Balon reklamowy

Transkrypt

Balon reklamowy
Toruri,8 stycznia2014r.
*A( r;ii;l^.,^
, i. fod l(::.r.-'-r-;lie:.]l, aj7-i.30fiir,-:ir
: : l . - f t a u l J l l l . j r r 5 6 1 : 5 1t 2 1 , '
'
.
;
.
'
zp.lqoo-ttl.tzotq
ZAPYTANIE OFERTOWE
Toruiiska Agenda Kulturalna skladazapl4anieofertowe na:
Balon reklamowy z przewg2eniem wys. 4m - oSwietlany (2ar6wka wewnqtrz balonu),
wraz z nadrukiem na calej powierzchni (nadruk full color), dmuchaw4 nieprzemakalnqpodstawfo
linkami i szpilki odci4gowymi, torb4 do transportu,wlqcznikiem i wylqcznikiem oSwietleniabalonu
znajduj4cymsig od wewngtrmej strony tuz przy otworze spustowympowietrza.
Dostarczenie
zamawianego
towaru
do
siedziby
Torufskiej
Agendy
Kulturalnej.
Wraz z ofert4 na rrykonanie balonu reklamowego naleiy przesla6 zdjpcie przykladowej
realizacji wycenionego produktu.
czgscibrutto oraz calkowity koszt
Przedstawionaoferta ma zawiera6 koszt poszczeg6lnych
realizacjibrutto, uwzglgdniaj4cywszystkieczp5cizam6wieniaTermin wykonaniazam6wienia:7 lutego2014roku
przelewemna podstawiefakturyz 14-dniowymterminemplatnorici
Ptratno56:
Termin nadsylaniaofert: do 15 stycznia2014r. (Sroda)do godz.16 00
Kryterium wyboru oferty: cena1000/o
Spos6bskladaniaofert: poczt4elektroniczn4na [email protected]
Dodatkowychinformacji udziela:p. IreneuszPryla,tel. 784-748-048.
t".*.* to?*i""5'r,"1uIturalne^
rrysti:n Ky6jlczrk
\J

Podobne dokumenty