Taraflex Sport M Performance - DoP (90 ko)

Transkrypt

Taraflex Sport M Performance - DoP (90 ko)
www.gerflor.com
http://dop.gerflor.com
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr
DOP-005-1016-A 04/04/2014 -PL
1.
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
TARAFLEX SPORT M PERFORMANCE
H964-H965-H959-H977-H969
2.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z
mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną :
Wykończenia podłogowe nawierzchni sportowych
3.
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 :
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France
4.
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V :
System 3 → charakterystyki D i F
System 4 → inny charakterystyki
5.
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną :
LNE
jednostki notyfikowanej nr
0071
przeprowadzil i wydal sprawozdania
0071-L110304-DE/18
6.
Deklarowane właściwości użytkowe :
Zasadnicze charakterystyki
Właściwości użytkowe
A – Tarcie
Zgodny
B – Trwalość
Odporność na obciazenie toczenia
Zgodny
C – Trwalość
Odporność na ścieranie
Zgodny
Cfl s1
D – Reakcji na ogień
EN 14 904 : 2006
klejona na drewno i podłoze A1fl lub na A2fl
E – Wyznaczanie amortyzacji
F – Emisja formaldehydu
G – Zawartość pentachlorofenolu (PCP)
7.
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
P2
E1
NPD
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt
6.
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nie.305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na
wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.
W imieniu producenta podpisał :
Philippe MAGRO
04/04/2014
w Villeurbanne

Podobne dokumenty