Wzór pełnomocnictwa dla pełnoletniego ucznia (plik PDF, 314KB)

Transkrypt

Wzór pełnomocnictwa dla pełnoletniego ucznia (plik PDF, 314KB)
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
[data, miejscowość]
PEŁNOMOCNICTWO
Ja….(imię, nazwisko), nr PESEL ….[pesel] , legitymujący/a się dokumentem
tożsamości ..[seria i numer dokumentu], zamieszkały w ……[miejscowość,nr
domu/mieszkania, kod pocztowy]…, udzielam …..[imię,nazwisko], nr
PESEL…[pesel], legitymującego się dokumentem tożsamości [seria i numer
dokumentu], zamieszkały w …[miejscowość, nr domu/mieszkania, kod
pocztowy] pełnomocnictwa do złożenia wniosku oraz uczestniczenia w
sprawie przyznania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.
Udzielam też zgodę na to aby w razie pozytywnego rozpatrzenia sprawy,
stypendium zostało wpłacone na konto bankowe wnioskodawcy.
Podpis