szt.
1
str. 50
Nr sprawy: ZP/39/2015
miesięcy
47
automatyczna rolka podająca do drukarki
(podajnik nośnika roli) - kompatybilna z
ploterem HP Design jet 111, możliwość
instalowania nośników w rolach o
szerokości do 61 cm i długości do 15 m,
instrukcja obsługi/ montażu w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
1
48
odbiornik telewizyjny z ekranem
ciekłokrystalicznym - ekran minimum 55
cali, FULL HD 1920x1080, funkcja
poprawy obrazu, system dźwięku
przestrzennego, przeglądarka internetowa,
nagrywanie na USB, funkcje SMART
TV, wejścia/ wyjścia: HDMI, USB, klasa
energetyczna A, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
3
49
mikrofon pojemnościowy, wymaga
fantom + 48V, przełączany wybór
charakterystyk (kardioida, super
kardioida), zaawansowany system
amortyzujący, najwyższej klasy
elektronika, beztransformatorowy
przedwzmacniacz klasy A, pozłacane
połączenia, pełne pasmo akustyczne 50
Hz - 20 Hz, walizka do transportu,
szt.
2
str. 51
Nr sprawy: ZP/39/2015
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
50
gra telewizyjna (konsola do gier) procesor min. Osiem rdzeni, pamięć min.
8 GB DDR3 2133 MHz, dysk twardy
min. 500 GD, napęd min. 6 x Blu - Ray, 8
x DVD, wejścia/wyjścia min. 3 x USB,
HDMI 1.4, łączność Ethernet, WI-FI
802.11n, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
2
51
zestaw wieża z kolumnami i
odtwarzaczem CD - w zestawie: 2
kolumny, przewód zasilający, antena FM,
pilot zdalnego sterowania, mini wieża HiFi, wyświetlacz, tuner FM z systemem
RDS, pamięć minimum 20 stacji,
minimum 4 tryby korekcji dźwięku,
funkcja S Bass, złącza: AUX, USB, moc
RMS minimum 2 x 10 W, odtwarzanie
formatów MP3-CD, CD-R/CD-RW,
mozliwość programowania odtwarzania
utworów, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
str. 52
Nr sprawy: ZP/39/2015
52
antena telewizyjna szerokopasmowa do
odbioru cyfrowej TV naziemnej DVB-T w zestawie wtyki typu F - 5 sztuk, wtyk
antenowy TV - 4 sztuki, rozgałęźnik
antenowy z gniazdami typu F (1 wejście;
2 wyjścia), zakres odbieranych
częstotliwości - FM+VHF+UHF, zakres
kanałów - cały zakres (6-69), polaryzacja
pozioma (H), typ złącza wyjściowego,
gniazdo typu F, zasilacz sieciowy ze
zwrotnicą zasilania we wtyku TV,
wbudowany przed wzmacniacz antenowy
o wzmocnieniu - minimum 25 dB,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 12 miesięcy
szt.
1
53
zestaw wieża z kolumnami i
odtwarzaczem CD - odtwarzacz płyt CD,
radio FM, DAB, standardy odtwarzania
dźwięku: FLAC, MP3, WAV, WMA,
moc znamionowa RMS: 2 x 140 W, typy
kolumn 2- drożny bass reflex w
drewnianej obudowie, pilot zdalnego
sterowania, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
str. 53
Nr sprawy: ZP/39/2015
54
wskaźnik laserowy - w zestawie baterie
AAA, zasięg 100 m, technologia plug &
play, kształt długopisu z klipsem,
odbiornik chowany w pilocie, funkcje
zdalnego sterowania: następny slajd,
poprzedni slajd, kolor wiązki laserowej czerwony, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
12
55
urządzenie do tłumaczeń językowych bezprzewodowe, przekątna ekranu
minimum 5'', rozdzielczość ekranu:
1024x600, procesor: Dual Core 1,3 GHz,
pamięć RAM 1gb, pamięć ROM 4gb,
wejście USB: Micro USB, wejście
słuchawkowe: 3,5 mm (jack), wbudowana
nawigacja GPS, możliwość tłumaczenia
zdań w minimum 20 językach, możliwość
rozpoznawania i tłumaczenia mowy w
minimum 15 językach, instrukcja obsługi
w języku polskim, gwarancja minimum
24 miesiące
szt.
2
str. 54
Nr sprawy: ZP/39/2015
56
tablica interaktywna - w zestawie
sterowniki i oprogramowanie, zestaw
montażowy, kabel USB (5 m),
powierzchnia ceramiczna, powierzchnia
całkowita: minimalna 177x129,
powierzchnia użytkowa: minimalna
166x117, przekątna minimum 80'' (203,2
cm), rozdzielczość (linie na cal):
4096x4096, technologia: IR
(podczerwień), sposób obsługi: wskaźnik
lub palce, nadruk na tablicy: 12
dotykowych klawiszy z określonymi
funkcjami, komunikacja z komputerem:
USB, możliwość używania pisaków do
tablic suchościeralnych, powierzchnia
anty-reflex, częstotliwość odczytu
(współrzędne na sekundę): 125, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
57
odbiornik radiowy stereo z odtwarzaczem
CD - odtwarzacz płyt: CD/MP3, radio
analogowe: FM, zasilanie: sieciowe,
bateria, interfejs USB: 2.0 (lub nowszy),
cyfrowe strojenie stacji z pamięcią min.
10 stacji, moc wyjściowa min. 2 W RMS,
pilot zdalnego sterowania, instrukcja
obśługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
16
str. 55
Nr sprawy: ZP/39/2015
58
odtwarzacz BLU-RAY - odtwarzacz
audio CD, CD-R, CD-RW, odtwaracz
MP3, WMA oraz zdjęcia z płyt DVDR/+R/-RW/+RW lub CD-R/-RW, system
obraz - w - obraz HD/SD, dekoder Dolby
TruelHD, Digital Plus, sygnał cyfrowy
bitstream Dolby True HD, analogowe
wyjście, dekoder DTS-HD, DTS-MA 7.1,
automatyczny przełącznik
PCM/Bitstream, wejście HDMI, wejście
Component Video z funkcją Progressive
Scan, port USB 2.0 (lub nowszy), wejście
IR, szybkie wczytywanie,
natychmiastowe otwarcie podajnika,
wygaszacz ekranu, automatyczne
wyłączenie, płynne przewijanie i
odtwarzanie w zwolnionym tempie, pobór
mocy w trybie Standby<1W, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
str. 56
Nr sprawy: ZP/39/2015
59
odbiornik telewizyjny - rozdzielczość:
1920x1080, Full HD, przekątna ekranu:
minimum 40'' cali, ilość złączy HDMI: 2,
ilość złączy USB: 2 - USB 2.0 (lub
nowszy), technologia: Clear Motion Rate
min. 200 Hz, podświetlanie LED,
funkcje: czujnik oświetlenia z
automatyczną regulacją podświetlenia,
mocowanie VESA 200 x 200,
wbudowany Tuner DVB-T/C, pilot
zdalnego sterowania, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
3
60
dyktafon - mozliwość zapisu na pamięci
wewnętrznej lub karcie pamięci,
pojemność pamięci min. 8 GB, interfejs
komunikacyjny USB 2.0 (lub nowszy),
rozmiary wyświetlacza: min. 100 x 80
pxi, przełącznik HOLD, przełącznik
zasilania, wyjście słuchawkowe, wyjście
mikrofonowe 3,5 mm (jack), format
zapisu: WMA/MP3, zasilanie: bateria 2 x
AAA/ Akumulator 2 x AAA, instrukcja
obslugi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
4
str. 57
Nr sprawy: ZP/39/2015
61
zestaw wieża z kolumnami i
odtwarzaczem CD - odtwarza CD MP3,
WMA z USB i CD-R/RW, radio FM/AM,
głośniki 2- drożne Bass-Reflex,
wzmacniacz moc RMS: 15W + 15W
(4Ω), wyświetlacz LCD, gniazda: 1x CD,
1x USB (przód), 1x RCA Line In,
1x3,5mm JACK In, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
3
62
skrzynia drewniano - metalowa na sprzęt
nagłośnieniowy - wymiary rack 10 U,
wodoodporna laminowana sklejka o
grubości 7 mm, stalowe ocynkowane
narożniki kulowe, duże profile
aluminiowe, zamki klamrowe, listwy
montażowe ze śrubkami, 2 rączki stalowe
ocynkowane, 4 koła (2 z hamulcem, 2 bez
hamulca), instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
2
str. 58
Nr sprawy: ZP/39/2015
63
elektroakustyczny zestaw dyskotekowy Led Magic Ball MP 3 (rozrzucone na
suficie i ścianach duże kolorowe wzory mrugające i wirujące), odczytywanie i
odtwarzanie muzyki z pendriva lub karty
pamięci, 20-watowy stroboskop ledowy
(świecenie białym i mocnym światłem,
pokrętło umożliwiające dopasowanie do
muzyki, możliwość reagowania na
dźwięk), wytwornica do dymu
(zadymienie do pomieszczeń powyżej
80m2), płyn do wytwornicy MEDIUM;
mini laser z pilotem (chmura czerwonych
i zielonych kropel rzucana na sufit i
ściany, które jarzą się odblaskowym
światłem wirujących wokół siebie),
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
2
64
reflektor sceniczny powyżej 250 W ze
zmieniaczem kolorów - typu PAR 64 led,
moc: min. 150W, ilość LED: 54X 3W
RGBW, sterowanie: DMX512, Auto,
Master/ Slave, Sound Control, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
10
str. 59
Nr sprawy: ZP/39/2015
65
odtwarzacz HD - DVD - standardy
odtwarzania obrazu: DVD Video,
DVD+R/RW, DVD-R/RW, DiviX, DiviX
Ultra, XviD, VCD, SVCD, standardy
odtwarzania dźwięku: CD Audio, CDR/RW, MP3, port USB, nagrywanie na
USB, możliwe formaty obrazu: 16:9, 4:3,
automatyczny, menu w języku polskim,
liczba złączy USB - 1, liczba złączy
EURO/SCART - 1, kolor obudowy
czarny, funkcje poprawiające jakość
obrazu, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
4
66
urządzenie sterujące do gier TV kierownica do gier na konsole PS4, kabel
do ładowania, niezbędne przewody do
podłączenia, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
67
skrzynia drewniano - metalowa na sprzęt
nagłośnieniowy - wymiary wewnętrzne:
70x40x40 cm, wodoodporna, laminowana
sklejka o grubości 7 mm, stalowe
ocynkowane narożniki kulowe, duże
profile aluminiowe, 2 zamki klamrowe, 2
zawiasy klamrowe z blokadą otwarcia 95
stopni, 2 rączki stalowe ocynkowane, 4
koła (2 z hamulcem, 2 bez hamulca),
instrukcja obsługi w języku polskim,
szt.
2
str. 60
Nr sprawy: ZP/39/2015
gwarancja minimum 12 miesięcy
68
rekorder video (vhs) DVD COMBO odtwarzane rodzaje nośników/ formatów:
DVD-Video/ DVD-RW (Video/VR)/
DVD-R/-RW/ DVD+R/+RW/ Audio CD/
MP3/ JPEG/ VCD/ DiviX/ Kodak Picture
CD/ VHS, łatwe przegrywanie, tuner
DVB-T, tryby nagrywania (DVD): XP/
SP/ LP/ EP/ SLP/ SEP, tryb nagrywania
(VCR): SP/LP, odtwarzanie magnetowid, ilość głowic: 6 głowic, hifi
stereo, automatyczne czyszczenie głowic,
nagrywanie OTR (jednoprzyciskowe),
złącza wejścia/ wyjścia: wejście DV,
analogowe wyjście audio, cyfrowe
wyjście audio: koaksjalne, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
69
radiomagnetofon stereofoniczny z
odtwarzaczem CD - odtwarza: CD MP3,
WMA z USB i CD-R/RW, radio FM/AM,
głośniki: 2-drożne Bass-Reflex,
wzmacniacz: moc RMS: 15W + 15W,
wyświetlacz LCD, gniazda: 1 x CD, 1 x
USB (przód), 1 x RCA Line In, 1x3,5 mm
Jack In, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
26
str. 61
Nr sprawy: ZP/39/2015
70
statyw do kolumny głośnikowej - głośnik
12'' cali, 1,75'' driver, moc min. 800 W (8
Ohm), gniazdo speakon, plastikowa
obudowa, metalowy "grill", instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 12 miesięcy
szt.
2
71
urządzenie sterujące do gier TV kontroler do gier na konsole PS4 (PAD),
kabel do ładowania, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
4
72
odtwarzacz MP4 - odtwarza MP4, WMA,
radio FM/AM, słuchawki w komplecie,
wyświetlacz LCD, gniazda: 1 x USB,
1X3,5 mm JACK In, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
1
73
zestaw wieża z kolumnami i
odtwarzaczem CD - odtwarza: CD MP3,
WMA z USB i CD-R/RW, Audio przez
Bluetooth, radio FM/AM, głośniki: 2drożne Bass-Reflex, wzmacniacz: moc
RMS: 50 W + 50W (4Ω), wyświetlacz
LCD, gniazda: 1 x CD, 1 x USB (przód),
1 x RCA Line In, 1x3,5mm Jack In,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
2
str. 62
Nr sprawy: ZP/39/2015
74
ładowarka do akumulatorów - Ni-MH z
wyjściem USB 5 Vdc, funkcja ładowania
i rozładowania, 4 niezalezne kanały
ładowania: 1~4 AAA/AA/R14/R20 lub
1~2 9 V Ni-MH różnych typów
jednocześnie, automatycznie dobiera prąd
ładowania, LCD wskazujący stan
naładowania akumulatora, zabezpieczenie
odwrotnej polaryzacji, sterowana
mikroprocesorem, timer bezpieczeństwa,
zapobiegający przeładowaniu,
wykrywanie zepsutej komórki
akumulatora, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
2
75
odbiornik telewizyjny z ekranem
ciekłokrystalicznym - w zestawie pilot
zdalnego sterowania - przekątna ekranu
min. 40 cali, rozdzielczość FULL HD,
częstotliwość odświeżania: min. 100 Hz,
tuner DVB-T/C (MPEG4), wejście:
HDMI (min. 2), USB, EURO, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
3
str. 63
Nr sprawy: ZP/39/2015
76
odbiornik telewizyjny z ekranem
ciekłokrystalicznym - przekątna ekranu
min. 50 cali, rozdzielczość HULL HD,
częstotliwość odświeżania: min. 100 Hz,
tuner DVB-T/C (MPEG 4), wejścia
HDMI (min. 2), USB, EURO,
przeglądarka internetowa, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
2
77
wskaźnik laserowy w etui - zasięg
minimum 20 metrów, obudowa
metalowa, kształt długopisu z zapinką,
zasilanie bateryjne AAA, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 12 miesięcy
szt.
2
78
odbiornik radiowy bateryjno - sieciowy z
odtwarzaczem CD - w zestawie z pilotem
zdalnego sterowania, odtwarzacz plików
MP3, złącze USB, wyświetlacz LCD,
moc min. 5W, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
5
str. 64
Nr sprawy: ZP/39/2015
79
antena telewizyjna - wzmacniacz
antenowy min. 15 dBi, zasilacz antenowy,
impedencja wyjściowa min. 75 Om,
przystosowana do odbioru cyfrowej TV
naziemnej DVB-T, niski współczynnik
szumów, wysoka odporność na
niekorzystne warunki atmosferyczne,
inteligentny przedwzmacniacz antenowy
umożliwiający optymalne dostosowanie
swoich parametrów do natężenia
odbieranego sygnału TV, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 12 miesięcy
szt.
5
80
kolumna głośnikowa aktywna powyżej
500 W - w zestawie dwudrożne kolumny
aktywne - 2 sztuki, okablowanie, statywy
kolumnowe kompatybilne z kolumnami
opisanymi poniżej; dwudrożna kolumna
PA o mocy max 1000 W, do
zastosowania na żywo i playback, ultrakompaktowy lekki system
nagłośnieniowy zapewniający doskonałą
jakość dźwięku nawet przy skrajnych
poziomach ciśnienia akustycznego,
wysokowydajny odtwarzacz MP3 od
odtwarzania plików audio z pendrive a
USB, możliwość podłączenia systemu
bezprzewodowego typu Behringer
Ultralink ULM100/200 USB poprzez
złącze USB 3.0, 2-kanałowy mikser z
szt.
2
str. 65
Nr sprawy: ZP/39/2015
niezaleznymi wejściami mic/Line,
regulacją głośności i diodami
przesterowania Clip, dedykowany 2zakresowy korektor ze zintegrowanym
procesorem dźwięku, niezwykle lekki
wzmacniacz pracujący w klasie D o
ogromnej mocy i ogrmonych
możliwościach brzmieniowych i bardzo
niskiej wadze, potężny 12'' głośnik nisko
tonowy zapewniający głęboki bas i moc
akustyczną, Driver wysokotonowy 1,35'' z
aluminiową membraną, dodatkowe
wyjście liniowe umożliwia łączenie z
kolejnymi kolumnami głośnikowymi na
statywie - gniazdo montażowe 35 mm na
statyw w położeniu na boku w celu
wykorzystania, jako monitor podłogowy,
ergonomiczny kształt rękojeści do
łatwego przenoszenia i instalacji,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA I
str. 66
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zadanie II - akcesoria do sprzętu RTV oraz aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz, aparatury powielającej
Lp.
Przedmiot zamówienia
J.m.
Ilość
cena
jedn.
netto
1
2
3
4
5
1
przewód sygnałowy koncentryczny - 75
Om, rdzeń miedziany, minimalna średnica
rdzenia: 1 mm, oplot aluminiowy, folia
aluminiowa, płaszcz zewnętrzny PE, do
zastosowań zewnętrznych, żelowany
mb
100
2
bateria alkaliczna 9V - 6LR61 9V
szt.
18
3
pianka do czyszczenia monitorów antystatyczna, pojemność minimalna 400
ml
szt.
62
4
ściereczka do ekranów LCD - nawilżana,
antystatyczna, w opakowaniu minimum
100 sztuk
op.
2
5
sprężone powietrze - pojemność minimum szt.
400 ml
58
6
ściereczka bezpyłowa - wymiary
minimalne 200 x 200 mm
6
szt.
stawka
VAT
wartość
netto
wartość
brutto
6
7
8
str. 67
Nr sprawy: ZP/39/2015
7
pianka do czyszczenia obudowy sprzętu
RTV - antystatyczna, bakteriobójcza,
pojemność minimalna 400 ml
szt.
2
8
akumulator alkaliczny 9V
szt.
2
9
pokrowiec na statyw kolumnowy pokrowiec na 2 statywy kolumnowe firmy
CRAFTMANN KM-047 (wymiary
złożonego statywu 1 szt. wys. 100 cm,
obwód max 43 cm), trwały pokrowiec z
paskiem na ramię wykonany z wysokiej
jakości materiału: ortalion kaletniczy lub
inny bardzo mocny i trwały materiał,
między warstwami materiału ok. 0,5 cm
gąbka lub inny materiał, który
zapobiegnie obiciu statywów podczas
transportu, wymiary pokrowca: około
1100 x 120 mm (z uwzględniem
wymiarów statywu), pokrowiec może być
zasuwany wzdłuż, zapinany lub
sznurowany u góry
szt.
4
str. 68
Nr sprawy: ZP/39/2015
10
pokrowiec na statyw mikrofonowy - na
dwa lub trzy statywy mikrofonowe firmy
CRAFTMANN TS-393 (wymiary
złożonego statywu 1 szt. wys. 103 cm,
obwód max 30 cm), trwały pokrowiec z
paskiem na ramię wykonany z wysokiej
jakości materiału: ortalion kaletniczy lub
inny bardzo mocny i trwały materiał,
między warstwami materiału około 0,5
cm gąbka lub inny materiał, który
zapobiegnie obiciu statywów podczas
transportu, pokrowiec może być
zasuwany wzdłuż, zapinany lub
sznurowany u góry
szt.
4
11
akumulatorek 9V block (8.4V 250mAh) bez efektu pamięci tak jak baterie NiCd,
możliwość ładowania ich w dowolnej
chwili bez koniecznośći dogłębnego
rozładowania, żywotność na około tysiąc
cykli pełnego naładowania i
rozładowania, nie gorszy niż camelion 9V
250 mAh
szt.
10
str. 69
Nr sprawy: ZP/39/2015
12
akumulatorek 1,5V - oznaczenia:
HR6/MIGNON/HR-3UWXB, niklowo wodorkowy, pojemność: 2450 - 2550
mAh, średnica 14.5 mm, wys. 50.5 mm,
pracuje w niskich temperaturach do -20°
C, naładowany w procesie produkcji
energią słoneczną, nie gorszy niż
Panasonic eneloop PRO R6 AA 2550
mAh BK-3HCCE/4BE
szt.
12
str. 70
Nr sprawy: ZP/39/2015
13
przewód antenowy koncentryczny - żyła
mb
wewnętrzna wykonana z drutu
miedzianego z oplotem z drutów
aluminiowych i podwojną folią
aluminiową oraz powłoką polwinitową
PCV, przewód wysokiej jakości, potrójnie
ekranowany kabel koncentryczny o żyle
wewnętrznej jednodrutowej wykonanej z
drutu miedzianego, izolacja polietylenowa
spieniana fizycznie pokryta folią
aluminiową, splotem z drutów
aluminiowych i kolejną folią aluminiową
oraz powłoką polwinitową PCV,
parametry techniczne: żyła wewnętrzna 1.13 ±0.02 mm, drut Cu; dielektryk 4.8±0.02 mm spieniony fizycznie PE;
oplot - 144 żyły x 0.12 mm, drut Al.;
ekran - folia Alu/PET, grubość 0.04;
powłoka zewnętrzna - 6.8 mm, biały
PVC, impedancja charakterystyczna:
75±3 Ohm; pojemność jednostkowa: 53±2
pF/m; współczynnik skuteczności
ekranowania - 100 dB; 3 szpule po 100
metrów, nie gorszy niż kabel satelitarny
koncentryczny Conotech NS113 trishield
100m
300
str. 71
Nr sprawy: ZP/39/2015
14
przewód głośnikowy - czterożyłowy z
czystej miedzi 4 x2.5 mm (kabel
elektryczny miedziany 4 x 2,5mm);
dopuszcza się zakup przewodu
elektrycznego czterożyłowego
miedzianego 4 x 2,5 jednak żyła
przewodu musi być wykonana ze splotu
miedzianego a nie drutu, okrągły, koloru
białego; dopuszcza się również zakup
dwużyłowego przewodu kolumnowego 2
x 2,5 w otulinie beztlenowej
przezroczystej, jednak długość przewodu
musi być wtedy zwiększona do 600
metrów, kształt przewodu nie ma
znaczenia
mb
300
15
bateria alkaliczna LR3, 1,5 V AAA, - w
opakowaniu minimum 4 sztuki, nie gorsza
niż Panasonic AAA EveryDay Power
op.
112
16
bateria alkaliczna LR6, 1,5V AA - w
opakowaniu minimum 4 sztuki, średnica
14,5 mm, wysokość 50,5 mm, nie gorsza
niż Duracell Industrial model: MN 1500
LR6/AA
op.
136
str. 72
Nr sprawy: ZP/39/2015
17
akumulator do mikrofonu SHURE QLXD - litowo - jonowy Li-ion 3,7 V/ 4,2 V -1450mAh, 5,37 Wh, o bardzo wysokiej
wydajności, do zasilania nadajników
SHURE QLX-D, do 12 godzin pracy,
brak efektu pamięciowego, nie gorszy niż
akumulator SHURE SB900
szt.
2
18
zwijak bębnowy do przewodu uniwersalny Ø 200, zastosowanie dla
przewodu elektrycznego długości 30
metrów, z solidnym, metalowym
statywem wykonanym z ocynkowanej
rurki zakończonej wyprofilowaną
rekojeścią oraz bębnem wykonanym z
wysokiej jakości tworzywa sztucznego, w
korpusie bębna znajdują się komory
pozwalające na zamocowanie tablicowych
gniazd w dowolnej konfiguracji wg
indywidualnych potrzeb użytkownika,
bęben posiada odpowiedni przepust
kablowy zakończony elastycznym
dławikiem przewidziany do
wprowadzania przewodu elektrycznego.
Ponadto komora wyposazona w zaciski
blokujące przewód przed wyrwaniem, a
także odpowiednie użebrowania do
łatwego zamocowania ewentualnych
listew zaciskowych
szt.
6
str. 73
Nr sprawy: ZP/39/2015
19
przedłużacz elektryczny 30 m - na bębnie
z 4 gniazdami 16 A 2P+Z 230V, kabel
polwintowy OWY (PVC) 3*1,5 30 M,
przekrój kabla: 3*1,5mm, stopień
szczelności: IP20, bęben bardzo solidny odporny na uszkodzenia mechaniczne,
stelaż metalowy, przedłużacz wyposazony
w termik - ochrona przed przeciążeniem i
przegrzaniem, gniazda z polskim
uziemieniem poprzez bolec
szt.
2
20
ściereczka z mikrofibry minimum 30x30
cm
szt.
100
21
bateria CR2025 3V
szt.
53
22
bateria 23A 12V
szt.
50
23
bateria LR14
szt.
50
24
film DVD - BOGOWIE
szt.
1
25
film DVD - IDA
szt.
1
26
film DVD - MIASTO 44
szt.
1
27
film DVD - SŁUŻBY SPECJALNE
szt.
1
28
film DVD - SĘDZIA GRAND
BUDAPESZT HOTEL
szt.
1
29
film DVD - PINOKIO
szt.
1
str. 74
Nr sprawy: ZP/39/2015
30
film DVD - HISTORIA FOTOGRAFII:
GENIUSZ ZAKLĘTY W FOTOGRAFII
szt.
1
31
film DVD - KRAINA LODU
szt.
1
32
film DVD - FURIA
szt.
1
33
film DVD - CZAROWNICA
szt.
1
34
muzyka na płycie CD - CINEMA PIANO
2
szt.
1
35
muzyka na płycie CD - PAMIĘTNIK Z
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
szt.
1
36
muzyka na płycie CD - DYJAK
"KOBIETY"
szt.
1
37
muzyka na płycie CD - Lech
MAKOWIECKI "OBUDŹ SIĘ
POLSKO"
szt.
1
38
muzyka na płycie CD - Pustki "DO MI
NO"
szt.
1
39
muzyka na płycie CD - Pożar w burdelu
"Gorączka Powstańczej nocy"
szt.
1
40
muzyka na płycie CD - BIESIADA
IMPREZOWA
szt.
1
41
muzyka na płycie CD - FOLK MUSIC
szt.
1
str. 75
Nr sprawy: ZP/39/2015
42
muzyka na płycie CD - MELORYMKI
szt.
1
43
muzyka na płycie CD - THE VIKINGS II
(Wikingowie sezon II muzyka z serialu)
szt.
1
44
statyw mikrofonowy - prosty z okrągłą
podstawą, z możliwością zmiany
wysokości od min. 150 cm do min. 180
cm, średnica podstawy min. 30 cm, 5
statywów w kolorze srebrnym, 5
statywów w kolorze czarnym, gwarancja
minimum 12 miesięcy
szt.
10
45
kabel canon-canon, długość 30 cm
szt.
10
46
kabel canon-canon, długość 50 cm
szt.
2
47
kabel chinch-mini jack, długość 1m
szt.
2
48
kabel jack-jack, długość 30 cm
szt.
4
49
kable hdmi, długość 5 m
szt.
2
50
przejściówka canon męski-jack
szt.
5
51
uchwyt do TV - na ścianę, do telewizora
od 19'' do 42'', gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
9
52
przewód koncentryczny antenowy przeznaczony do zbiorczych instalacji
budynkowych i indywidualnych
mb
200
str. 76
Nr sprawy: ZP/39/2015
53
przewód koncentryczny - 75 ohm
mb
100
54
statyw do mikrofonu - podłogowy z
regulowanym ramieniem obrotowym,
metalowa podstawa, wysokość od 100 do
176 cm, długośc ramienia obrotowego od
53 do 91 cm, kolor srebrny, gwarancja
minimum 12 miesięcy
szt.
7
55
przewody HDMI - długość 10 m, złącze
HDMI-HDMI, metalowe wtyki, złącza
pokryte 24- karatowym złotem, obsługa
HDMI 1.4 High Speed with Ethernet,
transfer sygnału do 10.2 Gbps, obsługa
rozdzielczości FULL HD 1080p oraz
ULTRAHD 4K x 2K, obsługa sygnału 3D
przez HDMI, Deep Color - przesył obrazu
w 48 bit, pełne, potrójne ekranowanie żył
sygnałowych, obsługa ARC - kanał
zwrotny audio, funkcja
szt.
5
56
uchwyt do TV - montaż ścienny, regulacja szt.
pionowa do +/- 15 stopni, regulacja
pozioma do +/- 50 stopni, odległość od
ściany min. 90-450 mm, przekątna ekranu
od 32 do 70 cali, kolor czarny, gwarancja
minimum 12 miesięcy
3
str. 77
Nr sprawy: ZP/39/2015
57
statyw głośnikowy - wysokość max 1,8 m, szt.
waga max 5,5 kg, średnica na gniazdo 35
mm, udźwig do 50 kg, kolor czarny,
teleskopowy, gwarancja minimum 12
miesięcy
6
58
gra do konsoli - FIFA 2015-2016, gatunek
gry: sportowa, nośnik gry: blu - ray,
wersja językowa: polska, kategoria
wiekowa: od 7 lat
szt.
1
59
gra do konsoli - NEED FOR SPEED
RIVALS, gatunek gry: wyścigi, nośnik
gry: blu - ray, werja językowa: polska,
kategoria wiekowa: od 3 lat
szt.
1
60
gra do konsoli - KINECT SPORT
RIVALS, gatunek gry: sportowa, nośnik
gry: blu - ray, wersja językowa: polska,
kategoria wiekowa: od 12 lat
szt.
1
61
gra do konsoli - JUST DANCE 2015,
gatunek gry: muzyczna, nośnik gry: blu ray, wersja językowa: polska, kategoria
wiekowa: od 3 lat
szt.
1
62
bateria alkaliczna - 6F22 9V
szt.
10
63
sprężone powietrze - pojemność 200 ml
szt.
5
64
pianka do ekranu - pojemność 200 ml
szt.
5
str. 78
Nr sprawy: ZP/39/2015
65
ściereczka z mikrofibry - 30x40 cm
szt.
5
66
pianka do czyszczenia obudowy sprzętu
RTV - 200 ml
szt.
11
67
chusteczki czyszczące do sprzętu RTV w opakowaniu 100 szt.
op.
11
68
płyn do czyszczenia ekranów - 100 ml
szt.
3
69
płyn do czyszczenia ekranów LCD - 125
ml
szt.
4
70
uchwyt do odbiorników telewizyjnych uchylny uchwyt naścienny
plazma/LCD/LED do 25 kg, 40'', system
regulacji w pionie: nachylenie od 12
stopni, przeznaczony dla TV o wadze do
25 kg, uniwersalny, maksymalny rozstaw
otworów montazowych w TV: 200x200
mm (VESA), specjalne otwory w
uchwycie do ukrycia przewodów,
mechaniczna blokada przed zsunięciem
się monitora, instrukcja montażu w języku
polskim, gwarancja minimum 12 miesięcy
szt.
5
71
zestaw do czyszczenia ekranów zawierający: ściereczkę z mikrofibry,
wymiary min. 30x30 cm; szczoteczkę
antystatyczną, żel czyszczący o
pojemności min. 150 ml
kpl.
3
str. 79
Nr sprawy: ZP/39/2015
72
płyta czyszcząca do napędów DVD uniwersalna płyta do czyszczenia głowicy
lasera napędu CD/DVD ROM
szt.
2
73
płyn antystatyczny do czyszczenia
tworzyw sztucznych, pojemność min. 100
ml
szt.
2
74
serwetki do czyszczenia - suche i
wilgotne, wymiary min. 10x13 cm, w
opakowaniu po 50 sztuk
op.
2
75
bateria litowa CR2032
szt.
55
76
akumulatorek R9 - model: HR9, napięcie
9V, pojemność gromadzenia energii: min.
250 mAh, cykl ładowania: min. 500
szt.
25
77
akumulatorek AA - model: AA LR06,
napięcie 1,5 V, pojemność gromadzenia
energii: 2650 mAh, cykl ładowania min.
500
szt.
132
78
akumulatorek AAA - model: AAA LR03,
napięcie 1,5 V, pojemność gromadzenia
energii: min. 1000 mAh, cykl ładowania
min. 500
szt.
104
79
płyta CD - czysta, z pudełkiem, typ: CDR, pojemność 700MB/ 80 min., prędkość
nagrywania do X52, pudełko typu "slim"
szt.
200
str. 80
Nr sprawy: ZP/39/2015
80
płyta DVD - czysta z pudełkiem, typ:
DVD-R, pojemność 4,7 GB/ 120 min.,
prędkość nagrywania do X16, pudełko
typu "slim"
szt.
300
81
statyw głośnikowy - wyposażony w
mechanizm korbowy, całość wykonana ze
stalowych rur wykończonych czarną farbą
proszkową, przy pomocy mechanizmu
korbowego możliwość łatwego i
bezpiecznego uniesienia ciężkiego
zestawu głośnikowego na znaczną
wysokość, regulowana wysokość 12502200 mm, maksymalne obciążenie 70 kg,
gwarancja minimum 12 miesięcy
szt.
4
82
statyw oświetleniowy - wysokość 175/320
cm z końcówką standard - średnica 35
mm, podstawa składana, stopniowa
regulacja średnicy rozstawu z blokadą,
gwarancja minimum 12 miesięcy
szt.
4
83
gra na konsolę PS4: RABBIDS
INVASION PL
szt.
1
84
gra na konsolę PS4: SPORTS FRIENDS
PL
szt.
1
85
gra na konsolę PS4: FIFA 15 PL
szt.
1
86
gra na konsolę PS4: SINGSTAR
MISTRZOWSKA IMPREZA PL
szt.
1
str. 81
Nr sprawy: ZP/39/2015
87
gra na konsolę PS4: NEED FOR SPEED
RIVALS PL
szt.
1
88
gra na konsolę PS4: RAYMAN
LEGENDS PL
szt.
1
89
gra na konsolę PS4: LEGO PRZYGODA
PL
szt.
1
90
gra na konsolę PS4: JUST DANCE PL
szt.
1
91
przewód RCA-RCA - długość 1,5 m,
końcówki złocone, przewód gruby,
elastyczny, odporny na uszkodzenia
szt.
5
92
przewód audio "mały jack" stereo - RCA długość 1,5 m, końcówki złocone,
przewód gruby, elastyczny, odporny na
uszkodzenia
szt.
5
93
przewód audio "mały jack" stereo - RCA długość 5 m, końcówki złocone, przewód
gruby, elastyczny, odporny na
uszkodzenia
szt.
4
94
przewód audio-video EURO-EURO długość 1,5 m, końcówki złocone,
przewód gruby, elastyczny, odporny na
uszkodzenia
szt.
4
95
przewód audio-video EURO-EURO długość 3 m, końcówki złocone
szt.
4
str. 82
Nr sprawy: ZP/39/2015
96
przewód audio-video HDMI-HDMIdługość 5 m, końcówki złocone, przewód
gruby, elastyczny, odporny na
uszkodzenia
szt.
2
97
przewód audio-video HDMI-HDMIdługość 3 m, końcówki złocone
szt.
8
98
przewód audio Speakon-Speakon długośc 20 m, przewód gruby, elastyczny,
odporny na uszkodzenia
szt.
4
99
przelotka "gniazdo duży jack" na XLR
(męski) - złocone końcówki
szt.
4
100
przelotka XLR (gniazdo-żeński) na "duży
jack", złocone końcówki
szt.
4
101
przelotka RCA - "duży jack", metalowa,
złocone końcówki
szt.
6
102
przedłużacz - 6-gniazdowy z
uziemieniem, elastyczny, długość 6 m
szt.
10
103
przedłużacz na bębnie - długość 20 m,
przekrój 3x1,0mm, ilość gniazd: 4,
przedlużacz elektryczny bębnowy,
przedłużacz zwijany, gniazdo: okrągłe,
kolor czarny, z uziemieniem, oplot
gumowy
szt.
4
str. 83
Nr sprawy: ZP/39/2015
104
przedłużacz sceniczny xlr typu "Pyta" - 16
kanałów in/4 kanały out (16 kanałów, 4
powroty), końcówki XLR, długość 25 m,
zwijana na bęben
szt.
1
105
listwa do montażu reflektorów
scenicznych na statywach - o długości
1200 mm, umożliwiająca zamontowanie
do 4 punktów świetlnych, przeznaczona
do montażu na statywach
oświetleniowych, materiał: stal
szt.
4
106
muzyka na płycie CD - hymny państw
członkowskich NATO - oficjalne wersje
szt.
2
107
muzyka na płycie CD - hymny państw
członkowskich UE - oficjalne wersje
szt.
2
108
muzyka na płycie CD - sygnały wojskowe
obowiazujące podczas ceremonii
(aktualne)
szt.
2
109
muzyka na płycie CD - pieśni
patriotyczne wykonywane przez
wojskowe orkiestry i chóry
szt.
2
110
muzyka na płycie CD - kolędy i pastorałki
wykonywane przez wojskowe orkiestry i
chóry
szt.
2
111
płyta DVD - ALKOHOL - zagrożenia
(pakiet 3 filmów DVD)
kpl.
1
str. 84
Nr sprawy: ZP/39/2015
112
płyta DVD - pakiet 6 filmów DVD:
Alkoholizm - film profilaktyczny DVD,
Przemoc, Nikotyzm, Narkomania,
Prostytucja, Seksoholizm
kpl.
1
113
płyta DVD - POWSTRZYMAĆ
AGRESJĘ
szt.
1
114
płyta DVD - POWSTRZYMAĆ
PIJANEGO KIEROWCĘ
szt.
1
115
płyta DVD - AGRESJA
szt.
1
116
płyta DVD - pakiet 4 filmów DVD, NIE
ZAMYKAJ OCZU: Agresja, Mobbing,
Palenie, Dopalacze
kpl.
1
117
płyta DVD - KARAOKE 100 hitów
szt.
1
118
płyta DVD - KARAOKE Polskie
przeboje, edycja 2015 r.
szt.
1
119
płyta DVD - KARAOKE dla dzieci
(różne)
szt.
2
120
uchwyt do odbiornika telewizyjnego - w
zestawie akcesoria montażowe,
mocowanie do ściany, montaż ekranu
min. 37 max 60 cali, regulacja pochylenia,
udźwig 35 kg, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12 miesięcy
szt.
8
str. 85
Nr sprawy: ZP/39/2015
121
przewód antenowy koncentryczny
żelowany - płaszcz zewnętrzny PE, oplot
miedziany, folia ekranu, rdzeń miedziany,
min. średnica 1,6 mm, impedancja 75 Ω
mb
200
RAZEM ZADANIE II
wartość
netto
wartość
brutto
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY (Zadanie I + Zadanie II)
Miejscowość: .........................................., dnia ...........................
........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
str. 86
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 2.2 do SIWZ
..............................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
w przetargu nieograniczonym na
Zakup i dostawa sprzętu RTV, aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami.
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:
Uwaga: cena jednostkowa brutto oferowanego produktu nie może przekroczyć kwoty 3 499,99 zł (słownie: trzy tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100 złotych)
Część nr II – sprzęt fotograficzny i akcesoria
1
Lp.
Przedmiot zamówienia
Producent/typ/model
J.m.
Ilość
cena
jedn.
netto
stawk
a
VAT
wartość
netto
wartość
brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aparat fotograficzny średniej klasy
cyfrowy - w zestawie z: akumulatorem
jonowo - litowym do aparatu (2 szt.),
ładowarką akumulatorów, zasilaczem
sieciowym, kablem HDMI, kablem
USB, karta pamięci,
oprogramowaniem, torbą; mocowanie
obiektywu: typu NIKON lub
równoważne, matryca o rozdzielczości
szt.
1
str. 87
Nr sprawy: ZP/39/2015
nie mniejszej niż 24 mln pikseli,
nośnik: karta SD, SDHC, SDXC,
monitor: ruchomy o przekątnej
minimum 2,5'', ustawienie ostrości:
ręczne (MF) lub automatyczne, karta
pamięci minimum 8 GB, tryb
naświetlania: tryby automatyczne
(automatyczny, automatyczny bez
błysku), automatyka programowa z
fleksją programu (P), automatyka z
preselekcją czasu (S), automatyka z
preselekcją przysłony (A), manualny
(M), programy tematyczne, czas
otwarcia migawki: od 1/4000 do 30 s,
wbudowana lampa błyskowa, sanki
mocujące do lampy błyskowej, format
zapisu danych: JPEG, RAW, lub
równoważny, zdjęcia seryjne
minimum 3 kl/sek., nagrywanie
filmów, balans bieli automatyczny i
definiowany ręcznie, czułość:
automatyczne lub definiowane
ręcznie, wyjście USB lub
równoważne, wyjście HDMI lub
równoważne, zasilanie: akumulator
jonowo - litowy i zasilacz sieciowy,
menu w języku polskim, mocowanie
statywu: 1/4 cala (ISO 1222),
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
str. 88
Nr sprawy: ZP/39/2015
2
3
4
kamera cyfrowa sportowa - w zestawie
z: uchwytem do montażu na kasku,
chełmie, pokrowcem, kartą pamięci
mikroSD, mikroSDHC, kablem USB,
ładowarką, jakość zapisu filmu w
rozdzielczości FullHD (1080p) przy
30 fps, wykonywanie zdjęć w
rozdzielczości min. 5 MPx,
stabilizator obrazu, wodoszczelna,
rodzaj nośnika: karta pamięci
mikroSD, mikroSDHC, pojemność
nośnika min. 8 GB, złącze USB, menu
w języku polskim, instrukcja obsługi
w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
obiektyw do aparatu fotograficznego
zmiennoogniskowego - w zestawie z:
pokrowcem do obiektywu, mocowanie
bagnetu typu NIKON lub
kompatybilne, ogniskowa min.: 10-18,
ogniskowa max.: 20-40, przesłona
min. 22, przesłona max. 3,5, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
torba na sprzęt fotograficzny wykonana z mocnego materiału,
materiał wodoodporny, ścianki
wyściełane gąbką lub innym
materiałem, kieszenie na akcesoria,
kieszeń na obiektyw, pasek
transportowy, kieszeń główna i
kieszenie zewnętrzne zamykane na
szt.
1
szt.
1
szt.
1
str. 89
Nr sprawy: ZP/39/2015
suwak, kolor czarny, szerokość 250260 mm, wysokość 200-220 mm,
długość 170-200 mm
5
lampa błyskowa elektronowa
profesjonalna - w pełni kompatybilna
z aparatem SONY DSLR Alfa - 100,
głowica ruchoma w pionie i w
poziomie, tryb pracy: automatyczny,
ręczny, TTL, liczba przewodnia
(ISO100)- 43 dla 105 mm, zakres
zoom: 24-105 mm, regulacja kąta
błysku: automatyczna i ręczna,
regulacja mocy błysku, błysk
modelujący, panel rozpraszający,
bezprzewodowe sterowanie błyskiem,
wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
zasilanie 4 akumulatory AA Ni-MH
lub 4 baterie AA, przybliżony czas
ładowania ok. 2,9 s, instrukcja obsługi
w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
str. 90
Nr sprawy: ZP/39/2015
6
7
aparat fotograficzny średniej klasy
cyfrowy - cyfrowa lustrzanka, matryca
światłoczuła o rozdzielczości min. 18
mega pikseli, możliwość nagrywania
filmów w standardzie FUU HD,
format zdjęć: JPG, RAW, zakres
czułości: ISO 100-6400, prędkość
wykonywania zdjęć: 5 - 6 klatek/s,
system AF z 9 punktami krzyżowymi,
3 calowy ruchomy ekran LCD
szybkiej obsługi z obrazem 3:2,
wbudowana lampa błyskowa, karta
pamięci SD, pojemność 32 GB,
szybkość zapisu min. 10 mbit/s, torba
do aparatu w zestawie, osłona
przeciwsłoneczna do aparatu z filtrem
UV, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
obiektyw do aparatu fotograficznego
zmiennoogniskowy - obiektyw
kompatybilny z aparatem
fotograficznym opisanym pod pozycją
6 opisu przedmiotu zamówienia,
zmiennoogniskowy, ogniskowa 18270 mm, typ: uniwerslany zoom,
jasność: f/3,5 - 6,3, pole widzenia: 745.8°, ostrość od 0.49m, mechanizm
AF, maksymalne powiększenie 1:3.5,
minimalna przesłona 22, tryb makro,
stabilizator obrazu, posiadający
elementy sferyczne, automatyczna
szt.
2
szt.
2
str. 91
Nr sprawy: ZP/39/2015
regulacja ostrości, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum
24 miesiące
8
9
obiektyw fotograficzny - kąt widzenia
[stopnie]: 84-34, minimalna odległość
ostrzenia AF/MF [cm]: 38, skala
odwzorowania: 0.7, osłona
przeciwsłoneczna w zestawie, kąt
widzenia [stopnie]: 84-34, ogniskowa
[mm]: 24-70, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum
24 miesiące
obiektyw fotograficzny - ostrość od
0.3 m, kąt widzenia [stopnie]: 84-34,
minimalna odległość ostrzenia AF/MF
[cm]: 38, skala odwzorowania: 0.7,
osłona przeciwsłoneczna w zestawie,
kąt widzenia [stopnie]: 84-34,
ogniskowa [mm]: 24-70, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
szt.
1
str. 92
Nr sprawy: ZP/39/2015
10
11
12
kamera cyfrowa - zapis standard video
(SD), zapis High Definition (HD
1080i), format AVCHD (MPEG4/H.264, 5.1 DD), rodzaj nośnika
Karta SD/SDHC/SDXC, przetwornik
CMOS, zoom optyczny (min.) 12x,
zoom cyfrowy (min.) 700x, regulacja
ostrości Automatyczna lub manualna,
stabilizator obrazu, tryby nagrywania
[AVCHD] AVCHD 3D/ progresywny/
[iFrame] MP4, tryb nocny, minimalne
oświetlenie wymagane 1,6 lux,
regulacja równowagi bieli
automatyczna, wyświetlacz LCD
(przekątna) min. 3,5 cale, wyjście
HDMI, port USB 2.0, wbudowana
lampa błyskowa, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum
24 miesiące
statyw do kamery - na trójnogu, z
futerałem z głowicą i poziomicą,
szybkozłączka wys. max ok. 170 cm,
wys. min. ok. 40 cm, kolor czarny,
kompatybilny z kamerą cyfrową
opisaną pod pozycją 10 opisu
przedmiotu zamówienia, gwarancja
minimum 12 miesięcy
statyw do aparatu fotograficznego - na
trojnogu, w futerale, mechanizm
szybkiej blokady nóg, wys. max ok.
170 cm, wys. min. ok. 40 cm z
ruchomą głowicą i poziomicą, kolor
szt.
1
szt.
1
szt.
2
str. 93
Nr sprawy: ZP/39/2015
13
14
czarny, z wymiennymi stopkami,
kompatybilny z aparatem
fotograficznym opisanym pod pozycją
6 opisu przedmiotu zamówienia,
gwarancja minimum 12 miesięcy
kamera cyfrowa - w zestawie: osłona
obiektywu z wbudowaną pokrywą,
zasilacz sieciowy typu CA-570, pilot
bezprzewodowy typu WL D89, kabel
USB IFC-300PCU/S, przewód
audio/wideo STV-250N, kabel HDMI
High-Speed HTC-100/S, akumulator
BP-808, rysik, oprogramowanie,
rozdzielczość 2,37 mln pikseli matryca
CMOS o przekątnej 1/3 cala,
ogniskowa 30,4-304mm, optyczna
stabilizacja obrazu, maksymalny
otwór przysłony F/1.8, dotykowy
wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5
cala, pamięć wewnętrzna o wartości
32 GB, tryby kreatywne, technologia
Audio Scene Select, obsługa
mikrofonów bezprzewodowych,
wykrywanie twarzy, instrukcja obsługi
w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
obiektyw do aparatu fotograficznego ogniskowa obiektywu w zakresie 1116 mm, pole widzenia ok. 82-104
stopnie, minimalna odległość ostrzenia
ok. 30cm, światło f-2,8, instrukcja
obsługi w języku polskim,
szt.
1
szt.
1
str. 94
Nr sprawy: ZP/39/2015
15
16
kompatybilny z Body aparatu NIKON
D 7100, gwarancja minimum 24
miesiące
lampa błyskowa elektronowa
profesjonalna - ISO w zakresie 10028, zasięg błysku min. 0,6 - 20 m,
równomierny rozkład oświetlenia,
zasilanie 4 x AA, instrukcja obsługi w
języku polskim, kompatybilna z
NIKON, gwarancja minimum 24
miesiące
kamera cyfrowa - rozdzielczość
1920x1080, nośnik danych na film:
karta pamięci SDXC/SDHC/SD,
ogniskowa od kamery: 30,4-304,
zoom optyczny: min. 10x, zoom
cyfrowy: 40x/200x, rozmiar min. LCD
3.5 cala, wizjer, autofokus, nocne
nagrywanie, złącze mikrofonowe,
złącze słuchawkowe, złącza: min.
USB 2.0, AV, HDMI, komponentowe,
zasilanie: akumulator litowo - jonowy,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
szt.
1
str. 95
Nr sprawy: ZP/39/2015
17
18
19
aparat fotograficzny średniej klasy body aparatu bez obiektywu, matryca
CMOS w formacie DX o
rozdzielczości min. 24,1 mln pikseli
bez optycznego filtra
dolnoprzepustowego, tryb zdjęć
seryjnych 6 kl./s, funkcja nagrywania
filmów FULL HD, czułość ISO 1006400, przysłona w zakresie od 1,4,
instrukcja obsługi w języku polskim,
body aparatu nie gorsze niż NIKON D
7100, gwarancja minimum 24
miesiące
statyw do aparatu fotograficznego max wysokość pracy: 192 cm,
minimalna wysokość pracy: 55 cm,
udźwig minimum 8 kg, ciężar max 3
kg, możliwość pochylenia głowicy:
przód/tył -30°/+90°, na boki
-90°/+90°, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
obiektyw fotograficzny do aparatu
NIKON D3200 - zakres ogniskowych
16-85 mm, maksymalna wartość
przysłony f/3.5, szerokość kadru od
83° do 18,8°, przeznaczony dla
aparatów Nikon klasy D, mechanizm
AF (auto fokus), ostrość od 38 cm,
system redukcji drgań VR, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
szt.
1
szt.
1
str. 96
Nr sprawy: ZP/39/2015
20
21
22
aparat fotograficzny średniej klasy cyfrowy, 1-calowa matryca MOS o
rozdzielczości 20.1 mln pikseli,
obiektyw 25 mm LEICA DC VARIOELMARIT, możliwość nagrywania
filmów w 4K, 16-krotny zoom
optyczny, 3-calowy, uchylny ekran
LCD, procesor Venus Engine FHD,
karty pamięci SD, SDHC, SDXC,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
obiektyw fotograficzny kompatybilny
z aparatem fotograficznym NIKON
D3200 - zakres ogniskowych 18-55
mm, maksymalna wartość przysłony
f/3.5, szerokość kadru od 83° do 18,8°,
przeznaczony dla aparatów NIKON
klasy D, mechanizm AF (auto fokus),
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
statyw do aparatu fotograficznego kompatybilny z aparatem
fotograficznym opisanym pod poz. 20
- opis przedmiotu zamówienia;
minimalna wysokość 60 cm,
maksymalna wysokość 175 cm,
wymienna stopka, ruchoma głowica,
futerał w zestawie, gwarancja
minimum 12 miesięcy
szt.
1
szt.
1
szt.
1
str. 97
Nr sprawy: ZP/39/2015
23
24
25
26
27
28
akumulator do aparatu fotograficznego
NIKON D 3200 - dedykowany, rodzaj
Li-Ion, pojemność 1230 mAh,
napięcie wyjściowe: 7,2 V, marka
oryginalnego akumultora NIKON,
dedykowany do lustrzanki, kompakty
z wymienną optyką
akumulator do aparatu fotograficznego
kompatybilny z aparatem
fotograficznym opisanym pod poz. 20
- opis przedmiotu zamówienia
etui do aparatu fotograficznego kompatybilne z aparatem NIKON D
3200
etui do aparatu fotograficznego
kompatybilne z aparatem
fotograficznym opisanym pod poz. 20
- opis przedmiotu zamówienia
aparat fotograficzny wysokiej klasy cyfrowy - rozdzielczość 20
megapikseli, ekran dotykowy LCD o
przekątnej do 3 cali, autofocus, zoom
x 30, możliowość nagrywania filmów
w rozdzielczości HD, karta pamięci do
64 GB, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
statyw do aparatu fotograficznego wysokość do 163 cm, wysokośc po
złożeniu do 50 cm, wyposażony w 3sekcyjne nogi z gumowymi stopkami,
regulowana głowica, instrukcja
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
szt.
1
str. 98
Nr sprawy: ZP/39/2015
29
30
31
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 12 miesięcy
statyw do aparatu fotograficznego wysokośc pracy max 195 cm,
wysokość pracy min. 55 cm, udźwig
min. 8 kg, ciężar max 3 kg, możliwość
pochylenia głowicy: przód/ tył -30°/
+90°, na boki -90°/+90°, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 12 miesięcy
akumulatorek do aparatu
fotograficznego - kompatybilny z
aparatem fotograficznym NIKON D
5100, akumulatorek Li-ion, napięcie
7,4 V, pojemność do 1200 mAh
plecak do sprzętu fotograficznego wygodne szerokie szelki, mocowanie
statywu, boczny dostep do sprzętu,
uchwyt ręczny, zapięcie na zamek
błyskawiczny, wymiary dolnej
komory 200x150x240 mm; wymiary
górnej komory 200x120x120 mm
szt.
1
szt.
2
szt.
1
RAZEM
Miejscowość: .........................................., dnia ..........................
........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
str. 99
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 2.3 do SIWZ
..............................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
w przetargu nieograniczonym na
Zakup i dostawa sprzętu RTV, aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami.
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:
Uwaga: cena jednostkowa brutto oferowanego produktu nie może przekroczyć kwoty 3 499,99 zł (słownie: trzy tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100 złotych)
str. 100
Nr sprawy: ZP/39/2015
Część nr III – rzutniki, ekrany projekcyjne i akcesoria.
1
2
Lp.
Przedmiot zamówienia
Producent/typ/model
J.m.
Ilość
cena
jedn.
netto
stawka
VAT
wartość
netto
wartość
brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
wideoprojektor przenośny o
przekątnej obrazu do 300 cali - w
zestawie z: pilotem zdalnego
sterowania, torbą, kablem VGA,
kablem USB, kablem zasilającym,
sterownikami na płycie CD lub DVD,
rozdzielczość minimalna: WXGA
1200x800 pix, jasność minimum:
10000:1, kontrast minimum: 3000
ANSI lumen, czas pracy lampy
minimum: 4000 h, standardy video:
NTSC/PAL/SECAM, złącza
minimum: HDMI, USB, D-Sub, menu
w języku polskim, instrukcja obsługi
w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
ekran projekcyjny - w zestawie ze:
statywem, kasetą na materiał,
szerokość minimalna: 190 cm,
wysokość minimalna: 140 cm, format
4:3, rozwijany ręcznie, możliwość
regulacji wysokości rozwiniętego
materiału, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
3
szt.
1
str. 101
Nr sprawy: ZP/39/2015
3
4
ekran projekcyjny - w zestawie: kaseta
na materiał, zestaw montażowy,
szerokość minimalna: 240 cm,
wysokość minimalna: 200 cm,
rozwijany ręcznie, możliwość
mocowania do ściany lub sufitu,
możliwość regulacji wysokości
rozwiniętego materiału, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
ekran przenośny projekcyjny
elektryczny do montażu na ścianie i
suficie - w zestawie z uchwytem
regulowanym mocującym ekran do
sufitu z możliwością zamontowania
ekranu w odległości do 50 cm poniżej
sufitu, przełącznik ścienny oraz pilot
zdalnego sterowania na podczerwień,
uchwyt regulowany mocujący ekran
do sufitu z możliwością
zamontowania ekranu w odległości do
50 cm poniżej sufitu, powierzchnia
projekcyjna wysokiej jakości do
projekcji HD FULL HD, ok. 3 cm
czarna ramka (lewo/ prawo/ dół)
podwyższająca kontrast obrazu,
powierzchnia projekcyjna nie mniej
niż 234x234 cm, ok. 5 cm czarny
spadek (u góry), elegancka, biała
obudowa, bardzo cichy i płynny silnik
ze stabilizacją, napęd elektryczny,
napięcie 230 V, częstotliwość: 50 Hz,
szt.
1
szt.
1
str. 102
Nr sprawy: ZP/39/2015
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
5
6
7
projektor multimedialny - kabel
HDMI, USB, pilot zdalnego
sterowania, torba na projektor,
zasilacz sieciowy, matryca DLP,
rozdzielczość bazowa WVGA
(854x480), format obrazu
standardowy/ skompresowany
16:9/4:3, wielkość obrazu 12 cali 120 cali, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
ekran projekcyjny z płynnym
rozwijaniem - w zestawie z pilotem,
wymiary min. 1800x1800 mm,
okrągły, aluminiowy tubus do
montażu na suficie, bezpieczna
obsługa przy pomocy przycisków do
wysuwania i zasuwania ekranu,
zasilanie przez wtyczkę sieciową,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
rzutnik multimedialny - technologia
LCD, rozdzielczość min. 1024x768,
jasność min. 1000 (ANSI), kontrast
min. 1000:1, pilot na baterie LR3 lub
LR6, wejścia: HDMI, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
szt.
1
szt.
1
szt.
5
str. 103
Nr sprawy: ZP/39/2015
8
9
10
11
ekran projekcyjny - przenośny rozwijany ręcznie, montowany do
sufitu, wymiary min. 300x300 cm,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
lampa do rzutnika - kompatybilna z
rzutnikiem BENQ- 7X511, gwarancja
minimum 24 miesiące
lampa do rzutnika - kompatybilna z
rzutnikiem BENQ- MP723, gwarancja
minimum 24 miesiące
kabel VGA-VGA do projektora, wtyk
VGA 15 PIN z obu stron, odlewana
końcówka wtyku, filtry (ferryty) na
obu końcach przewodu redukujące
zakłócenia, podwójne ekranowanie,
1:1 VGA connection, długość 15 m,
instrukcja obsługi/ montażu w języku
polskim
szt.
5
szt.
5
szt.
5
szt.
1
str. 104
Nr sprawy: ZP/39/2015
12
13
kabel aktywny HDMI-HDMI do
projektora - wykonano z miedzi
beztlenowej OFC o wysokiej
czystości, potrójne ekranowanie wtyki
pokryte 24- karatowym złotem
wyposażone w innowacyjny system
SLS (Secure Lock System)
zapobiegający przypadkowemu
wysunięciu kabla, interfejs HDMI wersja v2.0, obsługa do 4K, 3D,
HEAC, ARC, Deep Color oraz
x.v.Color, zintegrowany kanał
Ethernet 100 Mbit dla transmisji
sieciowej poprzez HDMI, wtyk HDMI
A męski z obu stron ze
wzmocnieniem sygnału, długość 15
m, instrukcja obsługi/ montażu w
języku polskim
uchwyt sufitowy do projektora - w
zestawie: zestaw montażowy, komplet
narzędzi, linka zabezpieczająca
projektor przed spadnięciem,
odpowiedni do projektorów z
gniazdami M4, M5 lub M6, regulacja
w pionie 90°, regulacja w poziomie
360°, prowadzenie kabla wewnątrz
wysięgnika, możliwość regulacji kąta
pochylenia wysięgnikiem,
maksymalne obciążenie 10 kg,
regulowana długość wysięgnika,
odległość projektora od sufitu w
zakresie: min, 750 max 1222 mm,
szt.
1
szt.
3
str. 105
Nr sprawy: ZP/39/2015
instrukcja obsługi/ montażu w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
14
15
rzutnik multimedialny - rozdzielczość
ekranu: 1920x1080 pikseli, jasność:
3000 ANSI Lumenów, kontrast: 10
000:1, wielkość obrazu: 45-300 cali,
złącza zewnętrzne: złącze USB 2.0
typu B, RS-232, wejście sygnału
komponentowego, wejście VGA
HDMI, wejście sygnału
kompozytowego S-Video, moc lampy
210 W, żywotność lampy: do 7000
(Extreme Eco), do 5000 h (w trybie
Eco), do 4000h (w trybie
standardowym), głośność pracy: 32
dB (tryb standardowy), 26 dB (tryb
Eco), instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
ekran projekcyjny stacjonarny powierzchnia projekcyjna: min. 300 x
300 cm, powierzchnia robocza (ekran
razem z ramkami) max 320x320 cm,
współczynnik odbicia równy 1.0 materiał nieprzepuszczający światła,
format powierzchni roboczej: 1:1,
ekran zwijany do kasety, możliwość
podwieszenia kasety przy suficie,
ekran rozwijany elektrycznie z
możliwością zatrzymania w
dowolnym momencie, pilot zdalnego
szt.
3
szt.
1
str. 106
Nr sprawy: ZP/39/2015
sterowania, instrukcja obsługi w
języku polskim, gwarancja minimum
24 miesiące
16
17
18
ekran projekcyjny przenośny rozmiar powierzchni projekcyjnej:
minimum 230x170 cm, sposób
rozwijania: manualny, tripod, format
obrazu: 4:3, powierzchnia
projekcyjna: MATT WHITE,
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
wideoprojektor - rzutnik
multimedialny - rozdzielczość
optyczna min. 1280x800, kontrast
min. 10 000:1, wbudowane głośniki,
technologia obrazu DPL, korekcja
zniekształceń Keystone w pionie min.
+/- 40 stopni, złącze HDMI, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
ekran projekcyjny przenośny ze
statywem - format powierzchni
roboczej: 4:3, powierzchnia
projekcyjna (cm): min. 200x150;
powierzchnia robocza (cm): min.
210x155; kaseta aluminiowa,
możliwość regulacji formatu oraz
eliminacji efektu keystona, możliwość
przenoszenia po złożeniu (rękojeść),
instrukcja obsługi w języku polskim,
gwarancja minimum 24 miesiące
szt.
1
szt.
1
szt.
5
str. 107
Nr sprawy: ZP/39/2015
19
20
21
22
wideoprojektor - rzutnik
multimedialny - rozdzielczość
optyczna min. 1280x800, kontrast
min. 10 000:1, wbudowane głośniki,
technologia obrazu DPL, korekcja
zniekształceń Keystone w pionie min.
+/- 40 stopni, złącze HDMI, instrukcja
obsługi w języku polskim, gwarancja
minimum 24 miesiące
statyw do projektora - materiał: stal,
wysokość 86 - 142 cm, dwie tacki: na
projektor i laptop, rozmiar tacek:
40x32 cm, promień rozstawu nóg 42
cm, gwarancja minimum 12 miesięcy
uchwyt do projektora - sufitowy z
pełną regulacją (wszystkie
płaszczyzny), rozstaw udźwigu min. 8
kg, uniwersalny, gwarancja minimum
12 miesięcy
ekran projekcyjny przenośny przekątna 4:3, rozwijany ręcznie ze
wspomaganiem hydraulicznym,
powierzchnia projekcyjna - MATT
WHITE, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 24
miesiące
szt.
3
szt.
5
szt.
2
szt.
1
str. 108
Nr sprawy: ZP/39/2015
23
uchwyt do wideoprojektora - rzutnika
multimedialnego - kompatybilny z
wideoprojektorem EPSON EH-DM3,
mocowany do ściany, regulacja
pozioma, regulowane ramiona do
montażu wideoprojektora, możliwość
regulacji kąta 360° wokół własnej osi
oraz 15° góra-dół, obciążenie do 10
kg, instrukcja obsługi w języku
polskim, gwarancja minimum 12
miesięcy
szt.
1
Razem
Miejscowość: .........................................., dnia ...........................
........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
str. 109
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 3 do SIWZ
.......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawa sprzętu RTV,
aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z
akcesoriami.
będąc przedstawicielem firmy
……………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres firmy)
……………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta firmy)
Oświadczam / oświadczamy*, że spełniam / spełniamy* warunki udziału zawarte w art.
22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, tj.:
a. posiadam/-my* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadam/-my* wiedzę i doświadczenie;
c. dysponuję/-my* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d. znajduję/-my* się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Oświadczam / oświadczamy*, że w zakresie spełnienia wyżej wymienionych warunków
polegam(y)/nie polegam (y)* na:
 wiedzy i doświadczeniu
 potencjale technicznym
 osobach zdolnych do wykonania zamówienia
 zdolnościach finansowych
innych podmiotów**…………………………………………………………………………….
** w przypadku, gdy Wykonawca oświadcza, że polega na zasobach innych podmiotów jest zobowiązany
dołączyć do oferty załącznik nr 12 do SIWZ wraz z odpowiednimi dokumentami.
..........................................., dnia .........................
.............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* Niepotrzebne skreślić
str. 110
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 4 do SIWZ
.......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 24 UST. 1
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawa sprzętu RTV,
aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z
akcesoriami.
Ja / My*
……………………………………………………………………………………….………
(imię i nazwisko)
reprezentując
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa i adres firmy)
jako upoważniony / upoważnieni na piśmie*/ wpisany /wpisani w rejestrze*
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Oświadczam / oświadczamy*, że nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i nie ma podstaw do wykluczenia mnie / nas*
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
..........................................., dnia .........................
……….......................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
* Niepotrzebne skreślić
str. 111
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 5 do SIWZ
.......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 26 UST. 2d
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawa sprzętu RTV,
aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z
akcesoriami.
będąc przedstawicielem
firmy.........................................................................................................................................
(nazwa firmy)
..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta firmy)
Oświadczam/y/*, że:
1.
nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 184), o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
2.
należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 184), o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
W skład grupy kapitałowej wchodzą (wymienić wszystkie podmioty):
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.
..........................................., dnia .........................
…………..................................................................
(podpis i pieczątka
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
*) niepotrzebne skreślić
Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
str. 112
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 6 do SIWZ
.......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
INFORMACJA
O PODWYKONAWCACH
Składając ofertę w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przez
Jednostkę Wojskową 4809 w Zegrzu na
Zakup i dostawa sprzętu RTV, aparatury nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów,
sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami.
w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:
........................................................................................................................................
(nazwa firmy)
.............................................................................................................................................
(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta firmy)
Dotyczy części zamówienia nr I / II / III *
Oświadczam, oświadczmy * że niżej wymienione części zamówienia zamierzam powierzyć
do realizacji podwykonawcy/podwykonawcom*
Nazwa firmy
Wykaz części zamówienia powierzonych do
L.p.
podwykonawcy
realizacji przez podwykonawców
* Niepotrzebne skreślić
--------------------------------------(miejscowość, data)
----------------------------------------------------------------(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 7 do SIWZ
PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia złożone przez podmiot, z zasobów którego Wykonawca będzie korzystał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
My niżej podpisani, działający w imieniu ___________________________ (wpisać nazwę i adres podmiotu)
oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa sprzętu RTV, aparatury
nagrywającej dźwięk lub obraz, projektorów, sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami” na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp udostępniamy Wykonawcy
_______________________________________________________________
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)
nasze zasoby w zakresie:
1) wiedzy i doświadczenia*, wobec czego deklarujemy, że weźmiemy udział w realizacji niniejszego
zamówienia w zakresie ______________________________________________________________
/wpisać zakres dostaw w wykonywaniu których będzie uczestniczył podmiot udostępniający swoją wiedzę i doświadczenie/
Oświadczamy,
że
powyższe
zobowiązanie
będzie
realizowane
na
podstawie
________________________________________________ /wpisać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę
z podmiotem udostępniającym swoją wiedzę i doświadczenie, np. umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp./
2)
potencjału technicznego* i osobach zdolnych do wykonania zamówienia* wobec czego deklarujemy,
że
weźmiemy
udział
w
realizacji
niniejszego
zamówienia
w
zakresie
_____________________________________________________________ /wpisać zakres dostaw w wykonywaniu
których będzie uczestniczył podmiot udostępniający swój potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia/
Oświadczamy,
że
powyższe
zobowiązanie
będzie
realizowane
na
podstawie
________________________________________________/wpisać charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę
z podmiotem udostępniającym swój potencjał techniczny, np. umowa dzierżawy, umowa użyczenia, umowa najmu, itp./
3)
ekonomicznym i finansowym *, wobec czego deklarujemy, że weźmiemy udział w realizacji
niniejszego zamówienia w zakresie ________________________________________________ /wpisać
zakres zamówienia w wykonywaniu którego będzie uczestniczył podmiotu udostępniający swój potencjał ekonomiczny i finansowy/.
Oświadczamy,
że
powyższe
zobowiązanie
będzie
realizowane
na
podstawie
______________________________________________________________/wpisać charakter stosunku jaki
będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swój potencjał ekonomiczny, np. polisa obejmująca te podmioty lub
oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności w zakresie udostępnionych zasobów ekonomicznych./
__________________ dnia __ __ 2015 roku
______________________________
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)
*Niepotrzebne skreślić
str. 114
Nr sprawy: ZP/39/2015
Zał. nr 8 do SIWZ
UMOWA nr ……………………….
(PROJEKT UMOWY- dotyczy części : I, II, III)
zawarta w dniu ........... ….. r. w Zegrzu, pomiędzy:
Skarbem Państwa - Jednostką Wojskową 4809
NIP: 536-190-2991, REGON 14297040,
z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym"
którą reprezentuje:
Dowódca Jednostki Wojskowej 4809 - Pan …………………….………………….…..
a
………………………………….………………………,
zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą"
Strony wspólnie będą zwane także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
(nr sprawy: ZP/39/2015) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta
umowa o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa (odpowiednio dla części zamówienia):
 część I – sprzęt RTV oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz, aparatura
powielająca i akcesoria;
 część II – sprzęt fotograficzny i akcesoria;
 część III – rzutniki, ekrany projekcyjne i akcesoria
dla Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu oraz dla jednostek wojskowych będących na
jej zaopatrzeniu, zwanych w dalszej treści umowy „towarem”.
Asortyment, ilość i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 - kserokopia formularza
cenowego Wykonawcy, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe towaru, określone w załączniku nr 1 nie podlegają zmianie w
czasie trwania niniejszej umowy.
Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego.
Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania technicznojakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz
odpowiednie normy.
Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym
z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić
str. 115
Nr sprawy: ZP/39/2015
pełną identyfikację towaru, np. poprzez wskazanie ilości, rodzaju, parametrów, itp.,
bez konieczności naruszania opakowania.
7. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami
ilościowymi i jakościowymi.
8. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym
podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia,
koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku.
9. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wprowadzania do obrotu towarów.
§2
Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie …… dni od
daty podpisania umowy (zgodnie ze złożona ofertą).
2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy:
a) Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§3
Warunki dostawy i odbioru przedmiotu umowy
Dostawa przedmiotu umowy do miejsca wskazanego w § 2 niniejszej umowy nastąpi
transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dostawa winna być zrealizowana w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 7.30 do 15.00, w piątki w godzinach od 7.30 do 12.30.
Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialna jest ………………..
tel. …………………..
Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest …………………..
tel. ………………………
Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez
Wykonawcę towaru, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, wraz z dowodem
dostawy (tj. dokumentem wydania z magazynu lub fakturą) oraz kart gwarancyjnych,
wykazów ukompletowania, instrukcji obsługi.
Po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony pisemny protokół
odbioru, wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli
obu Stron, po sprawdzeniu ilości, jakości i rodzaju oraz ukompletowania towaru.
W razie stwierdzenia wad lub niekompletności towaru w trakcie odbioru Zamawiający
uprawniony jest do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w całości lub części, co
zostanie potwierdzone w protokole odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zgodnie z umową, najpóźniej
w terminie 5 dni od daty odmowy odbioru przedmiotu umowy lub jego części przez
Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii towaru wolnego
od wad lub określonej ilości Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy
(lub jej części) i naliczenia kary umownej, zgodne z § 6 umowy, bądź żądania
wykonania umowy, z zachowaniem prawa do żądania kar umownych.
Wykonawca będzie zobowiązany do rozładowania i wniesienia towarów do miejsca
wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
str. 116
Nr sprawy: ZP/39/2015
10. Wykonawca o planowanej dostawie towaru powiadomi Zamawiającego (telefonicznie,
na numer wskazany w niniejszej umowie), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem
(dwa dni robocze).
11. Do czasu odbioru towaru przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą zamówionego towaru ponosi
Wykonawca.
12. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
Strony i nie stanowi zmiany umowy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§4
Wartość umowy i warunki płatności
Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową
wynosi:
netto: ……………. zł (słownie: ……………………………………………………….)
plus podatek VAT: ………………. zł (słownie: ……………………………………..)
brutto : …………. zł (słownie: ………………………………………………………..)
Zapłata za dostarczony towar nastąpi wg cen jednostkowych, określonych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w formie polecenia przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazanym na
fakturze VAT.
Termin płatności wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru towaru bez uwag,
o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć środków finansowych
przeznaczonych na jej realizację.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących
przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy
zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb.
Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec
Zamawiającego. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie wówczas odpowiednio pomniejszone
do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu umowy.
§5
Gwarancja jakości
1. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji, w wymiarze określonym przez
producenta towaru, jednak nie krótszej niż określona w załączniku nr 1, liczonej od
daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych
towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, na swój koszt. Wykonawca
zobowiązany jest do załatwienia reklamacji poprzez wymianę towaru na nowy, w
terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania, bądź - w przypadku odmowy jej
uznania - udzielenia w tym terminie odpowiedzi na reklamację
z uzasadnieniem.
str. 117
Nr sprawy: ZP/39/2015
3. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 2 oznaczać
będzie uznanie reklamacji.
4. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie
odbioru (np. towar w opakowaniu zbiorczym) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
o wadzie w terminie 7 dni od jej wykrycia.
5. Zgłoszenia wad będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie lub faksem na
nr …………………………. .
6. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt
z Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu, ul. Juzistek 2.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia.
1.
2.
a.
b.
c.
3.
4.
5.
6.
7.
§6
Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione
są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
W poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty
następujących kar umownych:
10% wartości brutto niedostarczonego towaru– w wypadku niewykonania umowy lub
jej części, z uwzględnieniem treści § 3 ust. 8;
1%
wartości
brutto
umowy
zareklamowanego
towaru
za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce towarów
wadliwych;
10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach
dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Termin zapłaty kar umownych to 7 dni od dostarczenia dokumentu obciążającego
karami umownymi drugiej Stronie.
Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez
Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków
określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji
w przedmiocie odstąpienia lub rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany.
str. 118
Nr sprawy: ZP/39/2015
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1)
2)
3)
§7
Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy
Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części lub
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli
Wykonawca naruszy jakiekolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności
jeżeli:
a) Wykonawca nie dokonał dostawy w całości lub w części w terminie;
b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami;
c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
d) w przypadku likwidacji Wykonawcy.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach wymienionych w ust. 1.
Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
Zmiana umowy
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionej poniżej:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany
ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana
o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego
podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
Zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony
więzi prawnej:
- o charakterze niezależnym od Stron,
- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej Stronie.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy
str. 119
Nr sprawy: ZP/39/2015
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. W przypadku
zaistnienia siły wyższej Strony dostosują sposób realizacji umowy do tych
okoliczności;
4) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznościowymi, które nie były możliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy;
5) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie z SIWZ i umową – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy,
mającej na celu dostosowanie umowy do zaistniałej okoliczności, w szczególności
w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia.
6) W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru
wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie
potwierdzone przez producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę
towaru o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające
z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo
przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta
o niedostępności zaoferowanego towaru, opinię o nie gorszych parametrach
technicznych sprzętu zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zmiana zaoferowanego
towaru wymaga zgody Zamawiającego, którą Zamawiający udzieli niezwłocznie, gdy
otrzyma wymagane dokumenty.
3. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod
rygorem nieważności.
§9
Podwykonawcy
Zapisy niniejszego paragrafu od ust. II zostaną wprowadzone, w przypadku gdy Wykonawca
będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców.
I. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału
podwykonawców.
lub
II. Wykonawca oświadcza, że zleci podwykonawcy następujące prace:
...........................................................................................................................................
1. W przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, że będzie korzystał przy realizacji
przedmiotu umowy z podwykonawców wówczas zobowiązany jest podać nazwy
i siedziby podwykonawców, którzy będą zaangażowani do wykonania zamówienia
jednocześnie wskazując część zamówienia, która będzie im powierzona. Lista
podwykonawców zawierająca powyższe dane będzie załącznikiem do niniejszej
umowy.
2. W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę, iż zamówienie wykona z udziałem
podwykonawców, co do części zamówienia wskazanej w rzeczonym oświadczeniu,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej
podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania lub
zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec
Zamawiającego.
str. 120
Nr sprawy: ZP/39/2015
3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień
niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą
powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym
podwykonawcom, chyba, że Wykonawca uzyska od Zamawiającego zgodę na takie
powierzenie.
§ 10
Ochrona informacji niejawnych
1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do
stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).
2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem
zgodnie z Decyzją Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2012 r.
w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej
w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON, poz. 33).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§ 11
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy
prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy, pod rygorem uznania
korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony.
Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz
niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Ilekroć w umowie użyto terminu „dni robocze”, oznacza to dni od poniedziałku
do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
- załącznik nr 1 - kserokopia formularza cenowego Wykonawcy.
- załącznik nr 2 - protokół odbioru (wzór)
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egz.
dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
str. 121
Nr sprawy: ZP/39/2015
Załącznik nr 2 do umowy
ZATWIERDZAM
………………………….
dnia …………………….
PROTOKÓŁ ODBIORU
Spisany dnia ……………….. w ............................................................
w sprawie odbioru ………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………..………
(określenie przedmiotu)
Wykonanej wg umowy/zlecenia* nr ……………………. z dnia ………………..……………
Skład Komisji:
1. ……………………………………..
2. ………………………………………
3. ………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………..
…………………………..……………..…..
……………………………………………..
(stanowisko)
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………….
Ustalenia Komisji dotyczące realizacji usługi:
1. usługa została wykonana zgodnie z umową/zleceniem*
2. w stosunku do umowy wskazuje się następujące niezgodności:
…………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………….………………………
Inne wnioski Komisji
……………………………………………………..……………..……………………………
……………………………………………………………………………….…………………
Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:
…………………………………………………………………………….……………….…..
…………………………………………………………………………………………………
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Podpisy członków Komisji:
1. ………….………………………
2. ………….………………………
3. …….……………………………
Przy udziale:
………………………………
*niepotrzebne skreślić
str. 122

Podobne dokumenty