OGŁOSZENIE O PRZETARGU 2

Transkrypt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 2
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych zabudowanych, połoŜonych w Zdunach przy ulicy
Sienkiewicza 8, stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego.
PołoŜenie
ulica
Nr działki
Powierzchnia
w ha
KW
1830/1
0,0484ha
KW 30296
ZDUNY
ul. Sienkiewicza 8
1817
0,0890 ha
KW 29864
1818
0,0736 ha
KW 29864
Opis nieruchomości
Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami o łącznej powierzchni uŜytkowej 2613,80m2,
składające się z budynków w zwartej zabudowie:
1/ administracyjno - mieszkalny o pow. uŜytkowej 422,39 m2, w którym znajdują się dwa mieszkania
o pow. uŜytkowej 129,97m2 , z których jedno jest puste, a drugie zajmowane jest bez tytułu prawnego,
2/ zespół budynków warsztatowych o pow. uŜytkowej 1296,36 m2,
3/ zespół budynków szkolno – warsztatowych ze stołówką o pow. uŜytkowej 895,05 ².
Nieruchomości połoŜone są w centralnej części Miasta Zduny, przy drodze asfaltowej z chodnikiem.
Nieruchomości połoŜone są między ulicami Sienkiewicza i Kobylińską, które łączą się z rynkiem. Ulica
Sienkiewicza jest jedną z głównych dróg i wyprowadza ruch samochodowy w kierunku Wrocławia.
Lokalizacja nieruchomości jest dobra, dojazd dobry, sąsiedztwo funkcji korzystne. Teren jest
zagospodarowany, uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną (własne
szambo) oraz telefoniczną.
Brak określonej funkcji urbanistycznej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zduny nieruchomości oznaczone są jako tereny usług oświaty.
Nie ciąŜą na niej zobowiązania.
Cena wywoławcza nieruchomości:
630 000 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych)
Otwarcie ofert odbędzie się 27 listopada 2008r. o godz.1200 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie przy ulicy 56 Pułku Piechoty Wlkp.10, pokój nr 16.
Wadium w pieniądzu: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
SprzedaŜ zwolniona jest z podatku VAT.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto bankowe
w PKO BP S.A. O/Ostrów Wlkp. nr 79 1020 2267 0000 4802 0004 2440 z dopiskiem „wadium
Zduny - warsztaty” oraz złoŜenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg
Zduny-warsztaty” w terminie do dnia 21 listopada 2008r.
Nieruchomość moŜna oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Oferta pisemna powinna zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy lub firmę oraz siedzibę, jeŜeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeŜeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu – przewidywanego
sposobu zagospodarowania nieruchomości z podaniem rodzaju zamierzonej działalności.
Do oferty naleŜy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i informuje o przedmiocie
przetargu, a następnie podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody oraz
kompletność złoŜonych ofert i toŜsamość osób, które złoŜyły oferty. Zawiadamia oferentów
o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia
przetargu.
W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera
najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, Ŝe nie wybiera Ŝadnej ze złoŜonych ofert. W przypadku
złoŜenia równorzędnych ofert komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do
oferentów, którzy złoŜyli oferty.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, pozostałym zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeŜeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli
się od zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie
właściwej dla ogłoszenia.
Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).
Szczegółowe informacje o nieruchomości i o warunkach przetargu moŜna uzyskać w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, pokój nr 2 i 27, tel. nr 725 42 56 w. 331 i 336
oraz na stronie internetowej Starostwa.