NSHTöu CORDAFLEX(K)

Transkrypt

NSHTöu CORDAFLEX(K)
NSHTöu CORDAFLEX(K)
Przewód dŸwigowo-suwnicowy. Gumowy kabel
przy³¹czeniowy do czêstego zwijania na bêbnach, szczególnie
w niskich temperaturach
Budowa:
– ¿y³a miedziana ocynowana, drobnodrutowa
klasy 5,
– izolacja ¿y³ z PROTOLONU,
– krótki skrêt ¿y³ przy przewodach 4- i 5-¿y³owych,
– wype³nienie z w³ókna tekstylnego,
– skrêcone ¿y³y obwiniête foli¹,
– nastêpnie taœm¹ ze specjalnej tkaniny,
– na to wulkanizowany o du¿ych oczkach oplot
tekstylny,
– p³aszcz zewnêtrzny z mieszaniny chloroprenu
i kauczuku, czarny, olejoodporny, nie podtrzymuj¹cy palenia i szczególnie elastyczny w
niskich temperaturach.
Zastosowanie:
Kabel ten przeznaczony jest do stosowania
w urz¹dzeniach dŸwigowych, transportowych itp.,
jako przewód nabêbnowy, linowy, tak¿e
w ³añcuchach energetycznych – czyli wszêdzie
tam, gdzie w trakcie pracy kabel zostaje wielokrotnie zwijany i odwijany z bêbna i/lub w sposób wymuszony prowadzony jest na rolkach lub
w innych prowadnicach. Jest szczególnie odporny na obci¹¿enia skrêcaj¹ce i rozci¹gaj¹ce.
Stosowaæ go mo¿na w suchych i wilgotnych
pomieszczeniach, na zewn¹trz, jak i w wodzie
u¿ytkowej. Dla szczególnie ciê¿kich zastosowañ
mo¿liwe jest, na ¿¹danie, specjalne wzmocnione
wykonanie tego kabla.
W³aœciwoœci:
Zaprojektowany szczególnie do eksploatacji na
bêbnach, dopuszczalna prêdkoœæ max. 120 m/
min., p³aszcz zewnêtrzny z polichloropremu
i kauczuku odporny na ekstremalnie niskie
temperatury, próba niepalnoœci C i IEC 332-1 wg
DIN 0472, czêœæ 804.
Dane techniczne:
Zakres temperatur:
dla po³¹czeñ ruchomych:
dla po³¹czeñ nieruchomych:
Dopuszczalna temperatura na przewód:
-35oC do +50oC
-45oC do +50oC
+90oC
Napiêcie nominalne Uo/U:
0,6/1kV
24
NSHTou-J 0,6/1 kV
CORDAFLEX (K)
Liczba ¿y³
x
przekrój
w mm2
Liczba
miedziowa
kg / km
5 x 1,5
7 x 1,5
12 x 1,5
24 x 1,5
4 x 2,5
7 x 2,5
12 x 2,5
18 x 2,5
24 x 2,5
30 x 2,5
19 x 2,5 + 5 x 1 (C)
25 x 2,5 + 5 x 1 (C)
4x 4
4x 6
4 x 10
4 x 16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
75
105
180
360
100
175
300
450
600
750
657
812
160
240
400
640
1000
1400
2000
2800
3800
4800
Œrednica zewnêtrzna
Budowa ¿y³y
mm
50 x 0,21
50 x 0,21
50 x 0,21
50 x 0,21
80 x 0,21
80 x 0,21
80 x 0,21
80 x 0,21
80 x 0,21
80 x 0,21
80 x 0,21
80 x 0,21
80 x 0,26
120 x 0,26
210 x 0,26
230 x 0,31
360 x 0,31
510 x 0,31
530 x 0,36
730 x 0,36
780 x 0,41
1000 x 0,41
Minimalna Maksymalna
ok. mm
ok. mm
14,0
16,0
19,0
26,0
13,0
18,0
21,0
25,5
29,0
31,0
29,0
31,5
17,0
18,5
20,0
26,0
31,5
34,0
40,0
44,5
51,5
55,5
16,0
20,0
23,0
31,0
16,5
22,0
25,5
31,0
34,5
37,5
35,0
37,5
20,5
22,5
26,5
31,5
38,0
44,5
47,5
52,5
60,5
65,0
Waga
ok. kg / km
270
450
640
1180
300
590
920
1210
1570
1860
1550
1840
490
610
920
1300
2000
2520
3480
4560
6030
7340
25