Oświadczenie o utrzymaniu stanowiska i zatrudnianiu skierowanego

Transkrypt

Oświadczenie o utrzymaniu stanowiska i zatrudnianiu skierowanego
Załącznik nr 2 do umowy nr ……………….
…………………………….
Pieczęć Podmiotu
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z warunkami zawartymi w umowie nr ……………………….. z dnia
…………… w sprawie dokonania przez starostę z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego utrzymuję ………….. stanowisko/a
pracy i
zatrudniałem skierowanego/ych bezrobotnego/ych w podanym niżej okresie:
Lp.
Nazwa miesiąca/rok
stanowisko
Imię i nazwisko osoby zatrudnionej
Okresy urlopów bezpłatnych,
(ych) / data zatrudnienia
wychowawczych
(od dnia… do dnia….)
1
2
3
4
5
6
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy (przestępstwo oszustwa z
art.286 kodeksu karnego) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.
………………………………………….
……………………………………..
(miejscowość, data podpisania oświadczenia)
(podpis i pieczęć Podmiotu, osoby upoważnionej
do reprezentowania)

Podobne dokumenty