Historia malarstwa dr Roman Nieczyporowski

Transkrypt

Historia malarstwa dr Roman Nieczyporowski
Historia malarstwa
Grupa treści podstawowych
dr Roman Nieczyporowski
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Zakład Nauk Humanistycznych
Rodzaj zajęć: wykłady
Status zajęć: obowiązkowe
Forma zaliczenia: egzamin
Warunki przystąpienia do zajęć: zaliczenie poprzedniego semestru
Opis
Krótki opis założeń programowych: wykład obejmuje podstawy wiedzy z zakresu historii
malarstwa od czasów starożytnych po współczesne. Ze względu na specyfikę Uczelni,
szczególny akcent położony zostanie na dokonania malarskie ostatnich lat.
Metody kształcenia, formy zajęć
Bogato ilustrowany przeźroczami wykład z elementy konwersacji i dialogu. Istotą
wykładów jest prezentacja konkretnych obrazów, które poddawane są opisowi, analizie
oraz interpretacji. Historia malarstwa przedstawiona jest w szerszym kontekście
historyczno kulturowym. Szczególny akcent położony zostanie na sferę recepcji
poszczególnych dzieł.
Kryteria oceny
Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywny udział w zajęciach oraz zdanie egzaminu
pisemnego (po drugim semestrze wykładów). Odnoszący się do omawianej na zajęciach
problematyki test wizualny polegać będzie na przedstawieniu studentom zestawu 10
slajdów. Do wyświetlanych na ekranie reprodukcji obrazów dołączony będzie zestaw
pytań – warunkiem pozytywnego zaliczenia egzaminu jest konieczność uzyskania
minimum 60% pozytywnych odpowiedzi.
Bibliografia
Sztuka świata, t. 1-10, Warszawa 1989-2000; Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto.
Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, Warszawa 2001; Gombrich E., O sztuce,
Warszawa 1997; Rzepińska M., Historia koloru, Warszawa 2009; Rzepińska M., Siedem
wieków malarstwa europejskiego, Warszawa 1979;
Adnotacje dodatkowe
Prowadzący oferuje realizację zadań dydaktycznych w języku angielskim.

Podobne dokumenty