XXIII Niedziela Zwyk³a - 04.09.2011 r. - parafia

Komentarze

Transkrypt

XXIII Niedziela Zwyk³a - 04.09.2011 r. - parafia
Parafia pw. ¦w. Józefa Sebastiana Biskupa w Przemy¶lu
XXIII Niedziela Zwyk³a - 04.09.2011 r.
Autor: Tomasz Malarczuk
04.09.2011.
Zmieniony 04.09.2011.
- W tym tygodniu obchodzimy :
a. Dzisiaj w na Jasnej Górze dzieñ ogólnopolskiego dziêkczynienia za plony. Modlimy siê o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
dla rolników.
b. W czwartek ¶wiêto Narodzenia Naj¶wiêtszej Maryi Panny.
- Spotkanie dla ministrantow i lektorów we wtorek o goddz. 18tej.
- Pielgrzymka do Kodnia.
- Wraz z pocz±tkiem roku szkolnego chcemy kontynuowaæ spotkanie dla m³odie¿y. Zapraszamy zatem uczestników
tegorocznych rekolekcji wakacyjnych Ruchu ¦wiat³o ¯ycie oraz RAM jak równie¿ zainteresowan± m³odzie¿ na spotkanie
w piatek po Mszy ¶w o godz. 18tej.
- Chcieliby¶my tak¿e zorganizowaæ scholê parafialn±. Dzewczyny w wieku szkolnym o umiejêtno¶ciach wokalnych
zapraszamy na pierwsze spotkanie we ¶rodê po Mszy ¶w. o godz. 18tej.
- Komitet budowy ko¶cio³a i radê parafialn± zapraszamy dzisiaj na spotkanie na godz. 17ta do domu parafialnego.
Tematem spotkania bêdzie wybór koncepcji drugiego projektu wnêtrza ko¶cio³a.
- Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy z³ozyli ofiary na budowê ko¶cio³a. Osoby te, i ich rodziny, polecamy w
modlitwie, prosz±c o wynagrodzenie ich ofiarno¶ci ³ask± Bo¿±. W miesi±cu sierpniu na konto parafialne wp³ynê³o
1795 z³ a przez osoby zbieraj±ce po domach 1050 z³. Taca z 2 niedzieli sierpnia wynios³a 981 z³. Za tydzieñ taca
przeznaczona jest na budowê ko¶cio³a. Dziêkujemy tak¿e za wiêksza wp³atê.
- Dzisiaj ska³dka na Seminarium Duchowne.
- W nastepn± niedzielê spotkanie Akcji Katolickiej o 12.00.
- Zachêcamy do czytania prasy katolickiej rozprowadzanej przy wyj¶ciu z kaplicy, Ko¶cio³a.
- Bóg Zap³aæ mieszkañcom ul. Bukowej za posprz±tanie ko¶cio³a. Zapraszamy w czwartek na Adoracjê w intencji
budowy ko¶cio³a.. Dziêkujemy za dar na odkurzacz przemys³owy. W tym tygodniu prosimy o posprz±tanie ko¶cio³a
mieszkañców ul. Zakopiañska. Wszystkim parafianom ¿yczymy wiele Paschalnej Rado¶ci i obfito¶ci ³ask Bo¿ych.
Szczê¶æ Bo¿e.
http://www.parafia-jsp.przemysl.pl
Kreator PDF
Utworzono 4 March, 2017, 07:59

Podobne dokumenty