Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z

Transkrypt

Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
1)
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Rb-PDP PÓŁROCZNE
PÓŁROCZNE // ROCZNE
Rb-PDP
ROCZNE 1)
SPRAWOZDANIE Z
Z WYKONANIA
SPRAWOZDANIE
WYKONANIA
PODSTAWOWYCH DOCHODÓW
PODSTAWOWYCH
DOCHODÓW
PODATKOWYCH
PODATKOWYCH
Nazwa powiatu (1)
oleśnicki
Nazwa gminy (1)
OLEŚNICA
w Wrocławiu
69578H1AH71940
Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję
za okres od początku roku
do dnia 30 czerwca roku 2001
931934791
dolnośląskie
REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
gminy / miasta na prawach powiatu /
1)
Związku Komunalnego m. st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON
Nazwa województwa
Adresat:
SYMBOLE
WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
02
Wyszczególnienie
14
06
2
Skutki udzielonych ulg,
odroczeń, umorzeń,
zwolnień, zaniechania
poboru, obliczone za
okres sprawozdawczy
(bez ulg i zwolnień
ustawowych)
Skutki obniżenia
górnych stawek
podatków obliczone za
okres sprawozdawczy
Wykonanie
w pełnych złotych (bez znaku po przecinku)
1
2
3
4
A1. Ogółem podstawowe dochody podatkowe
(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)
z tego:
A1
2 281 579
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej
A2
6 386
X
X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych (2)
A3
472 040
X
X
A4. podatek rolny
A4
413 380
13 516
34 581
A5. podatek od nieruchomości
A5
1 209 168
40 976
54 150
A6. podatek leśny
A6
39 286
X
0
A7. podatek od środków transportowych
A7
61 183
X
12 255
A8. podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
A8
9 811
X
0
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych
A9
52 406
X
0
A10. wpływy z opłaty skarbowej
A10
17 919
X
0
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
w tym:
A11
0
X
0
A12. od przedsiębiorstwa górniczego (3)
A12
0
X
0
54 492
100 986
(1) niepotrzebne skreślić
(2) miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(3) wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41)
2001-07-19
Główny Księgowy / Skarbnik
telefon
rok
69578H1AH71940
m-c
dzień
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
Strona: 1
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-PDP
2001-07-19
Główny Księgowy / Skarbnik
telefon
rok
69578H1AH71940
m-c
dzień
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
Strona: 2

Podobne dokumenty