UMOWA CZĘŚCIOWEGO DZIAŁU SPADKU

Transkrypt

UMOWA CZĘŚCIOWEGO DZIAŁU SPADKU
______________, dnia ______________
UMOWA CZĘŚCIOWEGO DZIAŁU SPADKU
1. Strony niniejszej umowy:
1) ____________________________________________________________
imię i nazwisko spadkobiercy, stopień pokrewieństwa do spadkodawcy
legitymujący się dowodem tożsamości nr __________, nr PESEL________________
2) ____________________________________________________________
imię i nazwisko spadkobiercy, stopień pokrewieństwa do spadkodawcy
legitymujący się dowodem tożsamości nr __________, nr PESEL________________
3) ____________________________________________________________
imię i nazwisko spadkobiercy, stopień pokrewieństwa do spadkodawcy
legitymujący się dowodem tożsamości nr __________, nr PESEL________________
2. Przedmiotem częściowego działu spadku są jednostki uczestnictwa Funduszu Skarbiec
…………………………,
nr
rejestru
………………….,
należące
do
spadkodawcy
………………………, w ilości: ………...
3. Strony zgodnie postanawiają dokonać częściowego działu spadku w ten sposób, że:
1) ____________________________________________________________
imię i nazwisko spadkobiercy, stopień pokrewieństwa do spadkodawcy
obejmuje …….. jednostki uczestnictwa
2) ____________________________________________________________
imię i nazwisko spadkobiercy, stopień pokrewieństwa do spadkodawcy
obejmuje …….. jednostki uczestnictwa
3) ____________________________________________________________
imię i nazwisko spadkobiercy, stopień pokrewieństwa do spadkodawcy
obejmuje …….. jednostki uczestnictwa
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
1. _______________________________
imię i nazwisko spadkobiercy
_________________________________
Podpis
2. _______________________________
imię i nazwisko spadkobiercy
_________________________________
Podpis
3. _______________________________
imię i nazwisko spadkobiercy
_________________________________
Podpis
_______________________________
Podpis i pieczątka doradcy potwierdzającego
-1-