Opis pzredmiotu zamówienia_dot. posiłków regeneracyjnych

Transkrypt

Opis pzredmiotu zamówienia_dot. posiłków regeneracyjnych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Posiłki regeneracyjne w formie zupy z wkładką mięsną o wartości kalorycznej minimum
1 000 kcal, o temperaturze około 700 C,
powinny zawierać około:
50-55% węglowodanów, 30-35 % tłuszczów, 15 % białek.
2. Posiłki regeneracyjne dostarczane będą w opakowaniach producenta – naczynia
jednorazowe przeznaczone do kontaktu z żywnością - posiadające atest.
3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość dostarczonych posiłków.
4. zamówienie należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 171 poz. 1225) oraz w przepisach
wykonawczych do tej ustawy.
5. Realizacja dostawy posiłków regeneracyjnych nastąpi sukcesywnie w okresie od dnia
01.11.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku.
6. Posiłki będą dostarczane dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku (oprócz dni wolnych
od pracy) średnio około 70 posiłków dziennie, o godzinie 1000 i o godzinie 1800.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko
na adres: PKS w Rzeszowie S.A. Aleja Wyzwolenia 6 35 – 959 Rzeszów.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą. Koszty te należy ująć
w oferowanej cenie za 1 posiłek profilaktyczny.
9. Oferta powinna zawierać przykładowe posiłki z podaniem wagi poszczególnych
składników (ilością wsadu) oraz ich wartości kalorycznej.
10. Dostarczone posiłki powinny posiadać niezbędne atesty sanitarno – epidemiologiczne i
jednocześnie spełniać wymogi dopuszczenia je do obrotu w handlu artykułami spożywczymi.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia,
zarówno co do rodzaju, ilości jak i terminu dostaw ze względu na aktualne potrzeby lub
posiadane środki finansowe.
12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za posiłki profilaktyczne faktycznie
dostarczone. Forma płatności – przelew 14 dni.
13. Zamawiający zobowiązuje się codziennie do godziny 1200
telefonicznie ilość posiłków do realizacji na dzień następny.
zgłaszać faksem lub