pobierz / - Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Transkrypt

pobierz / - Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
KARTA PROGRAMOWA
Przedmiot:
AGROBIZNES
ECTS:
3
Wymiar:
30 w
Status:
D2
Egz. / Zal. :
Egzamin
Poziom:
I stopnia
Kierunek:
Ek, sp. Pi
Semestr:
6
Prowadzący:
Dr Krzysztof Firlej – Katedra Postaw Organizacji i Zarządzania
Tematyka przedmiotu porusza kwestie związane z funkcjonowaniem sektora agrobiznesu i przemysłu rolno –
spoŜywczego w Polsce, a obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Agrobiznes jako subsystem gospodarki narodowej.
Podstawowe ogniwa agrobiznesu.
Jednostki organizacyjne agrobiznesu w świecie
Gospodarka i rynek agrobiznesu w skali świata.
Analiza rynku rolnego.
Rynek i konkurencja na rynku produktów rolnych i Ŝywnościowych.
Istota marketingu w agrobiznesie
Planowanie działalności gospodarczej w agrobiznesie
Przedsiębiorczość w agrobiznesie
Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej w agrobiznesie
Organizacja i zarządzanie jednostką organizacyjną agrobiznesu
Sprawozdawczość finansowa w agrobiznesie
System doradztwa w agrobiznesie
Podstawy zarządzania firmą w agrobiznesie
Zarządzanie jakością w agrobiznesie.
Cele kształcenia:
1. Zapoznanie studentów z aktualną problematyką sektora agrobiznesu i przemysłu rolno – spoŜywczego.
2. Przedstawienie roli i znaczenia przemysłu rolno – spoŜywczego w gospodarce Ŝywnościowej kraju i świata.
3. Nauczanie umiejętności analizy rynku Ŝywnościowego.
Formy nauczania:
Wykład podający.
Forma zaliczenia:
Egzamin. Forma egzaminu zostanie podana w uzgodnieniu ze studentami na pierwszym wykładzie.
Literatura podstawowa:
• Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, WyŜsza Szkoła Społeczno Ekonomiczna w Warszawie,
Warszawa 1998.
• Firlej K., Rozwój przemysłu rolno – spoŜywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
• Polski przemysł spoŜywczy w pierwszych miesiącach po integracji z Unią Europejską red. R. Urban, Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej, Warszawa 2005.
• Polski przemysł spoŜywczy – analiza makroekonomiczna, Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, red. R. Urban,
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej, Warszawa 2000.
• Urban S., Szlachta K., Ekonomika i organizacja handlu Ŝywnością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Przedmioty wprowadzające (prerekwizyty):
• Mikroekonomia,
• Podstawy makroekonomii,
• Podstawy przedsiębiorczości i innowacji
• Podstawy organizacji i zarządzania