ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20 marca

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20 marca
ZARZĄDZENIE Nr 10/2007
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie: powołania stałej komisji.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.).
§ 1.
Powołuję stała komisję do oceny stanu technicznego otworów okiennych, drzwiowych i posadzek
podłogowych w lokalach mieszkalnych , które są własnością Gminy Wierzbica w składzie:
1. Śitkowski Henryk
2. Ogorzałek Edward
3. Pyrka Rafał
- Przewodniczący Komisji
- Z-ca Przewodniczącego
- Członek
§ 2.
Zadania komisji będzie ocena stanu technicznego wyposażenia lokalu, najemców którzy zwrócą się
do właściciela lokalu o wyrażenie zgody na wymianę otworów okiennych, drzwiowych i posadzek.
§ 3.
Komisja będzie rozpatrywać złożone wnioski w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podobne dokumenty