dz16z169 (rozmiar: 661.05 KB)

Transkrypt

dz16z169 (rozmiar: 661.05 KB)
ZARZĄDZENIE NR 0050/
16912016
WOJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA
Z
DNIA
19
września2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości ceny wynajmu autobusu szkolnego.
gminnYm ,
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy zdnia8 marca 1990 roku o samorządzie
sierPnia}0D9
tekst jednolity (Dz. IJ.z2016 poz.664.), w związku zart.44 ust.3 ustawy zdniaZ7
roku o finansach publicznych, tekst
jednolĘ (Dz
.TJ.
z20l3
poz.885 ze nn.) , zarządzam co
następuje:
w
Ustala się następuj ące zasady wyliczenia stawki za wynajem autobusów szkolnYch będącYch
\,/
dyspozycji Gminy Dąbrowa ZieLona;
1. wyjazdy szkolne poza teren gminy w godzinach pracy jednostek oświatowych w szczególności
1,20 zł brutto za kilometr,
żvtiązane z rczgrywkami sportowymi, olimpiadami , konkursami
-
Wyjazdy szkolne na terenie gminy , w tym międzyszkolne zawody sportowe , konkursY , PrzejazdY
uczniów ze szkółw zwiągku z lvyĘpami na uroczystościach szkolnych i gminnych -bez oPłat
2. Stawkę 2,00
brutto za 1 km przebiegu autobusu szkolnego za przejazdy organizowanę Przez
ń
gminne instytucje kultury ,otgańzaqe dzińĄące na terenie gminy , klubY sPortowe
rzymskokatolickie
na basen
,
,wycieczki
Parafie
pracowników urzędu ,wycieczki szkolne, zorganizowanewyjazóY do teatru, kina,
dla szkół i przedszkoli których organem prowadzącym jest Gmina .
3. W pozostałych przypadkach
,\-/
,
:
3,50 zł brutto za 1|<mprzebiegu autobusu.
4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może podjąó decyĄę o zmniejszeniu
bądŹ
zwolnieniu z opłatza wynajem autobusów szkolnych w organizowaniu przejazdów PtzeznaczonYch
dlamieszkńców gminy.
5. Traci
moc Zaruądzenię
Nr
005017712015
opłat zawynajem autobusu szkolnego
z dnia 05 pńdziernika
2015 roku w sPrawie ustalenia
.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 9 września2016 roku.
.-/
(rmlnY
LADA
AT

Podobne dokumenty