Spis procedur i obowiązujących zarządzeń w DPS dla Kombatantów

Komentarze

Transkrypt

Spis procedur i obowiązujących zarządzeń w DPS dla Kombatantów
SPIS PROCEDUR i OBOWIĄZUJĄCYCH ZARZĄDZEŃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Struktura Wydziału Spraw Społecznych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
Procedura dotycząca przyjmowania mieszkańców
Procedura ponoszenia opłat za pobyt w domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Plan dnia mieszkańca
Procedura obiegu informacji i komunikowania się z mieszkańcami i pracownikami
Procedura działania na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Procedura dotycząca wyboru pracownika pierwszego kontaktu i zakresu jego działań
Procedura dotycząca samorządu mieszkańców
Procedura dotycząca zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych
mieszkańca
10. Procedura organizacji żywienia mieszkańców
11. Procedura dotycząca żywienia mieszkańców
12. Procedura dotycząca podawania leków
13. Procedura dotycząca higieny osobistej mieszkańców
14. Procedura dotycząca utrzymania czystości
15. Procedura dotycząca robienia zakupów dla mieszkańców DPS dla Kombatantów
16. Procedura dotycząca nieobecności mieszkańca
17. Procedura na wypadek samowolnego oddalenia się mieszkańca
18. Procedura dotycząca skarg mieszkańców
19. Procedura rozwiązywania konfliktów pomiędzy mieszkańcami
20. ----Anulowana---21. Procedura na wypadek postępowania na wypadek rezygnacji z miejsca w DPS dla
Kombatantów
22. Procedura dotycząca wchodzenia do pokojów mieszkańców podczas nieobecności
23. Instrukcja postępowania z depozytami wartościowymi
24. Procedura wypłaty kwot depozytowych dla mieszkańców
25. Procedura postępowania z depozytami na wypadek zgonu mieszkańca
26. Procedura dot. przygotowania mieszkańca kierowanego na hospitalizację
27. Procedura dot. godnego umierania zgonu i organizowania pogrzebu
28. Procedura dotycząca wypisu przypadku usamodzielnienia się mieszkańca lub
przeniesienia do innego DPS-u.
29. Procedura postępowania w przypadku zastosowania środku przymusu
30. Karta przebiegu stosowania przymusu
31. Procedura postępowania na wypadek włamania
32. Procedura postępowania przy zaistnieniu nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku
33. Procedura dotycząca palenia papierosów picia alkoholu lub innych środków
uzależniających
34. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
35. Procedura postępowania na wypadek awarii gazowej i elektrycznej
36. Regulamin Rady Mieszkańców DPS dla Kombatantów
37. Zarządzenie Dyrektora DPS dla Kombatantów z dnia 14.12.2000r. w spr. organizacji
„pracownika pierwszego kontaktu”
38. Zarządzenie Nr 7/2000 w sprawie organizacji Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego
39. Zespół terapeutyczny
40. Procedura dotycząca postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w
okresie zimowym
41. Schroniska św. Brata Alberta i jadłodajnie
42. Wykaz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i Środowiskowych Domów Pomocy
Społecznej.
43. Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie Rzeszowskim
44. Procedura dotycząca szkoleń w DPS dla Kombatantów
45. Procedura dotycząca praktyk uczniowskich i studenckich w DPS dla Kombatantów