Podstawowe cechy wspólne fundacji i stowarzyszenia: 1) Posiadają

Transkrypt

Podstawowe cechy wspólne fundacji i stowarzyszenia: 1) Posiadają
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Podstawowe cechy wspólne fundacji i stowarzyszenia:
1) Posiadają osobowość prawną, mogą być podmiotem praw
i obowiązków, występować w obrocie gospodarczym;
2) Cel nie zarobkowy;
3) Mogą prowadzić działalność gospodarczą;
4) Działają na podstawie uchwały i statutu.
Podstawowe różnice pomiędzy fundacją, a stowarzyszeniem:
Stowarzyszenie:
1) Tworzy je minimum 15 osób fizycznych;
2) Substratem stowarzyszenia są osoby fizyczne realizujące wspólny
im cel;
3) Skład można określić liczbowo;
4) O celach i działalności stowarzyszenia decydują członkowie, którzy
określają również sposób powoływania organów osoby prawnej;
5) Działa na rzecz swoich członków;
6) Bardziej szczegółowa od fundacji regulacja ustawowa.
Fundacja :
1) Tworzą ją osoby fizyczne i prawne;
2) Zaspokajają potrzeby osób nie będących ich członkami;
3) Są osobami prawnymi, których celem w odróżnieniu od
stowarzyszeń nie jest reprezentowanie interesów konkretnych
osób, ale realizowanie statutowych zadań w sferze
użyteczności publicznej;
4) Krąg osób korzystających z fundacji nie jest określony fundacji;
5) Majątek cel i kierunek działalności fundacji jest z góry określony
przez założycieli;
6) Mniej szczegółowa od stowarzyszenia regulacja ustawowa.

Podobne dokumenty