OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEDSIĘBIORCY NR: 3
Dot. numeru
zgłoszenia
Data wpływu
OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓW
DELEGOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Akademia OZE”
Dane podstawowe
1
Nazwa instytucji
2
NIP
3
REGON
Niniejszym oświadczam, iż wskazane poniżej osoby, których dane zostały podane w formularzu
zgłoszeniowym, są pracownikami zgodnie z definicją ujętą w Regulaminie rekrutacji uczestników
w projekcie „Akademia OZE”
Lp.
pracownik w
rozumieniu art. 2
ustawy z dn.
26.06.74r. Kodeks
1
pracy
Imię i nazwisko
osoba wykonujące pracę na
podstawie um. agencyjnej,
zlecenia lub innej um.
o świadczenie usług, do
której stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia lub
2
umowy o dzieło
właściciel pełniący
funkcje
kierownicze
wspólnik, w tym
partner prowadzący
regularną
działalność
w przedsiębiorstwie
i czerpiący z niego
korzyści finansowe
RAZEM
Świadomy
odpowiedzialności
karnej
za
składanie
fałszywych
oświadczeń
potwierdzam
własnoręcznym podpisem wiarygodność i prawdziwość podanych informacji.
…………………………………………………………………………..
[data, pieczątka oraz czytelny podpis osoby reprezentującej firmę]
1
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Tylko jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy
wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.
2
Akademia OZE
PO KL/2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Podobne dokumenty