Zobacz

Transkrypt

Zobacz
SPIS TREŚCI
Słowo wstępne ...................................................................................................... 13
Zamiast wstępu
Grupy dyspozycyjne systemu bezpieczeństwa wobec zagrożeń we współczesnych
społeczeństwach
(Jan MACIEJEWSKI, Daria HOFMAN) ................................................................. 17
ROZDZIAŁ I
Etyczno-teologiczny wymiar bezpieczeństwa ......................................................... 29
W trosce o bezpieczeństwo: etyczno-religijne aspekty transplantacji
(Ewelina MONASTYRSKA, Oliwia BECK, Aleksandra HARAT, Mateusz
ŁAKOMSKI)............................................................................................................31
Godność pracy ludzkiej w dobie kryzysu. W kręgu problematyki: komunikacji, etyki,
socjologii pracy w świetle myśli Jana Pawła II
(Agnieszka KULIK-JĘSIEK)..................................................................................41
Doświadczenie graniczne a pytanie o człowieka integralnego. Rozważania wokół
tożsamość w świecie ponowoczesnym
(Anna KURKIEWICZ) ............................................................................................. 53
ROZDZIAŁ II
Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa ............................................................... 67
Zarządzanie bezpieczeństwem pod presją czasu
(Andrzej LIMAŃSKI, Zbigniew GRZYWNA, Ireneusz DRABIK) ......................... 69
Czy subiektywna ocena kryzysu ekonomicznego ma związek z wyznawanymi
przez nas wartościami i poczuciem jakości życia oraz poczuciem sukcesu?
(Mariola PARUZEL-CZACHURA).......................................................................... 83
Ocena ryzyka w plenerowej rekreacji ruchowej na przykładzie różnych form
narciarstwa
(Iwona PAWELEC) ............................................................................................... 101
Personalne poczucie bezpieczeństwa w relacji psycholog – wychowanek
instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Anna PIEKACZ) .................................................................................................. 113
Lęk przed śmiercią a poczucie bezpieczeństwa
(Zbigniew WIECZOREK) ..................................................................................... 131
Tryumf czy porażka wartości w zagrożeniu bezpieczeństwa?
(Barbara WLAŹLIK, Izabela POSMYK). ............................................................. 141
ROZDZIAŁ III
Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa ................................................................ 149
Kształtowanie pożądanych postaw za pomocą oznakowań wprzestrzeni publicznej
(Konrad MAJ, Monika MAKUCH).......................................................................151
Bezpieczeństwo w dobie ponowoczesności. Dylematy i perspektywy
(Marzena MIŚKÓW) ............................................................................................. 165
Jak zapobiegać „intoksykacji” opieki nad „odmiennymi” dziećmi?
(Krystyna MOCZIA) ............................................................................................. 175
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy sośnicowice w obliczu zmian
społecznych i kulturowych
(Joanna PAUL) .................................................................................................... 189
Komunikacja społeczna we współczesnej edukacji. Fakty i realia
(Józef PODGÓRECKI).........................................................................................199
Zadania wychowawcze ponadgimnazjalnej szkoły do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie. Kontekst porozumienia powiatowego Zespołu
Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie a Zakładem Karnym w Cieszynie
(Natalia Maria RUMAN).......................................................................................211
Bezpieczeństwo społeczne a istota i natura osoby oraz życia społecznego
(Marta SMORAWSKA).........................................................................................223
Wybrane aspekty bezpieczeństwa w świetle teorii Maxa Webera
(Nina STĘPNICKA) .............................................................................................. 239
Child homelessness. Statistical analysis of the phenomenon and its implications in
material security context
(Elżbieta SZCZYGIEŁ) ......................................................................................... 247
Młode pokolenie w niegościnnym świecie – wyzwania i zagrożenia
(Ewa WYSOCKA).................................................................................................261
Powołanie czy rachunek ekonomiczny? Motywy wyboru służby w policji
(Monika ŻAK) ....................................................................................................... 281
ROZDZIAŁ IV
Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa ............................................................... 301
Prírodovedná gramotnosť ako prevencia rizikového správania žiakov mladšieho
školského veku
(Miroslava GAŠPAROVÁ) ................................................................................... 303
Nauki o bezpieczeństwie w systemie edukacji
(Jerzy GĄSIOROWSKI) ....................................................................................... 311
Trudne dziecko w szkole: ADHD czy zaburzenia zachowania – szanse
i zagrożenia. Z praktyki poradni psychologiczno-pedagogicznej
(Ewa GOLBIK-MADEJ)........................................................................................339
Technologie multimedialne w procesie kształcenia – ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie
(Zlatica HUĽOVÁ)..…...........................................................................................353
Bezpieczeństwa wewnętrzne człowieka a kształcenie bioetyczne w szkole
ponadgimnazlajnej
(Anna KOSSOBUCKA) ........................................................................................ 371
Edukacja specjalna w dążeniu do autonomii i poczuciu bezpieczeństwa ucznia
o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz godnym funkcjonowaniu jego rodziny
(Gabriela KOWALSKA) ....................................................................................... 383
Zasady organizacji kształcenia na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa
na przykładzie Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
(Marcin KRAUSE) ................................................................................................ 399
ROZDZIAŁ V
Media w kontekście bezpieczeństwa .................................................................... 411
Społeczeństwo informacyjne a bezpieczeństwo jednostki
(Krystyna KORNETA) .......................................................................................... 413
Kreowanie zagrożeń przez współczesne media – publikacja tygodnika Newsweek
okiem psychologa społecznego
(Konrad MAJ).......................................................................................................423
Co budują współczesne media – społeczeństwo obywatelskie czy milczący tłum?
Wizja ponowoczesnego społeczeństwa w myśli Jeana Baudrillarda
(Oksana OSZOWSKA)......................................................................................... 431
Społeczeństwo medialne – wybrane problemy
(Aneta PARKES) .................................................................................................. 445
Wybrane sposoby problematyzowania niepewności i ryzyka
(Bożena MAJEREK) ............................................................................................ 463

Podobne dokumenty