Spis treści - Palindromy.pl

Transkrypt

Spis treści - Palindromy.pl
Spis treĞci
Spis treĞci
Spis treĞci...........................................................................................................3
W stĊp,czyli sáów kilka o idei festiwalu humoru i niniej
szym tomie .....................5
Spoáeczne aspektyhumoru................................................................................9
ElĪbieta Leks-Buj
ak:Humor i optymizm w Īyciu spoáecznym -wybrane
zagadnienia.....................................................................................................................10
Maágorzata Kuruc:SposobywyraĪania radoĞci w Internecie .........................................20
TomaszDusiewicz:Komediowyrechot demokracj
i........................................................33
W eronika ĝlĊzak-Tazbir,Maria ĝwiątkiewicz-MoĞny:Kopytko,czyli o humorze w
reklamie...........................................................................................................................42
AndrzejSáaboĔ:Dowcip j
Ċzykowyw perspektywie socj
ologii Īycia codziennego..........55
TomaszKozáowski:Psycho-ewolucyj
ne podstawyrozumienia puenty.Czy
percepcj
a humoru determinuj
e uczestnictwo we wspólnocie kulturowej
?......................76
KrzysztofSaj
on:Rola humoru w zarządzaniu................................................................92
ElĪbieta Adamczuk:Poznawcze pogranicza humoru...................................................102
Adam Idziak:Shopy,pubyi insze clubyczyli medytacj
e starego ĝlązaka...................108
Refleksj
a filozoficzna......................................................................................111
Aleksandra Kuzior:Filozoficzne korzenie humorologii .................................................112
Karolina Nowak:„Kto siĊ zczego Ğmiej
e?”O podmiotowo-przedmiotowym
wymiarze Ğmiechu.........................................................................................................128
Paweá Tomanek:ĝmiech na granicy.O limin(oid)alnoĞci Īartu....................................140
Dominik Kowalski:Komizm,j
ako kategoria logiczna....................................................153
Humor w literaturze i sztuce ...........................................................................164
Beata Rusek:PalindromyTadeusza Morawskiego......................................................165
Beata Rusek:Humor w prasie polskiejpierwszejpoáowyXIX wieku............................177
Agnieszka Kulik-JĊsiek:Od uĞmiechu po szyderstwo … o odcieniach humoru w
poezj
i Artura MiĊdzyrzeckiego......................................................................................191
Beata Tworek:Humor związanyzksiąĪką ...................................................................207
Justyna Kij
onka-Niezabitowska:Humor Kabaretu Starszych Panów...........................216
MoĪliwoĞci wykorzystania humoru w praktyce ...............................................230
Monika W róbel:Kiedy(u)Ğmiech j
est zaraĨliwy-mechanizm i psychologiczne
wyznaczniki zaraĪania nastroj
em .................................................................................231
Anna Bieganowska:„Kaleki”humor-pomaga czyprzeszkadza w ksztaátowaniu
postaw wobecosób niepeánosprawnych?....................................................................251
Anna Drozdowska,Agnieszka Graw,Patrycj
a Gryncewicz,Natalia Januszkiewicz:
ĝmieszne,aĪ rĊce bolą!Humor w Polskim JĊzyku Migowym......................................258
-3 -
Spis treĞci
Magdalena WierzaĔska, Katarzyna Ziomek-Michalak: InnowacyjnoĞü metod w
nauczaniu, wychowaniu i resocjalizacji......................................................................... 263
Warsztaty ....................................................................................................... 282
Beata Nowicka: Twórczy humor czy humorystyczna twórczoĞü? ................................ 283
Sprawy ........................................................................................................... 288
-4-