Formularz zgłoszeniowy Imię i nazwisko Adres Numer telefonu

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy Imię i nazwisko Adres Numer telefonu
Formularz zgłoszeniowy
Konkurs fotograficzny 2014
„Las”
Formularz wypełniony elektronicznie lub wydrukowany i wypełniony czytelnym pismem
po podpisaniu prosimy przynieść lub przesłać wraz z pracami na adres:
ul. Henryka Pobożnego 2,
70­507 Szczecin
(z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY)
Imię i nazwisko
Adres
Numer telefonu
Adres e­mail
Szkoła
Klasa
Tytuł I zdjęcia
Tytuł II zdjęcia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych zawartych w niniejszym
formularzu na potrzeby konkursu. Oświadczam, że w całości przysługują mi autorskie prawa osobiste do
wszystkich fotografii załączonych do niniejszego formularza. Z chwilą przekazania pracy konkursowej
udzielam organizatorom konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanych fotografii w zakresie
umożliwiającym ich rozpowszechnianie poprzez wystawienie oraz publikacje mające na celu promocję i
informowanie o niniejszym konkursie. Oświadczam również, że w przypadku prezentowania na nim
wizerunku osób, posiadam ich zgodę na publikację fotografii.
Oświadczam, że zapoznałem (­am) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na warunki w nim zawarte.
Miejscowość i data
Podpis

Podobne dokumenty