BIEG po MOC 3

Transkrypt

BIEG po MOC 3
BIEG
PoMOC
Kasia ma 26 lat, od 10 choruje na stwardnienie rozsiane.
Choroba dotknê³a j¹ nagle i w przeci¹gu roku uniemo¿liwi³a
jej co d zien n e f u n k cjo n o w an ie, tj. ch o d zen ie,
porozumiewanie siê, samodzielnie jedzenie, jest zdana
ca³kowicie na opiekê ze strony rodziców. Leczenie kosztuje
miesiêcznie od 8 do 10 tysiêcy z³otych.
T¹ sam¹ chorob¹ jest dotkniêty równie¿ ojciec Kasi.
Dotychczas by³ jedynym ¿ywicielem rodziny. Teraz oboje
¿yj¹ z renty. G³ównym naszym celem jest uzbieranie
100 tys. z³ na przeszczep komórek macierzystych,
który sprawi³by, ¿e choroba choæ trochê zaczê³aby siê cofaæ.
Chcemy pomóc Kasi, poniewa¿ jest nasz¹ kole¿ank¹ ze
szkolnych lat. Pamiêtamy j¹, kiedy jeszcze by³a sprawna
i w pe³ni si³.
SM mo¿e zostaæ dotkniêty ka¿dy z nas. Choroba nie
wybiera, a pech chcia³, ¿e akurat trafi³o na Kasiê.
Darowiznê mo¿na przekazaæ na
konto Caritas
21 1020 4795 0000 9302 0004 5757,
z dopiskiem „PoMOC Kasi”

Podobne dokumenty