3 października 2010  REGIA MISYJNA ŚWIĘTEJ RODZINY W RWANDZIE I DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE KONGA

Transkrypt

 3 października 2010  REGIA MISYJNA ŚWIĘTEJ RODZINY W RWANDZIE I DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE KONGA
 Pallotyńska Niedziela Misyjna 2010   3 października 2010  REGIA MISYJNA ŚWIĘTEJ RODZINY
W RWANDZIE I DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE KONGA
A. RODZINA PALLOTYŃSKA W RWANDZIE
Polscy misjonarze pallotyni przybyli do Rwandy 8 czerwca 1973 r. na zaproszenie
Jego Ekscelencji Jeana Baptiste Gahamanyi, ówczesnego biskupa diecezji Butare. W
Gikondo, jednej z dzielnic Kigali, stolicy Rwandy podjęli duszpasterstwo i założyli dom
macierzysty. W Gikondo powstała pierwsza w Rwandzie parafia pw. św. Wincentego
Pallottiego, ośrodek zdrowia i drukarnia „Pallotti Presse”.
Od początku pracy misyjnej pallotyni okazywali szczególną troskę o formację
miejscowych powołań. W tym celu, w 1978 r. otworzyli w Kigali pierwszy nowicjat, który
w 1985 r. został przeniesiony do Butare. Dom Formacyjny w Butare przyjmuje aktualnie
nowicjuszy z wielu afrykańskich państw: Kamerunu, Demokratycznej Republiki Konga,
Wybrzeża Kości Słoniowej, Nigerii i Rwandy.
Siostry pallotynki misjonarki przyjechały do Rwandy w 1977 r. Pracę apostolską
rozpoczęły od posługi w ośrodkach zdrowia, ośrodkach żywieniowych, w pracowniach
krawieckich i sierocińcach. W 1981 r., w Masaka zgłosiły się pierwsze miejscowe
kandydatki do Stowarzyszenai Apostolstwa Katolickiego. Obecnie dom formacyjny
nowicjatu znajduje się w Ruhango. W
1993 r., pierwsze trzy Rwandyjki
złożyły śluby wieczyste.
B. RODZINA PALLOTYŃSKA W
DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE
KONGA
Pod koniec roku 1981r. pallotyni
rozszerzyli swój zasięg o sąsiedni kraj,
Zair
(dzisiejsza
Demokratyczna
Republika Konga). Jako pierwsi do tego
kraju przybyli posługujący wcześniej w
Rwandzie księża: Henryk Kazaniecki i Jan Kędziora. Ordynariusz diecezji Goma, bp
Faustin Ngabu, powierzył im parafię Rutshuru. Pallotyni objęli ją po ojcach białych,
którzy posługiwali w niej od założenia parafii w 1957r.
1  Pallotyńska Niedziela Misyjna 2010  Pierwsze pallotynki przybyły do Demokratycznej Republiki Konga w 1994 r. Cztery
lata później pallotyni otworzyli w Gomie dom formacyjny o nazwie „Genezaret”, który
służy jako Centrum Formacji Apostolskiej i Duchowej.
C. PERSONEL, WSPÓLNOTY I DZIEŁA
a)
b)
c)
Statystyka personalna Regii Swiętej Rodziny
Dobrem nadrzędnym Regi są jej członkowie. Obecnie Regia Świętej Rodziny liczy
52 członków po konsekracji wieczystej. Wśród nich jest 2 braci, 2 diakonów, 47
księży i 1 biskup. W Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga posługuje 38
pallotynów a pozostali pracują na misjach poza granicami tych państw.
Wspólnoty
Regia Świętej Rodziny liczy siedem wspólnot w Rwandzie, dwie w Demokratycznej
Republice Konga i jedną w Belgii. W ramach formacji dziesięciu młodych ludzi
studiuje teologię, jedenastu filozofię, a siedmiu jest w nowicjacie.
Specyfika pracy
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych w Rwandzie i Demokratycznej
Republice Konga, od kilku lat prowadzone jest apostolstwo specjalistyczne. W
Ruhango i Kabuga realizowane jest apostolstwo miłosierdzia Bożego. W celu
ugruntowania pallotyńskiej obecności w sanktuarium maryjnym w Kibeho,
rozwijany jest kult maryjny i apostolstwo pielgrzymkowe.
Prowadzone dzieła
1 - Centrum Pojednania Jezusa Miłosiernego w Ruhango
Wspólnota pallotyńska w Ruhango odpowiedzialna jest za apostolstwo w parafii i w
Centrum Jezusa Miłosiernego. Zasiegiem działalności obejmuje:

Szerzenie idei miłosierdzia Bożego (wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu;
posługa uzdrowienia, pojednania i pokoju);

formację świeckich – najbliższych współpracowników księży w duchu nowej
ewangelizacji. Centrum odgrywa ważną rolę w pojednaniu narodu, który doświadczył
dramatu wojny i ludobójstwa w 1994r.
2 - Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho
Wspólnota pallotyńska w Kibeho zajmuje się
apostolstwem w sanktuarium Matki Bożej z
Kibeho. 28 listopada 1981r. trzem dziewczętom
ze szkoły średniej po raz pierwszy ukazała się
Dziewica Maryja jako Matka Słowa. Objawienia
zostały uznane przez Kościół w publicznej
deklaracji sporządzonej przez miejscowego
ordynariusza diecezji Gikongoro, 29 czerwca
2001 r. Obecnie Kibeho jest miejscem
pielgrzymkowym do którego przybywają liczne
pielgrzymki.
2  Pallotyńska Niedziela Misyjna 2010  3 - Centrum Formacji Duchowej „Genezaret” i domy formacyjne w Keshero
Wspólnota pallotyńska w Keshero (diecezja Goma, DRK) zapewnia duszpasterstwo w
Centrum, formację postulantów i seminarzystów studiujących filozofię.
Pallotyńskie Centrum Formacji Duchowej „Genezaret” jest miejscem modlitwy i odnowy
w duchu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, oraz miejscem formacji nowych
ewangelizatorów.
4 - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kabuga
W Kabuga, w archidiecezji Kigali w Rwandzie wspólnota
pallotyńska zapewnia duszpasterstwo w parafii i
sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Sanktuarium jest
miejscem:

ewangelizacji wspólnoty parafialnej w Kabuga i
archidiecezji Kigali;

szerzenia kultu miłosierdzia Bożego i pojednania;
W roku 2010, biskupi powierzyli pallotynom organizację
Krajowego Kongresu Miłosierdzia Bożego, który
odbędzie się w dniach 17–25 października, w
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kabuga. Przygotowania idą w dobrym kierunku, ale ciągle potrzebujemy modlitwy naszych braci i sióstr o
powodzenie tego przedsięwzięcia.
5 - Wydawnictwo i drukarnia „Pallotti-Presse”w Kigali
Wspólnota św. Maksymiliana Kolbego w Kigali w Rwandzie kieruje wydawnictwem i
drukarnią „Pallotti-Presse”, służąc Kościołowi lokalnemu poprzez apostolstwo słowa drukowanego.
6 - Duszpasterstwo charytatywne
Zarząd Regii Świętej Rodziny dokłada wielu staran, aby nieść pomoc charytatywną dla
ubogich, przede wszystkim w celu objęcia ich nauczaniem szkolnym. Pomoc ta jest
możliwa dzięki przyjaciołom i darczyńcom. Po wojnie i ludobójstwie w 1994 r. powstało
wiele inicjatyw, w których za pośrednictwem Sekretariatu ds. Misji w Ząbkach
uczestniczyła Prowincja Chrystusa Króla. Wszystkie te przedsięwzięcia, zwłaszcza Adopcja Serca, zrodziły się z chęci niesienia pomocy osieroconym dzieciom. Duszpasterstwo
charytatywne jest jedną z form realizacji założeń Zjednoczenia Apostolstwa katolickiego.
7 - Duszpasterstwo parafialne
Pallotyni rozpoczęli posługę w parafiach jako wsparcie dla kleru diecezjalnego. Mamy
jeszcze kilka parafii, ale w większości działalność w nic wiaże się z innym szczególnym
dziełem.
8 - Obecność pallotyńska w Belgii
Pomiędzy Pallotynami a Wikariatem w Brukseli zawarto umowę, która reguluje naszą
pallotyńską obecność w Kościele brukselskim. Pallotyni mają swój wkład w powszechne
duszpasterstwo w służbie kilku parafiom w diecezji Malines-Bruksela.
3  Pallotyńska Niedziela Misyjna 2010  9 - W duchu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
Dekrety trzech ostatnich Zgromadzeń mocno podkreślają, że każde zobowiązanie powinno
być realizowane w duchu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Taka wizja apostolstwa
powszechnego, opartego na współpracy z osobami swieckimi, jest dla pallotynów wzorem
do realizacji. W duchu pallotyńskiego charyzmatu, pallotyni i pallotynki w Regionie
Wielkich Jezior, współpracują z osobami świeckimi, które efektywnie działają w Krajowej
Radzie Koordynacyjnej i Lokalnych Radach Koordynacyjnych.
10 - Formacja młodych współbraci i stała formacja
Priorytetem dla Regii Świętej Rodziny jest troska o
nowe powołania i ich rozwój. W Rwandzie i
Demokratycznej Republice Konga funkcjonują trzy
domy formacyjne: w Keshero (DRK) – Centrum
Formacji dla Postulatu i ośrodek dla seminarzystów,
w którym wykładana jest filozofia i w Butare
(Rwanda) – dom formacyjny dla nowicjatu. Formację
tę poprzedza duszpasterstwo powołaniowe, w którym
uczestniczy duża liczba młodych ludzi starających się
urzeczywistnić swoje powołanie. Po przebyciu tych
etapów, młodzi przeżywają czas pogłębiania tożsamości pallotyńskiej, który przygotowuje
ich do formacji stałej (albo specjalistycznej).
D. SYTUACJA SPOŁECZNA I POLITYCZNA KOŚCIOŁA W RWANDZIE I
DEMOKRATYCZNEJ REPUBLICE KONGA
Lokalny Kościół w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga, do którego
zostali posłani Pallotyni, jest kościołem młodym, bo liczy sobie zaledwie sto lat. Jest
dynamiczny, chociaż w jego historii nastąpił przełom. Nie oszczędziły go tragiczne wydarzenia z 1994 r., kiedy wojna i ludobójstwo dotknęły zarówno księży, jak i świeckich. Aktualnie Kościół w Rwandzie wyróżnia się jako siła moralna, która z jednej strony
doświadcza konfrontacji z wyzwaniem jedności i pojednania narodu, a z drugiej strony ze
wzmocnieniem własnej wiarygodności i struktur funkcjonowania. Duża liczba wiernych,
związanych z nowymi ruchami (np. ze wspólnotą Emmanuel) lub z centrami formacji i
animacji duchowej, wykazuje entuzjazm wobec sprawy ewangelizacji. Miejmy nadzieję, że
organizacja i przebieg Krajowego Kongresu Bożego Miłosierdzia w Kabuga przyczyni się
do rozbudzenia wśród wiernych potrzeby pogłębiania wiary.
Temat Kongresu przywołuje oczekiwania, które są też wyrazem pallotyńskich pragnień: „Miłosierdzie Boże jako antidotum na zło niszczące nasze społeczeństwo”.
Kościół w Demokratycznej Republice Konga doświadczył ciężkich prób wcześniej
niż bratni Kościół w Rwandzie. Aby przetrwać trudne chwile naporu ideologii
politycznych i społecznych, walczył o podtrzymanie jedności, pogłębienie wiary i udział w
ewangelizacji.
4  Pallotyńska Niedziela Misyjna 2010  Narody rwandyjski i kongijski są wciąż otwarte na wartości ewangeliczne.
Potrzebują mądrych liderów nie tylko dzięki dobremu wykształceniu akademickiemu, ale
również i przede wszystkim, dzięki światłu słowa Bożego, żeby móc przemieniać złe
wieści w Dobrą Nowinę i sprawiać, że promienie Bożego Miłosierdzia będą wnikały w
problemy dnia codziennego.
5 

Podobne dokumenty