Oświadczenie rodziców - Zespół Szkół w Niećkowie

Transkrypt

Oświadczenie rodziców - Zespół Szkół w Niećkowie
…………………….……..…………….
(miejscowość, data)
Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów*):
Deklaruję, że mój syn/moja córka………………………………………………………….:
(imię i nazwisko ucznia)
• będzie / nie będzie*) uczęszczał(a) w całym cyklu kształcenia na lekcje religii.
• będzie / nie będzie*) uczestniczył(a) w całym cyklu kształcenia w zajęciach z wychowania
do życia w rodzinie.
………………………………………………………….….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, mojego
dziecka ……………………………………………..…. przez Zespół Szkół w Niećkowie, w celu
(imię i nazwisko ucznia)
podejmowania działań edukacyjnych szkoły, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć
i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji
na jej stronie internetowej, portalach społecznościowych i komunikatorach oraz realizacji innych
działań oświatowych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych w trakcie pobierania przez
dziecko nauki i po skończonej edukacji wykorzystanie materiałów i zdjęć zrobionych w trakcie
pobierania nauki.
………………………………………………………….….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Zezwalam/nie zezwalam memu dziecku ……………………………………….. na opuszczenie
(imię i nazwisko ucznia)
terenu szkoły w trakcie przerw bez opieki nauczyciela.
………………………………………………………….….
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty