Ankieta dotycząca preferencji studentów związanych z wyborem

Transkrypt

Ankieta dotycząca preferencji studentów związanych z wyborem
Poznań, ………………..……….
Ankieta
dotycząca preferencji studentów związanych z wyborem profilu i promotora pracy
licencjackiej
Dla studentów ostatniego roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
Nazwisko imię
……………………………………………………………………………………..………………………………..
Rok studiów
…………………………………………………………………………………..…………………………………..
Studia:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Nr albumu studenta …………………………………………………………..............................................................
Preferowany profil dyplomowana*:
□ MALARSTWO
□ CERAMIKA
□ GRAFIKA PROJEKTOWA
Pierwsza preferencja wyboru promotora:
Druga preferencja wyboru promotora:
Własnoręczny podpis studenta
……………………………………………………
Ankietę proszę oddać w dziekanacie do 26.10.2012
Informacje dla studentów:
Prace licencjacką student wykonuje w KATEDRZE RYSUNKU, MALARSTWA, RZEŹBY I SZTUK WIZUALNYCH
pod kierunkiem jednego z promotorów:
 prof. Włodzimierz Włoszkiewicz ;
 dr hab. Lech Frąckowiak;
 dr sztuki Tomasz Matusewicz;
 dr sztuki Przemysław Tomczak;
 dr sztuki Klaudia Grygorowicz-Kosakowska;
 dr sztuki Joanna Stefańska ;
 prof. Grzegorz Nowicki.
Dyplom u Mistrza:
 mgr Jarosław Mugaj;
 mgr Małgorzata Jędrzejczak-Tomczak .
Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego lub doktora. Dziekan za zgodą
Rady Wydziału Architektury, może upoważnić do kierowania pracą dyplomową specjalistę niebędącego nauczycielem
akademickim Politechniki Poznańskiej.
Tematy prac dyplomowych są ustalone i ogłoszone w gablotach przed Dziekanatem WA oraz na stronie
www.architektura.put.poznan.pl.
Praca dyplomowa jest w całości samodzielnym dziełem studenta. Autor pracy dyplomowej jest jej jedynym twórcą w
rozumieniu prawa autorskiego. W związku z powyższym student nie może wymagać od opiekuna, twórczego udziału w
wykonywaniu pracy. Taki współudział kwalifikowałby opiekuna jako współtwórcę pracy dyplomowej, co przeczy
zasadzie, że praca dyplomowa jest w całości samodzielnym dziełem studenta.
Zadaniem opiekuna jest nadzór nad terminowością i organizacją procesu wykonywania pracy, udzielanie rad,
wskazówek, opinii, które charakter krytyki artystycznej i naukowej w odniesieniu do pracy dyplomowej i mogą, ale nie
muszą być uwzględniane przez autora (dyplomanta).
Uwaga: Ostateczną decyzją w sprawie przydziału promotora podejmuje Dziekan.
______________________
* właściwe zaznaczyć

Podobne dokumenty