Pobierz

Transkrypt

Pobierz
Sląska lzba je,Rolnicza
inforrnrr
że
a, 2O15 r.
odbędą się wybory członkÓw
do lŁad Powiatowych
Sląskie j lzby Rolniczej
31 rraj
Zasady łvyborów:
t. Czlonkami samorządu
rolniczego są osoby fią'czne i prałvne będące podatnikami podatku
rolnego, podatku dochodorvego z działórv specjaln"r_ch produkcji rolnej oraz czlonkolł'ie IISP
posiadając-v rr'nich rvkłady' gruntowe. Prry-sluguje im prarvo kand1'dorvania do radv porr'iatorvej
izb1' rolniczej i uczestniczenia rv ich łvybieraniu.
uży'tkórv roln1'ch nie przekracza, .ł tvs. ha (okręg
jednomandatorł1-) do rad1'' polviatowej izb.v-- rr'_l biera się _ jedncgo czlonka, a gd1' przckracza
,l Ę's. ha (okręg drr'umandatorr-r) w1biera się _ drr'óch czlonkólv tej rad1'. W okręgu w1'borcz1'm
stanorviąc1'm obszar miasta na pralvach polviatu, rr_rbiera się Ę'lko _ jednego przedstaw iciela.
2. \\' gminic' rv której powierzchnia
3. W
każdy'm porviccie ziemskim zostanie utrvorzona rada porviatorva izb1' ro|niczej. W jej skład
wejdą rolnic1', którą' l' uvborach do tego organu, otrą'mają najrviększą ilośćrł'ażnie oddan1'ch
glosórv. Rada polviatorva izb1.' l1'biera, Ze sł'ego składu, po dwóch delegatórv do Walnego
Zgromadzenia Sląskiej Izb1' Rolniczej.
.l. Rolnik,
ubiegający'się o mandat czlonka rad1' polriatorvej izb"v.' rolniczej musi lł-rpelnić i zloży'ć
następujące clokumcnĘ_: zgłoszenie kand1'data, ośrviadczenie o zgodzie na kandydorvanie oraz
listę czlonkól'r' zarvierającą co najmniej.50 podpisórr' poparcia. Druki te można otrz1'mać
ł' każd1'm urzędzie gminy' lub lv biurach Sląskiej Izby Rolniczej.
Wsą'stkie rr'zory dokumentórr' rł1'borcr.v-ch znajdują się także na stronie internetorr'ej Sląskiej
Izby Rolniczej pod adresem: lvlvrv.sir-katon ice.pl w zalJadcc
''WYBORY DO IZB ROLNICZYCH''
Cą'telnie łr'vpełnione dokumenĘ' naleĄ' przesłać w nieprzekraczalny'm terminie do dnia
11 maia
20l5 r. na adres: Sląska Izba Rolnicza, ,l0- l59 Katolvice, ul. Jesionorva 9A'
5. Spis
czlonkórv izby' rolniczej uprałvnionr'ch do glosolł'ania' zostanie udostępnionJ' do *'glądu
rr'siedzibie urzędu gmin1'(miasta) najpóźniej rv 1,l dniu przed dniem rv1'borórr'. Każd1'rolnik,
może sprarvdzić cry został lr'nim ujęĘ i w'nieśćrv tej sprawie zażalenie.
IZBA ROLNICZA - To SAyIORZĄD REPREZENTUJĄCY
INTERESY WSZYSTKICH R)LNrKÓW
Szczegół<rrvc inf<rrrnacjc o zasadach wyborórv do Sląskiej Izby Rolniczej
możn:r uzyskać na stronie internetowej rvlvlv. s i r- katolvi ce.rrl
orźlz \ł'biurach izby pod nurnerami telelbnórł':
I(atowice 32 254 - 01 - 45,
Bielsko - Biala 33 81.1 - 9l - 79,
Częstochorł'a 34 368 - l5 - 12,
Racibórz 32 115 _ 39 _ 25
Lułrliniec 31 356 - lo - 90

Podobne dokumenty