OFERTA CENOWA

Transkrypt

OFERTA CENOWA
……………………………..
Pieczęć Wykonawcy
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa……………………………………………………………………………
Siedziba…………………………………………………………………………..
nr telefonu/faksu…………………………………………………………………
nr NIP…………………………………………………………………………….
nr REGON………………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………...
OFERTA CENOWA
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia
zawodowego: operator koparko – ładowarki, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia:
Cena brutto za przeprowadzenie szkolenia zawodowego za jednego uczestnika ……………
Słownie:……………………………………………………………………
Łączna kwota brutto za przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 10 uczestników:………..
Słownie:…………………………………………………………………..
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami dotyczącymi szkolenia.
Oferowana kwota zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania.
W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach,
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
……………..dnia…………
……………………………………………
Imię, nazwisko, podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczenia woli

Podobne dokumenty