Obozowa 87 (mięso i wędliny)

Transkrypt

Obozowa 87 (mięso i wędliny)
Przedmiar robót
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
WYMIANA WITRYN DO LOKALU UŻYTKOWEGO
ul. Obozowa 87 - Lokal użytkowy Mięso i wędliny
ZGN Administracja KOŁO
Warszwa ul. Ciołka 33
Budowlana
kod CPV 45421125 - 6
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Marek Myk - inspektor nadzoru inwestorskiego
14.10. 2015
Śr. stawka "Sekocenbud" III kw 2015
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Słownie:
SPORZĄDZIŁ
% S
% S+Kp(S)
zł
ZATWIERDZIŁ
Data opracowania
14.10. 2015
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Charakterystyka obiektu:
Witryny do wymiany na witryny z PCV
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności,
kolor okien PCV biały, funkcje rowieralno (uchylne w jednym skrzydle górnym) współczynnik K1,
w zamykaniu funkcja rozszczelniająca + 2 zamki w drzwiach wejściowych.
-2-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGN Wola
OKNA - Obozowa 87-lok.użytk.-Wędliny
przedmiar robót
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNNR 3
Wykucie z muru i wstawienie nowych witryn
0701-06
analogia
3*2.2*2.47+2.24*2.47
2 KNNR 3
0605-05
3 KNR 4-01
0108-11
4 KNR 4-01
0108-12
Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków (pomalowanie ościeży)
3*2.2*0.15*2+2.24*0.5*2+2.47*2*4
j.m.
m2
Poszcz.
m2
21.83
RAZEM
21.83
23.98
RAZEM
23.98
13.10
RAZEM
13.10
13.10
RAZEM
13.10
m2
m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- m3
ległość do 1 km
21.83*0.6
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 29
13.1
-3-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGN Wola
Razem
m3
m3
OKNA - Obozowa 87-lok.użytk.-Wędliny
Lp.
Podstawa
przedmiar robót
Opis
Jedn.
przedm.
1 KNNR 3 0701-06 Wykucie z muru i wstawienie nowych witryn
analogia
m2
2 KNNR 3 0605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i su- m2
fitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków (pomalowanie ościeży)
3 KNR 4-01 010811
4 KNR 4-01 010812
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 29
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:
-4-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 7548 Użytkownik: ZGN Wola
m3
m3
Cena jedn.
Ilość
3*2.2*2.47+
2.24*2.47 =
21.83
3*2.2*0.15*
2+2.24*0.5*
2+2.47*2*4
= 23.98
21.83*0.6 =
13.10
13.1
Wartość

Podobne dokumenty