Zal-5 - pk.wolomin.pl

Transkrypt

Zal-5 - pk.wolomin.pl
Załącznik nr 5
Nazwa i adres oferenta
WYKAZ PERSONELU
Kierownictwo firmy
Lp.
Nazwisko i imię
Aktualne stanowisko
1.
2.
3.
4.
Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia
Lp
Stanowisko
(funkcja)
Nazwisko i imię
Nr uprawnień
zawodowych i zakres
1.
2.
3.
Pracownicy:
...............................................
data
.................................................................
podpisano
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

Podobne dokumenty