Ramowy plan nauczania - Centrum Kształcenia Praktycznego w

Komentarze

Transkrypt

Ramowy plan nauczania - Centrum Kształcenia Praktycznego w
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
PLAN NAUCZANIA /liniowe kształcenie zawodowe/
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - /kształcenie zaoczne/
- okres kształcenia – trzy semestry
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Kwalifikacja M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych.
Liczba godzin w cyklu
kształcenia
L.p.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
I
II
Semestr Semestr Semestr
I
II
III
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1.
Podstawy konstrukcji maszyn
20
Przepisy ruchu drogowego w zakresie
2.
20
kat. B
Technologia napraw układów
3.
elektrycznych i elektronicznych
60
40
60
pojazdów samochodowych
4.
Elektrotechnika i elektronika
60
40
60
Działalność gospodarcza w branży
5.
20
samochodowej
6.
Język obcy w branży samochodowej
20
Łączna liczba godzin na kształcenie
140
120
140
zawodowe teoretyczne
Kształcenie zawodowe praktyczne
Diagnozowanie oraz naprawa
7. elektrycznych i elektronicznych układów
60
140
140
pojazdów samochodowych
8. Techniki wytwarzania
80
Łączna liczba godzin na kształcenie
140
140
140
zawodowe praktyczne
Łączna liczba godzin na kształcenie
280
260
280
zawodowe
RAZEM
MINIMALNA LICZBA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, a także efekty
kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektrycznoelektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub
grupie zawodów oraz obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych
układów pojazdów samochodowych
Obowiązuje od 01 wrzesień 2016 r.
400 godz.
420 godz.
20
20
160
160
20
20
400
340
420
820

Podobne dokumenty