IRMAIR 11 - Chicago Pneumatic

Transkrypt

IRMAIR 11 - Chicago Pneumatic
CPS 375
Instrukcja obsługi sprężarki przewoźnej
Polski - Polish
Instrukcja obsługi
sprężarki przewoźnej
CPS 375
Printed matter N°
2950 5141 20
11/2008
CP
Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności
Stosować jedynie oryginalne części zamienne.
Jakiekolwiek uszkodzenia lub niesprawności spowodowane stosowaniem
niezaaprobowanych części zamiennych nie są objęte gwarancją lub
odpowiedzialnością za produkt.
Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
spowodowane modyfikacjami, dodatkami lub zmianami wykonanymi bez pisemnej
zgody producenta.
Podjęte zostały wszelkie wysiłki w celu zapewnienia, że informacje zawarte w niniejszej
instrukcji są poprawne i CP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe błędy.
Copyright 2008, Chicago Pneumatic.
Wszelkie stosowanie lub kopiowanie zawartości lub jakiejkolwiek części publikacji bez
zezwolenia jest zabronione.
Dotyczy to szczególnie znaków handlowych, oznaczeń modeli, numerów części oraz
rysunków.
4
CPS 375
Instrukcja obsługi
CP
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne
przeczytanie niniejszej instrukcji. Postępowanie zgodnie z
instrukcjami zawartymi w niniejszej broszurze gwarantuje lata
bezproblemowej pracy urządzenia.
Instrukcja powinna stale znajdować się w pobliżu urządzenia.
We wszelkiej korespondencji zawsze należy podać typ sprężarki oraz
numer seryjny, znajdujące się na tabliczce znamionowej.
Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez
wcześniejszego uprzedzenia.
Spis treści
1
2
3
Strona
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy
dla sprężarek przenośnych .....................................................7
1.1
Wprowadzenie.............................................................7
1.2
Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa pracy..................................................7
1.3
Bezpieczeństwo w czasie transportu i instalacji .........8
1.4
Bezpieczeństwo w czasie używania i obsługi .............8
1.5
Bezpieczeństwo w czasie konserwacji i napraw .........9
1.6
Bezpieczeństwo stosowania narzędzi........................10
1.7
Szczególne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa pracy................................................10
Główne szczegóły ...................................................................11
2.1
Opis piktogramów dotyczących
bezpieczeństwa stosowanych w instrukcji ................11
2.2
Opis ogólny ...............................................................11
2.3
Oznaczenia i naklejki informacyjne..........................12
2.4
Główne elementy.......................................................13
2.5
Przepływ powietrza ...................................................15
2.6
Układ olejowy ...........................................................16
2.7
Układ regulacji ciągłej ..............................................16
2.8
Układ elektryczny .....................................................17
2.8.1
Schemat elektryczny CPS 375 ..................................17
Instrukcja obsługi ..................................................................18
3.1
Instrukcja parkowania, holowania i podnoszenia .....18
3.1.1
Instrukcja parkowania ...............................................18
3.1.2
Instrukcja holowania .................................................18
3.1.3
Regulacja wysokości
(z regulowanym dyszlem holowniczym) ..................19
3.1.4
Instrukcja podnoszenia..............................................19
3.2
Postępowanie przed rozruchem.................................19
3.3
Rozruch/zatrzymanie.................................................20
3.4
W czasie pracy ..........................................................21
5
CPS 375
CP
Spis treści
4
6
Strona
Utrzymanie ruchu ................................................................. 21
Spis treści
5
Strona
Procedury regulacji i procedury serwisowe ...................... 31
4.1
Wykorzystanie pakietów serwisowych..................... 21
5.1
4.2
Harmonogram napraw okresowych sprężarki .......... 21
5.2
Filtr powietrza silnika/sprężarki ............................... 32
4.3
Zalecenia dotyczące oleju......................................... 23
5.2.1
Główne elementy ...................................................... 32
4.3.1
Oleje smarne ............................................................. 23
5.2.2
Czyszczenie wychwytywacza kurzu......................... 32
4.4
Kontrola poziomu oleju ............................................ 23
5.2.3
Zalecenia ................................................................... 32
4.4.1
Sprawdzenie poziomu oleju w silniku ...................... 23
5.2.4
Wymiana wkładu filtra powietrza............................. 32
4.4.2
Sprawdzanie poziomu oleju w sprężarce.................. 24
5.3
Odbiornik powietrza ................................................. 32
4.5
Wymiana oleju i filtra oleju ...................................... 24
5.4
Zawór bezpieczeństwa .............................................. 32
4.5.1
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju ................. 24
5.5
Układ paliwowy ........................................................ 33
4.5.2
Wymiana oleju sprężarkowego i filtra oleju............. 24
5.6
Regulacja hamulca .................................................... 33
4.6
Chłodziwo................................................................. 25
5.6.1
Regulacja szczęk hamulcowych ............................... 33
4.6.1
Charakterystyka chłodziwa....................................... 25
5.6.2
Procedura testowa regulacji linki hamulca ............... 34
4.6.2
GENCOOL EG ......................................................... 25
5.6.3
Regulacja linki hamulcowej...................................... 34
4.6.3
Postępowanie z chłodziwem GENCOOL EG .......... 25
6
Regulacja układu regulacji ciągłej ............................ 31
Rozwiązywanie problemów ................................................. 35
4.6.4
Sprawdzenie chłodziwa ........................................... 26
4.6.5
Uzupełnianie/wymiana chłodziwa............................ 26
4.6.6
Uzupełnianie bez upustu z układu chłodzenia.......... 27
4.6.7
Uzupełnianie po upuszczeniu ograniczonej
ilości z układu chłodzenia......................................... 28
7
Dostępne opcje ....................................................................... 38
4.6.8
Wymiana chłodziwa ................................................. 29
8
Specyfikacja techniczna ....................................................... 39
6.1
Środki ostrożności dotyczące alternatora ................. 35
4.7
Czyszczenie chłodnic................................................ 29
8.1
4.8
Konserwacja akumulatora......................................... 30
8.1.1
Do zastosowań ogólnych .......................................... 39
4.8.1
Elektrolit ................................................................... 30
8.1.2
Dla ważnych podzespołów ....................................... 39
4.8.2
Aktywacja akumulatora ładowanego na sucho......... 30
8.2
4.8.3
Ponowne ładowanie akumulatora ............................. 30
Nastawy przełączników wyłączających
z ruchu oraz zaworów bezpieczeństwa ..................... 39
4.8.4
Konserwacja akumulatora......................................... 30
8.3
Specyfikacje sprężarki/silnika .................................. 40
4.9
Magazynowanie ........................................................ 30
8.4
4.10
Pakiety serwisowe..................................................... 30
Zestawienie współczynników konwersji
jednostek układu SI na układ Brytyjski .................... 41
4.11
Zestawy serwisowe ................................................... 30
4.12
Przegląd członu sprężarkowego................................ 30
4.13
Odpowiedzialność..................................................... 30
9
Wartości momentów ................................................. 39
Tabliczka znamionowa ......................................................... 42
Instrukcja obsługi
1.
CP
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy dla sprężarek przenośnych
Przed holowaniem, podnoszeniem, obsługą oraz prowadzeniem konserwacji lub naprawy sprężarki, należy dokładnie przeczytać, a
następnie ściśle stosować
1.1
Wprowadzenie
Polityką CP jest dostarczanie użytkownikom bezpiecznych, niezawodnych i
sprawnych urządzeń. Czynnikami branymi, między innymi, pod uwagę są:
- zakładane i przewidywalne przyszłe zastosowanie produktów oraz
środowisko, w którym oczekiwana jest ich praca,
- obowiązujące przepisy, ustawy i regulacje,
- oczekiwany czas użytecznej eksploatacji produktów, zakładający
właściwe serwisowanie i utrzymanie ruchu,
- dostarczanie instrukcji z aktualizowanymi informacjami.
Przed rozpoczęciem obsługi jakiegokolwiek produktu należy znaleźć czas na
przeczytanie odpowiednich instrukcji obsługi. Oprócz szczegółowego opisu
postępowania obsługowego, zawierają one również odpowiednie informacje
o zagrożeniach bezpieczeństwa, konserwacji itp.
Instrukcja powinna stale znajdować się w miejscu usytuowania urządzenia i
być łatwo dostępna dla personelu obsługi.
Patrz także zalecenia ostrożności dotyczące bezpieczeństwa pracy silnika
oraz możliwego innego wyposażenia, które są przesyłane oddzielnie lub
zaznaczone są na wyposażeniu lub częściach urządzenia.
Zalecenia te są ogólne i niektóre ze wskazań mogą nie zawsze dotyczyć
danego urządzenia.
Wyposażenie produkcji CP może być obsługiwane, regulowane, przeglądane
lub naprawiane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Przydzielenie do każdego rodzaju pracy operatorów posiadających
odpowiednie przeszkolenie i kwalifikacje należy do obowiązków kadry
kierowniczej.
Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody spowodowane zastosowaniem nieoryginalnych części zamiennych
oraz modyfikacjami, dodatkami lub zmianami wykonanymi bez pisemnej
zgody producenta.
Jeśli jakiekolwiek deklaracja w niniejszej instrukcji obsługi nie odpowiada
obowiązującym lokalnie przepisom, należy stosować się do ostrzejszego
wymagania z tych dwóch.
Stwierdzenia w niniejszych zaleceniach bezpieczeństwa nie powinny być
taktowane jako sugestie, zalecania lub namowy, które należy stosować z
naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub przepisów.
Poziom kwalifikacji 1: Operator
Operator jest przeszkolony w zakresie wszystkich aspektów obsługi
urządzenia za pomocą przycisków, oraz posiada odpowiednie przeszkolenie
dotyczące bezpieczeństwa pracy.
3
Poziom kwalifikacji 2: Mechanik
Mechanik przeszkolony jest w zakresie obsługi urządzenia w taki sam
sposób, jak operator. Dodatkowo mechanik przeszkolony jest w zakresie
wykonywania przeglądów i napraw, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi,
oraz może zmieniać ustawienia systemów sterowania i zabezpieczenia.
Mechanik nie może pracować na elementach elektrycznych pod napięciem.
Poziom kwalifikacji 3: Elektryk
Elektryk jest przeszkolony i posiada takie same kwalifikacje jak obaj:
operator i mechanik. Dodatkowo elektryk może wykonywać naprawy
elektryczne różnych elementów wewnętrznych urządzenia. Dotyczy to
również wyposażenia elektrycznego pod napięciem.
Poziom kwalifikacji 4: Specjalista producenta
Jest to wykwalifikowany specjalista przysłany przez producenta lub jego
przedstawiciela do wykonania złożonych napraw lub modyfikacji
wyposażenia.
Generalnie zalecane jest, aby urządzenie było obsługiwane przez nie więcej
niż dwie osoby; większa ilość operatorów może prowadzić do braku
zapewnienia warunków bezpiecznej pracy. Podjąć niezbędne kroki w celu
utrzymania osób niepowołanych z dala od urządzenia oraz wyeliminowania
wszystkich możliwych źródeł zagrożenia na urządzeniu.
Oczekuje się, że w czasie transportowania, obsługi, wykonywania przeglądów
i/lub prowadzenia konserwacji lub napraw urządzeń CP, wszyscy mechanicy
będą stosować zasady bezpiecznego wykonywania prac inżynierskich oraz
przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. Poniższa lista jest przypomnieniem głównych, specjalnych
zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy, oraz środków bezpieczeństwa
mających zastosowanie w przypadku wyposażenia CP.
Środki bezpieczeństwa dotyczą wszystkich urządzeń przetwarzających lub
zużywających sprężone powietrze. Przetwarzanie jakiegokolwiek innego
gazu wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa, typowych dla
zastosowania, i nie jest objęte niniejszą instrukcją.
Lekceważenie środków bezpieczeństwa może spowodować narażenie na
niebezpieczeństwo ludzi, jak również środowiska i urządzenia:
- narażenie osób na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym,
- narażenie środowiska ze względu na wycieki oleju, rozpuszczalników
lub innych substancji,
- narażenie urządzenia ze względu na uszkodzenie funkcji.
Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek zniszczenia lub zranienia
spowodowane lekceważeniem powyższych środków bezpieczeństwa lub
nieprzestrzeganiem zwykłych ostrzeżeń lub wymaganej dbałości w czasie
transportu, obsługi, przeglądów lub napraw, nawet, jeśli nie jest to wyraźnie
określone w niniejszej instrukcji, jest wyłączona przez CP.
1.2
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa pracy
Za utrzymanie urządzenia w stanie nadającym się do bezpiecznej pracy
odpowiedzialny jest właściciel. Części i wyposażenie brakujące lub nie
zapewniające bezpiecznej pracy urządzenia muszą zostać wymienione.
Kierownik lub osoba odpowiedzialna, powinna przez cały czas
kontrolować, czy wszystkie instrukcje, co do obsługi i konserwacji
urządzenia i wyposażenia były ściśle przestrzegane, oraz że urządzenie
wraz z wyposażeniem i urządzeniami zabezpieczającymi oraz z
odbiornikami jest w dobrym stanie, nie jest ponad normę zużyte lub nie
jest niewłaściwie wykorzystywane i nie było uprzednio naruszone.
Zawsze, kiedy są oznaki lub zachodzi podejrzenie, że wewnętrzna część
maszyny jest przegrzana, maszyna musi zostać zatrzymana, ale przed
upływem odpowiedniego czasu na ostudzenie nie należy otwierać
żadnych pokryw wzierników; ma to na celu uniknięcie ryzyka
samoczynnego zapłonu par oleju po zetknięciu z powietrzem.
Normalne wartości znamionowe (ciśnienie, temperatura, prędkości itp.)
powinny zostać trwale oznakowane.
Urządzenie może pracować jedynie zgodnie z przeznaczeniem i w
zakresie dopuszczalnych wartości znamionowych parametrów
(ciśnienie, temperatura, prędkości itp.).
Maszyna wraz z wyposażeniem powinna być utrzymywana w czystości
tj. tam gdzie to możliwe bez zanieczyszczeń olejem, kurzem lub innymi
osadami.
W celu zapobieżenia wzrostowi temperatury pracy, kontrolować i
czyścić powierzchnie wymiany ciepła (żeberka chłodnic, chłodnice
międzystopniowe, płaszcze wodne itp.). Patrz harmonogram
przeglądów.
Wszelkie urządzenia regulacyjne i zabezpieczające powinny być
utrzymywane z odpowiednią troską, w celu zapewnienia ich
prawidłowego działania. Nie powinny być one wyłączane.
Należy podjąć środki ostrożności mające na celu uniknięcie
uszkodzenia zaworów bezpieczeństwa oraz innych urządzeń do redukcji
nadmiarowego ciśnienia, szczególnie unikać zapchania farbą, koksem
olejowym lub nagromadzenia zanieczyszczeń, które mogą przeszkadzać
w działaniu urządzenia.
Termometry oraz manometry powinny być regularnie kontrolowane w
zakresie dokładności wskazań. Powinny zostać wymienione, jak tylko
wyjdą poza dopuszczalny zakres tolerancji.
Urządzenia zabezpieczające powinny być sprawdzane w sposób opisany
w harmonogramie konserwacji w instrukcji obsługi, w celu określenia,
czy są w dobrym stanie.
Uwzględniać oznaczenia i naklejki informacyjne na urządzeniu.
W przypadku, jeśli naklejki dotyczące bezpieczeństwa są uszkodzone
lub zniszczone, muszą zostać wymienione, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pracy operatora.
Utrzymywać porządek w miejscu pracy. Brak porządku zwiększa
ryzyko wypadku.
W czasie pracy na urządzeniu należy nosić ubranie ochronne. Zależnie
od rodzaju wykonywanych działań są to: okulary ochronne,
zabezpieczenie słuchu, hełm ochronny (z przyłbicą), rękawice
ochronne, ubranie ochronne, obuwie ochronne. Nie nosić długich i
luźnych włosów (długie włosy zabezpieczyć siatką ochronną), oraz nie
zakładać luźnego ubrania lub biżuterii.
Zabezpieczyć się przed pożarem. Paliwo, olej oraz środki
zabezpieczające przed zamarzaniem transportować ostrożnie ze
względu na to, że są łatwopalne. W trakcie manipulowania takimi
substancjami nie palić lub nie zbliżać się z otwartym ogniem. Trzymać
w pobliżu gaśnicę.
7
CPS 375
CP
1.3
Bezpieczeństwo w czasie transportu i
instalacji
Jeśli urządzenie ma być podnoszone, należy najpierw przymocować
wszystkie luźne lub obrotowe elementy np. drzwi i dyszel holowniczy
Linek, łańcuchów lub lin nie przyczepiać bezpośrednio do ucha
transportowego; zastosować hak lub łącznik kabłąkowy zgodny z
obowiązującymi przepisami. Nie dopuszczać do powstawania ostrych zagięć
linek, łańcuchów lub lin do podnoszenia.
Zabronione jest transportowanie urządzenia podwieszonego pod
śmigłowcem.
Surowo zabronione jest przebywanie lub stawanie w obszarze zagrożenia
pod podniesionym ładunkiem. W żadnym przypadku nie przenosić
urządzenia nad ludźmi lub obszarami mieszkalnymi. Przyspieszenie i
opóźnienie podnoszenia powinno być utrzymywane w dopuszczalnym
zakresie.
1
Przed holowaniem urządzenia:
- upewnić się, że w zbiorniku/zbiornikach ciśnieniowych nie ma
powietrza pod ciśnieniem,
- sprawdzić dyszel holowniczy, system hamulcowy oraz ogniwo
dyszla. Sprawdzić również hak pojazdu holującego,
- sprawdzić dopuszczalną masę przyczepy oraz wydajność hamulców
pojazdu holującego,
- sprawdzić, czy dyszel holowniczy, koło podpierające lub nóżka
podporowa są pewnie zablokowane w położeniu podniesionym,
- upewnić się, że ogniwo dyszla może swobodnie obracać się na haku,
- sprawdzić, czy koła są pewnie przymocowane, i czy opony są w
dobrym stanie i jest w nich właściwe ciśnienie,
- podłączyć przewód sygnalizacji, sprawdzić działanie wszystkich
świateł i połączyć złącza hamulca pneumatycznego,
- do pojazdu holującego podłączyć linkę hamulca awaryjnego lub
łańcuch zabezpieczający,
- usunąć z pod kół kliny, jeśli były założone i wyłączyć hamulec
postojowy.
2
Do holowania urządzenia zastosować pojazd holujący o dużej
ładowności. Patrz dokumentacja pojazdu holującego.
3
Jeśli urządzenie będzie podpierane przez pojazd holujący, wyłączyć
hamulec najazdowy (jeśli nie jest on automatyczny).
4
Nigdy nie przekraczać maksymalnej prędkości holowania urządzenia
(uwzględnić obowiązujące przepisy).
5
Przed odłączeniem urządzenia od pojazdu holującego ustawić
urządzenie na równym podłożu i zaciągnąć hamulec ręczny. Odłączyć
linkę hamulca awaryjnego lub łańcuch zabezpieczający. Jeśli urządzenie
nie ma hamulca postojowego lub kółka podporowego, unieruchomić
urządzenie poprzez podłożenie klinów przed i/lub za kołami. Jeśli
dyszel holowniczy będzie ustawiany w położeniu pionowym należy
zastosować urządzenie blokujące, które powinno być utrzymywane w
dobrym stanie.
6
Do podnoszenia ciężkich części zastosować należy dźwignik o dużej
nośności, sprawdzony i dopuszczony do użytku zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy.
7
Haki, ogniwa, łączniki itp. stosowane do podnoszenia nigdy nie
powinny być wyginane, a ich obciążenie powinno następować zgodnie z
ich projektową osią obciążenia. Nośność urządzenia dźwigowego spada,
jeśli siła podnosząca jest skierowana pod kątem do jego osi obciążania.
8
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i sprawności
urządzenia podnoszącego, wszystkie środki do podnoszenia muszą być
zakładane, najbardziej jak to możliwe, pionowo. Jeśli konieczne,
pomiędzy urządzeniem dźwigowym i ładunkiem należy zastosować
belkę nośną (trawersę).
9
Nigdy nie pozostawiać
dźwigowym.
ładunku
zawieszonego
na
urządzeniu
10 Dźwignik powinien zostać zamontowany w taki sposób, aby przedmiot
był podnoszony pionowo. Jeśli nie jest to możliwe należy podjąć
konieczne środki ostrożności w celu zapobieżenia kołysaniu się ładunku
np. poprzez zastosowanie dwóch dźwigników, każdego pod w
przybliżeniu tym samym katem, nie przekraczającym 30° od pionu.
11 Urządzenie ustawić z dala od ścian. Podjąć wszelkie środki w celu
zapewnienia, że gorące powietrze wychodzące z silnika oraz systemu
chłodzenia napędzanego urządzenia nie będzie ponownie zasysane. Jeśli
takie gorące powietrze zostanie zassane przez silnik lub wentylator
chłodzenia urządzenia napędzanego, może to spowodować przegrzanie
urządzenia; jeśli dostanie się do komory spalania zmniejszona zostanie
moc silnika.
8
1.4
Bezpieczeństwo w czasie używania i
obsługi
1
Jeśli urządzenie ma być używane w środowisku zagrożenia
pożarowego, każda rura wydechowa silnika powinna zostać
wyposażona w chwytacz iskier wyłapujący przypadkowe iskry.
2
Spaliny zawierają tlenek węgla, który jest gazem powodującym śmierć.
Kiedy urządzenie stosowane jest w przestrzeni zamkniętej,
wyprowadzić wylot spalin z urządzenia do atmosfery otoczenia za
pomocą rurociągu o odpowiedniej średnicy; wykonać to w taki sposób,
aby nie powstawało żadne dodatkowe ciśnienie wsteczne do silnika.
Jeśli konieczne zamontować wyciąg. Przestrzegać obowiązujących
przepisów. Upewnić się, że urządzenie ma wystarczający do pracy
dopływ powietrza. Jeśli konieczne zamontować dodatkowe kanały
wlotowe powietrza.
3
W przypadku eksploatowania urządzenia w atmosferze zapylonej,
umieścić urządzenie w taki sposób, aby wiatr nie nawiewał kurzu w jego
kierunku. Eksploatacja w czystym otoczeniu znacząco wydłuża okresy
pomiędzy czyszczeniem filtrów wlotu powietrza oraz żeber chłodnicy.
4
Przed podłączeniem lub odłączeniem węża zamknąć zawór wylotowy
powietrza sprężarki. Zapewnić, że wąż przed odłączeniem zostanie
całkowicie rozhermetyzowany. Przed przedmuchaniem sprężonego
powietrza przez wąż lub przewód powietrzny, upewnić się, że otwarty
koniec jest pewnie przymocowany tak, że nie będzie mógł wystrzelić i
spowodować zranienia.
5
Koniec przewodu powietrznego podłączony do zaworu wylotowego
musi być zabezpieczony za pomocą linki bezpieczeństwa przyczepionej
obok zaworu.
6
Na zawory wylotowe powietrza nie może działać żadna zewnętrzna siła
np. spowodowana ciągnięciem węży lub montowaniem wyposażenia
dodatkowego bezpośrednio do zaworów np. separator wody,
smarownica itp. Nie stąpać na zawory wylotowe powietrza.
7
W celu uniknięcia zniszczenia zaworów, kolektora i węży, nigdy nie
przemieszczać urządzenia, kiedy podłączone są do zaworów
wylotowych przewody lub węże zewnętrzne.
8
Nie stosować, bez podjęcia dodatkowych środków zabezpieczających,
do oddychania sprężonego powietrza z dowolnej sprężarki, ponieważ
może spowodować to zranienie lub śmierć. W celu uzyskania jakości
odpowiedniej do oddychania sprężone powietrzem musi zostać
oczyszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Powietrze do oddychania musi być dostarczane pod stałym,
odpowiednim ciśnieniem.
9
Rurociągi rozprowadzające i węże powietrzne muszą mieć właściwą
średnice i być dostosowane do ciśnienia roboczego. Nigdy nie stosować
węży postrzępionych, uszkodzonych lub zepsutych. Węże i elementy
elastyczne wymienić przed upływem okresu ich trwałości
eksploatacyjnej. Stosować tylko odpowiedni typ i wymiar złączy
końcówek węzy oraz przyłączy.
10 Jeśli sprężarka będzie używana do piaskowania lub będzie podłączona
do publicznego systemu sprężonego powietrza, zamontować
odpowiedni zawór zwrotny (zawór jednokierunkowy) pomiędzy
wylotem sprężarki i podłączonym systemem do piaskowania lub
systemem sprężonego powietrza. Przestrzegać odpowiedniego
położenia/kierunku montażu.
11 Przed wyjęciem korka wlewu oleju upewnić się, że poprzez otwarcie
zaworu wylotowego powietrza wyrównane zostało ciśnienie.
12 Nigdy nie zdejmować korka wlewowego wody do układu chłodzenia na
gorącym silniku. Odczekać, aż silnik wystarczająco ostygnie.
13 Nigdy nie uzupełniać paliwa w czasie pracy silnika, jeśli nie zostało to
inaczej określone w Książce instrukcji CP. Paliwo trzymać z dala od
gorących części takich jak: rurociągi wylotowe powietrza lub kolektor
spalin silnika. Nie palić w czasie uzupełniania paliwa. W przypadku
uzupełniania paliwa z dystrybutora automatycznego, do urządzenia
musi zostać podłączony przewód uziemiający odprowadzający
elektryczność statyczną. Nigdy nie rozlewać lub nie pozostawiać oleju,
paliwa, płynu chłodniczego lub środka czyszczącego dookoła
urządzenia.
Instrukcja obsługi
CP
14 W czasie pracy wszystkie drzwi powinny być zamknięte tak, aby nie
zakłócać obiegu powietrza chłodzącego wewnątrz obudowy i/lub
zmniejszenia skuteczności wyciszenia. Drzwi mogą pozostawać otwarte
przez krótki czas jedynie np. w czasie kontroli lub regulacji.
1.5
15 Okresowo przeprowadzać
harmonogramem przeglądów.
Prace konserwacyjne, przeglądy i naprawy powinny być wykonywane przez
odpowiednio przeszkolony personel; jeśli konieczne pod nadzorem kogoś
uprawnionego do wykonywania takich prac.
prace
konserwacyjne
zgodnie
z
16 Wszystkie elementy obrotowe lub poruszające się ruchem postępowozwrotnym, które nie są zabezpieczone w inny sposób, które mogą być
niebezpieczne dla personelu wyposażone są w zabezpieczające osłony
stacjonarne. Maszyna nigdy nie może być eksploatowana, jeśli osłony te
są zdemontowane i nie zostały odpowiednio zamontowane ponownie.
17 Hałas, nawet na umiarkowanym poziomie, może spowodować
podrażnienie lub zakłócenia, które w długim okresie czasu, mogą
spowodować poważne uszkodzenie systemu nerwowego istot ludzkich.
Kiedy poziom ciśnienia akustycznego, w dowolnym punkcie, w którym
normalnie musi przebywać personel jest:
1
Do prac konserwacyjnych i naprawczych stosować jedynie właściwe
narzędzia, które są w dobrym stanie.
2
Części mogą być zastępowane jedynie oryginalnymi częściami
zamiennymi CP.
3
Wszelkie prace przeglądowe inne niż działania rutynowe, mogą być
wykonywane jedynie na zatrzymanej maszynie. Należy podjąć
konieczne środki ostrożności w celu zapobieżenia przypadkowemu
uruchomieniu. Dodatkowo należy na urządzeniach rozruchowych
maszyny wywiesić tablice informacyjną zawierającą treść np. ”Praca w
toku, nie włączać!”
W przypadku urządzeń napędzanych silnikiem, akumulator należy
odłączyć i zdemontować, lub przykryć zaciski osłonami izolacyjnymi.
W przypadku urządzeń z napędem elektrycznym, wyłącznik zasilania
musi zostać zablokowany w położeniu otwartym, a bezpieczniki należy
wyjąć. Dodatkowo na skrzynce bezpieczników lub na wyłączniku
głównym należy wywiesić tablicę informacyjną zawierającą treść np.
”Praca w toku, nie włączać!”.
4
Przed demontażem jakiegokolwiek elementu znajdującego się pod
ciśnieniem, sprężarka lub wyposażenie powinny zostać skutecznie
odizolowane od wszelkich źródeł wysokiego ciśnienia, a ciśnienie w
całym system powinno zostać zrównane z ciśnieniem otoczenia. W
przypadku izolowania systemu ciśnieniowego nie polegać jedynie na
zaworach zwrotnych (zaworach jednokierunkowych). Dodatkowo, na
każdym zaworze wylotowym należy wywiesić tablicę informacyjną
zawierającą treść np. ”Praca w toku, nie otwierać!”.
5
Przed demontażem silnika lub innego urządzenia lub przed podjęciem
przeglądu głównego, zabezpieczyć wszystkie części obrotowe przed
przetaczaniem się lub przemieszczaniem.
6
Upewnić się, że w lub na maszynie nie pozostały żadne narzędzia, luźne
części lub szmaty. Nidy nie pozostawiać szmat lub luźnych części
ubrania w pobliżu wlotów powietrza.
7
Nigdy nie stosować do czyszczenia palnych rozpuszczalników (ryzyko
pożaru).
8
Podjąć środki ostrożności przed oparami toksycznymi pochodzącymi od
płynów czyszczących.
9
Nigdy nie wykorzystywać części maszyny jako pomocy do wspinania
się.
- poniżej 70 dB(A):
nie trzeba podejmować żadnych działań,
- powyżej 70 dB(A):
dla osób stale obecnych w pomieszczeniu należy zapewnić środki
ochrony słuchu,
- poniżej 85 dB(A):
nie trzeba podejmować żadnych działań w przypadku sporadycznych
gości pozostających jedynie przez ograniczony czas,
- powyżej 85 dB(A):
pomieszczenie powinno zostać zaklasyfikowane jako obszar
zagrożenia hałasem i na każdym wejściu, na stałe, powinny zostać
umieszczone odpowiednie znaki ostrzegawcze w celu wyczulenia
osób wchodzących do pomieszczenia, nawet na relatywnie krotki
okres czasu, na konieczność stosowania ochrony słuchu,
- powyżej 95 dB(A):
ostrzeżenie na wejściu/wejściach powinno zostać uzupełnione
zaleceniem, że nawet osoby wchodzące na krotki czas powinny nosić
ochronę słuchu,
- powyżej 105 dB(A):
należy zapewnić specjalną ochronę słuchu odpowiednią do poziomu
natężenia hałasu oraz jego spektrum, a na każdym wejściu powinno
zostać umieszczone specjalne ostrzeżenie tego dotyczące.
18 Izlolacja lub osłony zabezpieczające elementów, których temperatura
może przekraczać 80 °C (175 °F), i które mogą zostać przypadkowo
dotknięte przez personel obsługi, nie powinny być zdejmowane przed
ochłodzeniem elementów do temperatury pokojowej.
19 Nigdy nie eksploatować urządzenia w otoczeniu, w którym istnieje
możliwość zassania oparów palnych lub toksycznych.
20 Jeśli realizowany proces produkcyjny powoduje powstanie oparów,
kurzu lub zagrożenia drganiami itp., podjąć odpowiednie kroki w celu
wyeliminowania ryzyka zranienia personelu.
21 W przypadku stosowania do czyszczenia wyposażenia sprężonego
powietrza lub gazów obojętnych, wykonywać to ostrożnie i stosować
odpowiednie zabezpieczenie w tym, co najmniej, okulary ochronne
założone przez operatora i osoby postronne. Nie dmuchać sprężonym
powietrzem lub gazem obojętnym na twarz lub nie kierować strumienia
powietrza lub gazu na ludzi. Nigdy nie stosować ich do usuwania
zabrudzeń z ubrania.
22 W przypadku mycia części w lub za pomocą rozpuszczalnika
czyszczącego, zapewnić niezbędna wentylację oraz stosować
odpowiednie zabezpieczenia, takie jak filtry oddechowe, okulary
ochronne, fartuch i rękawice gumowe itp.
23 Na każdym wydziale produkcyjnym powinno być obowiązkowe obuwie
ochronne, a jeśli występuje ryzyko, nawet niewielkie, pojawienia się
spadających przedmiotów, dodatkowo powinno się stosować kask
ochronny.
24 Jeśli występuje ryzyko inhalacji niebezpiecznych gazów, oparów lub
kurzu, drogi oddechowe muszą być chronione w sposób zależny od
rodzaju zagrożenia, podobnie, jak oczy i skóra.
25 Pamiętać o tym, że jeśli występuje widoczny kurz, obecne będą również
mniejsze, niewidoczne cząstki; ale fakt nieobecności widzialnego kurzu
nie jest niezawodnym wskazaniem, że w powietrzu nie ma
niebezpiecznego, niewidocznego kurzu.
26 Nigdy nie eksploatować urządzenia przy ciśnieniach i prędkościach
poniżej lub powyżej wartości granicznych podanych w specyfikacji
technicznej.
Bezpieczeństwo w czasie konserwacji i
napraw
10 Skrupulatnie przestrzegać czystości w czasie prowadzenia konserwacji i
napraw. Trzymać zanieczyszczenia z daleka, części oraz otwory
przykryć czystymi szmatkami, papierem lub taśmą.
11 Nigdy nie wykonywać prac spawalniczych na systemie olejowym lub
paliwowym oraz nie wykonywać w pobliżu tych systemów prac
związanych z używaniem źródeł ciepła. Zbiorniki paliwa i oleju musż,
przed wykonywaniem takich operacji, zosta cakowicie oczyszczone np.
parą. Nigdy nie spawać lub w inny sposób nie modyfikować zbiorników
ciśnieniowych. W czasie spawania łukowego na urządzeniu odłączyć
przewody alternatora.
12 W czasie wykonywania prac pod urządzeniem lub w przypadku
zdejmowania kół podeprzeć pewnie dyszel holowniczy oraz oś (osie).
Nie polegać na podnośnikach.
13 Nie usuwać ani nie manipulować materiałem dźwiękochłonnym.
Utrzymywać materiał w stanie wolnym od zanieczyszczeń i cieczy,
takich jak paliwo, olej lub środki czyszczące. Jeśli jakikolwiek materiał
dźwiękochłonny zostanie uszkodzony, wymienić go w celu
zapobieżeniu wzrostowi natężenia hałasu.
14 Stosować tylko oleje smarne i smary zalecane lub zatwierdzone przez
CP lub producenta maszyny. Zapewnić, że wybrane środki smarne będą
odpowiadać wymaganiom przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy,
szczególnie w zakresie zagrożeń wybuchem lub pożarem oraz
możliwości rozkładu lub wydzielania niebezpiecznych gazów. Nigdy
nie mieszać oleju syntetycznego z mineralnym.
15 Zabezpieczyć silnik, alternator, filtr wlotu powietrza, elementy
elektryczne i regulacyjne itp., przed dostaniem się wilgoci np. w czasie
czyszczenia parą.
16 W czasie wykonywania na maszynie jakiejkolwiek operacji związanej z
ciepłem, płomieniem lub iskrami, najpierw należy osłonić otaczające
elementy za pomocą materiału niepalnego.
9
CPS 375
CP
17 W czasie wykonywania kontroli we wnętrzu maszyny nigdy nie
stosować źródeł światła z otwartym płomieniem.
18 Kiedy naprawa zostanie zakończona należy wykonać, co najmniej jeden
obrót w przypadku maszyn poruszających się ruchem postępowozwrotnym, lub klika obrotów w przypadku maszyn obrotowych w celu
upewnienia się, że nie dochodzi do zakłóceń mechanicznych wewnątrz
maszyny lub członu napędowego. W czasie początkowego rozruchu
maszyny, oraz po wszelkich zmianach w przyłączach elektrycznych lub
aparaturze łączeniowej sprawdzić kierunek obrotów silników
elektrycznych, w celu potwierdzenia, że pompa oleju oraz wentylator
działają prawidłowo.
1.7
Szczególne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa pracy
Akumulatory
W przypadku serwisowania akumulatorów zawsze nosić odzież ochronną i
okulary ochronne.
1
Elektrolit w akumulatorach jest roztworem kwasu siarkowego, który jest
zabójczy w przypadku kontaktu z oczami i może powodować oparzenia
w przypadku zetknięcia się ze skórą. Dlatego, w przypadku
manipulowania akumulatorami np. w czasie sprawdzania stanu
naładowania, należy być ostrożnym.
2
Zamontować znaki zabraniające używania ognia, otwartego płomienia i
palenia w miejscu, w którym ładowane są akumulatory.
3
21 W przypadku stosowania wyposażenia do filtrowania powietrza z
wkładem kasetowym, zapewnić, że stosowany będzie właściwy typ
kasety, i że nie upłynął jej termin przydatności do użytku.
W trakcie ładowania akumulatorów w komorach powstaje wybuchowa
mieszanina gazowa, która może wydostawać się poprzez otwory
odpowietrzające w korkach.
Dlatego, w przypadku niewłaściwej wentylacji, może dookoła
akumulatora tworzyć się atmosfera wybuchowa i może ona pozostawać
w akumulatorze i wokół niego przez klika godzin po naładowaniu.
Dlatego:
22 Zapewnić, że olej, rozpuszczalniki i inne substancje mogące
zanieczyścić środowisko są odpowiednio utylizowane.
- nigdy nie wolno palić wokół akumulatorów, które są ładowane lub
zostały ostatnio naładowane,
23 Przed dopuszczeniem urządzenia do dalszej eksploatacji po
zakończeniu przeglądu lub naprawy, sprawdzić, czy ciśnienia robocze,
temperatury i prędkości są właściwe, oraz czy urządzenia sterujące i
wyłączające działają poprawnie.
- nigdy nie przerywać obwodów pod napięciem na zaciskach
akumulatora, ponieważ zwykle występuje tam iskra.
19 Prace przeglądowe i naprawcze wszystkich urządzeń powinny zostać
odnotowane w odpowiednim dzienniku maszyny. Częstość i rodzaj
naprawy może być wskazówką zagrożenia bezpieczeństwa pracy.
20 Kiedy wystąpi konieczność manipulowania gorącymi częściami np.
elementami montowanymi na wcisk, należy stosować specjalne,
odporne na działanie temperatury rękawice i w razie konieczności,
dodatkową ochronę ciała.
1.6
Bezpieczeństwo stosowania narzędzi
Do wykonywania każdej z prac stosować odpowiednie narzędzia. Wielu
wypadkom można zapobiec dzięki znajomości właściwego zastosowania
narzędzia oraz jego ograniczeń, a także przestrzeganiu zasad zdrowego
rozsądku.
4
W przypadku podłączania akumulatora pomocniczego (AB) równolegle
do akumulatora urządzenia (CB) za pomocą dodatkowych przewodów:
biegun + AB połączyć z biegunem + CB, a następnie biegun - CB
połączyć z masą urządzenia. Rozłączać w kolejności odwrotnej.
Zbiorniki ciśnieniowe
(zgodnie z dyrektywą 87/404/EEC annex II § 2)
Wymagania, co do przeglądów/instalacji:
1
Do niektórych specjalnych prac dostępne są specjalne narzędzia serwisowe i
powinny być one stosowane tam, gdzie to zostało zalecone. Zastosowanie
tych narzędzi pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć uszkodzenia części.
Zbiornik może być stosowany jako zbiornik ciśnieniowy lub separator i
zaprojektowany jest do utrzymywania sprężonego powietrza do
następujących zastosowań:
- zbiornik ciśnieniowy sprężarki,
- medium POWIETRZE/OLEJ,
i funkcjonuje zgodnie z danymi podanymi na tabliczce znamionowej
zbiornika:
- maksymlane ciśnienie robocze ps w bar (psi),
- maksymlana temperatura robocza Tmax w °C (°F),
- minimalna temperatura robocza Tmin w °C (°F),
- pojemność zbiornika V w litrach (US gal, Imp gal, cu.ft).
2
Zbiornik ciśnieniowy może być wykorzystywany jedynie w
zastosowaniach opisanych powyżej oraz zgodnie ze specyfikacją
techniczną. Względy bezpieczeństwa zabraniają wszelkiego innego
zastosowania.
3
Należy przestrzegać obowiązujących
ponownych przeglądów.
4
W przypadku ścianek tych zbiorników znajdujących się pod działaniem
ciśnienia, zabronione jest wykonywanie prac spawalniczych lub
jakiejkolwiek obróbki cieplnej.
5
Zbiornik jest wyposażony i może być stosowany jedynie z wymaganym
wyposażeniem bezpieczeństwa, takim jak manometr, urządzenia
zapobiegające
nadmiernemu
wzrostowi
ciśnienia,
zawory
bezpieczeństwa itp.
przepisów
dotyczących
6
W przypadku użytkowania zbiornika należy regularnie go odwadniać.
7
Instalacja, rozwiązanie konstrukcyjne i przyłącza nie mogą być
zmieniane.
8
Śruby pokryw i kołnierzy nie mogą być stosowane do mocowania
elementów dodatkowych.
Zawory bezpieczeństwa
Wszelkie regulacje lub naprawy mogą być wykonywane przez
upoważnionego przedstawiciela dostawcy zaworów (patrz harmonogram
konserwacji 4.2).
10
Instrukcja obsługi
2.
Główne szczegóły
2.1
Opis piktogramów dotyczących
bezpieczeństwa stosowanych w
instrukcji
Symbole te zwracają uwagę użytkownika na sytuacje
niebezpieczne. Operacja, której dotyczą może stwarzać
zagrożenie dla osób i prowadzić do zranienia.
Po symbolu tym następują informacje dodatkowe.
CP
–
Regulacja
Sprężarka wyposażona jest w system regulacji ciągłej oraz zawór
wydmuchowy, który jest zintegrowany w zespole reduktora
ciśnienia wylotowego. W czasie pracy zawór zamknięty jest
ciśnieniem odbiornika powietrza i otwierany jest, po zatrzymaniu
sprężarki, ciśnieniem odbiornika powietrza podawanym poprzez
człon sprężarkowy.
Kiedy zwiększa się pobór powietrza, ciśnienie odbiornika powietrza
spada i odwrotnie.
Zmiany ciśnienia odbiornika powietrza wykrywane są przez zawór
regulacyjny, który za pomocą powietrza sterującego wchodzącego
do zespołu reduktora ciśnienia wylotowego oraz regulatora
prędkości silnika dostosowuje wydatek powietrza do
zapotrzebowania na powietrze. Ciśnienie odbiornika powietrza
utrzymywane jest w zakresie wybranego wstępnie ciśnienia
roboczego i odpowiadającego mu ciśnienia zespołu reduktora
ciśnienia wylotowego.
–
Układ chłodzenia
Silnik wyposażony jest w układ chłodzenia cieczą i chłodnicę
pośrednią. Wszystkie sprężarki wyposażone są w chłodnicę oleju.
Powietrze chłodzące wytwarzane jest przez wentylator napędzany
silnikiem.
–
Urządzenia zabezpieczające
Sprężarka zabezpieczona jest przed przegrzaniem za pomocą
wyłącznika cieplnego. Odbiornik powietrza wyposażony jest w
zawór bezpieczeństwa.
Silnik wyposażony jest wyłączniki wyłączające w przypadku
wystąpienia niskiego ciśnienia oleju lub wysokiej temperatury
chłodziwa, oraz wyłącznik poziomu chłodziwa.
Rys. 2.1
2.2
Widok ogólny CPS 375 z niektórymi opcjami
Opis ogólny
Sprężarka jest wyciszoną, jednostopniową sprężarką śrubową z
wtryskiem oleju, skonstruowaną do pracy pod nominalnym
ciśnieniem roboczym 7 bar.
–
Silnik
Sprężarki napędzane są silnikiem wysokoprężnym chłodzonym
cieczą.
Moc z silnika przenoszona jest na sprężarkę za pośrednictwem
sprzęgła przystosowanego do pracy przy dużych obciążeniach.
–
Sprężarka
Obudowa sprężarki zawiera dwa wirniki śrubowe zamontowane na
łożyskach kulkowych i wałeczkowych. Wirnik wewnętrzny,
napędzany przez silnik, napędza z kolei wirnik zewnętrzny.
Dostarcza to przepływ powietrza wolny od pulsacji.
Wtryskiwany olej stosowany jest do uszczelniania, chłodzenia i
smarowania.
–
Układ olejowy sprężarki
Olej jest przyspieszany przez ciśnienie sprężonego powietrza. Układ
nie ma pompy olejowej.
Olej jest odbierany od powietrza w zbiorniku powietrze/olej,
najpierw za pomocą siły odśrodkowej, a następnie na elemencie
separacji oleju.
Zbiornik wyposażony jest we wskaźnik poziomu oleju.
–
Rama i oś
Zespół sprężarka/silnik przymocowany jest do ramy za
pośrednictwem gumowych podkładek sprężystych.
Standardowe urządzenie wyposażone jest w nieregulowany dyszel
holowniczy z ogniwem.
Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w regulowany
dyszel holowniczy, hamulec najazdowy i postojowy oraz ogniwo
dyszla typu DIN, kula, ITA, NATO, France (opcje patrz rozdział 7.).
Układ hamulcowy składa się ze zintegrowanego hamulca
postojowego i hamulca najazdowego. W przypadku jazdy do tyłu
hamulec najazdowy nie jest włączany automatycznie.
–
Nadwozie
Nadwozie ma, na ukształtowanym przedzie i tyle otwory wlotu i
wylotu powietrza chłodzącego oraz drzwi zamontowane na
zawiasach do wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych.
Nadwozie jest wyłożone od wewnątrz materiałem
dźwiękochłonnym.
–
Ucho do podnoszenia
Ucho do podnoszenia dostępne jest po otwarciu małej pokrywy na
wierzchu urządzenia.
–
Panel sterowania
Panel sterowania, na którym zgrupowane są manometry,
przełączniki sterujące itp. znajduje się w tylnym prawym narożniku.
–
Tabliczka znamionowa
Sprężarka wyposażona jest w tabliczkę znamionową zawierającą
kod produktu, numer urządzenia oraz ciśnienie robocze (patrz
rozdział 9.).
–
Numer seryjny
Numer seryjny znajduje się z prawej strony przodu ramy na jej
górnej krawędzi, a także na tabliczce znamionowej.
11
CPS 375
CP
2.3
Oznaczenia i naklejki informacyjne
Temperatura na wylocie ze sprężarki za wysoka.
Wlot.
Temperatura na wylocie ze sprężarki.
Wylot.
Ciśnienie na wylocie ze sprężarki.
Spust oleju sprężarkowego.
Niebezpieczne gazy wylotowe.
Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi.
Uwaga, gorąca powierzchnia.
Serwisować, co 24 godziny.
Zagrożenie śmiertelnym porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrzeżenie!
Element pod ciśnieniem.
Mineralny olej sprężarkowy.
Nie stąpać na zawory wylotowe.
Syntetyczny olej sprężarkowy.
Wskazanie start-stop przełącznika.
Mineralny olej silnikowy.
Nie uruchamiać silnika przy otwartych drzwiach.
Instrukcja.
Podnoszenie dopuszczone.
Przed rozpoczęciem obsługi akumulatora
przeczytać instrukcję obsługi.
Stosować tylko olej napędowy.
Zerowanie bezpiecznika.
Przycisk włącz/wyłącz.
4,2 bar / 61 psi
Ciśnienie w oponach (EU).
Poziom hałasu zgodny z wymaganiami
Dyrektywy 2000/14/EC (wyrażony w dB (A)).
Godziny, czas.
Zakaz otwierania zaworów powietrza bez
przyłączonych węży.
Sprężarka obciążona.
Poziom hałasu zgodny z wymaganiami
Dyrektywy 2000/14/EC (wyrażony w dB (A)).
Poziom hałasu zgodny z wymaganiami
Dyrektywy 2000/14/EC (wyrażony w dB (A)).
Lampka sygnalizacji pracy.
Filtr powietrza.
Temperatura sprężarki za wysoka.
Kierunek obrotów.
12
W przypadku sprzęgania wymagane
poziome położenie dyszla holowniczego.
Instrukcja obsługi
2.4
CP
Główne elementy
(FC3)
(IC)
(CLS)
(A)
(CT)
(S)
(FC1)
(E)
(VIE)
(AFCE)
(CC)
(VICE)
(SV)
(EP)
(F)
(BH)
(RV)
(AR)
(FP1)
(TB)
(MPV)
(SL)
(OC)
(FF1)
(SN)
00
00
(DPOC)
(FF2)
(OFE)
(FT)
(DSE)
(AFE)
(AOV)
(OLG)
(OFCE)
(VV)
(FLG)
(FC2)
(CE) (CP)
Rys. 2.2
A
AFCE
AFE
AOV
AR
BH
CC
CE
CLS
CP
CT
DPOC
DSE
Główne elementy CPS 375 (silnik COM II) z niektórymi opcjami
Alternator
Filtr powietrza (człon sprężarkowy)
Filtr powietrza (silnik)
Zawory wylotowe powietrza
Odbiornik powietrza
Dźwignia hamulca
Chłodnica chłodziwa
Człon sprężarkowy
Przełącznik poziomu chłodziwa
Panel sterowania
Zbiornik chłodziwa
Korek spustowy – chłodnica oleju
Prętowy wskaźnik poziomu oleju
silnikowego
E
EP
F
FC1
FC2
FC3
FF1
FF2
FLG
FP1
FT
IC
MPV
OC
Silnik
Rura wydechowa
Wentylator
Korek wlewowy (olej silnikowy)
Korek wlewowy (zbiornik paliwa)
Korek wlewowy (chłodziwo)
Filtr wstępny paliwa
Filtr paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa
Korek wlewowy (olej sprężarkowy)
Zbiornik paliwa
Chłodnica pośrednia
Zawór maksymalnego ciśnienia
Chłodnica oleju
OFCE
OFE
OLG
RV
S
SL
SN
SV
TB
VICE
VIE
VV
Filtr oleju (człon sprężarkowy)
Filtr oleju (silnik)
Miernik poziomu oleju (człon
sprężarkowy)
Zawór regulacyjny
Silnik rozruchowy
Nóżka wsporcza
Numer seryjny
Zawór bezpieczeństwa
Dyszel holowniczy
Wskaźnik podciśnienia (człon
sprężarkowy)
Wskaźnik podciśnienia (silnik)
Zawór do usuwania zanieczyszczeń
13
CPS 375
CP
(E)
(AFCE)
(EP)
(CLS) (FC3) (IC)
(A)
(CT)
(S)
(VIE)
(CC)
(F)
(VICE)
(SV)
(BH)
(RV)
(AR)
(FP1)
(TB)
(SL)
(MPV)
(OC)
(FF2)
(FF1)
00
(SN)
00
(DPOC)
(OFE)
(FT)
(DSE)
(AFE)
(AOV)
(VV)
(OLG)
(FC1)
(OFCE)
(VV)
(CE) (CP) (FLG)
Rys. 2.3
A
AFCE
AFE
AOV
AR
BH
CC
CE
CLS
CP
CT
DPOC
DSE
14
(FC2)
Główne elementy CPS 375 (silnik COM III) z niektórymi opcjami
Alternator
Filtr powietrza (człon sprężarkowy)
Filtr powietrza (silnik)
Zawory wylotowe powietrza
Odbiornik powietrza
Dźwignia hamulca
Chłodnica chłodziwa
Człon sprężarkowy
Przełącznik poziomu chłodziwa
Panel sterowania
Zbiornik chłodziwa
Korek spustowy – chłodnica oleju
Prętowy wskaźnik poziomu oleju
silnikowego
E
EP
F
FC1
FC2
FC3
FF1
FF2
FLG
FP1
FT
IC
MPV
OC
Silnik
Rura wydechowa
Wentylator
Korek wlewowy (olej silnikowy)
Korek wlewowy (zbiornik paliwa)
Korek wlewowy (chłodziwo)
Filtr wstępny paliwa
Filtr paliwa
Wskaźnik poziomu paliwa
Korek wlewowy (olej sprężarkowy)
Zbiornik paliwa
Chłodnica pośrednia
Zawór maksymalnego ciśnienia
Chłodnica oleju
OFCE
OFE
OLG
RV
S
SL
SN
SV
TB
VICE
VIE
VV
Filtr oleju (człon sprężarkowy)
Filtr oleju (silnik)
Miernik poziomu oleju (człon
sprężarkowy)
Zawór regulacyjny
Silnik rozruchowy
Nóżka wsporcza
Numer seryjny
Zawór bezpieczeństwa
Dyszel holowniczy
Wskaźnik podciśnienia (człon
sprężarkowy)
Wskaźnik podciśnienia (silnik)
Zawór do usuwania zanieczyszczeń
Instrukcja obsługi
CP
System regulacji sprężarki (Warunki obciążenia)
(AFCE)
(VI)
(SC)
(VV)
(VI)
(AFE)
(SC)
(LV)
(PG)
(VV)
(RV)
(FR) (SV)
(SR)
(BOV)
(UV)
(UA)
(VH)
(BDV)
(CV)
(OF)
(OS)
(E)
(OCCE)
(CH)
(SL)
(AR)
(FP)
(AOV)
(CE)
(TS)
(F)
(DP)
(SL)
(MPV) (NRV)
(DP)
(OLG)
(DP)
Rys. 2.4
AFCE
AFE
AOV
AR
BDV
BOV
CE
CH
CV
2.5
System regulacji
Filtr powietrza (człon
sprężarkowy)
Filtr powietrza (silnik)
Zawory wylotowe
powietrza
Odbiornik powietrza
Zawór wydmuchowy
Zawór wydmuchowy
Człon sprężarkowy
Obudowa sprzęgła
Zawór zwrotny
DP
E
F
FP
FR
LV
MPV
Korek spustowy
Silnik
Wentylator
Korek wlewu
Ogranicznik przepływu
Zawór obciążenia
Zawór maksymalnego
ciśnienia
NRV Zawór zwrotny
OCCE Chłodnica oleju (człon
sprężarkowy)
OF
OLG
OS
PG
RV
SC
SL
SR
SV
Filtr oleju
Miernik poziomu oleju
Separator oleju
Manometr
Zawór regulacyjny
Kaseta zabezpieczająca
(opcja)
Przewód przedmuchu
Regulator prędkości
Zawór bezpieczeństwa
TS
UA
UV
VH
VI
VV
Przełącznik
temperaturowy
Zespół reduktora ciśnienia
wylotowego
Zawór reduktora ciśnienia
wylotowego
Otwór odpowietrzający
Wskaźnik podciśnienia
Zawór do usuwania
zanieczyszczeń
Przepływ powietrza
(patrz Rys. 2.4)
Układ składa się z:
AF
AR/OS
CE
UA/UV
Filtr powietrza
Odbiornik powietrza/separator oleju
Człon sprężarkowy
Zespół reduktora ciśnienia wylotowego
z zaworem odciążającym
BDV
Zawór wydmuchowy
LV
Zawór obciążenia
Powietrze zasysane przez filtr powietrza (AFCE) do członu
sprężarkowego (CE) jest sprężane. Na wylocie z członu, sprężone
powietrze oraz olej przechodzą do odbiornika powietrza/separatora
oleju (AR/OS).
Zawór zwrotny (CV) zapobiega zasysaniu przez sprężarkę, po jej
zatrzymaniu, sprężonego powietrza. W odbiorniku powietrza /
separatorze oleju (AR/OS), większość oleju odbierana jest od
mieszaniny powietrze/olej; pozostały olej odbierany jest przez człon
separacji oleju.
Olej zbiera się w odbiorniku oraz na dnie członu separacji oleju.
Powietrze opuszcza odbiornik poprzez zawór minimalnego
ciśnienia (MPV), który zapobiega spadkowi ciśnienia w odbiorniku
poniżej minimalnego ciśnienia roboczego, nawet, kiedy otwarte są
zawory wylotowe powietrza (opisane w rozdziale 8.3) Zapewnia to
odpowiedni wtrysk oleju i zapobiega jego nadmiernemu zużyciu.
W skład systemu wchodzą przełącznik temperaturowy (TS) oraz
manometr ciśnienia roboczego (PG).
W zespole reduktora ciśnienia wylotowego zamontowany jest
zawór wydmuchowy (BDV), który automatycznie, po zatrzymaniu
sprężarki, obniża ciśnienie w odbiorniku powietrza (AR), do
poziomu ciśnienia otoczenia.
15
CPS 375
CP
2.6
Układ olejowy
(patrz Rys. 2.4)
Układ składa się z:
AR/OS
OCCE
Odbiornik powietrza/separator oleju
Chłodnica oleju
OF
Filtr oleju
Dolna cześć odbiornika powietrza (AR) służy jako zbiornik oleju.
Ciśnienie powietrza wymusza przepływ oleju z odbiornika
powietrza/separatora oleju (AR/OS) poprzez chłodnicę oleju
(OCCE) i filtr oleju (OF) do członu sprężarkowego (CE).
Człon sprężarkowy ma w dolnej części obudowy główny przewód
olejowy. Olej do smarowania wirnika, chłodzenia i uszczelniania
wtryskiwany jest poprzez otwory w głównym przewodzie
olejowym.
Smarowanie łożyska zapewniane jest przez olej wtryskiwany do
obudów łożysk.
Wtryskiwany olej, zmieszany ze sprężonym powietrzem, opuszcza
człon sprężarkowy i wraca ponownie do odbiornika powietrza w
sposób opisany w rozdziale 2.5. Olej, który gromadzi się w dolnej
części separatora oleju zawracany jest do sytemu poprzez przewód
przedmuchujący (SL), który wyposażony jest w ogranicznik
przepływu (FR).
Zawór obejściowy filtra oleju otwiera się, kiedy spadek ciśnienia na
filtrze, z powodu jego zapchania, jest powyżej normalnego. Olej
opływa wówczas filtr i nie jest filtrowany. Z tego powodu filtr oleju
należy regularnie wymieniać (patrz rozdział 4.2).
2.7
Układ regulacji ciągłej
(patrz Rys. 2.4)
Układ składa się z:
RV
Zawór regulacyjny
UA
Zespół reduktora ciśnienia wylotowego
SR
Regulator prędkości
Sprężarka wyposażona jest w układ regulacji ciągłej. Układ ten
wyposażony jest w zawór wydmuchowy, który jest zintegrowany w
zespole reduktora ciśnienia wylotowego (UA). W czasie pracy
zawór zamknięty jest ciśnieniem odbiornika powietrza i otwierany
jest, po zatrzymaniu sprężarki, ciśnieniem odbiornika powietrza
podawanym poprzez człon sprężarkowy.
Kiedy zwiększa się pobór powietrza, ciśnienie odbiornika powietrza
spada i odwrotnie. Zmiany ciśnienia odbiornika powietrza
wykrywane są przez zawór regulacyjny, który za pomocą powietrza
sterującego wchodzącego do zespołu reduktora ciśnienia
wylotowego dostosowuje wydatek powietrza do zapotrzebowania
na powietrze. Ciśnienie odbiornika powietrza utrzymywane jest w
zakresie wybranego wstępnie ciśnienia roboczego i
odpowiadającego mu ciśnienia zespołu reduktora ciśnienia
wylotowego.
W czasie uruchamiania sprężarki, zawór reduktora ciśnienia
wylotowego (UV) utrzymywany jest przez sprężynę w stanie
otwartym, a silnik pracuje z maksymalnymi obrotami. Człon
sprężarkowy (CE) zasysa powietrze, a w odbiorniku rośnie ciśnienie
(AR).
Wydatek powietrza wylotowego sterowany jest od wydatku
maksymalnego (100%) do zera (0%) za pomocą:
1. regulacji prędkości silnika pomiędzy prędkością przy
maksymalnym obciążeniu i prędkością przy odciążaniu (wydatek
sprężarki śrubowej jest proporcjonalny do prędkości obrotowej);
2. dławienia wlotu powietrza.
3. zawór wydmuchowy (BOV).
Jeśli pobór powietrza jest równy lub większy od maksymalnego
wydatku, prędkość silnika utrzymywana jest na poziomie
odpowiadającym maksymalnemu obciążeniu, a zawór odciążający
jest całkowicie otwarty.
Jeśli pobór powietrza jest mniejszy od maksymalnego wydatku
powietrza, zawór regulacyjny dostarcza powietrze sterujące do
zaworu reduktora ciśnienia wylotowego (UV) w celu zmniejszenia
wydatku powietrza, i utrzymuje ciśnienie odbiornika powietrza
pomiędzy normalnym ciśnieniem roboczym i odpowiadającym mu
ciśnieniem zredukowanym około 1,5 bar powyżej normalnego
ciśnienia roboczego.
Kiedy pobór powietrza rozpoczyna się ponownie, zawór
wydmuchowy (BOV) zamyka się i reduktor ciśnienia wylotowego
(UV) stopniowo otwiera wlot powietrza, a regulator prędkości (SR)
zwiększa prędkość silnika.
Konstrukcja zaworu regulacyjnego (RV) jest taka, że jakiekolwiek
zwiększenie (zmniejszenie) ciśnienia odbiornika powietrza powyżej
ustawionej wartości ciśnienia otwarcia zaworu powoduje
proporcjonalny wzrost (spadek) ciśnienia sterowania zaworu
reduktora ciśnienia wylotowego i regulatora prędkości.
Cześć powietrza sterującego jest odprowadzana do atmosfery, a
wszelkie skropliny poprzez otwory odpowietrzające (VH).
16
Instrukcja obsługi
2.8
CP
Układ elektryczny
2.8.1 Schemat elektryczny CPS 375
Wszystkie sprężarki posiadają układ z uziemionym punktem ujemnym.
Uwaga:
1
Powinno być stosowane z opcją Rozruchu na zimno.
2
Powinno być stosowane z wyposażeniem rafineryjnym.
3
Położenie mikroprzełączników DIP.
Rys. 2.5
B6
F1
G1
G2
K0
K5
K6
K9
M1
Schemat elektryczny (Nr 9822 0893 12)
Czujnik poziomu paliwa
Wyłącznik
Akumulator 12V
Alternator ładowania
Elektromagnes rozrusznika
Przekaźnik rozrusznika pomocniczego
Przekaźnik rozruchu na zimno
Przekaźnik zabezpieczenia przed
nadmiernymi obrotami
Silnik rozruchowy
N4
N5
P1
P2
P3
S3
S4
S5
Moduł sterowania
Moduł sterowania zabezpieczenia
przed nadmiernymi obrotami
Licznik godzin pracy
Świeca żarowa
Wskaźnik poziomu paliwa
Sygnalizator temperatury sprężarki
Sygnalizator temperatury silnika
Sygnalizator niskiego ciśnienia oleju
silnika
S7
S8
S9
X1
Y1
Y2
Y3
Przełącznik testu sterowania
zabezpieczenia przed nadmiernymi
obrotami
Przycisk pomocą
Przełącznik poziomu chłodziwa
Złączka modułu
Elektromagnes odcinania paliwa
Dodatkowy zbiornik paliwa
Elektromagnes zabezpieczenia przed
nadmiernymi obrotami
Uwaga:
W celu zapewnieni poprawnego działania modułu, mikroprzełączniki DIP na tylnym panelu muszą zostać ustawione, jak następuje:
Standard (bez zimnego rozruchu)
Z opcją rozruchu na zimno
Nie używane
Podgrzewanie wstępne - zimny start
Niski poziom paliwa
Niski poziom chłodziwa
Rys. 2.6
Mikroprzełączniki DIP
17
CPS 375
CP
3.
Instrukcja obsługi
3.1
Instrukcja parkowania, holowania i
podnoszenia
poprzez podłożenie klinów (dostępne jako opcja) przed lub za
kołami. Tył sprężarki ustawić pod wiatr, (patrz Rys. 3.4), z dala od
zanieczyszczonych strumieni powietrza i ścian. Unikać zasysania
powietrza usuwanego z silnika. Zasysanie tego powietrza powoduje
przegrzanie i spadek mocy silnika.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy.
Oczekuje się, że operator będzie stosował wszystkie
odpowiednie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
pracy, w tym wymieniona na stronach 7 - 10
niniejszego podręcznika.
(2)
Uwaga:
–
Przed uruchomieniem sprężarki sprawdzić układ hamulcowy w
sposób opisany w rozdziale 5.6.
–
Po pierwszych 100 km jazdy:
– Sprawdzić i dokręcić nakrętki kół oraz śruby dyszla
holowniczego wymaganym momentem dokręcania. Patrz
rozdział 3.1.3 i rozdział 8.1.
– Sprawdzić regulację hamulców. Patrz rozdział 5.6.
(4)
(4)
(2)
Rys. 3.3
Położenie postojowe koła podporowego
Rys. 3.4
Tył sprężarki ustawiony pod wiatr
3.1.1 Instrukcja parkowania
3.1.2 Instrukcja holowania
Przed holowaniem sprężarki, upewnić się, że
wyposażenie do holowania zamontowane w pojeździe
odpowiada ogniwu dyszla lub złączu kulowemu
urządzenia i upewnić się, że drzwi serwisowe są
odpowiednio zamknięte i zablokowane.
(1)
Rys. 3.1
Nieregulowany dyszel holowniczy ze standardowym
wspornikiem bez hamulców
(3)
Rys. 3.5
(5)
(4)
Rys. 3.2
(2)
Regulowany dyszel holowniczy z kołem podporowym i
hamulcami
W przypadku parkowania sprężarki, zabezpieczyć wspornik (1) lub
koło podporowe (2) tak, aby sprężarka była podparta/ustawiona w
poziomie. Upewnić się, że koło podporowe (2) jest zablokowane za
pomocą kołka blokującego (4).
Uruchomić hamulec postojowy poprzez zaciagnięcie dźwigni
hamulca (3) do góry. Sprężarkę ustawić na tyle poziomo, na ile to
możliwe; jednak w położeniu odchylonym od poziomu o nie więcej
niż 15° może być ona eksploatowana jedynie tymczasowo. Jeśli
sprężarka zostanie zaparkowana na pochyłości, unieruchomić ją
18
Naklejka na dyszlu holowniczym, instrukcja holowania
W przypadku zarówno nieregulowanego, jak i regulowanego dyszla
holowniczego, dyszel powinien być wypoziomowany tak jak to
możliwe, a sprężarka i koniec dyszla z ogniwem w położeniu
poziomym.
Dźwignię hamulca ręcznego (3) opuścić całkowicie na dół, a do
pojazdu podłączyć kabel łączący (5). Zabezpieczyć koło podporowe
(2) lub wspornik (1) w najwyższym możliwym położeniu. Koło
podporowe jest zabezpieczone przed obracaniem się.
(4)
(4)
(2)
Rys. 3.6
(2)
Położenie transportowe koła podporowego
Instrukcja obsługi
CP
3.1.3 Regulacja wysokości (z regulowanym
dyszlem holowniczym)
3.1.4 Instrukcja podnoszenia
Przed holowaniem sprężarki, upewnić się, że
połączenia dyszla holowniczego zostały dokręcone z
maksymalną siłą bez zniszczenia dyszla holowniczego.
Upewnić się, że pomiędzy zębami połączenia nie ma
luzu.
(1)
(2)
Szczegółowe instrukcje patrz niżej!
(2)
(1)
Rys. 3.8
Rys. 3.7
Regulacja wysokości
–
Wyjąć kołek sprężynujący (1).
–
Ręcznie odkręcić nakrętkę zabezpieczającą (2).
Ucho do podnoszenia
W czasie podnoszenia sprężarki, dźwignik powinien zostać
umieszczony w taki sposób, aby sprężarka, która musi znajdować
się w położeniu poziomym była podnoszona pionowo.
Przyspieszenie i opóźnienie podnoszenia powinno być
utrzymywane w bezpiecznym zakresie.
Preferowane jest stosowanie ucha do podnoszenia (1) dostępnego
po otwarciu małej pokrywy (2).
–
Wyregulować dyszel holowniczy na wymaganą wysokość.
–
Ręcznie dokręcić nakrętkę zabezpieczającą (2).
Przyspieszenie i opóźnienie podnoszenia powinno być
utrzymywane w bezpiecznym zakresie (maks. 2g).
–
Ustalić nakrętkę zabezpieczającą (2) za pomocą kołka
sprężynującego (1).
Zabronione jest transportowanie urządzenia
podwieszonego pod śmigłowcem.
Zabronione jest podnoszenie pracującego urządzenia.
Uwaga:
–
Regulacja wysokości powinna być wykonywana na równym
podłożu i w warunkach sprzęgnięcia.
–
W trakcie ponownego ustawiania, upewnić się, że czołowy punkt
dyszla holowniczego jest ustawiony poziomo w stosunku do
punktu sprzęgnięcia.
–
Przed rozpoczęciem jazdy upewnić się, że wał regulacyjny jest
zabezpieczony tak, że w czasie jazdy gwarantowana jest
stabilność i bezpieczeństwo. Jeśli konieczne, dokręcić nakrętkę
zabezpieczającą (2).
3.2
Postępowanie przed rozruchem
1. Przed rozruchem wstępnym, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione,
przygotować do pracy akumulator. Patrz rozdział 4.8.
2. W stojącej poziomo sprężarce, sprawdzić poziom oleju
silnikowego. Jeśli konieczne, uzupełnić poziom olej do górnego
znaku na prętowym wskaźniku poziomu. Rodzaj i lepkość oleju
silnikowego sprawdzić w instrukcji obsługi silnika.
3. Sprawdzić poziom oleju sprężarkowego. Wskazówka wskaźnik
poziomu oleju (Rys. 2.4, OLG) powinna znajdować się w zakresie
zielonym. Jeśli konieczne uzupełnić olej. Informacje dotyczące
oleju, który należy stosować, patrz rozdział 4.3.
Przed odkręceniem korka wlewu oleju (Rys. 2.4, FP),
upewnić się, że poprzez otwarcie zaworu wylotowego
powietrza zredukowane zostało ciśnienie.
4. Sprawdzić, czy zbiornik paliwa zawiera wystarczającą ilość
paliwa. Jeśli konieczne uzupełnić do pełna. Rodzaj paliwa
sprawdzić w instrukcji obsługi silnika.
5. Z filtra paliwa odprowadzić wszelką wodę i zanieczyszczenia, aż
do chwili, kiedy z kurka spustowego zacznie lecieć czyste paliwo.
6. Nacisnąć zawory usuwania zanieczyszczeń (Rys. 2.4, VV) filtry
powietrza w celu usunięcia kurzu.
7. Sprawdzić wskaźniki podciśnienia filtra powietrza (Rys. 2.4, VI).
Jeśli żółty tłoczek znajdzie się w oznaczonym na czerwono
zakresie pracy, wymienić wkład filtrujący. Wyzerować wskaźnik
poprzez naciśnięcie przycisku zerowania.
8. Otworzyć zawór wylotowy powietrza, w celu umożliwienia
wydostania się powietrza do atmosfery.
19
CPS 375
CP
3.3
Rozruch/zatrzymanie
(H1) (H2) (H3) (H4)
(P1)
(F1)
000 0
(LV)
Rys. 3.9
P1
F1
PG
LV
N4
S
H1
(N4)
(PG)
(H5) (H6) (H7) (H8) (S)
Panel sterowania
Licznik godzin pracy
Przycisk wyłącznika
Manometr ciśnienia roboczego
Zawór obciążenia
Moduł sterowania
Przycisk Start/Stop
LED (zielona)
Paliwo WŁĄCZONE
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
LED (zielona)
LED (czerwona)
LED (czerwona)
LED (czerwona)
LED (czerwona)
LED (czerwona)
LED (czerwona)
Podgrzewanie wstępne (opcja)
Wskazanie ładowania
Temperatura na wylocie ze sprężarki
Temperatura oleju silnikowego
Ciśnienie oleju silnikowego
Niski poziom chłodziwa
Niski poziom paliwa
Nigdy nie naciskać przycisku start, kiedy silnik
pracuje.
Upewnić się, że zbiornik paliwa jest napełniony.
Przed uruchomieniem, najpierw nacisnąć przycisk wyłącznika (F1)
z prawej strony panelu sterowania (otworzyć najpierw prawe drzwi
serwisowe).
W celu uruchomienia należy przycisk start/stop (S) przestawić do
położenia ”I”, zapalą się zielona lampka podawania paliwa (H1),
czerwona lampka wskaźnikowa obecności zasilania (H3) i lampka
podgrzewania wstępnego (H2) (lampka podgrzewania wstępnego,
tylko gdy zainstalowana jest opcja ”zimnego startu”). Po
podgrzaniu, lampka podgrzewania wstępnego gaśnie. Popchnąć
przycisk start/stop do położenia ”
”. 20 sek. rozruchu, 1 min.
przerwy (= cykl). Dopuszczalne są maksymalnie 3 cykle.
Rozrusznik wprawi silnik w ruch. Lampka H1 i H3 zgaśnie
natychmiast po tym, jak silnik zostanie uruchomiony. Po
zwolnieniu, przycisk start/stop jest automatycznie, za pomocą
sprężyny ustawiany w położeniu ”I”.
W celu nagrzania się, pozostawić silnik pracujący przez kilka minut
bez obciążenia.
Kiedy silnik pracuje równomiernie, nacisnąć zawór obciążenia (LV)
i puścić go natychmiast, jak rozpocznie się wzrost ciśnienia.
Zatrzymanie wykonuje się poprzez przestawienie przełącznika start
do położenia ”0”.
Na panelu sterowania dodatkowo pokazywane jest ciśnienie
odbiornika (PG) oraz suma dotychczasowych godzin pracy (P1).
20
Sytuacje awaryjne i urządzenia zabezpieczające (patrz również
rozdział 6. Rozwiązywanie problemów):
–
Rozrusznik jest zabezpieczony przed przedłużającym się
rozruchem.
(maksymalny czas rozruchu: 20 sec.).
–
Sytuacja awaryjna, do której dochodzi w silniku, związana albo
z: napięciem alternatora (zbyt niskie), zbyt wysoką temperaturą
chłodziwa, zbyt niskim ciśnieniem oleju, lub zbyt małym
poziomem paliwa spowoduje zawsze natychmiastowe
wyłączenie silnika i zapalenie jednej z lampek kontrolnych H3,
H5, H6, H7 lub H8.
–
Jeśli temperatura na wylocie z urządzenia wzrośnie do zbyt
wysokiego poziomu, termostyk także natychmiast wyłączy
urządzenie.
Zapali się lampka sygnalizacyjna H4.
–
Lampki sygnalizacyjne będą się świecić, aż do chwili
wyzerowania urządzenia (przycisk start ustawiony w położenie
”0”).
Instrukcja obsługi
3.4
CP
W czasie pracy
Kiedy silnik pracuje zawory wylotowe powietrza
(zawory kulowe) zawsze muszą być w położeniu
całkowicie otwartym lub całkowicie zamkniętym.
Regularnie wykonywać następujące sprawdzenia:
1. Czy zawór regulacyjny (Rys. 2.2, RV) jest właściwie ustawiony
tj. rozpoczyna zmniejszanie obrotów silnika, kiedy uzyskane
zostanie wcześniej ustawione ciśnienie robocze w odbiorniku.
2. Sprawdzić wskaźniki podciśnienia filtra powietrza (Rys. 2.2, VI).
Jeśli żółty tłoczek znajdzie się w oznaczonym na czerwono
zakresie pracy, wymienić wkład filtrujący. Wyzerować wskaźnik
poprzez naciśnięcie przycisku zerowania.
W czasie pracy drzwi powinny być zamknięte i mogą
być otwierana tylko na krótkie okresy czasu.
4.
Utrzymanie ruchu
4.1
Wykorzystanie pakietów serwisowych
Pakiety serwisowe zawierają wszystkie oryginalne części zamienne
konieczne do normalnego utrzymania ruchu zarówno sprężarki, jak i
silnika.
Pakiety serwisowe skracają czas przestoju i pozwalają na
zapewnienie niskich kosztów utrzymania ruchu.
Pakiety serwisowe można zamówić u lokalnego dystrybutora firmy
CP.
4.2
Harmonogram napraw okresowych
sprężarki
Harmonogram zawiera podsumowanie instrukcji napraw
okresowych. Przed podjęciem działań konserwacyjnych, przeczytać
odpowiedni rozdział instrukcji.
W trakcie prac serwisowych wymienić wszystkie rozłączone
elementy uszczelniające np. uszczelki,
O-ringi, podkładki.
Informacje dotyczące utrzymania ruchu silnika znajdują się w
instrukcji obsługi silnika.
Harmonogram utrzymania ruchu należy traktować jedynie jako
wskazówkę dla urządzeń pracujących w środowisku zakurzonym,
typowym dla zastosowań sprężarki. Harmonogram utrzymania
ruchu należy dostosować do zastosowania, środowiska i jakości
utrzymania ruchu.
21
CPS 375
CP
Harmonogram utrzymania ruchu
Codziennie
Początkowo
Normalna
Raz do roku
50 godzin po rozruchu
wstępnym
co każde 500 godzin
co każde 1000 godzin
1625 0010 47
1625 0010 48
1625 0010 52
1625 0010 53
Analiza
Analiza
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić
Oczyścić
Oczyścić
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić/
wyregulować
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić/
wyregulować
Przetestować
Nasmarować smarem
stałym
Nasmarować smarem
stałym
Nasmarować smarem
stałym
Sprawdzić
Wymienić (6)
Wyregulować
Oczyścić
Wymienić
Wymienić
Wymienić
Wymienić
Wymienić
Wymienić
Wymienić
Wymienić
Wyregulować
Wymienić
Pakiety serwisowe
CPS 375 (EU)
CPS 375 (ROW)
Poziom oleju w silniku
Poziom oleju w sprężarce
Poziom chłodziwa (3)
Chłodziwo (7)
Zawory usuwania zanieczyszczeń filtra powietrza
Spust wody filtra paliwa
Wskaźniki podciśnienia wlotu powietrza
Poziom elektrolitu i zaciski akumulatora
Ciśnienie w oponach
Przecieki w układzie sprężonego powietrza, olejowym
lub paliwowym
Chłodnice (Chłodnice oleju, Chłodnica chłodziwa,
Chłodnica pośrednia)
Maksymalne i minimalne obroty silnika
Moment dokręcenia nakrętek kół
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić
Opróżnić
Opróżnić
Sprawdzić
System hamulcowy (jeśli jest)
Sprawdzić
Sprawdzić
Sprawdzić/
wyregulować
Zawór bezpieczeństwa
Zawiasy drzwi
Głowicę sprzęgająca i jej wszystkie części ruchome / wał
Połączenia regulacji wysokości regulowanego dyszla
holowniczego
Przełączniki wyłączania z ruchu
Spadek ciśnienia na członie separatora (2)
Pasek klinowy (3) wentylatora
Zbiornik paliwa
Olej sprężarkowy
Filtr oleju sprężarki
Wkład filtra powietrza (1)
Kasety zabezpieczające (1) (opcja)
Olej silnikowy (3) (4)
Filtr oleju silnika (3)
Filtr paliwa (3) (5)
Filtr wstępny paliwa (3)
Zawory wlotowe i wylotowe silnika (3)
Filtr PD / QD (opcja)
(1) Częściej w przypadku eksploatowania urządzenia w atmosferze
zapylonej.
(2) Wymienić element, kiedy spadek ciśnienia przekroczy 0,8 bar.
(3) Patrz instrukcja obsługi Deutz.
(4) 500 godzin obowiązuje tylko w przypadku stosowania oleju
GENOIL SAE 15 W 40.
(5) W przypadku złej jakości paliwa, filtr paliwa wymieniać częściej.
Sprawdzić
Nasmarować smarem
stałym
Nasmarować smarem
stałym
Nasmarować smarem
stałym
Pomiar
Wyregulować
Oczyścić
Wymienić
Wymienić
Wymienić
(6) W czasie wymiany wkładu oczyścić zaczep.
(7) W celu sprawdzania inhibitorów i temperatury zamarzania można
zamówić z CP części o następujących numerach:
2913 0028 00: refraktometr
2913 0029 00: miernik pH
Śruby obudowy, ucha do podnoszenia, dyszla holowniczego i osi powinny być pewnie dokręcone.
Wartości momentu obrotowego dokręcania, patrz rozdział 8. ’Specyfikacja techniczna’ i rozdzia 3.1.3.
22
Instrukcja obsługi
4.3
CP
Zalecenia dotyczące oleju
Pragniemy podkreślić ogromne znaczenie prawidłowego
smarowania naszych precyzyjnych urządzeń. Prawidłowy dobór
używanego oleju ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia wysokiej
wydajności i w zapobieganiu awariom.
W przypadku chęci zastosowania oleju innej marki,
sprawdzić informacje zawarte w instrukcji obsługi
silnika.
Nigdy nie mieszać różnych marek lub gatunków oleju.
4.3.1 Oleje smarne
Zalecane jest stosowanie wysokiej jakości, mineralnego,
hydraulicznego lub syntetycznego oleju węglowodorowego z
inhibitorami korozji i przeciwutleniaczami oraz dodatkami
zabezpieczającymi przed pienieniem i zużyciem. Klasa lepkości
powinna odpowiadać temperaturze otoczenia oraz wymaganiami
normy ISO 3448, jak niżej:
Rodzaj środka smarnego
Sprężarka**
Silnik*
pomiędzy -25°C i -10°C
GENOIL S
GENOIL 5W40
pomiędzy -10°C i +50°C
GENOIL M
GENOIL 15W40
GENOIL jest JEDYNYM olejem testowanym i zatwierdzonym do
użycia we wszystkich silnikach wbudowanych do sprężarek firmy
CP.
Intensywne badania trwałościowe laboratoryjne i polowe urządzeń
CP potwierdziły, że GENOIL spełnia wszystkie wymagania
smarowania w różnych warunkach eksploatacji. Spełnia on surowe
wymagania kontroli jakości, aby zapewnić, że urządzenia będą
pracować płynnie i niezawodnie.
Dodatki jakościowe w GENOIL umożliwiają wydłużenie okresów
wymiany oleju bez utraty sprawności i długowieczności.
GENOIL zapewnia ochronę przed zużyciem w ekstremalnych
warunkach. Doskonała odporność na utlenianie, wysoka stabilność
chemiczna oraz dodatki inhibitujące rdzę pomagają ograniczyć
korozje nawet w silnikach, które pozostają bezczynne przez długie
okresy czasu.
GENOIL zawiera wysokiej jakości przeciwutleniacze kontrolujące
osady, szlam oraz zanieczyszczenia, które mają tendencję do
gromadzenia się w bardzo wysokich temperaturach.
Dodatki detergentów do GENOIL utrzymują cząsteczki tworzące
szlam w rozdrobnionej zawiesinie zamiast umożliwienia im
zapychania filtra i gromadzenia się w pokrywie zaworów/
popychaczy.
GENOIL wydajnie usuwa nadmiar ciepła, utrzymując jednocześnie
doskonałe zabezpieczenie gładzi cylindra przed ścieraniem,
ograniczające zużycie oleju.
GENOIL posiada doskonałą zdolność utrzymania liczby zasadowej
(TBN) i większej zasadowości, ograniczając tworzenie kwasów.
GENOIL zapobiega gromadzeniu się sadzy.
GENOIL jest optymalnie dopasowany do zastosowania w
najnowszych silnikach o niskiej emisji spalin EURO -3 i -2, EPA
TIER II i III, pracujących na niskosiarkowych olejach napędowych,
zapewniając zmniejszenie zużycia paliwa i oleju.
GENOIL 5W40 jest syntetycznym, o ultrawysokich parametrach
olejem do silników wysokoprężnych, charakteryzującym się dużym
wskaźnikiem lepkości. GENOIL 5W40 zapewnia doskonałe
smarowanie od chwili rozruchu w temperaturach tak niskich
jak -25°C.
GENOIL 15W40 jest olejem o wysokich parametrach na bazie
mineralnej, przeznaczonym do silników wysokoprężnych.
Charakteryzuje się dużym wskaźnikiem lepkości. GENOIL 15W40
zaprojektowany jest tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności i
ochrony w "standardowych" warunkach otoczenia, począwszy od
temperatury -15°C.
W przypadku, kiedy zachodzi możliwość wdychania
dostarczanego sprężonego powietrza, stosować jedynie
oleje nietoksyczne.
Mineralny olej sprężarkowy GENOIL M::
- bańka 5 litrów:
numer katalogowy 1626 2260 00
- bańka 20 litrów:
numer katalogowy 1626 2261 00
Mineralny olej silnikowy GENOIL 15W40:
- bańka 5 litrów:
numer katalogowy 1626 2262 00
- bańka 20 litrów:
numer katalogowy 1626 2263 00
Syntetyczny olej silnikowy GENOIL 5W40:
- bańka 5 litrów:
numer katalogowy 1626 2258 00
- bańka 20 litrów:
numer katalogowy 1626 2259 00
Syntetyczny olej sprężarkowy GENOIL S:
- bańka 20 litrów:
numer katalogowy 1626 2264 00
Nigdy nie mieszać oleju syntetycznego z mineralnym.
Uwaga:
W przypadku wymiany oleju mineralnego na
syntetyczny (lub odwrotnie), należy wykonać
dodatkowe mycie.
Po wykonaniu pełnej procedury wymiany oleju na
syntetyczny, urządzenie powinno pracować przez kilka
minut w celu umożliwienia dobrego i pełnego obiegu
oleju syntetycznego. Następnie należy spuścić olej
syntetyczny i ponownie napełnić urządzenie olejem
syntetycznym. W celu ustawienia właściwych
poziomów oleju postępować zgodnie z instrukcją.
4.4
Kontrola poziomu oleju
Nigdy nie mieszać różnych marek lub gatunków oleju.
W przypadku, kiedy zachodzi możliwość wdychania
dostarczanego sprężonego powietrza, stosować jedynie
oleje nietoksyczne.
4.4.1 Sprawdzenie poziomu oleju w silniku
Odnośnie specyfikacji oleju, zaleceń dotyczących lepkości i
okresów wymiany sprawdzić informacje zawarte w instrukcji
obsługi silnika.
Patrz harmonogram .
Poziom oleju w silniku sprawdzić zgodnie z instrukcją obsługi
silnika, i w razie konieczności, uzupełnić poziom oleju.
23
CPS 375
CP
4.4.2 Sprawdzanie poziomu oleju w sprężarce
4.5.2 Wymiana oleju sprężarkowego i filtra
oleju
Czas pomiędzy wymianami oleju zależy od jego jakości i
temperatury.
Przewidziane okresy (patrz rozdział 4.2) zakładają temperaturę
oleju do 100 °C i normalne warunki pracy.
W przypadku pracy przy wysokich temperaturach otoczenia, w
silnym zapyleniu lub w warunkach wysokiej wilgotności zalecane
jest częstsze wymienianie oleju.
(2)
(1)
W takim przypadku prosimy o kontakt z firmą CP.
1. Pozostawić sprężarkę pracująca do nagrzania się. Zamknąć
zawór/zawory wylotowe (5) i zatrzymać sprężarkę. Odczekać, aż
przez automatyczny zawór wydmuchowy ciśnienie zostanie
zredukowane do poziomu otoczenia. Odkręcić o jeden obrót korek
wlewowy oleju (2). Powoduje to odkrycie otworu
odpowietrzającego, który umożliwia wyrównanie ciśnienia
pomiędzy systemem i otoczeniem.
(3)
Rys. 4.1
Sprawdzanie poziomu oleju w sprężarce
W urządzeniu stojącym poziomo, sprawdzić poziom oleju
sprężarkowego. Wskazówka wskaźnik poziomu oleju (1) powinna
znajdować się na górnej granicy zakresu zielonego. Jeśli konieczne
uzupełnić olej.
4.5
2. Spuścić olej wykręcając wszystkie konieczne korki spustowe.
Korki spustowe znajdują się w odbiorniku powietrza, członie
sprężarkowym oraz chłodnicy oleju sprężarkowego. Olej zebrać
do naczynia na zużyty olej. W celu przyspieszanie opróżniania
wykręcić korek wlewowy oleju. Dokręcić korki po spuszczeniu
oleju.
3. Wyjąć filtr oleju (3), np. za pomocą specjalnego narzędzia. Olej
zebrać do naczynia na zużyty olej.
Przed wyjęciem korka wlewu oleju (2) upewnić się, że
poprzez otwarcie zaworu wylotowego powietrza (3)
wyrównane zostało ciśnienie.
4. Oczyścić gniazdo filtra na kolektorze, uważać, aby
zanieczyszczenia nie dostały się do układu. Uszczelkę nowego
filtra nasmarować olejem. Wkręcić filtr do gniazda tak, aby
uszczelka zetknęła się z gniazdem i następnie dokręcić tylko o pół
obrotu.
Wymiana oleju i filtra oleju
5. Napełniać odbiornik powietrza olejem aż do chwili, kiedy strzałka
wskaźnika poziomu oleju (4) znajdzie się na górnej granicy
zakresu zielonego. Uważać, aby zanieczyszczenia nie dostały się
do układu. Założyć ponownie i dokręcić korek wlewowy.
4.5.1 Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju
6. Uruchomić urządzenie na kilka minut bez obciążenia, w celu
rozprowadzenia oleju i usunięcia powietrza uwięzionego w
układzie olejowym.
7. Wyłaczyć sprężarkę. Przez kilka minut poczekać na spłynięcie
oleju. Poprzez otwarcie zaworu wylotowego powietrza (5)
sprawdzić, czy ciśnienie zostało wyrównane z otoczeniem.
Odkręcić korek wlewowy (2) i dodawać oleju, aż do chwili, kiedy
strzałka wskaźnika poziomu oleju (4) ponownie znajdzie się na
górnej granicy zakresu zielonego. Założyć ponownie i dokręcić
korek wlewowy.
(2)
(4)
00
W żadnym przypadku nie dodawać więcej oleju.
Nadmierne napełnienie olejem powoduje wzrost jego
zużycia.
00
(5)
(3)
Rys. 4.2
Filtry oleju
Wymania filtra oleju silnikowego (1) patrz punkt 4.2.
24
(1)
Instrukcja obsługi
4.6
Chłodziwo
4.6.1 Charakterystyka chłodziwa
Nigdy nie zdejmować korka wlewowego do systemu
chłodzenia, kiedy chłodziwo jest gorące.
Układ może być pod ciśnieniem. Korek zdejmować
powoli i jedynie wówczas, gdy chłodziwo ma
temperaturę otoczenia. Gwałtowne zredukowanie
ciśnienia w rozgrzanym układzie chłodzenia może
doprowadzić do zranienia rozpryskami gorącego
chłodziwa.
Dla zapewnienia dobrego przewodzenia ciepła oraz ochrony
silników chłodzonych cieczą ważne jest stosowanie właściwego
chłodziwa. Chłodziwa stosowane w silnikach tego typu musza być
mieszanką wody dobrej jakości (destylowanej lub
demineralizowanej), specjalnych dodatków do chłodziwa i jeśli
konieczne środka zapobiegającego zamarzaniu. Chłodziwo, które
jest niezgodne ze specyfikacją producenta może doprowadzić do
mechanicznego uszkodzenia silnika.
Temperatura krzepnięcia chłodziwa musi być niższa niż
temperatura, która może wystąpić na danym obszarze. Różnica musi
wynosić co najmniej 5 °C (9 °F). Jeśli chłodziwo zamarznie, może
doprowadzić do pęknięcia bloku cylindrowego, chłodnicy lub
pompy chłodziwa.
Sprawdzić w instrukcji obsługi silnika i stosować się do zaleceń
producenta.
Nigdy nie mieszać różnych chłodziw i nie mieszać
składników chłodziwa na zewnątrz układu chłodzenia.
4.6.2 GENCOOL EG
GENCOOL EG jest jedynym chłodziwem, które zostało
sprawdzone i zatwierdzone przez wszystkich producentów
silników stosowanych aktualnie w sprężarkach i generatorach
CP.
GENCOOL EG, chłodziwo o wydłużonym okresie trwałości
stanowi nowy rodzaj chłodziw zaprojektowanych specjalnie, aby
spełnić wymagania nowoczesnych silników. GENCOOL EG może
pomóc zapobiegać przeciekom powstającym z powodu korozji.
GENCOOL EG jest także całkowicie zgodne ze wszystkimi typami
uszczelnień i uszczelek dostosowanych do różnych materiałów
stosowanych w silnikach.
GENCOOL EG jest gotowym do użycia chłodziwem na bazie
glikolu etylenowego, zmieszanym w optymalnym stosunku
rozcieńczenia 50/50, gwarantującym ochronę przed zamarzaniem
do temperatury -40°C (-40°F).
CP
GENCOOL EG
- bańka 5 litrów:
- bańka 20 litrów:
numer katalogowy 1626 2255 00
numer katalogowy 1626 2256 00
W celu zapewnienia ochrony przed korozją, kawitacją i tworzeniem
się osadów stężenie dodatków w chłodziwie musi być utrzymywane
w pewnych granicach, zgodnie z zaleceniami producenta.
Uzupełnianie chłodziwa tylko wodą zmienia stężenie i dlatego nie
jest dopuszczalne.
Silniki chłodzone cieczą są fabrycznie wypełniane taką mieszaniną
chłodzącą.
Koncentrat GENCOOL EG
- bańka 5 litrów:
numer katalogowy 1626 2257 00
4.6.3 Postępowanie z chłodziwem GENCOOL
EG
GENCOOL EG powinien być przechowywany w temperaturze
otoczenia, a okresy narażenia na działanie temperatury powyżej
35°C (95°F) powinny zostać zminimalizowane. GENCOOL EG
może być przechowywany w zamkniętych pojemnikach przez
minimum 5 lat, bez wpływu na jakość i charakterystykę produktu.
GENCOOL EG jest zgodny z większością innych chłodziw
opartych o glikol etylenowy, ale jedynie, kiedy jest używany
samodzielnie można uzyskać korzyść w postaci 5 lat ochrony. W
celu zapewnienia optymalnej ochrony przed korozją oraz kontroli
osadów, zalecane jest wyłączne stosowanie GENCOOL EG.
Do prostego pomiaru gęstości glikolu etylenowego (EG) i glikolu
propylenowego (PG) oraz stężenia EG stosowane są standardowe
urządzenia do pomiaru gęstości. W przypadku wykorzystania
urządzenia do pomiaru EG, nie można zaraz potem mierzyć PG, ze
względu na różnicę gęstości. Bardziej dokładne pomiary można
wykonać za pomocą refraktometru. Urządzenie to może mierzyć
zarówno EG, jak i PG. Mieszanina obydwu produktów będzie
dawać niepewne wyniki.
Chłodziwa EG mieszane z identycznym rodzajem glikolu mogą być
mierzone za pomocą refraktometru, jak i układu do pomiaru
gęstości. Chłodziwa mieszane należy traktować jako jeden produkt.
Zalecane jest stosowanie wody destylowanej. Dopuszczalne jest
zastosowanie również bardzo miękkiej wody. Zasadniczo materiały
metalowe silnika, niezależnie od rodzaju zastosowanej wody,
podlegać będą w pewnym zakresie korozji, a twarda woda będzie
sprzyjać wydzielaniu się powstających w wyniku korozji soli
metali.
GENCOOL EG dostarczany jest jako chłodziwo wstępnie mieszane
w celu zapewnienia jakości kompletnego produktu.
Zaleca się, aby uzupełnianie układu chłodzenia zawsze
wykonywane było za pomocą GENCOOL EG.
Ponieważ GENCOOL EG hamuje korozję, zminimalizowane jest
tworzenie się osadów. Skutecznie eliminuje to problem ograniczenia
przepływu przez kanały układu chłodzenia silnika i chłodnicę,
minimalizując zagrożenie przegrzaniem silnika i możliwą awarią.
Redukuje on zużycie uszczelki i ma doskonałą stabilność pod
działaniem utrzymujących się wysokich temperatur pracy.
GENCOOL EG jest wolny od azotków i amin, chroniąc twoje
zdrowie i środowisko naturalne. Dłuższy okres eksploatacji
redukuje ilość produkowanego i wymagającego utylizacji
chłodziwa w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.
25
CPS 375
CP
4.6.4 Sprawdzenie chłodziwa
Nigdy nie zdejmować korka wlewowego do systemu
chłodzenia, kiedy chłodziwo jest gorące.
–
Sprawdzić, czy układ chłodzenia silnika jest w dobrym stanie
(brak przecieków, czystość...).
Układ może być pod ciśnieniem. Korek zdejmować
powoli i jedynie wówczas, gdy chłodziwo ma
temperaturę otoczenia. Gwałtowne zredukowanie
ciśnienia w rozgrzanym układzie chłodzenia może
doprowadzić do zranienia rozpryskami gorącego
chłodziwa.
–
Sprawdzić stan chłodziwa.
–
Jeśli stan chłodziwa jest poza zakresem dopuszczalnym, należy
wymienić całe chłodziwo (patrz sekcja 4.6.8 Wymiana
chłodziwa).
–
Zawsze uzupełniać koncentratem GENCOOL EG / GENCOOL
EG.
–
Uzupełnianie chłodziwa tylko wodą zmienia stężenie dodatków
i dlatego nie jest dopuszczalne.
W celu zagwarantowania trwałości i jakości produktu, a tym samym
optymalizacji ochrony silnika, zalecane jest regularne sprawdzanie
stanu chłodziwa.
Jakość produktu może zostać określona przez trzy parametry:
Kontrola wzrokowa
–
Zweryfikować wygląd chłodziwa w zakresie koloru i upewnić
się, czy nie pływają w nim luźne cząsteczki.
Pomiar pH
–
Sprawdzić wartość pH chłodziwa z wykorzystaniem urządzenia
do pomiaru pH.
–
Miernik pH można zamówić w CP jako cześć numer
2913 0029 00.
–
Typowa wartość dla EG = 8,6.
–
Jeśli poziom pH jest poniżej 7 lub powyżej 9,5, chłodziwo należy
wymienić.
Pomiar stężenia glikolu
–
W celu zoptymalizowania unikalnych funkcji ochrony silnika
przez GENCOOL EG stężenie glikolu w wodzie powinno
zawsze wynosić powyżej 33 % obj.
–
Mieszaniny zwierające ponad 68 % obj. w wodzie nie są
zalecane, ponieważ prowadzić będą do wysokich temperatur
pracy silnika.
–
Refraktometr można zamówić w CP jako cześć numer
2913 0028 00.
W przypadku mieszania różnych chłodziw, ten rodzaj
pomiaru może dawać niewłaściwe wartości.
26
4.6.5 Uzupełnianie/wymiana chłodziwa
Instrukcja obsługi
CP
4.6.6 Uzupełnianie bez upustu z układu chłodzenia
Jakość koncentratu GENCOOL EG, którym wykonywane ma być
uzupełnianie płynu może zostać określona z następującego wzoru i/
lub rysunku:
Wskaźniki korekcyjne stężenia w mierzonym układzie w
kierunku 50% stężenia objętościowego, przy wykorzystaniu
koncentratu GENCOOL EG
PN (Numer części): 1604 8159 00
Przykład:
Całkowita objętość chłodziwa =
14 Litrów
Zmierzone stężenie =
33 % obj.
50- 33 = 17 * 14 / 50 = 4,8
Litrów koncentratu GENCOOL EG
W przypadku niskiego poziomu w zbiorniku wyrównawczym ilość ta
powinna zostać wlana bez upustu z układu chłodzenia.
Objętość uzupełniająca koncentratu GENCOOL EG bez upustu
Objętość uzupełniająca (litrów)
6,0
5,5
1
5,0
2
4,5
4,0
3,5
3
3,0
2,5
2,0
4
1,5
1,0
0,5
0,0
5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pojemność układu chłodzenia silnika (litrów)
1
Wskazanie refraktometru -20° C (33%)
2
Wskazanie refraktometru -22° C
3
Wskazanie refraktometru -25° C
4
Wskazanie refraktometru -30° C
5
Wskazanie refraktometru -36° C
27
CPS 375
CP
4.6.7 Uzupełnianie po upuszczeniu ograniczonej ilości z układu chłodzenia
Jakość koncentratu GENCOOL EG, którym wykonywane ma być
uzupełnianie płynu po upuszczeniu z układu chłodzenia obliczonej
objętości, może zostać określona z następującego wzoru i/lub
rysunku:
Wskaźniki korekcyjne stężenia w mierzonym układzie w
kierunku 50% stężenia objętościowego, przy wykorzystaniu
koncentratu GENCOOL EG
PN (Numer części): 1604 8159 00
Przykład:
Całkowita objętość chłodziwa =
80
Litrów
Zmierzone stężenie =
33
% obj.
50- 33 = 17 * 80 / 67 = 20
100- 33 = 67
Litrów koncentratu GENCOOL EG
W przypadku normalnego poziomu w zbiorniku wyrównawczym
ilość ta powinna zostać upuszczona z układu chłodzenia.
Objętość uzupełniająca koncentratu GENCOOL EG z upustem
Objętość uzupełniająca (litrów)
25,0
22,5
1
20,0
2
17,5
15,0
3
12,5
10,0
4
7,5
5,0
2,5
0,0
5
4
8
12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84
Pojemność układu chłodzenia silnika (litrów)
28
1
Wskazanie refraktometru -20° C (33%)
2
Wskazanie refraktometru -22° C
3
Wskazanie refraktometru -25° C
4
Wskazanie refraktometru -30° C
5
Wskazanie refraktometru -36° C
Instrukcja obsługi
4.6.8 Wymiana chłodziwa
CP
4.7
Czyszczenie chłodnic
Opróżnić
–
Całkowicie opróżnić układ chłodzenia silnika.
–
Zużyte chłodziwo należy zutylizować lub poddać recyklingowi
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
(3)
(2)
(1)
Przemywanie
–
Przemyć dwukrotnie czysta wodą. Zużyte chłodziwo należy
zutylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
–
Na podstawie instrukcji CP określić wymaganą ilość chłodziwa
GENCOOL EG i nalać do górnego zbiornika chłodnicy.
–
Należy wyraźnie podkreślić, że w przypadku właściwego
czyszczenia maleje ryzyko zanieczyszczenia.
–
W przypadku, jeśli w układzie chłodzenia pozostanie pewna
ilość ”innego” chłodziwa, chłodziwo o gorszych własnościach
będzie miało wpływ na jakość ”mieszanego” chłodziwa.
Napełnianie
–
W celu zapewnienia odpowiedniej pracy i uwolnienia
zamkniętego powietrza, uruchomić silnik do czasu osiągnięcia
normalnej temperatury pracy. Wyłączyć silnik i odczekać do
ochłodzenia.
–
Sprawdzić poziom chłodziwa, i jeśli konieczne uzupełnić.
W przypadku mieszania różnych chłodziw, ten rodzaj
pomiaru może dawać niewłaściwe wartości.
Rys. 4.3
Chłodnica oleju sprężarkowego (1), chłodnica chłodziwa silnika
(2) i chłodnica oleju silnikowego (3)
Chłodnice (1), (2) i (3) utrzymywać w czystości, w celu
zapewnienia sprawności chłodzenia.
Za pomocą szczotki z włókna usunąć wszelkie
zanieczyszczenia z chłodnic. Nigdy nie stosować do tego
celu szczotek drucianych lub przedmiotów
metalowych.
Następnie oczyścić strumieniem powietrza w kierunku przeciwnym
do normalnego kierunku przepływu.
Można zastosować czyszczenie parowe w połączeniu ze środkiem
do czyszczenia.
W celu uniknięcia uszkodzenia chłodnic, kąt
pomiędzy strumieniem i chłodnicami powinien
wynosić około 90 °.
(nie stosować maksymalnej mocy strumienia)
Wyposażenie elektryczne i sterujące, filtry powietrza
itp. należy chronić przed przedostaniem się wilgoci.
Zamknąć drzwi serwisowe.
Nigdy nie pozostawiać rozlanych cieczy takich jak
paliwo, olej woda i środki czyszczące w lub dookoła
sprężarki.
Uwaga: nie dolewać, kiedy silnik jest gorący.
29
CPS 375
CP
4.8
Konserwacja akumulatora
4.8.4 Konserwacja akumulatora
Przed manipulowaniem akumulatorami, przeczytać
odpowiednie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy
i zgodnie z nimi postępować.
–
Akumulator powinien być utrzymywany w czystości i suchy.
–
Poziom elektrolitu w akumulatorze utrzymywać na poziomie 10
do 15 mm powyżej płyt lub do znaku poziomu napełnienia
znajdującego się na akumulatorze; uzupełniać poziom jedynie
wodą destylowaną.
–
Zaciski i klemy musza być dokręcone, czyste i pokryte cienką
warstwą wazeliny.
Jeśli akumulator jest nadal suchy, musi zostać on aktywowany w
sposób opisany w rozdziale 4.8.2.
Akumulator w ciągu dwóch miesiącu po aktywowaniu musi zacząć
być eksploatowany; w przeciwnym razie wymaga przez użyciem
naładowania.
4.8.1 Elektrolit
Dokładnie przeczytać instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa pracy.
4.9
Regularnie uruchamiać sprężarkę np. dwa razy w tygodniu, na okres
czasu wystarczający do nagrzania się.
Kilka razy obciążyć i zdjąć obciążenie ze sprężarki w celu
uruchomienia elementów odciążających i regulacyjnych. Po
zatrzymaniu zamknąć zawory wylotowe powietrza.
Jeśli sprężarka ma być magazynowana bez
uruchamiania od czasu do czasu, należy wykonać
odpowiednie działania zabezpieczające.
Elektrolit w akumulatorach jest roztworem kwasu siarkowego i
wody destylowanej.
Roztwór należy przygotować przed wlaniem go do akumulatora.
4.8.2 Aktywacja akumulatora ładowanego na
sucho
–
Wyjąć akumulator.
–
Akumulator i elektrolit muszą mieć taka samą temperaturę
powyżej 10°C.
–
Zdjąć pokrywę i/lub odkręcić korek z każdej celi.
–
Napełnić każdą celę elektrolitem do poziomu 10 do 15 mm
ponad płyty lub do znaku poziomu napełnienia znajdującego się
na akumulatorze.
–
Zakołysać akumulatorem kilka razy tak, aby wyszły bąbelki
powietrza, które mogą znajdować się w środku; odczekać 10
minut i ponownie sprawdzić poziom elektrolitu w każdej z cel;
jeśli konieczne dodać elektrolitu.
–
Ponownie wkręcić korki i/lub założyć pokrywę.
–
Zamontować akumulator w sprężarce.
4.8.3 Ponowne ładowanie akumulatora
4.10
Preferowane jest zastosowanie metody wolnego ładowania i
regulacja prądu ładowania zgodnie z zasadą:
Pakiety serwisowe
Pakiet serwisowy jest zestawem części, które będą wykorzystywane
do wykonania określonego zadania utrzymania ruchu.
Gwarantuje on, że w tym samym czasie zostaną wymienione
wszystkie niezbędne części, przy jednoczesnym skróceniu do
minimum czasu przestoju.
Numery zamówień pakietów serwisowych znajdują się na liście
części zamiennych CP.
4.11
Zestawy serwisowe
Zestaw serwisowy jest zestawem części, które będą
wykorzystywane do wykonania określonej naprawy lub
przebudowy.
Gwarantuje on, że w tym samym czasie zostaną wymienione
wszystkie niezbędne części, co wydłuża czas zdatności do pracy
urządzenia.
Numery zamówień zestawów serwisowych znajdują się na liście
części zamiennych CP.
Przed i po naładowaniu akumulatora sprawdzić poziom elektrolitu
w każdej z cel, uzupełnić poziom jedynie wodą destylowaną. W
trakcie ładowania akumulatora każda z cel musi być otwarta, tj.
muszą być wykręcone korki i/lub zdjęta pokrywa.
Wykorzystać, zgodnie z instrukcją producenta,
dostępny w handlu prostownik do ładowania
akumulatorów.
Magazynowanie
Skonsultować się z przedstawicielem handlowym CP.
4.12
Przegląd członu sprężarkowego
Kiedy zachodzi konieczność wykonania przeglądu członu
sprężarkowego, zalecane jest, aby działanie to wykonane zostało
przez CP. Gwarantuje to zastosowanie z dbałością i precyzją
oryginalnych części zamiennych i właściwych narzędzi.
pojemność akumulatora w Ah dzielona przez 20 daje w wyniku
bezpieczny prąd ładowania w A.
4.13
Odpowiedzialność
Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody spowodowane zastosowaniem nieoryginalnych
części zamiennych oraz modyfikacjami, dodatkami lub zmianami
wykonanymi bez pisemnej zgody producenta.
30
Instrukcja obsługi
CP
5.
Procedury regulacji i procedury serwisowe
5.1
Regulacja układu regulacji ciągłej
(AFCE)
(VI)
(SC)
(VV)
(VI)
(AFE)
(SC)
(LV)
(VV)
(RV)
(PG)
(FR) (SV)
(SR)
(BOV)
(UV)
(UA)
(VH)
(BDV)
(CV)
(OF)
(OS)
(E)
(OCCE)
(CH)
(SL)
(AR)
(FP)
(AOV)
(CE)
(TS)
(F)
(DP)
(SL)
(MPV) (NRV)
(DP)
(OLG)
(DP)
Rys. 5.1
System regulacji
Ciśnienie robocze określane jest przez napięcie sprężyny w zaworze
regulacyjnym (RV). W celu zwiększenia ciśnienia może być
zwiększone napięcie sprężyny, lub zmniejszone w celu obniżenia
ciśnienia, odpowiednio poprzez obracanie pokrętła regulacyjnego
zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
CPS 375
X
bar(e)
Y
bar(e)
Z1 – Z2
bar(e) bar(e)
8,3
7
8,1 – 8,5
W celu regulacji normalnego ciśnienia roboczego postępować, jak
opisano niżej:
1. Uruchomić i nagrzać silnik (patrz rozdział 3.3).
2. Przy zamkniętych zaworach wylotowych (AOV), poluzować
nakrętkę zabezpieczającą zaworu regulacyjnego i ustawiać zawór
regulacyjny (RV) do chwili uzyskania ciśnienia X bar(e) (patrz
tabela).
3. Sprawdzić minimalne obroty silnika. Jeśli konieczne,
wyregulować śrubę ograniczającą obrotów minimalnych silnika.
4. Otworzyć zawór wylotowy powietrza (AOV) na tyle, aby silnik
(E) mógł pracować z maksymalnymi obrotami. Ciśnienie robocze
musi wynosić Y bar(e); jeśli konieczne wyregulować za pomocą
zaworu regulacyjnego (RV) (patrz tabela).
5. Sprawdzić maksymalne obroty silnika. Wyregulować
maksymalne obroty silnika za pomocą mimośrodowej nakrętki
regulacyjnej znajdującej się na górze regulatora obrotów (SR).
6. Zamknąc zawory wylotowe (AOV), sprawdzić, czy ciśnienie jest
w zakresie od Z1 do Z2 bar(e). Zablokować zawór regulacyjny
(RV) poprzez dokręcenie nakrętki zabezpieczającej.
31
CPS 375
CP
5.2
Filtr powietrza silnika/sprężarki
5.2.1 Główne elementy
5.2.4 Wymiana wkładu filtra powietrza
1. Zwolnić uchwyty zatrzaskowe (1) i zdjąć wychwytywacz kurzu
(2). Oczyścić wychwytywacz.
(1)
2. Wyjąć wkład (4) z obudowy (5).
3. Zmontowac w kolejności odwrotnej do zastosowanej w czasie
demontażu.
4. Sprawdzić i zacisnąć wszystkie połączenia wlotu powietrza.
5. Wyzerować wskaźnik podciśnienia (Rys. 5.3).
(8)
(7)
(9)
Rys. 5.3
(6) (2)
Rys. 5.2
1
2
3
4
5
6
(3) (4)
(5)
Filtr powietrza
Uchyty zatrzaskowe
Wychwytywacz kurzu
Kaseta zabezpieczająca (opcja)
Wkład filtra
Obudowa filtra
Zawór do usuwania zanieczyszczeń
7
8
9
Wskaźnik podciśnienia
Wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza
Przycisk zerowania
Wskaźnik żółty
5.3
Odbiornik powietrza
Odbiornik powietrza sprawdzany jest zgodnie z obowiązującymi
normami. Regularnie należy dokonywać inspekcji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5.2.2 Czyszczenie wychwytywacza kurzu
Kurz usuwać codziennie.
5.4
W celu usunięcia kurzu z wychwytywacza kurzu, kilka razy ścisnąć
zawór do usuwania zanieczyszczeń (6).
5.2.3 Zalecenia
Wszelkie regulacje lub naprawy mogą być
wykonywane przez upoważnionego przedstawiciela
dostawcy zaworów.
Należy wykonać następujące sprawdzenia:
Filtry powietrza CP są zaprojektowane specjalnie do
zastosowań. Zastosowanie nieoryginalnych filtrów
powietrza może prowadzić do poważnego uszkodzenia
silnika i/lub członu sprężarkowego.
–
sprawdzenie działania mechanizmu podnoszącego, dwa razy do
roku.
Można to zrobić poprzez odkręcenie pokrywy zaworu w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara;
Sprężarka nigdy nie może pracować bez wkładu filtra
powietrza.
–
raz w roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawdzić
nastawę ciśnienia. Sprawdzenie to nie może być wykonane na
maszynie i musi zostać przeprowadzone na właściwym
stanowisku prób.
Nowe wkłady, przed zamontowaniem, należy sprawdzić, czy nie
mają rozerwań lub przebić.
Wkład (4) wybrakować, jeśli jest uszkodzony.
W przypadku zastosowań w trudnych warunkach, zalecane jest
zamontowanie kasety zabezpieczającej, którą można zamówić jako
część nr: 1092 1006 90
Zabrudzona kaseta zabezpieczająca (3) sygnalizuje nieprawidłowe
działanie wkładu filtra powietrza. W takim przypadku należy
wymienić wkład filtra i kasetę.
Kaseta zabezpieczająca nie może być czyszczona.
32
Zawór bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
5.5
CP
Układ paliwowy
5.6
Regulacja hamulca
Przed podniesieniem dźwignikiem sprężarki,
przyczepić ją do pojazdu holującego lub przyczepić do
dyszla holowniczego masę minimum 50 kg.
5.6.1 Regulacja szczęk hamulcowych
Sprawdzić grubość wykładziny szczęk hamulcowych. Jeśli
wykładzina szczęk hamulcowych ma grubość 1 mm lub mniej,
należy wymienić szczeki hamulcowe.
(3)
(1)
Rys. 5.4
Filtr paliwa
Wymiana wkładu filtra
1. Odkrecić wkład filtra (1) z głowicy adaptera.
2. Oczyścić powierzchnię uszczelniająca głowicy adaptera. Lekko
nasmarować olejem uszczelkę i nowy wkład i przykręcić go do
głowicy tak, aby uszczelka została właściwie ułożona, następnie
dokręcić za pomocą obydwu rąk.
3. Zaraz po uruchomieniu silnika sprawdzić szczelność układu
paliwowego.
Rys. 5.5
1
2
3
(2)
(1)
Regulacja szczęk hamulcowych
Oś
Linka hamulca
Kołek (∅ 4 mm lub podobne narzędzie np. wkrętak)
Regulacja szczęki hamulcowej przywraca wartość prześwitu
pomiędzy wykładziną szczeki i bębnem hamulca, oraz kompensuje
zużycie wykładziny.
Podnoszenie i podpieranie spreżarki Upewnić się, że wszystkie
hamulce są zwolnione (hamulec najazdowy i dźwignia hamulca
ręcznego). Linki hamulcowe musza być luźne. Za pomocą kołków
∅ 4 mm (3) przeprowadzonych przez otwory w sposób pokazany na
Rys. 5.5, zablokować od zewnątrz krzywki obrotowe hamulców kół.
Obracać nastawnym elementem maszyny w kole, aż koło się
zablokuje. Szczęki hamulcowe wycentrować poprzez kilkukrotne
zaciągniecie dźwigni hamulca postojowego.
Obracać regulacyjnym elementem maszyny w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek, aż koło zacznie się obracać
swobodnie w kierunku jazdy (około 1 pełnego obrotu śruby
regulacyjnej).
Skontrolować położenie wyrównywacza (Rys. 5.7, 5) przy
zaciągniętym hamulcu postojowym.
Pionowe położenie wyrównywacza = identyczny luz hamulców kół.
Jeśli konieczne, ponownie wyregulować szczęki hamulcowe.
33
CPS 375
CP
5.6.2 Procedura testowa regulacji linki hamulca
5.6.3 Regulacja linki hamulcowej
1. Sprawdzić, czy pręt ogniwa dyszla mechanizmu hamulca
najazdowego jest w najwyższym położeniu.
(1)
2. Sprawdzić, czy regulowany dyszel holowniczy (= opcja) jest w
rzeczywistym położeniu do holowania.
3. Zaciągnąc dźwignię hamulca ręcznego.
4. Popchnąć sprężarkę kilka centymetrów do tyłu tak, aby dźwignia
hamulca automatycznie została dalej pociągnięta do góry.
5. Sprawdzić położenie zapadki względem zębatki. Po
wyregulowaniu hamulca na 2-3 zębie wyczuwalna jest siła
hamowania, a w położeniu pionowym hamulec jest całkowicie
zablokowany.
(3) (2)
(4)
(1)
(5)
Rys. 5.7
1
2
3
4
5
Rys. 5.6
2 - 3 zęby
Regulacja linki hamulcowej
Linka hamulca
Nakrętka zabezpieczająca
Nakrętka regulacyjna
Główna linka hamulca
Wyrównywacz
1. Przy ogniwie dyszla wysuniętym do najdalszego położenia i
dźwigni hamulca ręcznego w dolnym położeniu (Rys. 5.8),
poluzować nakrętki zabezpieczające (Rys. 5.7, 2). Obracać
nakrętki regulacyjne (Rys. 5.7, 3) w kierunku ruchu wskazówek
zegara, aż do chwili, kiedy nie będzie luzu w mechanizmie
hamulca. Wyrównywacz (Rys. 5.7, 5) musi pozostać prostopadły
do głównej linki hamulcowej (Rys. 5.7, 4).
2. Kilka razy zaciągnąć dźwignię hamulca ręcznego i ponownie
wykonać regulację. Dokręcić nakrętki wraz z nakrętkami
zabezpieczającymi (Rys. 5.7, 2). Usunąć podnośnik i klocki.
3. Kilka razy sprawdzić sprężarkę i hamulec w teście drogowym.
Sprawdzić regulację szczeki hamulcowej i linki, i jeśli konieczne
wyregulować.
Rys. 5.8
34
Dźwignia hamulca ręcznego opuszczona - hamulec nie działa
Instrukcja obsługi
6.
CP
Rozwiązywanie problemów
Przyjmuje się, że silnik jest w dobrym stanie oraz jest wystarczający
dopływ paliwa do filtra i urządzeń wtryskowych.
Uszkodzenie elektryczne, musi zostać zlokalizowane
przez elektryka.
Upewnić się, że przewody nie są uszkodzone i są dobrze
przykręcone do swoich zacisków.
Położenie mikroprzełączników opisane jest w rozdziale
2.8.1 Schemat elektryczny.
6.1
Środki ostrożności dotyczące
alternatora
1. Nigdy, nie zmieniać biegunowości akumulatora lub alternatora.
2. Nigdy nie przerywać żadnego połączenia alternatora lub
akumulatora w czasie pracy silnika.
3. W trakcie ładowania akumulatora nie odłączać go od alternatora.
W przypadku stosowania do uruchomienia silnika kabli
podłączonych do zewnętrznego akumulatora, upewnić się, co do
biegunowości i połączyć akumulatory prawidłowo.
4. Nigdy nie eksploatować silnika bez przewodów wykrywania
zasilania lub napięcia podłączonych do obwodu.
Problem
Możliwe przyczyny
Działania korygujące
1. Silnik rozruchowy nie
obraca silnikiem po
przełączeniu przycisku
rozruchu (S) do ”
”.
a. Zbyt słaby akumulator.
a. Sprawdzić poziom elektrolitu i naładować
akumulator. Jeśli nie ma zwartych cel i
akumulator jest rozładowany, poszukać
przyczyny i usunąć ją.
2. Rozrusznik obraca
silnikiem po przełączeniu
przycisku startu (S) do
”
”, ale silnik nie
zapala.
a. Zbyt słaby akumulator.
a. Patrz działania korygujące 1.
3. Silnik zapala, ale
zatrzymuje się po
puszczeniu przycisku start
(S).
a. Zablokowany lub luźny pasek alternatora.
b. Uszkodzony alternator/regulator.
a. Jeśli konieczne sprawdzić i skorygować.
b. Naprawić podzespół.
4. Licznik godzin pracy (P1)
nie zlicza czasu pracy.
a. Uszkodzony licznik godzin pracy (P1).
a. Wymienić.
35
CPS 375
CP
Problem
Możliwe przyczyny
Działania korygujące
5. Silnik pracuje, ale
natychmiast wyłącza się po
zwolnieniu przycisku startu
(S).
a. Przycisk start (S) puszczony zbyt szybko.
a. Zwolnić przycisk po tym, jak ciśnienie
oleju silnikowego wzrośnie powyżej
minimalnej dopuszczalnej wartości.
b. Natychmiast zatrzymać, sprawdzić
instrukcję obsługi silnika.
c. Napełnić zbiornik paliwa.
b. Niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego.
c. Brak wystarczającej ilości paliwa w zbiorniku.
6. Sprężarka po uruchomieniu,
obciążana jest
automatycznie do pełnej
wydajności.
a. Zawór obciążania zakleszczony w położeniu
obciążanie.
b. Przepustnica powietrza wlotowego
zakleszczona w położeniu otwartym.
c. Przecieki powietrza w układzie regulacji.
a. Zdemontować i oczyścić zawór obciążania.
Jeśli konieczne skorygować.
b. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
c. Sprawdzić węże i ich złączki. Uszczelnić
przecieki; wymienić przeciekające węże.
7. Urządzenie nie obciąża się
po naciśnięciu przycisku
zaworu obciążania.
a. Uszkodzony zawór regulacyjny.
a. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
8. Silnik nie zatrzymuje się
natychmiast po naciśnięciu
przycisku zaworu
obciążania sprężarki i
sprężarka nie dostarcza
powietrza.
a. Uszkodzony zawór regulacyjny.
a. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
b. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
9. Nadmierny pobór oleju
sprężarkowego. Z zaworu/
zaworów wylotowych
powietrza wydostaje się
mgła olejowa.
a. Zbyt wysoki poziom oleju sprężarkowego.
a. Sprawdzić poziomu oleju. Zredukować
ciśnienie lub spuścić olej tak, aby uzyskać
jego właściwy poziom.
10. Wydajność sprężarki lub
ciśnienie poniżej normy.
a. Pobór powietrza przekracza wydajność
sprężarki.
b. Zapchane wkłady filtra powietrza.
a. Sprawdzić podłączenia wyposażenia.
b. Przepustnica powietrza wlotowego
zakleszczona w położeniu zamkniętym.
c. Zawór odciążający nie jest całkowicie otwarty.
36
b. Zdemontować i skontrolować części
składowe.
c. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
Instrukcja obsługi
CP
Problem
Możliwe przyczyny
Działania korygujące
11. Nie dochodzi do zdjęcia
obciążenia ze sprężarki i
silnik pracuje przy
maksymalnych obrotach po
zamknięciu zaworów
wylotowych powietrza;
zawór bezpieczeństwa
wydmuchuje.
a. Zawór regulacyjny niewłaściwie ustawiony lub
uszkodzony.
b. Przecieki powietrza w układzie regulacji.
a. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
b. Sprawdzić węże i ich złączki. Uszczelnić
przecieki i jeśli konieczne skonsultować się
z CP.
c. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
12. Ciśnienie robocze rośnie w
czasie pracy i powoduje
zadziałanie zaworu
bezpieczeństwa.
a. Zawór regulacyjny niewłaściwie ustawiony lub
uszkodzony.
b. Przecieki powietrza w układzie regulacji.
c. Zakleszczony zawór zdejmowania obciążenia.
c. Zakleszczony zawór zdejmowania obciążenia.
d. Uszkodzony zawór bezpieczeństwa.
a. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
b. Sprawdzić węże i ich złączki. Uszczelnić
przecieki i jeśli konieczne skonsultować się
z CP.
c. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
d. Sprawdzić zawór bezpieczeństwa,
skonsultować się z CP.
13. Po pracy przez pewien
okres czasu, urządzenie
wyłącza się przełącznikiem
do wyłączania z ruchu.
a. Brak wystarczającej ilości paliwa w zbiorniku.
b. Powietrze w układzie paliwowym lub
niewystarczające podawanie paliwa.
c. Zbyt niskie ciśnienie oleju silnika.
d. Zbyt wysoka temperatura silnika.
e. Temperatura sprężarki za wysoka.
f. Niski poziom chłodziwa.
a. Napełnić zbiornik paliwa.
b. Sprawdzić, czy w filtrach i przewodach nie
ma nieszczelności, zabrudzeń i zagięć.
c. Patrz instrukcja obsługi silnika.
d. Patrz działania korygujące 15.
e. Patrz działania korygujące 16.
f. Uzupełnić czynnik w układzie chłodzenia.
14. Natychmiast po
zatrzymaniu z filtrów
powietrza wydostaje się
mgła olejowo powietrzna.
a. Reduktor ciśnienia wylotowego zakleszczony.
b. Niewłaściwy olej (bez dodatków
zapobiegających pienieniu).
a. Sprawdzić, i jeśli konieczne skonsultować
się z CP.
b. Skonsultować się z przedstawicielem
handlowym CP.
15. Przegrzanie silnika.
a. Niewystarczające chłodzenie silnika.
b. Zapchana od zewnątrz chłodnica chłodziwa
silnika.
a. Przestawić sprężarkę.
b. Oczyścić chłodnica chłodziwa silnika. Patrz
rozdział 4.7.
16. Przegrzanie sprężarki.
a. Niewystarczające chłodzenie sprężarki.
a. Sprężarkę umieścić z daleka od ścian; jeśli
otoczona jest innymi sprężarkami,
pozostawić miedzy nimi wolną przestrzeń.
b. Oczyścić chłodnicę oleju. Patrz rozdział
4.7.
c. Sprawdzić poziomu oleju. Uzupełnić
zalecanym olejem.
b. Zapchana od zewnątrz chłodnica oleju.
c. Zbyt niski poziom oleju.
17. Po pracy przez pewien
okres czasu, urządzenie
wyłącza się bez wyraźnego
powodu.
a. Powietrze w układzie paliwowym lub
niewystarczające podawanie paliwa.
a. Sprawdzić, czy w filtrach i przewodach nie
ma nieszczelności, zabrudzeń i zagięć.
37
CPS 375
CP
7.
Dostępne opcje
Dyszel holowniczy:
Regulowane z hamulcami (A)
Ogniwa dyszla:
DIN
Kula
Włoskie
NATO
France
Wyposażenie zapewnienia jakości
sprężonego powietrza:
Chłodnica końcowa + oddzielacz wody + filtr drobny PD
Smarownica
Bezpieczeństwo pracy:
Kaseta zabezpieczająca
Kolor klienta:
Pojedyncza
A.
38
Urządzenia spełniają lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i dostępne są z hamulcem najazdowym i postojowym.
Instrukcja obsługi
CP
8.
Specyfikacja techniczna
8.1
Wartości momentów
8.2
8.1.1 Do zastosowań ogólnych
Nastawy przełączników wyłączających z
ruchu oraz zaworów bezpieczeństwa
Poniższa tabela podaje zalecane wartości momentów
wykorzystywanych do zastosowań ogólnych w czasie montażu
sprężarki.
Typ sprężarki
Dla śrub i nakrętek sześciokątnych o klasie wytrzymałości 8,8
Gwint
M6 M8
M10 M12 M14 M16
Nm
9
23
46
80
125
205
Ciśnienie oleju silnikowego
Temperatura oleju silnikowego
Temperatura sprężarki
Ciśnienie otwarcia zaworu
bezpieczeństwa
Typ EC
Dla śrub i nakrętek sześciokątnych o klasie wytrzymałości 12,9
Gwint
M6 M8
M10 M12 M14 M16
Nm
15
39
78
135
210
345
Oznaczenie
CPS 375
Jednostka
Wartość
bar(e)
°C
°C
2
113
120
bar(e)
10
8.1.2 Dla ważnych podzespołów
Podzespół
Jednostka
Nakrętki kół (EU) 1)
Śruby, oś/dźwigary (M12)
Śruby, oś/dźwigary (M16)
Śruby, dyszel/oś
Śruby, dyszel/spód (M12)
Śruby, dyszel/spód (M16)
Śruby, ogniwo dyszla/dyszel
Śruby, ucho do podnoszenia/
obudowa koła zamachowego
Śruby, silnik/obudowa napędu (M12)
Śruby, silnik/obudowa napędu (M14)
Śruby, człon sprężarkowy/obudowa napędu
Wyłączniki bezpieczeństwa
Połączenia, regulowany
dyszel holowniczy
(M24)
(M32)
Wartości
momentu
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
180 +25/-34
73
+/- 16
185
+/-39
185
+/-39
73
+/- 16
185
+/-39
80
+/- 10
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
205
80
125
80
35
+ 20
+/- 10
+/- 10
+/- 5
+/- 5
Nm
Nm
275
375
+/- 25
+/- 25
Uwaga:
Korek wlewowy zbiornika paliwa oraz ręcznie dokręcić korek
spustowy zbiornika dokręcić ręcznie.
1)
Nakrętki kół ROW momentem siły 316 +30/-29 Nm.
39
CPS 375
CP
8.3
Specyfikacje sprężarki/silnika
Typ sprężarki
Oznaczenie
Warunki odniesienia
1. Ciśnienie absolutne na wlocie
2. Wilgotność względna powietrza
3. Temperatura na wlocie powietrza
4. Nominalne skuteczne ciśnienie robocze
Warunki na wlocie określone są na kratce wlotu powietrza na zewnątrz okapu
Ograniczenia
1. Minimalne skuteczne ciśnienie odbiornika
2. Minimalne skuteczne ciśnienie odbiornika, sprężarka odciążona
3. Maksymlana temperatura otoczenia na poziomie morza 1)
4. Minimalna temperatura rozruchu
5. Minimalna temperatura rozruchu, z wyposażeniem do rozruchu zimnego
6. Wysokość pracy
Charakterystyki 2)
1. Prędkość obrotowa wału silnika, normalna i maksymalna
2. Prędkość obrotowa wału silnika, sprężarka nieobciążona
3. Prędkość obrotowa wału silnika, generator przy maksymalnym obciążeniu
4. wydatek powietrza atmosferycznego 3)
5. Zużycie paliwa:
- przy pełnym obciążeniu
- przy pełnym obciążeniu + generator
- bez obciążenia
6. Jednostkowe zużycie paliwa
7. Typowa zawartość oleju w sprężonym powietrzu
8. Zużycie oleju silnikowego (maksymalne)
9. Temperatura sprężonego powietrza na zaworach wylotowych
10.Poziom hałasu
- Poziom ciśnienia akustycznego (LP), mierzony zgodnie z ISO 2151
w warunkach wolnego pola, w odległości 7 m
- Poziom mocy akustycznej (LW) odpowiada 2000/14/EC
1)
2)
3)
Do zastosowań z chłodnicą końcową: patrz APC- XII- Tab 17
W warunkach odniesienia, jeśli dotyczy, i przy normalnych obrotach wału, jeśli nie
zostało określone inaczej.
Parametr
Pomiar zgodnie z
Tolerancja
Wydatek powietrza ISO 1217 ed.3
+/- 5% 25 l/s <FAD<250 l/s
atmosferycznego 1996 zał. D
+/- 4% 250 l/s <FAD
Norma międzynarodowa ISO 1217 odpowiada następującym normom krajowym:
- Wielka Brytania BSI 1571 part 1
- Niemcy DIN 1945 Part 1
- Szwecja SS-ISO 1217
- USA ANSI PTC9
Przepływ swobodny powierza = przepływ objętościowy
40
CPS 375
Jednostka
Wartość
bar(e)
%
°C
bar(e)
1
0
20
7
bar(e)
bar(e)
°C
°C
°C
m
4
8,5
50
- 10
- 20
5000
obr/min
obr/min
obr/min
l/s
2300
1700
185
kg/h
kg/h
kg/h
g/m3
mg/m3
powietrze atmosferyczne
g/h
°C
17,4
8,5
26
<5
dB(A)
dB(A)
71
99
14
90
Instrukcja obsługi
CP
Typ sprężarki
CPS 375
Oznaczenie
Jednostka
EU/ROW
Dane projektowe
Sprężarka
1. Ilość stopni sprężania
1
Silnik
1. Producent
2. Typ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Chłodziwo
Ilość cylindrów
Średnica cylindra
Skok cylindra
Pojemność skokowa
Moc wyjściowa zgodnie z SAE J1995
przy normalnej prędkości obrotowej
- Współczynnik obciążenia
9. Pojemność miski olejowej:
- Napełnienie początkowe
- Uzupełnienie (maks.) 1)
10.Pojemność układu chłodzenia
Jednostka
1. Pojemność układu oleju
sprężarkowego
2. Pojemność netto odbiornika
powietrza
3. Pojemność zbiornika paliwa
4. Objętość powietrza na siatce
wlotowej (około) 2)
1)
2)
mm
mm
l
Deutz
TCD2012L04 /
BF4M2012C
Ciecz
4
101
126
4,038
kW
%
83 / 88
65
l
l
l
8,5
8
14
l
24
l
l
42
175
m3/s
3,9
8.4
Zestawienie współczynników konwersji
jednostek układu SI na układ Brytyjski
1 bar
= 14,504 psi
1g
= 0,035 oz
1 kg
= 2,205 lb
1 km/h = 0,621 mile/h
1 kW
= 1,341 hp (UK and US)
1l
= 0,264 US gal
1l
= 0,220 Imp gal (UK)
1l
= 0,035 cu.ft
1m
= 3,281 ft
1 mm
= 0,039 in
1 m3/min = 35,315 cfm
1 mbar = 0,401 in wc
1N
= 0,225 lbf
1 Nm
= 0,738 lbf.ft
t °F
= 32 + (1,8 x t °C)
t °C
= (t °F- 32)/1,8
- Różnica temperatury 1 °C = różnica temperatury 1,8 °F
Ze zmianą filtra.
Powietrze potrzebne do chłodzenia silnika i sprężarki, spalania i do sprężania.
Wymiary urządzenia
z hamulcami
Długość
Szerokość
Wysokość
Masa (gotowa do pracy)
dyszel holowniczy
stały regulowany
mm
mm
mm
kg
4252
1770
1780
1850
4546
1770
1780
1850
41
CPS 375
CP
9.
Tabliczka znamionowa
IRMER+ELZE
1-
1
2
3
1092 0499 70
0
kg
kg
kg
4
Model
p max(e). working
Bar
5
Speed
Rpm
6
P. engine
kW
7
8
Type
9
S/N
Manuf. year
10
IRMER+ELZE
D-32547 BAD OEYNHAUSEN
0038
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji i/lub chcą zamówić
części zapasowe, prosimy o podanie poniższych danych:
– Typ sprężarki
– Numer fabryczny
– Data dostawy.
W przypadku zapytania o informacje techniczne, prosimy również
podać:
– aktualne warunki eksploatacji;
– dokładne miejsce, gdzie znajduje się maszyna;
– nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za maszynę.
Dane dotyczące sprężarki można odczytać z tabliczki znamionowej
urządzenia.
42
Printed in Belgium - 11/2008 - 2950 5141 20

Podobne dokumenty