YDY (żo) 450 / 750 V

Komentarze

Transkrypt

YDY (żo) 450 / 750 V
YDY (żo) 450 / 750 V
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce z poliwinitu zwykłego, okrągłe, ogólnego przeznaczenia do
układania na stałe.
Zalecane zastosowanie :
do układania na stałe w urządzeniach elektrycznych pracujących w środowisku suchym i wilgotnym, do układania pod tynkiem i na
tynku, minimalny dopuszczalny promień zginania przewodu 10 x średnica przewodu.
Copper-core cables, single-cord, regular PVC insulated and sheated, general purpose, fixed-mounted, circular.
Recommended application:
xed-mounted in power equipment operated in dry and wet conditions, on and under plaster; min. permissible bend radius 10 x cable's
diameter.
Norma: PN-87/E-90054; KJ-93/BBJ-1053; PN-HD 21. 154 2004
Standard: PN-87/E-90054; KJ-93/BBJ-1053;
PN-HD 21. 154 2004
Napięcie znamionowe: 450 / 750 V
Rated voltage: 450 / 750 V
Liczba i przekrój znamionowy żył:
2 ÷ 5, 7, 10 x 1 ÷ 10 mm²
No. And ratek cross-section of cores:
2 ÷ 5, 7, 10 x 1 ÷ 10 mm²
Kolory izolacji: wg PN-HD 308 S2:2002
2 żyłowe: niebieski, brązowy
3 żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy
3 żyłowe: brązowy, czarny , szary
4 żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny
4 żyłowe: niebieski, brązowy, czarny, szary
5 żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny, szary
5 żyłowe: niebieski, brązowy, czarny, szary, czarny
7, 10 żyłowe: żółto-zielony + żyły numeryczne
lub inne kombinacje barw, zgodnie z zamówieniem klienta dla
ok 1 km
insulation colours: acc. PN-HD 308 S2:2002
2 conductors: blue, brown
3 conductors: yellow-green, blue, brown
3 conductors: brown, black, grey
4 conductors: yellow-green, blue, brown, black
4 conductors: blue, brown, black, grey
5 conductors: yellow-green, blue, brown, black, grey
5 conductors: blue, brown, black, grey, black
7, 10 conductors: yellow-green + numbered conductors
or other combinations of colours, as per customers order for ca.
1 km of cable
Construction:
cores: sol copper cord, class 1 acc. to PN-EN 60228
insulation: regular insulation PVC
sheath: regular PVC
Budowa:
Żyła: jednodrutowe, klasy 1, wg PN-EN 60228
Izolacja: polwinit izolacyjny zwykły
Opona: polwinit oponowy zwykły
Temperatura:
Temperature:
Max. temp. pracy żyt roboczych: 70°C,
continuous working temp, at the conductor max. 70°C,
Max. temp. żyt roboczych przy zwarciu: 160°C,
short circuit temp. max. 160°C,
najniższa dopuszczalna temperatura układania kabli bez
lowest allowed temp, during installation without preheating:
podgrzewania: -5°C,
-5°C,
najwyższa dopuszczalna temperatura składowanie: 40°C,
max. storage temp. 40°C,
po ułożeniu na stałe dopuszczalna temperatura pracy: -40°C do fixed installation working temp.: -40°C ÷ 70°C .
+70°C .
Opakowanie:
Packing:
Krążki o długości 100 metrów oraz inne formy – zgodne z
100 m-long coil and other forms available upon request.
życzeniem
_________________________________
Producent zastrzega możliwość zmian bez informowania klienta
Dane techniczne / Technical data - YDY (450/750 V)
Ilość i
przekrój
znamionowy
żyły
Największa
średnica
znamionowa
drutu w
splocie
Znamionowa
grubość
izolacji
Znamionowa
grubość
opony
Max
średnica
zewnętrzna
przewodu
Max
oporność
żyły
w temp. 20°C
Min
oporność
izolacji
wtemp. 70°C
No. and rated
cross-section of
cores
Max. rated
diameter of wire
in the core
Insulation
thickness
nominal
Sheath
thickness
nominal
Max outer
diameter of the
cord
Max resistance
of core at 20°C
Min resistance
of insulation at
70°C
Cable weight
approx.
szt. / pcs x mm2
m
m
m
mm
Q /km
M Q x km
kg/km
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
18,10
12,20
7,41
4,61
3,08
1,83
0,0140
0,0120
0,0100
0,0093
0,0079
0,0075
0,0140
0,0120
0,0100
0,0093
0,0079
0,0075
0,0140
0,0120
0,0100
0,0093
0,0079
0,0075
0,0140
0,0120
0,0100
0,0093
0,0079
0,0075
0,0140
0,0120
0,0100
0,0093
0,0079
0,0075
0,0140
0,0120
0,0100
0,0093
0,0079
0,0075
85
99
129
181
235
378
98
114
158
223
304
480
119
145
196
287
382
602
149
183
247
363
483
766
201
252
341
493
661
1030
302
372
494
701
945
1493
2x1
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
3x1
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
4x1
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
5x1
5x1,5
5x2,5
5x4
5x6
5x10
7x1
7x1,5
7x2,5
7x4
7x6
7x10
10x1
10x1,5
10x2,5
10x4
10x6
10x10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,1
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
450/750V
7,8
8,2
9,0
10,4
11,4
13,6
8,2
8,6
9,5
11,0
12,3
14,4
8,9
9,4
10,4
12,2
13,4
15,9
9,7
10,2
11,3
13,4
14,8
17,5
10,0
10,9
12,1
14,6
16,1
19,1
12,9
13,7
15,3
18,5
20,5
24,5
Przybliżona
masa
przewodu
Informacje zawarte w tej karcie katalogowej włącznie z danymi zawartymi w tabelach oraz szkicami / rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich
poprawności w czasie publikacji. Jednakże informacje te nie stanowią zarówno gwarancji ani tez podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Z.P.P.E Eltrim
Sp. z o.o. Ponadto Z.P.P.E Eltrim Sp. z o.o rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.
Ogólne warunki sprzedaży dostępne są na stronie www.eltrim.com.pl.
Information contained in this catalogues card including data sheets and drafts were placed in good will and in belief that they were correct in the time of publishing. But
this information is not the warranty or basis to law responsibility. Z.P.P.E Eltrim Sp. z.o.o. reserve the right to change data in this document at any time.
General conditions of sale are available on our website www.eltrim.com.pl.
_________________________________
Producent zastrzega możliwość zmian bez informowania klienta

Podobne dokumenty