Test -uzaleznienia od TV

Transkrypt

Test -uzaleznienia od TV
J. Anderson, R. Wilkins, śegnaj telewizorku, Warszawa 2000
Test - Czy jesteś uzaleŜniony od telewizji?
1. Ile odbiorników telewizyjnych jest w Twoim w domu? ……….
2. Gdzie są znajdują?
W pokoju gościnnym ……
W sypialni ………….
W kuchni ………….
W jadalni …………..
W innym pomieszczeniu (jakim?) ……………
3. Ile godzin dziennie oglądasz telewizje? ………
4. Przez ile godzin ogląda telewizję kaŜde Twoje dziecko? ………..
5. W jaki sposób oglądacie telewizję?
Osobno ………
Razem ………
I tak i tak …….
6. Czy oglądasz telewizję, gdy się nudzisz lub gdy nie masz co robić?
Tak …..
Nie …..
7. Czy wyłączasz telewizję, gdy program Cię nie interesuje?
Tak …..
Nie …..
Czasem ……
8. Czy odbiornik (odbiorniki) jest (są) włączony (wyłączone) przez dłuŜszy czas ( nawet
wtedy, gdy nikt nie ogląda telewizji)?
Tak …..
Nie …..
Czasem…….
9. Czy oglądasz telewizję wieczorami, gdy leŜysz w łóŜku?
Tak …..
Nie …..
Czasem …….
10. Czy telewizor jest włączony w czasie posiłków?
Tak …..
Nie …..
Czasem ……
11. Czy wyłączasz telewizor, gdy ktoś odwiedza Cie bez zapowiedzi?
Tak ……
Nie ……
12. Czy jakieś programy mają wpływ na Twój stan emocjonalny?
Tak …..
Nie …..
Czasem …….
www.edukacjamedialna.pl
J. Anderson, R. Wilkins, śegnaj telewizorku, Warszawa 2000
13. Czy włączasz telewizor, by dostarczyć rozrywki dzieciom w wieku przedszkolnym?
Tak …..
Nie …..
Czasem …….
14. Czy wypoŜyczasz filmy, by zapewnić rozrywkę dzieciom w wieku przedszkolnym?
Tak …..
Nie …..
Czasem …….
15. Czy oglądasz telewizję przede wszystkim dla odpręŜenia?
Tak …..
Nie …..
Czasem …….
16. Czy brakuje Ci telewizji, kiedy nie masz do niej dostępu?
Tak ……
Nie ……
Jak obliczać punktację testu?
1. 5 punktów za kaŜdy odbiornik
2. 5 punktów za kaŜde pomieszczenie z telewizorem
3. 1 punkt za kaŜdą godzinę oglądania
4. 1 punk za kaŜdą godzinę pomnoŜone przez liczbę dzieci
5. Osobno -5; Razem – 2; I tak i tak – 3
6. Tak -5; Nie – 2
7. Tak – 0; Nie – 5; Czasami – 3
8. Tak – 5; Nie – 0; Czasami – 3
9. Tak – 5; Nie – 0; Czasami – 3
10. Tak – 5; Nie – 0; Czasami – 3
11. Tak -0; Nie – 5
12. Tak – 5; Nie – 2 ; Czasami – 3
13. Tak – 5; Nie – 0; Czasami – 3
14. Tak – 5; Nie – 2; Czasami – 3
15. Tak - 5; Nie – 2
16. Tak - 5; Nie – 0
Jak interpretować wyniki testu?
Masz powyŜej 90 punktów – Alarm! Telewizja stała się Twoim nałogiem. Musisz z nią
walczyć, inaczej zacznie całkiem rządzić Twoim Ŝyciem.
Masz 70-90 punktów – Nie jest źle, ale uwaŜaj, bo balansujesz na granicy uzaleŜnienia.
Pomyśl nad ograniczeniem telewizji.
Masz poniŜej 70 punktów – Brawo! Korzystasz z telewizji rozsądnie, znasz jej plusy i
minusy. Nie grozi Ci nałóg telemanii.
www.edukacjamedialna.pl