Boccia Rules Przepisy Bocci 2014

Komentarze

Transkrypt

Boccia Rules Przepisy Bocci 2014
[email protected]
www.bisfed.com
Boccia Rules
Przepisy Bocci
2014
Contact Details
z dn.4.12.2013
aktualizacja lipiec 2014
[email protected]
www.polskaboccia.pl
Opracowanie PFBN :
Beata Dobak-Urbańska
Joanna Marchlewicz
1
2
Spis treści
Zgodnie z BISFed (Boccia International Sport Federation)
Section B – Sports Rules - Boccia
1. DEFINICJE ..........................................................................................................................4
2. SPRZĘT i URZĄDZENIA...................................................................................................5
3. ZASADY KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW ...................................................................8
4. PODZIAŁ NA KLASY ........................................................................................................8
5. MECZ .................................................................................................................................11
6. GRA....................................................................................................................................12
7. PUNKTACJA .....................................................................................................................16
8. DOGRYWKA – Tie Break ................................................................................................17
9. RUCHY NA BOISKU .......................................................................................................18
10. KARY ...............................................................................................................................18
11. KONSEKWENCJE ŁAMANIA REGUŁ GRY ..............................................................21
12. PRZERWANA RUNDA ..................................................................................................24
13. POROZUMIEWANIE SIĘ ..............................................................................................24
14. CZAS ................................................................................................................................26
15. KRYTERIA / ZASADY DLA SPRZĘTU WSPOMAGAJĄCEGO ...............................27
16. WYJAŚNIENIA I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE...............................................28
17. WÓZKI INWALIDZKIE .................................................................................................29
18. OBOWIĄZKI KAPITANA DRUŻYNY ........................................................................30
19. PROCEDURY ROZGRZEWKI ......................................................................................30
20. STREFA WYCZEKIWANIA ( CALL ROOM ).............................................................31
21. Czas Medyczny – Medical Time Out ...............................................................................33
22. ZAŁĄCZNIK nr 1 - OFICJALNE GESTY/ZNAKI SĘDZIÓW ....................................36
23. ZAŁĄCZNIK nr 2 Protesty..............................................................................................41
24. WSKAZÓWKI dot. PROTESTÓW .................................................................................44
25. ZAŁĄCZNIK nr 3. UKŁAD BOISKA DO GRY W BOCCIĘ ......................................49
26. SŁOWNIK SKRÓTÓW ...................................................................................................51
3
Sekcja B – Przepisy Sportowe
Boccia
Wstęp
Poniższy tekst opisuje reguły gry w Boccię.
Przedstawione przepisy odnoszą się do wszystkich oficjalnych międzynarodowych zawodów
pod auspicjami BISFed (Boccia International Sport Federation) Obejmują one wszystkie
zawody sankcjonowane przez BISFed włączając World Open events, Continental Cups,
Regional i World Championships oraz Paralimpic Games.
Komitety Organizacyjne Zawodów mogą dodawać wyjaśnienia zgodne z ustaleniami Delegata
Technicznego wskazanego przez BISFed , jednak nie wolno zmieniać samych reguł gry i
powinny one być przedłożone w formie pisemnej i zaaprobowane przez BISFed.
Duch gry
Etyka i atmosfera gry są podobne do tych, które panują podczas gry w tenisa. Publiczność jest
mile widziana, jednak widzowie oraz zawodnicy nie biorący udziału w grze powinni zachować
ciszę w momencie, w którym Zawodnik wykonuje rzut bilą.
1. DEFINICJE
BIAŁA BILA- (Jack )
BILA
STRONA
BOISKO
MECZ
RUNDA
SPRZĘT
WSPOMAGAJĄCY
NARUSZENIE
PRZEPISÓW
RZUT
Biała Bila (Jack Ball) – cel.
Jedna z czerwonych lub niebieskich bil.
W rozgrywkach indywidualnych Bocci stroną określa się (1) jednego
Zawodnika. W rozgrywkach drużynowych i w parach stroną określa się
(3) trzech lub (2) dwóch Zawodników każdej Strony, odpowiednio jako
pojedyncza jednostka.
Boisko to wyznaczony liniami obszar, na którym odbywają się zawody.
Obejmuje on również pola rzutu.
Zawody między dwoma stronami, podczas których rozgrywana jest
określona liczba rund.
Rundą określa się jedną część meczu, w której Biała Bila – Jack oraz
wszystkie bile kolorowe obu stron zostały wyrzucone - użyte w grze.
Sprzęt pomocniczy używany przez Zawodników w rozgrywkach BC3
wspomagający grę, np.: rynna.
Każde działanie wykonane przez Zawodnika, drużynę, Zawodnika
rezerwowego, Sportowego Asystenta lub Trenera, które jest niezgodne z
regułami gry.
Rzut bilą na boisko: oznacza rzucenie, kopnięcie lub wypuszczenie przy
pomocy sprzętu wspomagającego. (rynny)
4
BILA NIEWAŻNA
(Dead Ball)
PRZERWANA
RUNDA
LINIA V - LINIA
BIAŁEJ BILI
ŻÓŁTA KARTKA
CZERWONA
KARTKA
Bila, która została rzucona poza obszar boiska, lub bila, która została
usunięta z boiska przez Sędziego w konsekwencji złamania reguł gry,
lub bila, która została rzucona po upływie limitu czasu przysługującego
Stronie.
Runda uznana jest za przerwaną, gdy układ bil na boisku został celowo
lub przypadkowo zakłócony.
Linia, którą musi przekroczyć Jack, aby została uznana za ważną.
Żółta kartka wykonana z twardego papieru lub plastiku o wymiarach
ok.7 x 10 cm. pokazywana przez Sędziego w celu udzielenia
ostrzeżenia.
Czerwona kartka wykonana z twardego papieru lub plastiku o
wymiarach ok.7 x 10 cm. pokazywana przez Sędziego w celu
dyskwalifikacji.
WAGA
Używana do ważenia bil z dokładnością 0,01g
SZABLON DO BIL
Używany do potwierdzenia czy bile spełniają kryteria
TŁUMACZ
Jeżeli przepisy zezwalają, tłumacz może towarzyszyć ekipie danego
kraju ale musi posiadać pełną akredytację.
2. SPRZĘT i URZĄDZENIA
Cały sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju musi być dostarczony przez organizatora
zawodów i zaaprobowany przez Delegata Technicznego BISFed na każdych ważnych zawodach
BISFed.
Kontrola sprzętu musi odbyć się przed rozpoczęciem zawodów. Przeprowadza ją Sędzia Główny
i/lub osoby przez niego wyznaczone w czasie określonym przez Delegata Technicznego, najlepiej
48 godzin przed rozpoczęciem zawodów. Kontroli podlegają: bile, wózki, sprzęt
wspomagający(rynny, kaski, naramienniki, ustniki) itp.
Sprzęt (np. wózki, bile, rynny, wskaźniki) podlega wyrywkowej kontroli dokonywanej przez
Sędziego Głównego według uznania w dowolnym czasie. Jeżeli jakikolwiek sprzęt podczas
wyrywkowej kontroli lub kontroli w Call Room nie spełnia wymaganych kryteriów, wówczas
Zawodnik lub strona otrzymują ostrzeżenie zgodnie z punktem 10.4. a zakwestionowany sprzęt nie
może zostać użyty podczas zawodów, chyba, że zostanie naprawiony w taki sposób aby spełniał
kryteria. W przypadku wycofania bil, będą one skonfiskowane przez Komitet Organizacyjny
Zawodów aż do zakończenia zawodów. Ostrzeżenie zostaje odnotowane w protokole, a uwaga
wywieszona przy wejściu do Strefy Wyczekiwania (Call Room). Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie
spełni kryteriów przy drugiej wyrywkowej kontroli, zawodnik otrzymuje czerwona kartkę
(p.10.4.2) i zostaje zdyskwalifikowany z danego meczu.
5
2.1. Bile do Bocci
Zestaw bil do Bocci składa się z 6 bil czerwonych, 6 niebieskich i jednej białej zwanej Jackiem
( Jack Ball). Bile używane podczas oficjalnych zawodów muszą spełniać kryteria ustalone
przez BISFed.
2.1.1 Wymagania dotyczące bili:
Waga: 275 gr. +/- 12 gr.
Obwód: 270 mm +/- 8mm
Nie jest wymagane umieszczanie na bilach oznaczenia producenta, zaświadczającego, że
bile spełniają powyższe kryteria.
2.1.2 Bile muszą być w określonym czerwonym, niebieskim i białym kolorze. Bile muszą
być w dobrym stanie, nie mogą posiadać żadnych wad lub uszkodzeń, np. widocznych
nacięć, które wskazywałyby , że zostały one w jakiś sposób zmodyfikowane. Niedozwolone
jest także stosowanie naklejek na bilach. Sędzia Główny i Delegat Techniczny podejmują
ostateczną decyzję.
2.1.3 Sprawdzanie bili.
2.1.3.1 Waga każdej bili będzie sprawdzana przy użyciu wagi z dokładnością do 0,5 gr.
2.1.3.2 Obwód bili będzie sprawdzany za pomocą sztywnego szablonu o grubości 77,5mm, który posiada dwa otwory: jeden o obwodzie 262mm (“mały” otwór) i drugi o
obwodzie 278mm( „duży” otwór). Procedura testowa:
2.1.3.2.1 Każda bila położona zostanie na górze małego otworu i sprawdzona czy
nie przejdzie przez mały otwór pod wpływem własnego ciężaru.
2.1.3.2.2 Każda bila sprawdzona zostanie czy przejdzie przez duży otwór. Test ten
składa się z dwóch części:
2.1.3.2.2.1 Każda bila zostanie położona delikatnie na górze dużego otworu.
Bila musi przejść przez otwór pod wpływem własnego ciężaru.
2.1.3.2.2.2 Każda bila zostanie zrzucona z wysokości 0,5m na duży otwór w
szablonie. Następnie szablon zostaje uniesiony DELIKATNIE I POWOLI żeby
sprawdzić czy bila nadal przejdzie przez duży otwór . Test zostanie
przeprowadzony maksymalnie trzykrotnie dla każdej bili i każda bil musi
zaliczyć dwie z trzech prób. Bila, która nie zaliczy dwóch prób zostaje
odrzucona.
2.1.3.3 Sędzia Główny może przeprowadzić dodatkowe losowe testy według zasady
2.1.3.1 oraz 2.1.3.2 w Call Roomi’e przed każdym meczem.
2.1.3.4 Każda bila, która nie spełnia wymogów według zasady 2.1.3.1 lub 2.1.3.2
zostanie wycofana z zawodów i zatrzymana przez Sędziego Głównego do czasu
ich zakończenia; taka bila nie może być używana podczas zawodów.
6
2.2. Urządzenia pomiarowe
używane do pomiarów odległości pomiędzy bilami na boisku i innego sprzętu podlegającego
kontroli.
2.3. Tablica wyników
powinna być umieszczona w miejscu, widocznym dla wszystkich Zawodników.
2.4. Zegar
o ile to możliwe należy używać elektronicznego pomiaru czasu
2.5. Pojemnik na nieważne bile (Dead ball)
należy umieścić go w takim miejscu, aby wszyscy Zawodnicy widzieli ile bil znajduje się
wewnątrz pojemnika.
2.6. Sygnalizator czerwono/niebieski
kształtem podobny do rakietki używanej w tenisie stołowym, wyraźnie sygnalizujący stronom,
która z nich ma prawo do rzutu.
2.7.Boisko
Powierzchnia boiska powinna być płaska, gładka i czysta jak na przykład:
wypolerowany beton drewniana podłoga, naturalna lub syntetyczna wykładzina, parkiet w
sali gimnastycznej. Nie można używać żadnych środków zmieniających powierzchnię
podłoża ( np. proszek itp.)
2.7.1
2.7.2
Wymiary Boiska: 12.5m x 6m (p. Załącznik 3.- Układ Boiska).
Wszystkie linie boiska powinny mieć szerokość od 2 cm do 5 cm i muszą być
dobrze widoczne. Do wyznaczenia linii należy użyć taśmy samoprzylepnej. Taśma do
wyznaczenia zewnętrznych granic boiska, linii rzutu oraz linii V powinna mieć szerokość
od 4 cm do 5 cm. Taśma do wyznaczenia wewnętrznych linii, takich jak linie oddzielające
pola rzutu oraz znak (+) „Krzyż” powinna mieć szerokość 2 cm. Ustalony wymiar
„Krzyża” : 25 cm, wyznaczony taśmą o szerokości 2 cm.
2.7.3
2.7.4 Strefa rzutu jest podzielona na 6 pól rzutu BOXÓW
2.7.5 Obszar pomiędzy linią rzutu, a linią V jest obszarem „martwym” dla Białej BiliJacka. Jack zatrzyma się na nim, uważany zostaje za bilę nieważną.
Znak (+) „Krzyż” w centrum boiska oznacza miejsce, w którym zostanie
umieszczona Biała Bila przywrócona do gry lub w momencie rozpoczęcia dogrywki.
2.7.6
7
Obszar boiska i linie należy odmierzać do wewnętrznej krawędzi odpowiedniej
linii. Linie oddzielające pola rzutu – boxy i krzyż powinny być oznaczone cienkim
ołówkiem a taśmy naklejane symetrycznie po obu stronach wyznaczonej linii. Bliższa
krawędź linii rzutu jest umieszczona w odległości 2,5 m. od początkowej linii boiska. (p:
Załącznik 3.-Układ Boiska).
2.7.7
3. ZASADY KWALIFIKACJI ZAWODNIKÓW
3.1. Zasady kwalifikacji Zawodników zostały szczegółowo opisane w podręczniku „ Klasyfikacja
Zawodników w/g przepisów BISFed ”. Podręcznik opisuje szczegółowo profile klasyfikacji
medycznej Zawodników, proces klasyfikacji i reklasyfikacji Zawodników, oraz sposób
odwoływania się od decyzji.
Wszyscy zawodnicy musza mieć ukończone 15 lat z dniem 1-ego stycznia w roku, w którym
będą brać udział w międzynarodowych zawodach. Zawody Międzynarodowe obejmują ale nie są
ograniczone do Regionalnych (kontynentalne) Mistrzostw, Mistrzostw Świata, innych zawodów
i Igrzysk Paraolimpijskich BISFed
4. PODZIAŁ NA KLASY
4.1. Zasady ogólne
Istnieje siedem rodzajów rozgrywek. W każdej mogą brać udział uczestnicy obu płci. Wyróżnia
się następujące rozgrywki:

Rozgrywki indywidualne BC 1

Rozgrywki indywidualne BC 2

Rozgrywki indywidualne BC 3

Rozgrywki indywidualne BC 4

Rozgrywki w parach – dla Zawodników sklasyfikowanych jako BC 3


Rozgrywki w parach – dla Zawodników sklasyfikowanych jako BC 4
Rozgrywki drużynowe – dla Zawodników sklasyfikowanych jako BC 1 i BC
4.2. Rozgrywki indywidualne BC1
Rozgrywane są przez Zawodników, którzy zostali sklasyfikowani w ramach Systemu
Klasyfikacji BISFed jako zawodnicy klasy BC1. Zawodnicy mogą korzystać z pomocy
jednego Sportowego Asystenta, który powinien pozostawać w wyznaczonej strefie za polami
rzutu. Sportowy Asystent BC1 nie może przygotowywać rzutu poprzez, ustawianie wózka,
toczenie, rolowanie bili bez wyraźnej prośby – instrukcji Zawodnika. Sportowy Asystent nie
może mieć bezpośredniego kontaktu fizycznego z Zawodnikiem podczas wyrzucania lub
wykopywania bili.(p.11.2.8)
8
Zadaniem Sportowego Asystenta jest:
 ustawienie i stabilizacja wózka (jeżeli Sportowy Asystent przebywa wewnątrz pola
rzutu – boxu bez stabilizowania wózka, nie jest to uważne za przewinienie)

podanie bili Zawodnikowi

rolowanie, ugniatanie bili
4.3. Rozgrywki indywidualne BC2
Rozgrywane są przez, którzy zostali sklasyfikowani w ramach Systemu Klasyfikacji BISFed
jako zawodnicy klasy BC2. Zawodnicy nie mogą korzystać z pomocy Sportowego Asystenta
podczas meczu. Mogą tylko poprosić sędziego o pomoc w swoim czasie w podniesieniu
przypadkowo upuszczonej bili i wejściu na boisko.
4.4. Rozgrywki indywidualne BC3 (zawodnicy korzystający ze sprzętu
wspomagającego, rynny)
Rozgrywane są przez Zawodników sklasyfikowanych w ramach Systemu Klasyfikacji BISFed
jako BC3. Każdy Zawodnik podczas meczu może korzystać z pomocy Sportowego Asystenta,
który pozostaje w polu rzutu- boxie Zawodnika, jednak jest zwrócony tyłem do boiska i nie
obserwuje gry. (p. 11.1.3, 11.2.6, 13.1).
Sportowy Asystent BC3 nie może przygotować rzutu poprzez ustawienie wózka do rzutu,
rynny, czy rolować bili bez wyraźnego poinstruowania przez Zawodnika, żeby to zrobił.
Sportowy Asystent BC3 nie może patrzeć na boisko podczas ustawiania rynny.
Sportowy Asystent nie może mieć fizycznego kontaktu z Zawodnikiem podczas wykonywania
rzutu, włączając w to pomoc zawodnikowi poprzez pchnięcie ustawienie wózka , czy
wskaźnika.(p.11.2.8)
4.5. Rozgrywki indywidualne BC4
Rozgrywane są przez Zawodników sklasyfikowanych w ramach Systemu Klasyfikacji BISFed
jako BC4-ze schorzeniami pochodzenia pozamózgowego i BC4 KOPIĄCY NOGĄ.
Zawodnik musi wybrać czy w trakcie gry używać będzie kończyn dolnych czy kończyn
górnych do wyrzucania bili.
Zawodnicy rzucający z klasy BC4 nie mogą korzystać z pomocy Sportowego Asystenta
podczas meczu. Mogą jednak, w momencie gdy przysługuje im prawo do rzutu, zwrócić się o
pomoc do Sędziego w wejściu na boisko lub w podaniu przypadkowo upuszczonej bili.
Zawodnik KOPIĄCY NOGĄ z klasy BC4 określony w ramach Systemu Klasyfikacji BISFed
jako zawodnik KOPIĄCY NOGĄ, może korzystać z pomocy jednego Sportowego Asystenta,
który powinien pozostawać w wyznaczonej strefie za polami rzutu. Sportowy asystent BC4 nie
może przygotowywać ustawiać wózka, toczyć, rolować bili bez wyraźnej prośby – instrukcji
Zawodnika. Sportowy Asystent nie może mieć bezpośredniego kontaktu fizycznego z
Zawodnikiem podczas wykopywania bili.(p.11.2.8).
9
Zadaniem Sportowego Asystenta jest:
 ustawienie i stabilizacja wózka (jeżeli Sportowy Asystent przebywa wewnątrz pola
rzutu – boxu bez stabilizowania wózka, nie jest to uważne za przewinienie)
 podanie bili Zawodnikowi
 rolowanie, ugniatanie bili Zawodnikowi
4.6. Rozgrywki w parach BC3
Rozgrywane są między Zawodnikami, którzy zostali zaklasyfikowani do klasy BC3. Para BC3
musi mieć Zawodnika rezerwowego. BISFed może odstąpić od tej reguły w wyjątkowych
sytuacjach i jego decyzja jest ostateczna. W parze przynajmniej jeden Zawodnik klasy CP –
uszkodzenia centralnego układu nerwowego z nie-postępującym poważnym schorzeniem
neurologicznym musi grać na boisku. Każdy z Zawodników ma prawo do Sportowego
Asystenta zgodnie z regułami obowiązującymi w rozgrywkach indywidualnych. Reguły dla
tych rozgrywek są takie same jak w rozgrywkach drużynowych z takim wyjątkiem, że pola
rzutu 2-5 są używane w określonej kolejności.
Sportowy Asystent nie może mieć fizycznego kontaktu podczas rzutu, włączając w to pchanie,
czy ustawianie wózka lub wskaźnika.(Patrz. 11.2.8)
4.7. Rozgrywki w parach BC4
Rozgrywane są między Zawodnikami, którzy zostali zaklasyfikowani do klasy BC4. Para BC4
musi mieć Zawodnika Rezerwowego. BISFed może odstąpić od tej reguły w wyjątkowych
sytuacjach i jego decyzja jest ostateczna. Reguły dla tych rozgrywek są takie same jak w
rozgrywkach drużynowych z takim wyjątkiem, że pola rzutu 2-5 są używane w określonej
kolejności.
4.8. Rozgrywki drużynowe
Rozgrywane są między Zawodnikami, którzy zostali zaklasyfikowani do klasy BC1 lub BC2.
W drużynie co najmniej jeden Zawodnik klasy BC1 musi grać na boisku. Każda drużyna ma
prawo do jednego (1) Sportowego Asystenta, którego obowiązują reguły gry stosowane w
rozgrywkach indywidualnych BC1. Każda drużyna przystępuje do gry z trzema Zawodnikami
na boisku. W każdej drużynie może być jeden lub dwóch Zawodników Rezerwowych. (p.
21.10) Jeśli w drużynie jest dwóch Zawodników Rezerwowych, wówczas w drużynie musi być
dwóch Zawodników BC1.
Sportowy asystent nie może mieć fizycznego kontaktu podczas wyrzucania lub wykopywania
bili.(p. 11.2.8)
4.9. Trener
Jeden Trener na stronę może być obecny w wyznaczonej na czas zawodów strefie rozgrzewek
lub w Strefie Wyczekiwania (Call Room).
Trener może wejść na boisko tylko w Rrozgrywkach Drużynowych i w Parach.
10
4.10. Więcej szczegółów
Więcej szczegółów na temat klasyfikacji medycznej zamieszczono sekcji 4-Klasyfikacja i
Sportowe Profile- I Edycji BISFed Zasad Klasyfikacji Bocci, publikowanych na stronie
BISFed
5. MECZ
5.1. Rozgrywki Indywidualne
W rozgrywkach indywidualnych mecz składa się z czterech (4) rund z wyjątkiem sytuacji, w
której rozgrywana jest dogrywka. Każdy Zawodnik na zmianę ze stroną przeciwną rozpoczyna
dwie rundy wyrzucając Jacka. Każdy Zawodnik otrzymuje sześć (6) kolorowych bil. Strona
rzucająca bilami czerwonymi zajmuje pole rzutu – box nr 3. Strona rzucająca bilami
niebieskimi zajmuje pole rzutu- box nr 4. Wchodząc do Call Room każdy Zawodnik może
wnieść 6 bil czerwonych 6 bil niebieskich i 1 Jacka.
5.2. Rozgrywki w Parach
W rozgrywkach w parach mecz składa się z czterech (4) rund z wyjątkiem sytuacji, w której
rozgrywana jest dogrywka. Każdy Zawodnik rozpoczyna jedną rundę wyrzucając Jacka z pól
rzutu - boxów oznaczonych numerami 2 do 5 zachowując kolejność numeryczną. Każdy
Zawodnik otrzymuje trzy bile. Strona rzucająca bilami czerwonymi zajmuje pola rzutu- boxy o
numerach 2 i 4. Strona rzucająca bilami niebieskimi zajmuje pola rzutu- boxy o numerach 3 i 5.
5.2.1. Liczba bil dla Par
Zawodnikowi przysługują maksymalnie 3 bile i 1 Jack na Parę. Pozostałe bile z zestawu
oraz bile, które będą używane przez Zawodników Rezerwowych, należy umieścić w
wyznaczonym miejscu.
5.2.2 Do Call Room każdy Zawodnik Pary może wnieść 3 czerwone, 3 niebieskie bile i
1 Jacka na Parę.
5.3. Rozgrywki Drużynowe
W rozgrywkach drużynowych mecz składa się z sześciu (6) rund z wyjątkiem sytuacji, w której
rozgrywana jest dogrywka. Każdy Zawodnik rozpoczyna jedną rundę wyrzucając Jacka z pól
rzutu- boxów oznaczonych numerami 1 do 6 zachowując kolejność numeryczną. Każdy
Zawodnik otrzymuje dwie bile. Strona rzucająca bilami czerwonymi zajmuje pola rzutu - boxy
o numerach 1, 3 i 5. Strona rzucająca bilami niebieskimi zajmuje pola rzutu boxy o numerach
2, 4 i 6.
5.3.1 Liczba bil dla drużyn
Zawodnikowi przysługują 2 bile i 1 Jack na Drużynę . Pozostałe bile z zestawu(ów) oraz
bile, które będą używane przez Zawodników rezerwowych, należy umieścić w
wyznaczonym miejscu.
11
5.3.2 Wchodząc do Call Room każdy Zawodnik (włącznie z Rezerwowymi) może
wnieść 2 bile czerwone, 2 bile niebieskie i 1 Jacka na Drużynę.
6. GRA
Rozpoczęcie oficjalnych przygotowań do meczu zaczyna się w Call Room. Mecz rozpoczyna
się przekazaniem Jacka Zawodnikowi na początku, jako rozpoczęcie pierwszej rundy.
6.1. Rozpoczęcie gry
Obie strony powiadomione zostają o czasie rozpoczęcia. Zawodnicy muszą stawić się w Call
Room (p. 20) 15 minut lub 20minut przed rozpoczęciem meczu lub w czasie ustalonym przez
organizatora zawodów , wyszczególnionym w oficjalnym Regulaminie Zawodów. Przed
wejściem do Call Room znajduje się dobrze widoczny sprawny zegar. O określonej porze
wejście do Call Romm zostaje zamknięte i żadna osoba nie ma już prawa wejść, ani wnieść
żadnego sprzętu. Strona wnosząca do Call Room własne bile, musi grać nimi podczas meczu.
Strona, która nie stawi się w Call Room w odpowiednim czasie przed meczem, przegrywa
mecz walkowerem 6:0 lub ilością adekwatną do największej różnicy punktów w danej grupie
lub serii dyskwalifikacji.
Jeżeli obydwie strony nie są obecne w Call Room, obydwie strony przegrywają mecz
walkowerem 6:0 lub ilością adekwatną do największej różnicy punktów w danej grupie lub
serii dyskwalifikacji, co powinno być zapisane dla każdej ze stron jako : „walkower :0-xx”
W sytuacji gdzie obie strony przegrywają mecz walkowerem, Delegat Techniczny i Sędzia
Główny podejmują odpowiednie działanie.
6.2. Bile do Bocci
6.2.1 Każdy z Zawodników lub stron może używać własnych kolorowych bil. W
rozgrywkach indywidualnych każdy Zawodnik może używać własnego Jacka. W
rozgrywkach w parach i rozgrywkach drużynowych każda strona musi używać tylko
jednego Jacka
6.2.2 Komitet organizacyjny zawodów powinien zapewnić własne zestawy bil
spełniających kryteria zdefiniowane w punkcie 2.1 niniejszych przepisów
6.2.3 Każda strona ma prawo sprawdzić bile (także Jacka) przed meczem - przed i po
rzucie monetą.
6.3. Rzut monetą
Sędzia rzuca monetą, a wygrywająca strona wybiera kolor bil czerwony lub niebieski.
12
6.4. Rozgrzewka
Zawodnicy ustawiają się w wyznaczonych boxach gry. Każda strona na znak Sędziego może
wyrzucić swoje bile, włącznie z Jackiem. W ciągu 2 minut każdy Zawodnik/strona może
wyrzucić do siedmiu (7) bil. Zawodnicy Rezerwowi nie mogą w ogóle wyrzucać swoich bil w
rozgrzewce.
6.5. Rzut bila białą - Jackiem
6.5.1 Pierwszą rundę zawsze rozpoczyna strona grająca czerwonymi bilami.
Sędzia podaje Jacka właściwemu Zawodnikowi i daje słowny sygnał do
rozpoczęcia gry.
6.5.2
6.5.3 Zawodnik musi rzucić Jacka w taki sposób, aby bila została uznana za ważną.
6.6. Nieważny Jack
6.6.1 Jack jest uznany za bilę nieważną, jeśli:

zatrzyma się w strefie nieważnej dla białej bili.

zostanie wyrzucona/wytoczy się poza boisko,

zawodnik wyrzucając Jacka złamie reguły gry.
Jeśli Jack jest uznany za bilę nieważną, prawo do rzutu Jackiem otrzymuje
Zawodnik, który powinien rzucać w następnej rundzie. Jeśli bila rzucona w ostatniej
rundzie zostanie uznana za nieważną, prawo do rzutu ma Zawodnik, który znajduje się w
boxie, z którego rozpoczynała się pierwsza runda. Rzuty Jackiem wykonywane są na
zmianę tak długo, aż Jack jednej ze stron będzie uznany za bilę ważną.
6.6.2
Kiedy Jack jest nieważny, w kolejnej rundzie Jacka wyrzuca Zawodnik, który
powinien go wyrzucać gdyby nie było nieważnego Jacka.
6.6.3
6.7. Rzut pierwszą bilą na boisko
6.7.1 Zawodnik, który wyrzucał Jacka, rzuca również pierwszą bilę kolorową.
6.7.2. Jeśli bila zostanie wyrzucona poza boisko lub zostanie usunięta z boiska wskutek
złamania reguł gry strona kontynuuje rzuty do momentu aż bila będzie ważna lub
wszystkie bile zostaną wyrzucone. W rozgrywkach w parach oraz w rozgrywkach
drużynowych każdy Zawodnik strony, która ma prawo do rzutu może rzucić drugą bilę na
boisko.
13
6.8. Rzut pierwszą bilą ze strony przeciwnika
6.8.1 Następnie strona przeciwna wykonuje rzut.
6.8.2 Jeśli bila zostanie wyrzucona poza boisko lub zostanie usunięta z boiska wskutek
złamania reguł gry strona kontynuuje rzuty do momentu aż bila będzie ważna lub
wszystkie bile zostaną wyrzucone. W Rozgrywkach w Parach oraz w Rozgrywkach
Drużynowych każdy Zawodnik może rzucać.
6.9. Rzuty pozostałymi bilami
Stroną, która będzie rzucać następna, jest ta, której bila znajduje się w większej
odległości od Jacka, chyba że ta strona wyrzuciła już wszystkie swoje bile. Wówczas
rzucać będzie strona przeciwna. Ta procedura jest kontynuowana, aż wszystkie bile
zostaną wyrzucone przez obie strony.
6.9.1
6.9.2 Jeżeli któryś z Zawodników zdecyduje się nie wyrzucać pozostałych swoich bil, to
może poinformować sędziego, że skończył rzucać w tej rundzie, a pozostała bila/e
deklaruje jako bile nieważne.
6.10. Zakończenie rundy.
6.10.1 Gdy wszystkie bile obu stron zostaną wyrzucone, włączając również rzuty karne
przyznane obu stronom , Sędzia słownie ogłasza wynik i potem zakończenie rundy (w tym
czasie Sportowi Asystenci Zawodników BC3 mogą się odwrócić w stronę boiska) ( p.7 ).
6.10.2 Sportowi Asystenci Zawodników mogą wejść na boisko po zezwoleniu sędziego.
6.11. Przygotowania do kolejnej rundy
Zawodnicy, ich Sportowi Asystenci lub organizatorzy
następnej rundy. Zaczyna się kolejna runda (p. 6.5.2.).
przygotowują bile do rozpoczęcia
6.12. Rzut bilami
6.12.1 Zawodnik/ strona nie może wyrzucić Jacka lub kolorowej bili dopóki Sędzia nie
da znaku do rozpoczęcia gry lub wskaże jakiego koloru bila powinna zostać rzucona.
6.12.2 W momencie wyrzutu Zawodnik, ani jego Sportowy Asystent, ani też żadna część
wózka inwalidzkiego i innego sprzętu wspomagającego, ani rzeczy znajdujących się w
boxie nie mogą dotykać linii wyznaczających obszar boiska, ani powierzchni innego
obszaru niż pole rzutu Zawodnika.
6.12.3 Kiedy bila jest wyrzucana Zawodnik musi mieć bezpośredni kontakt przynajmniej
jednym pośladkiem z siedziskiem krzesła/wózka z którego wyrzuca bilę.
14
W momencie, gdy bila jest wypuszczana nie może ona dotykać żadnej
powierzchni boiska poza polem rzutu Zawodnika. Jeśli bila zostanie wyrzucona i odbije się
od rzucającego Zawodnika, od innego Zawodnika, lub sprzętu, bila ta pozostaje w grze.
Jeśli bila w grze potoczy się samoistnie bez dotykania czegokolwiek - pozostaje na boisku
w tej pozycji, w której się zatrzyma.
6.12.4
Bila po wyrzuceniu, wykopnięciu lub opuszczeniu rynny może wytoczyć się z
pola rzutu ( także w powietrzu lub po podłodze) i przez pole rzutu strony przeciwnej,
zanim przekroczy linię rzutu i znajdzie się na boisku.
6.12.5
6.13. Bile poza boiskiem
6.13.1 Każda bila, również Jack, zostaje uznana za nieważną (outową), jeśli dotknie lub
przekroczy zewnętrzną linię boiska. Jeżeli bila (Jack lub kolorowa) dotyka linii i
równocześnie podpiera inną bilę, wtedy zostaje ona delikatnie usunięta. Jeżeli bila, która
była podparta dotknie linii, także będzie bilą nieważną zgodnie z p.6.13.4 lub p.6.14.
Bila, która dotknie lub przekroczy zewnętrzną linię boiska, a następnie z
powrotem wtoczy się na boisko, zostaje uznana za nieważną.
6.13.2
Bile wyrzucona poza obszar boiska, z wyjątkiem przypadku opisanego w poz.
6.17. jest uznana za bile nieważną.
6.13.3
Każda kolorowa bila, która jest wyrzucona lub wykopnięta poza boisko jest
uznana za nieważną i zostaje umieszczona w pojemniku na stracone bile. Ostateczną
decyzję w tej kwestii podejmuje Sędzia.
6.13.4
6.14. Wybicie Jacka poza boisko
6.14.1 Jeżeli Jack zostaje wybity poza boisko lub w strefę nieważną dla Jacka w trakcie
meczu, powraca do gry i zostaje umieszczony na “Krzyżu”.
6.14.2 Jeżeli to nie jest możliwe bo inna bila znajduje się w centrum “Krzyża”, należy
umieścić Jacka możliwie jak najbliżej tego miejsca, w przedniej części “Krzyża” między
jego ramionami (za przednią część “Krzyża” uznaje się jego część od strony linii rzutu).
6.14.3 Kiedy biała bila wraca do gry, o tym która strona ma prawo do rzutu decyduje
reguła opisana w poz. 6.9.1.
6.14.4 Jeśli nie ma bil kolorowych na boisku po tym kiedy Jack została umieszczona na
“Krzyżu” , strona która wybiła białą bilę poza boisko, kontynuuje grę (p. 6.15.).
6.15. Bile w równej odległości od Jacka
Jeśli dwie lub więcej bil w różnym kolorze znajdują się w takiej samej odległości od Jacka
(nawet jeżeli punktacja wynosi więcej niż 1:1 dla jednej ze stron) i nie ma żadnych innych bil
bliżej, wówczas ta strona, która rzucała ostatnia ma prawo rzutu kolejną bilą. Strony będą
15
rzucać na zmianę, aż do momentu, gdy bila jednej ze stron znajdzie się bliżej Jacka niż bile
przeciwnika, lub jedna ze stron wyrzuci wszystkie swoje bile. Wówczas gra toczy się
normalnym trybem.
6.16. Bile rzucone jednocześnie
Jeśli strona, która ma prawo do rzutu rzuci więcej niż jedną bilą w tym samym czasie, obie bile
są uznane za ważne i pozostają na boisku. Jeśli jednak według Sędziego rzut taki jest
zamierzony ponieważ strona chce zyskać na czasie, wówczas obie bile zostają usunięte z
boiska.
6.17. Upuszczona bila
Jeśli Zawodnik upuści bilę przypadkowo, Sędzia może zezwolić Zawodnikowi na ponowny
rzut, ale to obowiązkiem zawodnika jest poproszenie sędziego o wyrażenie zgody na
powtórzenie rzutu. Sędzia decyduje o tym, czy bila była upuszczona przypadkowo, czy też była
to próba rzutu bilą. Nie ma ograniczonej liczby ponownych rzutów i decyduje o tym jedynie
Sędzia. W tym przypadku odmierzanie czasu nie zostaje wstrzymane.
6.18. Błąd Sędziego
Jeśli w wyniku błędu sędziowskiego niewłaściwa strona wykonała rzut/rzuty, bila/bile zostają
zwrócona rzucającemu Zawodnikowi. W tym przypadku należy zatrzymać odmierzanie czasu i
odpowiednio skorygować stracony czas. Jeśli w wyniku tego został zmieniony układ bil na
boisku, wówczas należy tę rundę uznać za przerwaną (p. 10.3.4, i p.12.).
6.19. Zawodnicy rezerwowi
W klasach BC3 i BC4 w rozgrywkach w parach każda strona może dokonać zmiany jednego
Zawodnika Rezerwowego podczas meczu (p. 4.6./4.7). W rozgrywkach Drużynowych można
zastąpić dwóch Zawodników w ciągu tego samego meczu.(p.4.8) Zmiana może nastąpić tylko
między rundami i należy o niej powiadomić Sędziego. Zmiana Zawodników nie może opóźnić
gry. Jeśli Zawodnik został zastąpiony Zawodnikiem rezerwowym, nie może on powrócić do
gry podczas tego samego meczu.
6.20. Ustawienie Zawodników rezerwowych i Trenerów
Trenerzy i zawodnicy rezerwowi powinni pozostawać na końcu boiska w wyznaczonym
miejscu. Wyznaczenie miejsca należy do obowiązków organizatora zawodów i zależy od
układu boiska.
7. PUNKTACJA
Sędzia liczy punkty po tym, gdy obie strony wyrzucą wszystkie swoje bile wliczając w to
rzuty karne, jeśli zostały przyznane.
7.1
16
Strona, której bila znajduje się bliżej Jacka otrzymuje jeden punkt za tę bilę i każdą inną,
która znajduje się bliżej Jacka, niż najbliższa bila strony przeciwnej.
7.2
7.3 Jeśli dwie lub więcej bil różnych kolorów znajdują się w równej odległości od Jacka i żadne
inne bile nie znajdują się bliżej Jacka, każda strona otrzymuje po jednym punkcie za każdą z
tych bil.
Po zakończeniu każdej rundy Sędzia powinien upewnić się, że wynik jest prawidłowo
odnotowany w protokole meczu i na tablicy wyników. Zawodnicy oraz kapitanowie są
odpowiedzialni za sprawdzanie na bieżąco czy odnotowana ilość punktów jest prawidłowa.
7.4
7.5 Po zakończeniu meczu punkty z każdej rundy zostają dodane i strona, która zdobyła większą
ogólną liczbę punktów jest zwycięzcą meczu.
Sędzia może wezwać kapitanów (lub Zawodników w rozgrywkach Indywidualnych) do
podjęcia decyzji czy werdykt Sędziego został zaakceptowany i jest koniec rundy, czy ma być
wykonany pomiar.
7.6
Jeśli mecz zakończył się remisem konieczna jest dogrywka. Punkty z dogrywki nie są
doliczane do punktów z meczu, decydują one jedynie o tym, która strona jest zwycięzcą meczu.
7.7
8. DOGRYWKA – Tie Break
8.1 Dogrywka składa się z dodatkowej pojedynczej rundy.
8.2 Wszyscy zawodnicy pozostają w swoich boxach.
W dogrywce zwycięzca rzutu monetą decyduje, która strona zacznie grać pierwsza.
Losowanie monetą oznacza rozpoczęcie rundy i odbywa się jak tylko Zwodnicy wyrażą
gotowość do gry. Użyty zostanie Jack strony rozpoczynającej rundę.
8.3
8.4 Jack zostaje umieszczony na „Krzyżu”.
8.5. Dogrywka jest rozgrywana na takich samych zasadach jak zwykła runda.
8.6 Jeśli sytuacja opisana w punkcie 7.7. powtórzy się i każda ze stron zdobędzie tę samą ilość
punktów w dogrywce, wyniki są zapisywane i należy rozegrać kolejną dogrywkę. Tym razem
rozpoczyna strona przeciwna. Ta procedura jest powtarzana aż do momentu, po którym będzie
można wskazać zwycięzcę meczu.
8.7 Przed , w trakcie i po rzucie monetą Sportowy Asystent BC3 nie może patrzeć na boisko
podczas ustawiania rynny. Jeżeli to się zdarzy sędzia pozwala zawodnikowi rzucić a następnie
udziela właściwej kary (p.11.1.2/11.2.6)
8.8 Jeżeli jest konieczne rozegranie dodatkowej rundy w dogrywce - Tie Breaku i
zadecydowania o ostatecznej pozycji stron sędzia:
17
 przeprowadza losowanie monetą, żeby zdecydować czy gra strona czerwona, czy niebieska
 umieszcza Jack strony, która rozpoczyna grę na krzyżu
 rozgrywa rundę na „ normalnych ” zasadach
 jeżeli w tej rundzie każda ze stron ma taką samą ilość punktów, zapisuje się punkty w
protokole i jest rozgrywana następna runda dogrywki. Tym razem przeciwna strona
rozpoczyna rundę ze swoim Jackiem umieszczonym na „ Krzyżu”
 tę procedurę jest powtarzana aż do momentu, po którym będzie można wskazać zwycięzcę
meczu
9. RUCHY NA BOISKU
9.1 Kiedy sędzia wskazał, która strona ma prawo do rzutu , zawodnicy tej strony mogą wejść na
boisko ( bez pytania sędziego o zezwolenie )
9.2 Zawodnicy nie mogą wchodzić do boxów innych zawodników podczas przygotowania się do
następnego rzutu lub ustawiania rynny. Jeżeli to się wydarzy , sędzia prosi zawodnika o powrót
do swojego boxu, przed ustawieniem rynny.
9.3 Jeśli jakiś Zawodnik potrzebuje pomocy przy wejściu na boisko, może zwrócić się do
Sędziego lub Sędziego liniowego o pomoc
9.4 W rozgrywkach w Parach lub Drużynach: jeżeli któryś z Zawodników wyrzuci bilę, a jego
Partner z Drużyny jeszcze nie powrócił do swojego boxu, Sędzia prosi Zawodnika o
wykonywanie rzutu dopiero po powrocie zawodnika do swojego własnego boxu. (wyrzucona
bila pozostaje w grze). Jeżeli strona powtórzy taką sytuację, wówczas otrzymuje ostrzeżenie.
9.5 Sportowy Asystent może bez specjalnej prośby podejmować rutynowe działania przed lub po
rzucie, wykopnięciu lub wytoczeniu bili z rynny.
10. KARY
10.1 Zasady ogólne
W przypadku gdy reguły gry zostaną złamane stosuje się trzy następujące rodzaje kary:

bile karne

usunięcie bili z boiska

ostrzeżenie i wykluczenie z gry
10.2 KARNY - BILE KARNE
10.2.1 Karny oznacza przyznanie dwóch dodatkowych rzutów stronie przeciwnej (DWIE
-zestaw rzutu karnego) wykonanych na koniec rundy. Limit czasu wynosi
dwie minuty za każde przewinienie (2 bile) dla wszystkich rodzajów rozgrywek. W
protokole zapisuje się pozostały czas z meczu, a w celu wykonania rzutów karnych zegar
resetuje się do 2 min. Czas odmierza się na takich samych zasadach jak podczas rundy.
BILE KARNE
18
10.2.2 W rzutach karnych używa się nieważnych bil strony, która wykonuje rzuty karne.
Jeśli strona nie ma wystarczającej ilości nieważnych bil, wówczas używa się bil tej strony
znajdujących się najdalej od Jacka.
Jeśli więcej niż jedna bila znajdują się w równej najdalszej odległości, o tym
którą bilę wybrać, decyduje strona wykonująca rzut karny.
10.2.3
Jeśli do rzutu karnego trzeba użyć bil, które decydują o wyniku rundy(
punktowych), wówczas Sędzia powinien podliczyć punkty z tej rundy przed usunięciem bil
Punkty zdobyte w rzucie karnym będą dodane do ogólnej liczby punktów z rundy. Jeśli
podczas rzutu karnego Zawodnik rzuci bilą w taki sposób, że zmieni układ bil na boisku,
wówczas Sędzia musi policzyć punkty z nowego układu bil.
10.2.4
10.2.5 Jeśli w jednej rundzie ta sama strona złamie reguły gry więcej niż 1 raz, zestaw
rzutu karnego-(DWIE BILE KARNE) za każde przewinienie są rzucane osobno. Dlatego DWIE
BILE KARNE (za pierwsze przewinienie) są wycofane i użyte do gry, następnie DWIE BILE
KARNE (za drugie przewinienie) są wycofane i użyte do gry itd.
10.2.6 Przewinienia popełnione przez obydwie strony „redukują się wzajemnie” . Dla
przykładu, jeśli strona grająca czerwonymi bilami złamie reguły gry dwukrotnie w czasie
rundy, a strona grająca bilami niebieskimi jeden (1) raz, wówczas stronie niebieskiej
przysługuje tylko jeden rzut karny (DWIE BILE KARNE).
10.2.7 Jesli dojdzie do złamania reguł gry (za które otrzymuje się rzut karny) podczas
wykonywania rzutu karnego, wówczas Sędzia:
10.2.7.1 odbiera stronie rzucającej prawo do jednego zestawu rzutu karnego, jeśli
tej stronie przyznano więcej niż jeden, lub
10.2.7.2 przyznaje zestaw rzutu karnego stronie przeciwnej.
10.3. Usunięcie bili z boiska- Wycofanie:
Bila zostaje usunieta i uznana za nieważną jeśli podczas wykonywania rzutu
zostało popełnione przewinienie. Należy umieścić ją w pojemniku na nieważne bile.
10.3.1
10.3.2 Wycofanie bili może być zastosowane tylko, gdy do złamania reguł gry dojdzie
podczas rzucania bilą.
Jesli konsekwencją złamania reguł gry byłoby Wycofanie bili, Sędzia zawsze
powinien starać się zatrzymać ją zanim zetknie się ona z innymi bilami na boisku i zmieni
ich układ.
10.3.3
Jeśli Sędzia nie zdąży zatrzymać bili i zmieni ona układ innych bil na boisku,
wówczas rundę może być uznana za rundę przerwaną (p. 12.2).
10.3.4
19
10.3.5 Wycofanie bili można zastosować jedynie w przypadku, gdy do złamania reguł
gry dojdzie w momencie wypuszczenia bili.
10.4. Ostrzeżenie i dyskwalifikacja
Kiedy Zawodnik otrzymuje ostrzeżenie, Sędzia pokazuje mu żółtą kartkę, co
zostaje odnotowane przez Sędziego w protokole.
10.4.1
Jeśli Zawodnik otrzyma drugie ostrzeżenie podczas tego samego meczu, Sędzia
pokazuje żółtą kartkę, a następnie czerwoną kartkę i Zawodnik
zostaje
zdyskwalifikowany, co zostaje odnotowane przez Sędziego w protokole. (p. 11.6).
10.4.2
10.4.3 Jeżeli Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, Sędzia
pokazuje czerwoną kartkę co zostaje odnotowane przez Sędziego w protokole.
Jeśli Zawodnik w rozgrywkach Indywidualnych lub w Parach zostanie
zdyskwalifikowany, wówczas strona przegrywa mecz walkowerem (p.10.4.8.).
10.4.4
10.4.5 Jeżeli w Rozgrywkach Drużynowych Zawodnik został zdyskwalifikowany, mecz
jest kontynuowany przez dwóch pozostałych Zawodników. Wszystkie niewyrzucone przez
zdyskwalifikowanego Zawodnika bile zostają umieszczone w pojemniku na stracone bile.
W każdej następnej rundzie, strona kontynuuje grę z czterema bilami. Jeżeli zostaje
zdyskwalifikowany kapitan, inny Zawodnik przejmuje jego rolę. Jeśli drugi Zawodnik tej
samej drużyny zostanie zdyskwalifikowany, wówczas strona przegrywa mecz walkowerem
(p. 10.4.8.).
Zdyskwalifikowany Zawodnik może zostać przywrócony do gry w następnych
meczach podczas tego samego turnieju.
10.4.6
Jeśli Zawodnik został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, o jego
dalszym udziale w zawodach zadecyduje zespół – panel sędziowski, w skład którego
wchodzą Sędzia Główny i dwóch Sędziów Międzynarodowych (nie związanych) nie
biorących udziału w meczu i nie pochodzących z tego samego kraju co zdyskwalifikowany
Zawodnik (p. 10.4.9).
10.4.7
Jeśli strona przegra mecz w wyniku dyskwalifikacji (walkowerem) to Strona
przeciwna wygrywa ten mecz 6:0 lub ilością punktów, odpowiednią do największej
różnicy punktów danej grupy lub serii dyskwalifikacji. Strona zdyskwalifikowana
otrzymuje 0 punktów. Jeżeli obydwie strony są zdyskwalifikowane, przegrywają mecz
walkowerem 6:0 lub ilością punktów, odpowiednią do największej różnicy punktów danej
grupy lub serii dyskwalifikacji, co powinno być zapisane : „ walkower 0- (xx)”.
10.4.8
10.4.9
W przypadku powtarzanych dyskwalifikacji wyznaczony Delegat Techniczny i
Sędzia Główny zobowiązani są zastosować odpowiednią sankcję.
20
11. KONSEKWENCJE ŁAMANIA REGUŁ GRY
11.1. Rzuty karne ( dwie bile karne ) przyznaje się w następujących
sytuacjach (p.10.2.):
11.1.1 jeśli Zawodnik opuści swoje pole rzutu w czasie przeciwnika .
jeśli Sportowy Asystent BC3 w rozgrywkach Indywidualnych lub w Parach,
odwróci się w stronę boiska podczas rozgrywanej rundy żeby zobaczyć grę.
11.1.2
jeśli według Sędziego komunikacja między Zawodnikiem/Zawodnikami, ich
Sportowymi Asystentami i/lub Trenerami jest niewłaściwa (p.13.1.).
11.1.3
jeśli Zawodnik przygotowuje swój rzut ustawiając swoje krzesło/ wózek lub
rynnę, lub roluje bile w czasie gdy prawo do rzutu przysługuje stronie przeciwnej
(włączając sytuację gdy przeciwnik przygotowuje się do rzutu Jackiem). (Jeżeli Zawodnik
podniósł bilę i trzyma ją w rękach lub na kolanach, udach ale nie roluje jej, jest to
dopuszczalne. np.: Zawodnik „czerwony” podniósł bilę przed sygnałem Sędziego
wskazującego prawo do rzutu
stronie niebieskiej i trzyma ją w rękach , na kolanach,
udach ale nie roluje jej to jest dopuszczalne; jeżeli Sędzia dał znak do rzutu stronie
niebieskiej a zawodnik strony czerwonej podnosi wtedy swoją bilę, w tym przypadku nie
jest to dopuszczalne) Jeżeli zawodnik wyrzuci bilę – zostanie ona wycofana przez
sędziego.
11.1.4
Jeśli Sportowy Asystent przesunie wózek, rynnę lub będzie rolować bilę nie
poproszony przez Zawodnika.
11.1.5
11.2. Rzuty karne oraz usunięcie bili przyznaje się w następujących
sytuacjach (p.10.2. / 10.3.):
Wypuszczenie bili gdy Sportowy Asystent, Zawodnik, ich sprzęt lub rzecz
dotyka linii boiska lub części boiska innej niż pole rzutu strony- box (p. 6.12.2), dla
zawodników BC3 dotyczy to również sytuacji gdy bila jest jeszcze w rynnie.
11.2.1
Jeżeli Zawodnik życzy sobie aby użyć jakiś przedmiot (butelki, bluzę, znaczek, flagę) lub
sprzęt sportowy (wskaźnik, przedłużenie rynny) podczas rundy, to muszą one znajdować
się w boxie przed rozpoczęciem rundy. Jeżeli jakiś przedmiot zostanie wyniesiony z boxu
podczas rundy, sędzia postępuje według przepisu 11.2.1/15.5
nie wykonanie zmiany położenia urządzenia wspomagającego (rynny) w
płaszczyźnie poziomej (w lewo i w prawo) w celu zmiany pozycji rynny po poprzednim
rzucie.
11.2.2
11.2.3 wyrzucenie bili, gdy sprzęt wspomagający (rynna) wystaje poza linię rzutu,
21
11.2.4 Wypuszczenie bili w pozycji, w której Zawodnik nie ma bezpośredniego kontaktu
przynajmniej jednym pośladkiem z siedziskiem wózka, z którego wykonuje ten rzut,
11.2.5 wyrzucenie bili, która styka się z powierzchnią boiska inną niż pole rzutu - box
Zawodnika,
11.2.6
wyrzucenie bili, gdy Sportowy Asystent Zawodnika BC3 patrzy w kierunku
boiska.
11.2.7
wyrzucenie bili, kiedy wysokość siedziska jest wyższa od maximum 66 cm
(p.17.1)
Sportowy Asystent Zawodników BC1,BC3 lub BC4 Kopiących Nogą ma
bezpośredni fizyczny kontakt z Zawodnikiem, wskaźnikiem na głowie, ustach, ramionach,
podczas wyrzucania lub wykopywania bili, włączając w to pomoc w wykonaniu rzutu lub
wykopnięcia poprzez pchnięcie wózka.
11.2.8
Jeżeli Sportowy Asystent Zawodników BC1,BC3 lub BC4 Kopiących Nogą tylko dotyka
przypadkowo Zawodnika i nie ma to wpływu na rzut, sędzia nie traktuje tego jako
przewinienie.
11.3 Rzuty karne oraz ostrzeżenie- żółta kartkę przyznaje się w
następujących sytuacjach (p. 10.2./10.4.):
każde celowe działanie, które doprowadzi do rozproszenia koncentracji innego
Zawodnika lub wpłynie na jakość rzutu.
11.3.1
11.3.2 celowe dążenie do przerwania rundy.
11.4. Sytuacje prowadzące do usunięcia
10.3.):
wyrzucanej bili z boiska (p.
Wyrzucenie bili przed sygnałem Sędziego. Jeśli jest to rzut Jackiem, wówczas
jest on uznany za bilę nieważną.
11.4.1
wykonanie rzutu, gdy prawo do rzutu ma strona przeciwna, chyba że rzut jest
wynikiem błędu sędziowskiego.
11.4.2
11.4.3 jeśli bila po wypuszczeniu zatrzyma się w rynnie - zostanie wycofana.
jeśli Sportowy Asystent klasy BC3 zatrzyma bilę w rynnie z jakiegokolwiek
powodu - zostanie ona wycofana.
11.4.4
11.4.5 jeśli Zawodnik BC3 nie jest osobą, która wypuszcza bilę, (p.15.3),
11.4.6 Jeżeli Sportowy Asystent i Zawodnik wypuszczą bilę równocześnie.
22
11.4.7 jeśli kolorowa bila jest rzucona przed Jackiem (p. 11.4.1).
11.4.8 Jeśli strona nie wyrzuciła swoich bil przed zakończeniem swojego czasu (p.14.5)
11.5. Sytuacje w jakich Zawodnik otrzymuje ostrzeżenie – żółtą kartkę (p.
10.4.):
11.5.1 jeśli Zawodnik powoduje przedłużanie meczu bez wyraźnego uzasadnienia,
jeśli Zawodnik nie akceptuje decyzji Sędziego i/lub działa na niekorzyść
przeciwnika lub obsługi zawodów,
11.5.2
Jeśli bila/e nie spełniają kryteriów w Call Room lub podczas wyrywkowej
kontroli (p. 2. i 20.12.3.) To ostrzeżenie nie liczy się jako ” ostrzeżenie na boisku”.
11.5.3
11.5.4 Wniesienie do Call Room większej niż dozwolona liczby bil (p.5.1./ 5.2. /5.3./
20.6). To ostrzeżenie nie liczy się jako „ostrzeżenie na boisku”.
11.5.5 W Rozgrywkach Drużynowych i w Parach ostrzeżenie jest dawane Zawodnikowi,
który wniósł do Call Room większą niż dozwolona liczbę bil. Jeżeli nie wiadomo który to
Zawodnik, wówczas ostrzeżenie otrzymuje Kapitan. To ostrzeżenie nie liczy się jako
„ostrzeżenie na boisku”.
11.5.6 Jeżeli podczas meczu Zawodnik, Sportowy Asystent, Trener opuści obszar boiska
bez zezwolenia sędziego nawet, jeśli jest to pomiędzy rundami lub podczas Time-outu (
np. opuści boisko lub idzie do toalety), ta osoba nie może powrócić do gry.
11.5.7 Zawodnik, Sportowy Asystent, Trener, który otrzymał 3 żółte kartki na boisku
podczas tego samego turnieju lub 5 w tym samym roku, zostaje zawieszony. Kara trwa do
końca tego samego sezonu.
11.5.8 Wprowadzenie do Strefy Rozgrzewki lub Call roomu większej niż dozwolona
liczby personelu
Skutkuje żółta kartka dla Zawodnika lub Kapitana w przypadku rozgrywek drużynowych
lub w parach.
11.5.9 Druga żółta kartka otrzymana w Call room i/lub w Strefie Rozgrzewki podczas
tego samego turnieju skutkuje otrzymaniem czerwonej kartki.
11.6. Sytuacje, które prowadzą do dyskwalifikacji – czerwona kartka (
p.10.4.)
Jeśli Zawodnik/Sportowy Asystent lub Trener zachowa się niesportowo wobec
Sędziego lub Zawodnika/strony przeciwnej, otrzymuje czerwoną kartkę, czego rezultatem
jest również natychmiastowa dyskwalifikacja (p. 10.4.3.).
11.6.1
23
11.6.2 Jeśli sprzęt nie spełnia kryteriów w czasie drugiej kontroli w Call Room lub
kontroli wyrywkowej (p.2. /20. 12.4).
11.6.3 Czerwona kartka zawsze oznacza zwieszenie - wykluczenie co najmniej z jednego
meczu. Jeżeli wydarzy się to w finale, lub jest to ostatni mecz strony w danym turnieju,
kara będzie odbywana w następnym turnieju (nawet w następnym roku).
12. PRZERWANA RUNDA
Jeśli runda została przerwana w związku z błędem lub działaniem Sędziego, wtedy po
konsultacji z sędzią liniowym przywraca on poprzedni układ bil na boisku ( sędzia zawsze stara
się zachować poprzednią punktację, nawet jeżeli bile nie są w dokładnie takiej samej pozycji jak
poprzednio) Jeśli w opinii Sędziego nie jest to możliwe, decyduje on rozegranie rundy od
początku. W tej kwestii decyzja ostateczna należy do Sędziego.
12.1
12.2 Jeśli runda została przerwana w wyniku błędu lub działania jednej ze Stron, Sędzia podejmie
decyzję według p. 12.1., może jednak zasięgnąć opinii strony poszkodowanej, w celu uniknięcia
niesprawiedliwej decyzji.
Jeśli runda została przerwana i przyznane zostały rzuty karne to wykonywane są one na
końcu powtórzonej rundy. Jeśli Zawodnikowi lub stronie, która spowodowała przerwanie rundy
przyznano rzuty karne - Zawodnik/strona tracą te rzuty karne.
12.3
12.4 W trakcie Igrzysk Paraolimpijskich Komitet Organizacyjny Zawodów musi zapewnić
kamerę telewizyjną aby w przypadku sytuacji dyskusyjnych lub wątpliwości czy runda ma
zostać przerwana czy nie Head Referee mógł podjąć decyzję na tyle szybko aby nie przedłużać
meczu.
13. POROZUMIEWANIE SIĘ
13.1 Komunikacja pomiędzy zawodnikiem, Sportowym Asystentem, Trenerem ani Zawodnikami
Rezerwowymi podczas rundy jest niedozwolona.
Wyjątkiem są tylko sytuacje:



gdy Zawodnik prosi o pomoc swojego Sportowego Asystenta, który może np. ustawić
wózek, sprzęt wspomagający, przesuwać rynnę, rolować bile lub podać bile Zawodnikowi.
Niektóre rutynowe działania wykonywane przez Sportowego Asystenta są dozwolone bez
specjalnej prośby, instrukcji Zawodnika.
gdy Trener wyraża gratulacje lub zachętę Zawodnikowi po wykonaniu rzutu i pomiędzy
rundami.
komunikacja pomiędzy Trenerami Zawodnikami Rezerwowymi i ich Sportowymi
Asystentami BC3 ale w taki sposób, żeby zawodnicy na boisku nie mogli ich usłyszeć.
Jeżeli w opinii Sędziego Zawodnicy mogli ich usłyszeć, Sędzia traktuje to jako niewłaściwą
komunikację i przyznaje DWIE BILE KARNE. (p.11.1.3)
24

Jeżeli podczas rundy, żadna ze stron nie otrzymała prawa do rzutu (np. podczas pomiarów
przez sędziego), Zawodnicy obu stron mogą cicho rozmawiać, ale zaprzestać jak tylko
Sędzia pokaże stronie sygnał to gry.
W rozgrywkach w Parach i Rozgrywkach Drużynowych zawodnicy strony nie mogą
porozumiewać się między sobą, aż do momentu, gdy Sędzia wskaże, że nadeszła kolej rzutu tej
strony.
13.2
13.3 Zawodnik nie może instruować Sportowego Asystenta swojego Partnera. Każdy Zawodnik
musi komunikować się bezpośrednio ze swoim Sportowym Asystentem.
Zawodnicy mogą porozumiewać się ze sobą, z trenerem i ze swoimi Sportowymi
Asystentami podczas przerw między rundami, ale jedynie do momentu, gdy Sędzia ogłosi
początek kolejnej rundy. Sędzia nie pozwala na dyskusje, które mogłyby doprowadzić do
wydłużenia gry. Kapitan/Zawodnik nie może opuszczać swoich boxów między rundami, chyba,
że następuje zmiana na Zawodnika Rezerwowego, w „czasie dla strony” Time-Oucie, lub za
pozwoleniem Sędziego (p. 6.19. / 13.5.).
13.4
13.5 W rozgrywkach w Parach i Drużynowych, każdej stronie przysługuje jeden „czas dla strony”
- Time-Out podczas jednego meczu. O czas może poprosić Trener albo Kapitan pomiędzy
rundami. Time out trwa dwie minuty. Zawodnicy mogą opuścić boxy w czasie Time-Outu, ale
muszą do nich wrócić (każdy do swojego) po jego zakończeniu. Jeżeli obie Strony wrócą do
swoich boxów, Time- Out uważa się za zakończony. Zawodnicy podczas Time–Outu nie mogą
wychodzić poza obszar boiska bez pozwolenia Sędziego. Jeśli jednak opuszczą boisko z
jakiegokolwiek powodu, otrzymają ostrzeżenie (żółtą kartkę) z odpowiednią adnotacją w
protokole. (p. 11.5.6).
13.6 Zawodnik może poprosić innego Zawodnika, aby zmienił pozycję, jeśli znajduje się w jego
torze rzutu. Nie może jednak prosić Zawodnika o wyjście poza swój box.
13.7 Każdy Zawodnik, nie tylko Kapitan może rozmawiać z Sędzią w swoim czasie.
13.8 Po wskazaniu przez Sędziego, która ze Stron ma prawo do rzutu, Zawodnicy mogą poprosić
o podanie wyniku lub wykonane pomiaru. Prośba na temat pozycji bili (np. która bila
przeciwnika jest bliżej?) nie zostanie uwzględniona. Zawodnicy mogą osobiście wejść na boisko,
żeby upewnić się w jakiej pozycji znajdują się bile.
13.9 Jeżeli podczas meczu jest konieczne tłumaczenie , Sędzia Główny –jest w pełni
odpowiedzialny za wybór właściwego tłumacza. Najpierw będzie próbowała skorzystać z
wolontariusza lub sędziego nie zaangażowanego w inny mecz. Jeżeli żaden z tłumaczy nie jest
dostępny, sędzia może wybrać jakąś indywidualna osobę, która jest członkiem ekipy z kraju
danego zawodnika.
13.10 Tłumacze nie mogą siedzieć na boisku. Żaden mecz nie może być opóźniony z powodu
nie pojawienia się tłumacza , kiedy jest potrzebny.
13.11 Jakikolwiek sprzęt do komunikacji włącznie ze smartfonami) wniesiony do Call Room
i/lub boisko musi zostać zaaprobowany przez Head Referee lub Delegata Technicznego. Każde
użycie takiego sprzętu skutkować będzie Rzutami Karnymi.
25
14. CZAS
14.1 Każdej stronie przyznany jest limit czasu na rozegranie każdej rundy. Czas odmierzany jest
przez osobę odpowiedzialną za mierzenie czasu podczas meczu - Time-Keeper.
14.2 Czas wykorzystany na rzucenie Jackiem jest wliczany do limitu czasowego przysługującego
Stronie.
14.3 Odmierzanie czasu dla Strony rozpoczyna się w momencie, w którym Sędzia wskaże osobie
mierzącej czas, która strona ma rozpocząć grę, włączając w to Jacka.
Czas Strony jest liczony do momentu, aż wyrzucona bila zatrzyma się na boisku lub
przekroczy zewnętrzną linię boiska.
14.4
Jeśli Strona nie wyrzuciła bili w swoim przyznanym limicie czasowym, ta bila oraz
pozostałe niewykorzystane bile tej Strony stają się nieważne i zostają umieszczone w pojemniku
na stracone bile. W przypadku Zawodników BC3 bilę uważa się za wyrzuconą w momencie
rozpoczęcia toczenia się po rynnie.
14.5
14.6 Jeśli Strona wyrzuci bilę po upływie przyznanego limitu czasowego, Sędzia zatrzymuje ją i
usuwa tę bilę z boisk, zanim zmieni ona układ bil na boisku. Jeśli jednak ta bila zmieniła układ
innych bil na boisku, wówczas runda zostaje uznana za przerwaną.
14.7 Czas na wykonie rzutów karnych wynosi 2 minuty za każde przewinienie(DWIE BILE KARNE)
dla wszystkich rodzajów rozgrywek.
14.8 Podczas każdej rundy pozostały czas dla każdej Strony jest wyświetlany na tablicy wyników.
Po zakończeniu każdej rundy niewykorzystany czas każdej Strony zostaje odnotowany w
protokole.
14.9 Jeśli podczas rozgrywającej się rundy czas został błędnie wyliczony, Sędzia naprawia błąd
korygując czas tej stronie.
14.10 W przypadku sytuacji konfliktowych Sędzia musi wstrzymać odmierzania czasu.
Jeśli w czasie gry jest konieczne tłumaczenie,, należy zatrzymać odmierzanie czasu podczas rundy.
O ile to możliwe, tłumacz nie powinien pochodzić z tej samej drużyny, co wymagający
tłumaczenia Zawodnik.
14.11 Od 1 stycznia 2014 obowiązują limity czasu:

BC1
5 minut /Zawodnik/runda

BC2, BC4
4 minuty /Zawodnik/runda

BC3
6 minut /Zawodnik/runda

Pary BC3
7 minut /Para/runda

Pary BC4
5 minut /Para/runda

Drużyna
6 minut /Drużyna/runda
26




Rzuty karne
2 minut/Przewinienie (2 BILE KARNE )
Time out
2 minut
Medical Time out ( czas medyczny) 10 minut
Rozgrzewka
2 minut
14.12 Osoba odmierzająca czas - Time Keeper oznajmia głośno i wyraźnie pozostały czas
zaczynając od ostatniej minuty: ”1 minuta”, „30 sekund” , „10 sekund” oraz „ Czas” – „Time
Out” gdy minie czas przysługujący Stronie.
15. KRYTERIA / ZASADY DLA SPRZĘTU
WSPOMAGAJĄCEGO
15.1 Sprzęt wspomagający (rynna) położony musi zmieścić się wewnątrz powierzchni pola rzutuboxu o wymiarach 2,5 m x 1 m. Rynny i wszystkie dodatki powinny zostać maksymalnie
rozciągnięte i ułożone w jednej linii podczas pomiaru.
15.2 Sprzęt wspomagający (rynny) nie może posiadać żadnego mechanicznego urządzenia, które
mogłyby przyspieszyć lub spowolnić ruch bili lub wpłynąć na kierunkowe ustawienie rynny
(np. lasery, poziomice, hamulce, urządzenia namierzające, wizjery itp.). W momencie
wypuszczania bili przez Zawodnika nic nie może zakłócić jej ruchu.
Zawodnik musi mieć bezpośredni kontakt z bilą w trakcie jej wypuszczenia. Bezpośredni
kontakt dotyczy również urządzenia przymocowanego do głowy, ramienia lub ust Zawodnika.
Odległość urządzenia od części ciała do której jest przymocowane nie może być większe niż 50 cm.
Jeżeli urządzenie jest przymocowane do głowy Zawodnika lub jego ust – odległość mierzona jest
od środka czoła lub ust. Jeżeli urządzenie jest przymocowane do ramienia Zawodnika, odległość
mierzymy od środka ramienia.
15.3
15.4 Pomiędzy rzutami urządzenie wspomagające (rynna) musi wyraźnie zmienić położenie (ruch
w prawo i w lewo) w płaszczyźnie poziomej. Jeżeli rynna jest na stałe przymocowana do
podstawy, wówczas cała konstrukcja musi zmienić pozycję jak wyżej.
Zawodnik może używać więcej niż jednego urządzenia wspomagającego ( rynny i/lub
wskaźniki) w czasie meczu. Wszystkie urządzenia używane muszą znajdować się w boxie
Zawodnika ( Patrz 11.2.1.).
15.5
15.6 W trakcie każdej rundy Sędzia / liniowy dostarczają bile z boiska Zawodnikom BC3 ( np.
Rzuty karne) aby Sportowy Asystent nie odwracał się w stronę boiska.
15.7 Sprzęt wspomagający (rynna) nie może wystawać poza linię rzutu, podczas wypuszczania
bili.
15.8 Jeśli rynna ulegnie uszkodzeniu podczas meczu Rozgrywek Indywidualnych lub w Parach,
wówczas czas zostaje zatrzymany a Zawodnikowi przysługuje 10 minut na jej naprawę. W
27
Rozgrywkach Parami, Zawodnicy mogą używać tej samej rynny i/lub rynny Zawodnika
Rezerwowego. Rynna może zostać wymieniona tylko pomiędzy rundami. (Należy o tym
powiadomić Sędziego Głównego.)
16. WYJAŚNIENIA I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
Podczas meczu strona może odnieść wrażenie, że Sędzia coś przeoczył lub podjął
niewłaściwą decyzję, która miała bezpośredni wpływ na wynik meczu. W takiej sytuacji,
Zawodnik /Kapitan Strony może zwrócić się do Sędziego z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji.
Czas musi zostać zatrzymany. (p.14.10)
16.1
W czasie meczu, Zawodnik / Kapitan może poprosić o interpretację decyzji Sędziego
Głównego. Jego werdykt jest ostateczny.
16.2
Zgodnie z przepisem 16.1 i 16.2 zawodnicy muszą zwrócić uwagę Sędziemu
podczas meczu na sytuację, z której interpretacją się nie zgadzają i proszą o wyjaśnienie.
Zawodnicy muszą także poprosić o werdykt Sędziego Głównego jeżeli chcą postępować
zgodnie z przepisem 16.3.
16.2.1
Po zakończeniu każdego meczu, Strony biorące w nim udział zostają poproszone o
podpisanie protokołu. Jeżeli strona nie zgadza się z postępowaniem lub decyzją Sędziego w tym
meczu lub sądzi, że podczas meczu postępował on niezgodnie z przepisami, wówczas nie może
podpisać protokołu.
16.3
Czas zakończenia meczu zostaje odnotowany w protokole ( po umieszczeniu wyniku w
protokole). Formalny pisemny protest musi zostać złożony w ciągu 30 min. od zakończenia
meczu. Jeżeli pisemny protest w tym czasie nie zostanie złożony, wówczas wynik pozostaje
utrzymany.
16.4
Wypełniony Formularz Odwoławczy musi zostać dostarczony do Sekretariatu Zawodów
przez Zawodnika/Kapitana lub kierownika drużyny wraz z kwotą 150 £ lub odpowiednikiem w
Walucie Narodowej Gospodarza. Protest powinien zawierać szczegółowy opis okoliczności,
uzasadnienie oraz zacytowany przepis, na który strona się powołuje. Sędzia Główny lub osoby
przez niego wyznaczone powołują Zespół ds. Protestu (Protest Panel) tak szybko jak to
możliwe. W skład zespołu wchodzą:
 Sędzia Główny
 Dwóch niezaangażowanych w grę Sędziów Międzynarodowych i nie pochodzących z
krajów Strony zaangażowanej w protest.
16.5
16.5.1 Przed wydaniem końcowej decyzji Zespół ds. Protestu powinien skonsultować się
z Sędzią który prowadził oprotestowany mecz. Zespół powinien obradować na niejawnym
spotkaniu i cała dyskusja powinna pozostać poufna.
Decyzja Zespołu ds. Protestu zostaje podjęta jak najszybciej i przekazana na
piśmie Zawodnikowi/ Kapitanowi odwołującej się strony i strony przeciwnej.
16.5.2
28
16.6 Może się zdarzyć, że konieczne będzie złożenie apelacji od decyzji Zespołu ds. Protestu.
Zostanie ona rozpatrywana po złożeniu kolejnego wniosku odwoławczego. W takim przypadku
obie zaangażowane Strony powinny zostać wysłuchane. Natychmiast po otrzymaniu Protestu,
Delegat Techniczny lub osoba przez niego wyznaczona zwołuje Komisję Apelacyjną ( Jury of
Appeal) w której skład wchodzą:
 wskazany Delegat Techniczny
 Dwóch Międzynarodowych Sędziów pochodzących z innych krajów niż strony i nie
zaangażowanych w poprzedni protest.
16.6.1 Decyzja Komisji Apelacyjnej jest ostateczna
Każda strona konfliktu może poprosić o wgląd do decyzji Zespołu ds. Protestu i złożyć
odwołanie – apelację od decyzji. Wraz z odwołaniem należy wnieść opłatę w wysokości 150 £
Odwołanie musi zostać złożone w ciągu 30 minut od otrzymania decyzji Zespołu ds. Protestu .
Zespół lub osoba wyznaczona przez Zespół ds. Protestu odnotowuje dokładną godzinę, o której
decyzja w oryginale została dostarczona Zawodnikowi, lub innej właściwej osobie (np.
kierownikowi Trenerowi). Ta osoba musi swoim podpisem potwierdzić otrzymanie decyzji.
Wszelkie dyskusje dotyczące protestu pozostają poufne.
16.7
Jeśli decyzją w/w Zespołu mecz powinien zostać rozegrany ponownie, zostaje on
rozgrywany od początku tej rundy, w której zaistniała sytuacja konfliktowa prowadząca do
odwołania.
16.8
Jeżeli przyczyna protestu jest znana przed rozpoczęciem meczu, protest powinien zostać
złożony przed meczem.
16.9
Jeżeli przyczyna protestu zdarzy się w Call Room, Sędzia Główny lub Delegat Techniczny
powinni zostać powiadomieni o zamiarze złożenia protestu. Protest nie zostanie poddany analizie,
jeżeli Strona nie postąpiła wg niniejszego przepisu.
17. WÓZKI INWALIDZKIE
Wózki inwalidzkie używane podczas zawodów powinny być najbardziej standardowymi
wózkami. Dozwolone są jednak wszelkie modyfikacje, które zostały w nich wprowadzone dla
ułatwienia czynności dnia codziennego. Wózki elektryczne są również dozwolone. Reflektory,
które umożliwiają Sportowym Asystentom BC3 patrzeć na boisko, nie są dozwolone.
17.1
Maksymalna wysokość wózka wraz z poduszką lub podkładką wspomagającą wynosi 66 cm. od
podłoża do najwyższego punktu, w którym pośladek pozostaje w kontakcie z siedziskiem.
Jeżeli z powodów medycznych, siedzisko wózka jest pochylone, pomiar dokonywany jest od
podłoża do najniższego punktu pośladka.
Jeżeli wózek zepsuje się w trakcie meczu, czas musi zostać zatrzymany i Zawodnikowi
przysługuje 10 min. na naprawę. Jeżeli wózek nie może zostać naprawiony, Zawodnik musi
kontynuować grę. Jeżeli jest to niemożliwe, przegrywa mecz walkowerem. (p.10.4.8)
17.2
29
17.3 W razie wątpliwości ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z
Delegatem Technicznym. Decyzja jest ostateczna.
18. OBOWIĄZKI KAPITANA DRUŻYNY
W Rozgrywkach Drużynowych i w Parach w każdym meczu każdej stronie przewodzi
Kapitan. Kapitan musi być przedstawiony sędziemu i posiadać napis „C” z przodu - na
koszulce, widoczny dla Sędziego.
Każdy Kapitan, klub lub Państwo jest odpowiedzialny za zapewnienie napisu „C”.
Kapitan jest kierownikiem Drużyny, reprezentuje Stronę i jest odpowiedzialny za:
18.1.
18.1.1 reprezentowanie Drużyny/ Pary podczas rzutu monetą i dokonanie wyboru koloru
bil ( czerwony lub niebieski), jakimi zagra jego Drużyna/Para,
18.1.2 podjęcie decyzji o tym, który z Zawodników ma wykonać rzut, włącznie z rzutami
karnymi, jeżeli zwodnicy nie mogą dojść między sobą do porozumienia.
18.1.3
prośbę o „czas dla strony”,- Time – Out lub zmianę. Także Trener może to
zrobić.
18.1.4 potwierdzenie decyzji Sędziego podczas podliczania punktów,
18.1.5 konsultacje z Sędzią w przypadku przerwanej rundy lub w razie wątpliwości,
18.1.6 podpisanie protokołu lub wyznaczenie kogoś do podpisania. Osoba podpisująca
podpisuje się swoim imieniem i nazwiskiem.
18.1.7 Złożenie protestu – Może to zrobić także Trener lub Kierownik Drużyny.
18.1.8 Kapitan reprezentuje Drużynę, ale każdy Zawodnik może zadać pytanie Sędziemu
lub poprosić o wejście na boisko.
19. PROCEDURY ROZGRZEWKI
19.1 Przed rozpoczęciem każdego meczu zawodnicy mogą rozgrzewać się w wyznaczonej Strefie
Rozgrzewki. Mogą z niej korzystać wyłącznie zawodnicy przygotowujący się do rozpoczęcia
danego meczu według planu rozgrywek określonego przez Organizatora. Zawodnicy, Trenerzy
i Sportowi Asystenci (oraz 1 Tłumacz na kraj) mogą wejść do Strefy Rozgrzewki tylko w
wyznaczonym czasie.
19.2 Zawodnikowi w Strefie Rozgrzewki może towarzyszyć maksymalnie nast. liczba osób :
 BC1 1 Trener 1 Sportowy Asystent
 BC21 Trener 1 Sportowy Asystent
 BC3 1 Trener 1 Sportowy Asystent
 BC4 1 Trener 1 Sportowy Asystent
 Pary BC3 - 1 Trener 1 Sportowy Asystent na osobę
 Pary BC4 - 1 Trener 1 Sportowy Asystent
 Drużyny (BC1/2) 1 Trener 1 Sportowy Asystent
30
19.3 W razie konieczności do Strefy Rozgrzewki może wejść tłumacz (1 osoba na 1 kraj) i 1
fizjoterapeuta/masażysta na kraj. Nie wolno im asystować ani pomagać w treningu.
20. STREFA WYCZEKIWANIA ( CALL ROOM )
Oficjalny zegar czasu zostaje umieszczony przy wejściu - na zewnątrz Call Room w
wyraźnie widocznym miejscu.
20.1
Przed wejściem do Call Room każdy Zawodnik musi upewnić się, że jego numer
Zawodnika i identyfikator akredytacyjny są wyraźnie widoczne. Trenerzy i Asystenci Sportowi
muszą także umieścić etykietę akredytacyjną w widocznym miejscu. Numery zawodników
powinny być umieszczone na klatce piersiowej lub nodze (z przodu) a Sportowi Asystenci BC3
powinni umieścić numery swoich zawodników na swoich plecach. Zaniedbanie tego skutkuje
odmową wstępu do Call Room.
20.2
20.3 Rejestracja dokonywana jest w Call Room.
W Rozgrywkach Indywidualnych wszyscy Zawodnicy muszą być zarejestrowani między 30 a
15 minut przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia konkretnego meczu.
W Rozgrywkach w Parach i Drużynach wszyscy Zawodnicy muszą być zarejestrowani
pomiędzy 45 a 20 min przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia konkretnego meczu.
Każda Strona (Indywidualne, Pary, Drużyny) musi zarejestrować się razem przy wejściu do Call
Room tym samym czasie z całym swoim sprzętem sportowym.
20.4 Trener może zarejestrować Indywidualnego Zawodnika tylko wtedy, gdy znajduje się w Call
Room. Wszystkie strony muszą znajdować się w tej strefie i oczekiwać na wyznaczenie boiska
do rozegrania meczu.
W przypadku kiedy zawodnik musi zagrać jeden mecz po drugim i nie ma możliwości
pojawienia się w Call Roomie w wyznaczonym czasie, jego Trener lub Kierownik ekipy może
za pozwoleniem Delegata Technicznego go zarejestrować .
20.5 Przepis 6.1. nie obowiązuje jeżeli opóźnienie jest spowodowane przez Organizatorów.
Jeśli z jakiegoś powodu mecze zostaną opóźnione to HOC (Organizator) powiadamia pisemnie
kierowników wszystkich drużyn, najszybciej jak to możliwe.
20.6 W wyznaczonym czasie wejście do Call Room zostaje zamknięte i żadna osoba ani sprzęt
sportowy po zamknięciu nie mają wstępu. (Wyjątki mogą być rozpatrywane przez Sędziego
Głównego i/lub Delegata Technicznego).
20.7 Tłumacze mogą wejść Call Room jedynie wtedy gdy zostaną poproszeni o to przez
Sędziego. Tłumacz musi być obecny w wyznaczonym miejscu na zewnątrz Call Room , przed
rozpoczęciem każdego meczu w gotowości do wejścia do Call Room.
31
20.8 Maksymalna liczba osób mogąca towarzyszyć Zawodnikom w Call Room:







BC1 : Trener, 1 Sportowy Asystent
BC2 : 1 Trener
BC3 : 1 Trener, 1 Sportowy Asystent
BC4 : 1 Trener ( 1 Sportowy Asystent jeżeli zawodnik jest Footplayerem )
Pary BC3 : 1 Trener, 1 Sportowy Asystent na Zawodnika
Pary BC4 : 1 Trener ( 1 Sportowy Asystent jeżeli zawodnik jest Footplayerem )
Drużyna (BC1/2) : 1 Trener, 1 Sportowy Asystent
20.9 Sędziowie wchodzą do Call Room, aby przygotować się do meczu jako ostatni w
momencie zamykania drzwi.
20.10 Sędzia może poprosić Zawodników o pokazanie swoich numerów i identyfikatorów
akredytacyjnych w celu identyfikacji.
Po rejestracji Zawodnicy, Trenerzy ani Sportowi Asystenci nie mogą opuszczać Call
Room. Jeżeli to zrobią, nie zostaną ponownie wpuszczeni i nie wezmą udziału w meczu.
(Wyjątkiem jest p. 20.15 Inne przypadki mogą być rozpatrywane przez Sędziego Głównego i
/lub Delegata technicznego)
20.11
20.12 Kontrola Sprzętu Sportowego ( bile i potwierdzające pieczątki na wózkach, sprzęt
pomocniczy (rynny) , wskaźniki na głowie, ustach i ramieniu itp. ) i losowania - rzut monetą (p.
6.3) powinny być przeprowadzone w Call Room.
20.12.1 Kontrola wyrywkowa sprzętu :
Bile, które nie spełniają kryteriów wg p.2.1 zostają skonfiskowane do
zakończenia ostatniego dnia zawodów. Sędzia zapisuje wycofane bilę/e w protokole.
Zawodnicy mogą zastąpić je bilami przygotowanymi przez Organizatorów zawodów. Po
zakończeniu meczu zwracają je Sędziemu.
20.12.2
20.12.3 Kiedy jedna lub więcej bil nie przejdą kontroli wyrywkowej, Zawodnik otrzyma
ostrzeżenie zgodnie z p. 10.4.1.Jeżeli jeden zawodnik ma więcej niż jedną bilę wycofaną
podczas tej samej kontroli wyrywkowej, otrzymuje tylko jedno ostrzeżenie. Ostrzeżenie
nie liczy się jako „ostrzeżenie na boisku”.
20.12.4 Jeżeli sprzęt Zawodnika nie spełnia kryteriów podczas drugiej kontroli w Call
Room lub kontroli wyrywkowej, Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany zgodnie z p.
10.4.2 i 10.4.6
20.12.5 Kiedy bila /e są wycofane, ten Zawodnik może poprosić o rodzaj bil jakie
preferuje (twarde, średnie czy miękkie) jeżeli jest to możliwe, ale otrzymuje dokładnie
taką samą liczbę bil a nie cały zestaw do wyboru takiej bili jaką woli.
20.12.6 Zawodnicy i Trenerzy mogą obserwować kontrolę wyrywkową. Jeśli ich
zdaniem nie została poprawnie przeprowadzona, Sędzia musi wezwać Sędziego
Głównego by kontrolę powtórzyć.
32
20.12.7 W Rozgrywkach Drużynowych i Parach jest konieczne zidentyfikowanie w Call
Roomie sprzętu poszczególnych Zawodników, żeby było wiadomo kto ma otrzymać
ostrzeżenie w przypadku złamania przepisów.
20.13 Dozwolona ilość bil w Call Room:
W grach Indywidualnych każdy Zawodnik może wnieść do Call Room: 6 bil
czerwonych, 6 bil niebieskich i 1 Bilę Białą - Jack (p. 5.1).
20.13.1
20.13.2 Każdy Zawodnik Pary (z Rezerwowymi włącznie) może wnieść do Call Room
3 bile czerwone, 3 bile niebieskie i 1Bilę Białą – Jacka na Parę (p. 5.2.2).
Każdy Zawodnik Drużyny (z Rezerwowymi włącznie) może wnieść do Call
Room 2 bile czerwone, 2 bile niebieskie, 1 Bilę Białą- Jacka na Drużynę (p. 5.3.2).
20.13.3
Bile Organizatora zawodów mogą być używane tylko przez Zawodników którzy nie
dostarczyli swoich bil do Call Room, lub przez zawodników, których bile nie spełniały
kryteriów, podczas kontroli wyrywkowej.
20.14
20.15 Jeżeli jest opóźnienie w programie minutowym, jeżeli ktoś prosi o pozwolenie pójścia do
toalety, Sędzia Główny lub Delegat Techniczny postępuje jak poniżej :



strona przeciwna tego meczu musi zostać poinformowana;
jeżeli zawodnik jest w Call Room prowadzi go członek obsługi zawodów;
jeżeli zawodnik jest w Call Room informuje go, że jeżeli nie wróci zanim grupa opuści
Call Room i wyjdzie na boisko, otrzymuje karę za załamanie reguł gry - strona przegrywa
mecz walkowerem.
20.16 Każda strona powinna wnieść do Call Room tylko przedmioty niezbędne do gry.
21. Czas Medyczny – Medical Time Out
21.1 Każdy Zawodnik, jeżeli dozna poważnej niedyspozycji zdrowotnej podczas meczu (to musi
być poważna sytuacja) może poprosić o Czas Medyczny – Medical Time Out, jeżeli jest to
konieczne. Mecz może zostać przerwany w ramach Medical Time Out na 10 minut, podczas
których odmierzanie czasu musi zostać zatrzymane.
21.2 Zawodnik może poprosić o Medical Time Out tylko raz. podczas jednego meczu.
21.3 Każdy Zawodnik , który poprosi o Medical Time Out musi zostać zbadany na boisku przez
lekarza przypisanego do tej hali sportowej tak szybko jak to jest możliwe.
21.4 W Rozgrywkach Indywidualnych, jeżeli Zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry,
przegrywa mecz walkowerem (p.10.4.4/ 10.4.8 ).
33
21.5 W Rozgrywkach Drużynowych, jeśli Zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry z powodu
niedyspozycji zdrowotnej, aktualna runda musi zostać dokończona bez pozostałych bil tego
Zawodnika. Zawodnik Rezerwowy może przystąpić do gry tylko w przerwie między rundami
(p. 6.19 i 10.4.5).
W Parach BC3 i BC4 jeżeli Zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry z powodu
niedyspozycji zdrowotnej, aktualna runda musi zostać dokończona bez pozostałych bil tego
Zawodnika. Jeżeli partner posiada jeszcze swoje bile, muszą one zostać wyrzucone w swoim
czasie. W Parach BC3 , jeżeli jest to zawodnik CP nie może kontynuować gry i nie ma
Zawodnika Rezerwowego CP, mecz nie może być kontynuowany. Zawodnik Rezerwowy może
wejść na boisko tylko w pomiędzy rundami (p.6.19) Jeżeli nie ma Zawodnika Rezerwowego
CP, mecz zostanie przegrany walkowerem (p.10.4.8), chyba że Zawodnik nie może
kontynuować gry w ostatniej rundzie. W tym przypadku strona nie przegrywa meczu
walkowerem. Jeżeli sytuacja zdarzy się w ostatniej rundzie i okaże się, że należy rozegrać TieBreak i nie ma Rezerwowego zawodnika CP, wtedy strona przegrywa mecz walkowerem.
21.6
21.7 Jeżeli Medical Time - Out dotyczy Sportowego Asystenta, obaj Zawodnicy z Pary korzystają
z pomocy jednego wspólnego Sportowego Asystenta do końca rozgrywanej rundy. Sportowy
Asystent rezerwowy może przystąpić do gry tylko w przerwie między rundami. Jeżeli nie ma
rezerwowego Sportowego Asystenta, Zawodnicy muszą korzystać z tego jednego Sportowego
Asystenta do końca meczu. W przypadku gdy sytuacja ma miejsce w rozgrywkach
Indywidualnych, i zawodnik nie jest w stanie wyrzucić bil bez pomocy asystenta, wówczas jego
bile uznane zostają za nieważne.
21.8 W Rozgrywkach BC3 podczas Medical Time Out (10 min), Sportowy Asystent nie może
patrzeć na boisko. Zawodnik musi być poddany badaniu przez lekarza /opiekę medyczną, która
w razie konieczności może komunikować się ze Sportowym Asystentem tego Zawodnika
21.9 W Rozgrywkach Drużynowych, jeżeli Zawodnik jest tym który jako następny miał wyrzucać
Jacka a został zdyskwalifikowany lub zachorował, nie może kontynuować gry i nie ma
Zawodnika Rezerwowego, Jacka wyrzuca Zawodnik, który powinien rzucać w następnej
rundzie.
W Rozgrywkach Drużynowych jeżeli Zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry w
następnych meczach (tylko z powodów medycznych) i nie ma Zawodnika Rezerwowego,
Drużyna może kontynuować udział z dwoma (2) Zawodnikami, którzy używają tylko czterech (4
) bil. Jeżeli tym, który nie może kontynuować gry jest Zawodnik BC1, mecz może być
rozgrywany bez Zawodnika BC1.
21.10
21.11 Jeżeli Zawodnik prosi o Medical Time Out w kolejnych meczach, Delegat Techniczny w
konsultacji z lekarzem i przedstawicielem kraju tego Zawodnika decydują czy Zawodnik
powinien zostać wycofany z pozostałej części zawodów. W Rozgrywkach Indywidualnych,
jeżeli Zawodnik zostaje usunięty z pozostałej części zawodów, wszystkie kolejne mecze, które
miałby rozegrać będą miały wynik odpowiadający wynikowi meczu z największą różnicą
punktów w tej grupie lub serii dyskwalifikacji.
34
BISFed zdaje sobie sprawę z faktu, że w czasie zawodów mogą zaistnieć sytuacje, które nie zostały
wymienione w powyższych przepisach. Sytuacje te należy rozwiązywać na bieżąco w konsultacji z
Delegatem Technicznym i/lub z Sędzią Głównym.
Kolejne strony (Załączniki nr 1, 2 i 3) zawierają schematy gestów Sędziego, wyjaśnienie procedur
protestu i schemat boiska. Gesty Sędziego zostały opracowane w celu ułatwienia komunikacji
pomiędzy Sędziami i Zawodnikami, dla ułatwienia Zawodnikom interpretacji pewnych sytuacji.
Zawodnicy nie mogą złożyć protestu, jeżeli Sędzia zapomni użyć odpowiedniego gestu.
35
22. ZAŁĄCZNIK nr 1 - OFICJALNE GESTY/ZNAKI SĘDZIÓW
Oficjalne gesty/znaki Sędziego
Sygnalizowana
sytuacja
Sygnalizacja do
rzutu Jackiem
lub bilami w
czasie
rozgrzewki
Przepis:
6.4
6.5
Sygnalizacja do
wyrzutu bili
kolorowej:
Przepis:
6.7,
6.8,
6.9
Przerwa
Przepis:
13.5
Zmiana:
Przepis:
6.19
Opis gestu
Gest jaki wykona Sędzia
Ruch ręki by
zasygnalizować rzut
Pokazanie koloru
sygnalizatora zgodnego
z kolorem strony, która
ma prawo gry
Położenie dłoni nad
palcami drugiej dłoni
skierowanej pionowo ku
górze (szkic T) i
informacja ustna , która
strona prosi o czas
(przykład przerwa dla
imię Zawodnika/nazwa
drużyny / kraj/ kolor bil)
Obrót przedramienia
ręki wokół
przedramienia drugiej
reki
36
Mierzenie
Ręce znajdują się obok
siebie i zostają
odsunięte od siebie,
jeżeli używana jest
miarka
Wezwanie
Zawodników do
wejścia na
boisko przepis:
7.6
Wskazanie
Zawodników a
następnie wskazanie na
oczy Sędziego
Niewłaściwy
sposób
komunikacji
przepis:
11.1.3
13
Wskazanie ust i ruch
palca wskazującego w
kierunku drugiej ręki
Wskazanie bili i
podniesienie
Bila nieważna
przedramienia pionowo
bila/bila autowa
z otwartą dłonią i słowa:
przepis:
aut /nieważna bila i
6.13
podniesienie bili która
wyszła na aut
37
Wycofanie
przepis
10.3;
11.2;
11.4
Wskazanie bili i
podniesienie
przedramienia z dłonią
markującą chwyt bili przed podniesieniem
bili (jeśli jest to
możliwe)
Dwie BILE
Karne
Przepis:
10.2;
11.1
11.2;
11.3
Podniesione dwa palce
Ostrzeżenie
przepis:
10.4;
11.3
Pokazanie żółtej kartki
Drugie
ostrzeżenie i w
konsekwencji
dyskwalifikacja
Przepis: 10.4
Pokazanie żółtej a
następnie czerwonej
kartki
Dyskwalifikacja
Przepis:
10.4,
11.6
Pokazanie Czerwonej
kartki
38
Kary anulują się
wzajemnie
przepis:
10.2.6
Równoczesne
podniesienie obu
kciuków pionowo do
góry
Zakończenie
rundy/
zakończenie
meczu
Przepis:
6.10
Skrzyżowanie
opuszczonych rąk i
odsunięcie rąk na
zewnątrz
Wynik
Przepis:
Ułożenie palców na
odpowiednim kolorze
sygnalizatora aby
pokazać wynik
(Przykład: 3 punkty dla
czerwonych)
39
Przykłady Punktów
7 punktów dla
czerwonych
3 punkty dla
czerwonych
10 punktów dla 12 punktów dla
czerwonych
czerwonych
Oficjalne gesty/ znaki Liniowego
Sytuacja sygnalizowana
Opis gestu
Zwrócenie uwagi sędziego
Podniesienie ręki
Gest wykonywany przez Liniowego
Grafik: Francisca Sottomayor
40
23. ZAŁĄCZNIK nr 2 Protesty
41
ETAP DOSTARCZANIA
PROTESTU
Protest
Protest musi zostać złożony do 30
min po oficjalnym czasie
zakończenia meczu (czas
zakończenia zostanie zanotowany w
protokole)
Dostarczenie protestu do sekretariatu
zawodów wraz z wpłatą
Sekretariat Zawodów (CS)
Dostarczenie protestu do Delegata
technicznego (TD)
Informacja dostarczona przez CS:
Protest zakłada dostępny, oficjalny
zegar w widocznym miejscu
TD informuje sędziego głównego
zawodów (HR)
HR zwołuje Zespół do
spraw Protestów
ETAP ODPOWIEDZI
Zespół do spraw protestów przed
podjęciem ostatecznej decyzji
powinien skonsultować się z sędzią
który brał udział w meczu
Spotkanie o charakterze
niejawnym
HR prosi CO-HR (lub wyznacza
jednego sędziego) by zastąpił jego/ją
na zawodach
Zespół składa się z:
- Sędziego Głównego zawodów
- 2 niezaangażowanych w grę
Sędziów Międzynarodowych lub
pochodzących z innych krajów niż
strony zaangażowane w protest
Cała dyskusja odnośnie protestu musi
pozostać poufna
Zespół ds. Protestu drukuje
odpowiedź na Protest i każdą stronę
podpisuje. Drukuje dwie kopie
więcej (dla każdej strony )
Odpowiedź w
sprawie protestu
Prośba o osobisty podpis otrzymania
kopii decyzji i zanotowanie daty i
godziny otrzymania
Sekretariat Zawodów CS musi :
- przyjąć wpłatę w wysokości 150£ a
na Igrzyskach Paraolimpijskich opłatę
ustaloną przez Komitet Organizacyjny
- napisać datę, godzinę i podpis
potwierdzający otrzymanie protestu
- dać kopie protestu osobie, która go
zgłosiła
- natychmiast poinformować Delegata
Technicznego
- dostarczyć „Zawiadomienie o
Proteście” do kierownika drużyny
zaangażowanej w protest.
Sekretariat daje odpowiedź obu
zaangażowanym stronom
ETAP ODPOWIEDZI
Protest został
zaakceptowany?
TAK
Strona
przeciwna
Zwrot wpłaconej kwoty
Sekretariat daje dowód
wpłaty
Strona która
złożyła protest
Otrzymanie kopii
protestu
Zaakceptowa
ła decyzję
TAK
Mecz zostanie rozegrany
ponownie zaczynając od
początku rundy, w której
miała miejsce oprotestowana
sytuacja.
NIE
Zaakceptowa
ła decyzję
NIE
Odwołanie
Apelacja
TAK
Wynik
pozostaje
ważny
NIE
42
Odwołanie
Apelacja
Apelacja Protestu
ETAP APELACJI
Czas dostarczenia apelacji. Protest musi
zostać złożony do 30 min po otrzymaniu
oryginału decyzji Zespołu do spraw
Protestów
Sekretariat Zawodów musi:
- Protest CS musi :
- przyjąć wpłatę w wysokości 150€ a
na Igrzyskach Paraolimpijskich opłatę
ustalone przez Komitet Organizacyjny
- napisać datę, godzinę i podpis
potwierdzający otrzymanie protestu
- dać kopię protestu osobie, która go
zgłosiła
- natychmiast poinformować Delegata
Technicznego
- dostarczyć „Zawiadomienie o
Proteście” do kierownika drużyny
zaangażowanej w protest.
Dostarczenie Apelacji do sekretariatu
zawodów wraz z wpłatą
Sekretariat Zawodów (CS)
Informacja dostarczona przez CS :
-dostępne Formularze Apelacyjne
-dostępny, oficjalny zegar w widocznym
miejscu
Dostarczenie Apelacji do Delegata
technicznego (TD)
W skład Komisji Apelacyjnej wchodzi:
delegat techniczny zawodów
dwóch sędziów międzynarodowych
niezaangażowanych w rozstrzygnięcie
poprzedniego protestu
TD tworzy Jury
Apelacyjne
Jeśli dotyczy, obydwie strony muszą
być wysłuchane przed podjęciem
ostatecznej decyzji
Spotkanie o charakterze
niejawnym
Cała dyskusja odnośnie protestu musi
pozostać poufna
Odpowiedź na
apelacje
Prośba o osobisty podpis
otrzymania kopii decyzji i
zanotowanie daty i godziny
otrzymania
Zespół ds. Protestu drukuje odpowiedź
na Protest i każdą stronę podpisuje.
Drukuje dwie kopie więcej (dla każdej
strony )
Sekretariat daje odpowiedź obu
zaangażowanym stronom
Decyzja
ostateczna
Protest został
zaakceptowany?
Zwrot wpłaconej kwoty
TAK
Mecz zostanie rozegrany
ponownie zaczynając od
początku rundy, w której
miała miejsce oprotestowana
sytuacja.
NIE
Sekretariat daje dowód
wpłaty
Wynik
pozostaje
ważny
43
24. WSKAZÓWKI dot. PROTESTÓW
 Jeśli strona chce zgłosić protest poza limitem czasu (30 minut) sekretariat
powinien informować, że limit czasu upłynął. Jeśli strona nalega by protest był
przyjęty sekretariat go nie przyjmie;
 -Zdjęcia i/lub nagrania wideo nie są uwzględniane do poparcia protestu;
 Powtórzenie meczu z powodu protestu: Sędzia rzuca monetą i strona, która
wygrała wybiera kolor bil. Jeśli stronie zostały przyznane bile karne, nie będą
mogły być rozegrane.
 Ponowne rozpoczęcie rundy, w której miała miejsce sytuacja, która była
powodem protestu: Gracze pozostają w tych samych polach rzutu i używają bil
tego samego koloru. W czasie rundy która jest powtarzana kary przyznane
podczas tej rudy nie są dalej ważne chyba, że były to ostrzeżenie w formie
pisemnej lub dyskwalifikacja.
 Jeśli powód protestu jest właściwy, ale nie jest wystarczający aby powtórzyć
mecz (na przykład, proceduralny błąd w Call Room ), opłata protestacyjna nie
zostaje zwrócona;
 Opłaty protestacyjne nie zwrócone decyzją Zespołu ds. Protestu lub Komisji
Odwoławczej zostają zatrzymane przez BISfed.
44
Protest Notification
Nota protestacyjna
This notification is to inform the Team Manager from
Zawiadomienie dla kierownika drużyny z ………………….(nazwa kraju)
________________(name of country), that the match played
between _________________ and _________________ (name of players or
countries)
że mecz rozegrany pomiędzy ……………….i………………....(nazwy drużyn lub
krajów)
on the ___/___/_____ ( insert date ), at
________ (time of match) in division ___________, has been
w……/……/………...(wstaw datę) – ………( godzina meczu)
w kategorii…………………….
protested by
________________________
(name)
został oprotestowany przez
………………………………….
(imię, nazwisko )
from
(z)
_________________ (Country)
……………………….(Kraj).
Brief explanation of the protest:
Krótkie wyjaśnienie protestu
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Delivered at: ____ h___ m, on ___/___/_____ ( insert date ),
Dostarczony w ………………………………. (wstaw datę)
Delivered by: __________________________________________
Dostarczony przez
Received by: __________________________________________
Odebrany przez
45
PROTEST FORM
(Details of person submitting this form)
NAME: _______________________ (Country): ______________________________
STATUS (team manager, coach, athlete/captain...): _____________________________
______________________________________________________________________
(Details of the protested match)
EVENT: ________________________________________________ SPORT:
_________________________________________________________ Boccia
MATCH no. _____ COURT no. ____________ POOL /1 /2 Final ...): _____________
SCHEDULED FOR (date and time): _ / ______ / _______ ______ : _____________
________________________________
DIVISION (Individual BC1, BC2... Pairs BC3...): ______________________________
MATCH BETWEEN (number or name of competitor/s and Country): ______________
______________________________________________________________________
PROTEST (detail both the circumstances and the justification, quoting rule references,
for making the protest. Use other side, if necessary):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Reserved to Sport Secretariat)
DATE AND TIME RECEIVED (date and time): / ______ / _______ ______ :
________________________________
PROTEST FEE PAID (£150 or the corresponding Host Nation currency): YES/NO
46
DECISON OF PRTOTEST (use other side,if necessary):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
DATE AND TIME RECEIVED (date and time): __ /________ / ________ ________ :
________________________________
SIGNATURE OF PROTEST COMMITTEE:
__________________ ___________________
(International Referee) (International Referee)
(Head Referee)
PROTEST FEE REFUNDED :
YES
NO
Protest answer received:
Protest answer received:
Date and time
__/__/____ _____:____
__/__/____ _____:____
___________________
Signature
By:____________________
BY:____________________
47
PROTEST FORM
(To be used in case it is necessary)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
48
25. ZAŁĄCZNIK nr 3. UKŁAD BOISKA DO GRY W BOCCIĘ
49
Opis wykonywania pomiarów w punkcie : 2.7
Szeroka taśma dla wyznaczania linii zewnętrznych, linii rzutu i linii „V”
Wąska taśma dla wyznaczania linii oddzielających pola rzutu - boxy oraz wyznaczania „krzyża” o
wymiarach 25 cm x 25 cm
6 metrów – mierzone od wewnętrznych krawędzi linii bocznych
12,5 m metrów - mierzone od wewnętrznej krawędzi linii tylnej boiska do wewnętrznej krawędzi
linii górnej boiska
10 metrów: mierzone od wewnętrznej krawędzi linii górnej boiska do wewnętrznej krawędzi linii
rzutu
5 metrów - mierzone od wewnętrznej krawędzi linii górnej boiska do środka „krzyża”
3 metry - mierzone od wewnętrznej krawędzi linii bocznej do środka “krzyża”
3 metry - do wewnętrznej krawędzi linii rzutu do górnej krawędzi linii „V” ( w miejscu stykania
się z linia boczną)
1,5 metra - od wewnętrznej krawędzi linii rzutu do wnętrza wierzchołka linii „V”
2,5 metra - od wewnętrznej krawędzi linii tylnej do wewnętrznej krawędzi linii rzutu
1metr - wyznaczanie pól rzutu o szerokości 1 metra : taśmę umieszcza się równomiernie po
obydwu stronach osi dzielących boisko na 6 pól i wyznaczanych cienkim pisakiem
50
26. SŁOWNIK SKRÓTÓW
Skrót
Opis
BISFed
CP
CS
e.g.
FOP
HOC
HR
l.e.
IPC
TD
Boccia International Sport Federation
Cerebral Palsy
Competition Secretariat
Latin exempli gratia means for ex ample
Field od Play
Host Organizing Committee
Head Referee
Latin id Est – means In other words
International Paralympic Committee
Technical Delegate
51
BOCCIA ZOSTAŁA WPROWADZONA W POLSCE PRZEZ
STOWARZYSZENIE „START” w POZNANIU w 1992 roku
Od 2013 roku dyscyplina zarządzana jest przez :
Federacja jest członkiem :
52

Podobne dokumenty