Kalkulacja cenowa KATEGORIA CPV: 23122100

Transkrypt

Kalkulacja cenowa KATEGORIA CPV: 23122100
Załącznik nr 3 do SIWZ
Kalkulacja cenowa
Dostawa oleju opałowego do DPS
KATEGORIA CPV: 23122100-9 olej opałowy
Lp. Nazwa towaru
1.
1.
2.
Jedn.
miary
Cena
jedn.
netto
3.
4.
Olej opałowy
Stawka Szacowana Wartość
podatku
ilość
netto w
VAT w
zł.
%
5.
l
6.
Wartość
podatku
VAT w
zł.
Wartość
brutto w
zł.
7. (4x6) 8. (7x5) 9. (7+8)
90.000
Razem wartości:
Wartość oferty netto ..............................................zł
słownie........................................................................................................................
Wartość podatku VAT ............................................zł. słownie :
...................................................................................................................................
Wartość oferty brutto ..............................................zł. słownie :
...................................................................................................................................
Uwaga: Podana ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian ilościowych oleju opałowego w ramach wartości przedstawionej oferty, a także
zamówienia mniejszej ilości oleju opałowego.
(miejscowość, data)
................................................................
(pieczęć i podpis osób wykazanych w
dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo)

Podobne dokumenty