zapytanie ofertowe - magazyn

Transkrypt

zapytanie ofertowe - magazyn
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
ZAPYTANIE OFERTOWE
TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój firmy P.P.H.U. „JAKUBEX” Zakład Szlifowania Szkła poprzez
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013:
GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,
DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
P.P.H.U. „JAKUBEX” Zakład Szlifowania Szkła Wojciech Jakubek
Adres pocztowy:
Jutrzkowicka 53
Miejscowość:
Pabianice
Kod
pocztowy:
95-200
Województwo:
łódzkie
Tel.: 602-528-250, 42-215-94-15
Faks: 42-227-33-88
Adres strony internetowej zamawiającego: www.jakubex.com
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup systemu magazynowania szkła
Opis przedmiotu zamówienia:
System magazynowania szkła musi spełniać przynajmniej następujące wymagania:
1. długość całkowita max. 3400 mm,
2. szerokość całkowita max. 3300 mm,
3. wysokość całkowita max. 2250 mm,
4. długość robocza max. 3250 mm,
5. szerokość robocza max. 150 mm,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
1|Strona
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
6. możliwość magazynowania tafli szkła o wymiarach 2550 x 3210
7. ilość szuflad/regałów – 8,
8. nośność szuflady min: 2.000 kg,
9. nośność całkowita min. 16.000 kg,
10. gwarancja min 12 m-cy.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
nie dłużej niż 6 tygodni od daty podpisania umowy / złożenia zamówienia
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 16sierpnia 2012 r. o godz. 10: 00, przy czym decydujące
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma datai godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty należy składać listownie lub osobiście w
siedzibie Zamawiającego: 95-200
Pabianice, ul. Jutrzkowicka 53.
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z następującym opisem: ”Oferta
sprzedaży systemu magazynowania szkła w odpowiedzi na zapytanie ofertowez dnia
30.07.2012”.
Oferty zostaną otworzone w siedzibie Zamawiającego w dniu 16sierpnia 2012 roku
o godz. 10: 30.
WARUNKI PRZETARGU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
•
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności (złożenie oferty w odpowiedzi na
niniejsze zapytanie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia,
że oferent posiada stosowne uprawnienia);
Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie
z
„Zasadami
udzielania
zamówień
dla
wnioskodawców/beneficjentów
realizujących
projekty
współfinansowane ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 –
2013”,postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest w
trybie zapytania ofertowego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
2|Strona
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
Kryteria wyboru ofert
1. Cena
Waga
100%
Sposób oceny spełnienia warunków
1. Cena
- oferty mogą być składane w dowolnej walucie, przy czym
wartość ofert składanych w walucie obcej będzie przeliczona
według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień
złożenia oferty
- oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów
- kolejne otrzymują punkty przyznane wg wzoru:
ż
100
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania i/lub unieważnienia postępowania.
_____________________________________________________________________________________
Pabianice, 30lipca 2012 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
3|Strona