Fizjologia - Sylabus - Ćw. -niest - e

Transkrypt

Fizjologia - Sylabus - Ćw. -niest - e
Dr Krzysztof Lipecki
Katedra Turystyki Uek
Sylabus
Fizjologia człowieka – ćwiczenia (9 godzin)
Studia niestacjonarne
1. Układ nerwowy - Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, Budowa komórki
nerwowej, Przekaźnictwo nerwowe - synapsy, Podział receptorów, Podział odruchów,
Łuk odruchowy, Test sprawności narządu równowagi – Próba Romberga. Układ
mięśniowy – Rodzaje mięśni, Budowa mięśni szkieletowych – Sarkomer, Mechanizm
skurczu mięśnia, Źródła energii do skurczu mięśnia, Typy włókien mięśniowych i ich
charakterystyka, Rodzaje skurczów mięśniowych, Podział mięśni ze względu na
funkcję.
2. Układ oddechowy – budowa układu oddechowego, regulacja rytmu oddechowego,
parametry płuc, Obliczanie pojemności życiowej płuc (VC), wentylacji spoczynkowej
(VE) oraz badanie rytmu oddechowego. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Układ
krążenia i krew – Skład krwi, Mały i duży obieg krwi, Budowa serca, Automatyzm
pracy serca, Regulacja czynności serca, Baroreceptory, Parametry określające
czynności układu krążenia (objętość wyrzutowa, pojemność minutowa serca, ciśnienie
krwi, tętno). Pomiar tętna w spoczynku, Test Ruffiera – ocena stanu układu krążenia.
3. Fizjologiczne podstawy treningu – fizjologiczna klasyfikacja wysiłków, dług i deficyt
tlenowy, zjawisko superkompensacji, zasady treningu, obciążenia treningowe, metody
treningowe). KOLOKWIUM.
4. Wydolność fizyczna - Fizjologiczna ocena wydolności fizycznej i reakcji powysiłkowych
układu krążenia – Próba Harwardzka (Harvard step-up test).
Literatura podstawowa:
1. Jaskólski A. (red.). Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii
człowieka. Wyd. AWF we Wrocławiu, 2002.
2. Eberhard A. (red.). Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej.
ALMAMATER, Warszawa, 2011.
3. Górniak K., Szczepanowska E. Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii człowieka dla
studentów turystyki i rekreacji. Szczecin 2011.
Literatura uzupełniająca:
1. Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. Warszawa, PZWL, 2005.
1.
2.
3.
4.
Warunki zaliczenia przedmiotu:
Frekwencja na ćwiczeniach – każdą nieobecność trzeba odrobić.
Uzyskanie co najmniej 11 punktów z KOLOKWIUM (11-12pkt.–3.0; 13-14pkt.–3.5;
15-16pkt.-4.0; 17-18pkt.–4,5; 19-20pkt.–5.0).
Aktywność na ćwiczeniach (plus = dodatkowy 1 pkt; minus = ujemny jeden pkt.).
Ocena 5.0 z ćwiczeń i 80% obecność na wykładach umożliwia zwolnienie z egzaminu
z oceną 4.0!!!

Podobne dokumenty