balon reklamowy - Toruńska Agenda Kulturalna

Transkrypt

balon reklamowy - Toruńska Agenda Kulturalna
Torufi,13 slycznia2014r.
*A( riirlr^.,^
. . ' ; . - . - 1 . ) - 1 ( :
iirl . it: a',ll 11 ,a . f?* 5d 6t1 a') t1
i'rr oaL:: <. i.riLfi r. p I . |l],]j!!. tar , krf!-r . :,..r
n
7.P.3400-11j;12014
ZAPYTANIE OFERTOWE
TorufskaAgendaKulturalnask{adaz^pttanieofertowena:
- podstawao
Balonreklamowyo6wietlany(2ar6wkawewn4trzbalonu)w ksztalcieprostopadlo6cianu
wymiarach3xl,3m, wysokoSibalonu4 m, wrazz nadrukiemna calejpowierzchni(nadrukfull color),
dmuchawq nieprzemakalnqpodstawq linkami i szpilki odci4gowymi,torb4 do transportu,
wlqcznikiemi wylqcznikiemo5wietleniabalonuznajduj4cymsig od wewnEtrznejstronytu2 przy
powietrza.
otworzespustowym
Dostarczenie zamawianego towaru
do
siedziby
Toruiiskiej
Agendy
Kulturalnej.
Wraz z ofert4 na wykonanie balonu reklamowego naleiy przesla6 zdjgcie przykladowej
realizacji *ycenionego produktu.
Przedstawionaoferta rna zawierad koszt poszczeg6lnych
czg5cibrutto oraz calkowity koszt
realizacjibruttoouwzglgdniajqcywsrystkieczgScizam6wienia.
Termin wykonaniazarn6wienia:7 lutego2014roku
PlatnoS6:przelewem
na podstawiefakturyz 14-dniowymterminemplatno6ci
Termin nadsylaniaofert: do 77 stycznia2014r (piqtek)do godz.16.00
Kryterium wyboru oferty: cenal00o/o
Spos6bskladaniaofert: pocztqelektronicznqna [email protected]
Dodatkowychinformacji udziela:p. lreneuszPryla,tel.784-748-048.

Podobne dokumenty