0200-J0014F - Instytut Filozofii UŁ

Transkrypt

0200-J0014F - Instytut Filozofii UŁ
La métaphysique et la différence
Metaphysics and Difference
Kod: 0200-J0014F
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Małgorzata Kwietniewska
Typ zajęć: monograficzne III, specjalistyczne, kurs w języku obcym (francuskim)
Semestr i rok studiów: BA II, BA III, MA I, MA II; Semester I
Liczba godzin w semestrze: 16
Prerekwizyty: nie wymagane
Język nauczania: francuski
Liczba punktów ECTS: 5
Proponowany termin: wtorek, 12.00-13.30
Cele i efekty kształcenia:
Zaznajomienie studentów z dziejami filozofii – od starożytności do współczesności. Omówienie
głównych przedstawicieli oraz kierunków w rozwoju filozofii, a także podstawowych danych z historii
myśli europejskiej w perspektywie filozofii różnicy.
Wiedza: nabycie podstawowej wiedzy z historii filozofii, przyswojenie wiadomości na temat jej
głównych przedstawicieli, szkół, kierunków i nurtów, specjalnie – filozofii róznicy.
Kompetencje: Umiejętność opracowania nabywanych treści: porządkowania, klasyfikowania,
selekcjonowania i weryfikowania informacji. A także umiejętność orientowania się w historii kultury
europejskiej – zwłaszcza francuskiej. Kompetencje rozumienia i komunikowania się w języku
francuskim.
Postawy: Podniesienie kultury humanistycznej u studiujących, przejawiającej się w bardziej
świadomym wyborze wartości światopoglądowych i etycznych.
Treści programowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Le phénomène de la philosophie.
La pensée présocratique.
Vers la métaphysique – Platon.
Aristote et l’origine de la métaphysique.
La philosophie chrétienne – St. Augustin et St. Thomas d’Aquin.
Descartes – le fondateur de la philosophie moderne.
Hegel et les limites de la métaphysique.
La philosophie de la différence à nos jours.
Warunki zaliczenia: kolokwium ustne
Materiały dydaktyczne (Zalecana literatura i materiały pomocnicze):
Fragmenty wybrane z tekstów filozoficznych - prezentowane w trakcie zajęć. Teksty w języku
francuskim dostępne w Bibliotece Instytutu Filozofii UŁ.
Forma zajęć i metody dydaktyczne:
Cykl wykładów z elementami konwersacji w języku francuskim.