Zgloszenie rezygnacji ze studiow

Transkrypt

Zgloszenie rezygnacji ze studiow
Data (złożenia wniosku).................................
Wnioskodawca (student):
1. Imię i nazwisko
2. Numer albumu
4. Kierunek studiów
3. Numer telefonu
□
Pedagogika
5. Specjalność
7. Rodzaj studiów
8. Tryb studiów
□
Pedagogika specjalna
6. Aktualny rok studiów
□
□
pierwszego stopnia
studia stacjonarne
□
□
drugiego stopnia
studia niestacjonarne
Do Dziekana
Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI ZE STUDIÓW
Na podstawie: §53.2 Regulaminu Studiów UAM
Oświadczam, że rezygnuję ze studiów stacjonarnych na kierunku PEDAGOGIKA …………………………
o specjalności .....................................................................................................................……...................
Potwierdzam odbiór następujących dokumentów:.....................................................................………..............
............................................................................................................................................….......................
...........................................
Czytelny podpis wnioskodawcy
___________________________________________________________
ZARZĄDZENIE DZIEKANA
Na podstawie: §53.2 Regulaminu Studiów UAM
postanawiam skreślić Pana/Panią z listy studentów
Z up. Dziekana
Wydziału Studiów Edukacyjnych
Poznań, dnia................................................
............................................
Pieczątka i podpis
Od powyższego zarządzenia przysługuje odwołanie do Rektora, które składa się za pośrednictwem Dziekana
w terminie 14 dni od jej otrzymania.
POTWIERDZENIE ODBIORU
„Przyjmuję do wiadomości”
Poznań, dnia ……………………….
Podpis studenta………………………………....

Podobne dokumenty