praca z dzieckiem nieśmiałym i wycofanym

Transkrypt

praca z dzieckiem nieśmiałym i wycofanym
Praca z dzieckiem wycofanym
i nieśmiałym w edukacji
wczesnoszkolnej
dr Aleksandra Piotrowska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
Uniwersytet Warszawski
Nieśmiałość – cecha czy problem?




Nieśmiałość jest zjawiskiem powszechnym i
uniwersalnym
Wyklucza ją u siebie jedynie 20% ludzi
Jest jednym ze stałych wymiarów osobowości dziecka
Przy dużym natężeniu utrudnia funkcjonowanie i rozwój
dziecka
2
Obraz dziecka nieśmiałego:





Skromne, grzeczne, wyciszone,
nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji
Nie domaga się uwagi, nie żąda pomocy
Nie zgłasza się do odpowiedzi
Nie wchodzi w konflikty w innymi
Jest raczej samotne, utrzymuje nieliczne kontakty
towarzyskie
3
Rozumienie nieśmiałości:


Jest pojęciem nieostrym – (między „Skrępowaniem w
obecności innych” a „Lękiem poważnie utrudniającym
życie”)
Istotą jest lęk odczuwany w sytuacjach społecznych, w
obecności innych, powodujący niemożność podjęcia
działań, które dziecko chce i potrafi wykonać
4
Rozumienie nieśmiałości:
Nieśmiałość nie jest tożsama z introwersją
Prowadzi do rezygnacji z wielu rodzajów aktywności i
nowych doświadczeń
 Nieśmiałości towarzyszą najczęściej:
 Brak wiary w siebie
 Zaniżona samoocena, niski poziom samoakceptacji
 Niedostatek kompetencji społecznych


5
Nie wszyscy muszą być gwiazdami
towarzystwa, ale:

Pozostawienie nieśmiałego ucznia bez wsparcia może
doprowadzić do przerodzenia się uczucia skrępowania
czy lęku w silne zaburzenie emocjonalne!
6
Sfery przejawiania się nieśmiałości:
1. Zmiany fizjologiczne (pocenie się, drżenie rąk,
czerwienienie itp.)
2. Procesy intelektualne (pogorszenie pamięci, kłopot z
odpowiedzeniem na uwagi, komentarze, negatywne
myśli)
3. Zachowanie (zmiana mowy, jąkanie się, nerwowe ruchy
rąk)
4. Emocje (skrępowanie, wstyd, lęk, obawa)
7
Czynniki przyczyniające się do powstania
nieśmiałości:
1. Cechy indywidualne (temperament, niskie poczucie
własnej wartości)
2. Oddziaływania środowiskowe:
 Wymagania stawiane dziecku, brak ich dostosowania
do możliwości dziecka
 Ograniczanie inicjatywy, samodzielności
 Stosowany system kar i nagród
8
Rodzina a nieśmiałość dziecka:
1. Znaczenie genetyki – 70% nieśmiałych dzieci ma
nieśmiałych rodziców (ale nie istnieje prosty przekaz
genów!)
2. Rola zbyt niskich wymagań rodziców (zbyt mały trening
samodzielności)
3. Ryzyko etykietowania (mechanizm samospełniającego
się proroctwa)
9
Ogólne zasady pomagania dziecku
nieśmiałemu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tworzenie klimatu akceptacji i zaufania
Unikanie nadmiaru stresów i obciążeń
Bazowanie na nagrodach
Zasada małych kroków („ośmielania”)
Nie zmuszania do śmiałych zachowań
Uczenie koncentrowania się na innych
10
Sposoby pomagania dziecku nieśmiałemu:
1.
2.
3.
4.
5.



Staraj się wyłowić w klasie dzieci nieśmiałe
Poznaj ich mocne strony (przeprowadź diagnozę pozytywną)
Nie podkreślaj, że nieśmiałość stanowi problem
NIE ETYKIETUJ!
Zachęcaj dzieci do aktywności:
Pobudzaj do wykonywania różnych czynności w sytuacjach
społecznych
Dostrzegaj przejawy aktywności i wzmacniaj je
Ewentualne uwagi krytyczne przekazuj na osobności w sposób
konstruktywny (analizuj wraz z dzieckiem, co poprawić)
11
Sposoby pomagania dziecku nieśmiałemu:
6.


7.


8.
Prowadź trening zachowań społecznych:
Ćwicz poszczególne umiejętności społeczne (powitanie,
nawiązywanie rozmowy, sprzeciwianie się itp.)
Uświadamiaj właściwą mowę ciała (wyprostowana postawa,
kontakt wzrokowy, ton głosu, gestykulacja itp.)
Organizuj często pracę w grupach:
Daje to szansę pokazania mocnych stron dziecka nieśmiałego
Zmniejsza napięcie emocjonalne (brak ekspozycji przed dużą
grupą)
Nie porównuj dzieci, nie wskazuj innych jako wzorów
12
Dziękuję za uwagę.
13

Podobne dokumenty