plik 180951

Komentarze

Transkrypt

plik 180951
1
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PRAC KONSERWATORSKICH PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH
ORAZ DLA WYMIANY BRAMY WJAZDOWEJ
KAMIENICY PRZY UL. WYSOKIEJ 6 W TORUNIU
ul. Wysoka 6, 87-100 Toruń, obręb 17, działka nr 235/1
YIAN
INWESTOR:
GMINA MIASTA TORUŃ – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
Ul. Grudziądzka 159 B
87-100 Toruń
OPRACOWANIE:
EWA BOŻEJEWICZ
MAGISTER KONSERWATORSTWA ZABYTKÓW
Nr dyplomu 1400/103688/2006
ul. Świerkowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyń
DATA:
Sierpień 2016 r.
2
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. Dane ogólne……………………….………………….…………………………………………………………………
3
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Przedmiot i zakres opracowania
1.3 Metody badań
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opis stolarki objętej projektowanymi pracami……………………………………………………….…
Zakres prac……………………….………………………………………………………………………………………
Opis techniczny projektowanych prac……………..…..…………………………………………………
Program prac konserwatorskich dla wymienianej stolarki okiennej ……………….……….
Dokumentacja fotograficzna……………………………………………………………………………………..
Dokumentacja rysunkowa ………………………………………………………………………………………..
4
4
5
7
10
21
3
Rozdział I
……………………………………………………………………………………………….......
DANE OGÓLNE
1.1 Podstawa opracowania
Opracowanie wykonane zostało przez Ewę Bożejewicz, magister konserwatorstwa zabytków na
zlecenie: Gminy Miasta Toruń – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, z siedzibą przy ul.
Grudziądzka 159 B w Toruniu
1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa prac konserwatorskich przy głównych
drzwiach wejściowych do kamienicy oraz dla wymiany bramy wjazdowej na działkę.
Adres: ul. Wysoka 6, 87-100 Toruń, obręb 17, działka nr 235/1
Zakres ochrony zabytku:
•
•
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Torunia nr 793
Kamienica na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – Dzielnica Starego i
Nowego Miasta Torunia w granicach określonych w decyzji – decyzja z dnia 29
grudnia 1952, nr A/1372
W zakres opracowania wchodzą:
• Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytkowej stolarki drzwiowej
• Projekt rysunkowy poprawy termoizolacji stolarki drzwiowej
• Projekt rysunkowy nowej bramy wjazdowej
• Program konserwatorski prac
• Dokumentacja fotograficzna
1.3 Metody badań
•
•
Pomiary wykonano przy pomocy miary tradycyjnej, dalmierza elektronicznego firmy Hilti
oraz suwmiarki.
Dokumentację fotograficzną wykonano przy pomocy Aparatu NIKON D 7000.
4
Rozdział II - OPIS STOLARKI OBJĘTEJ PROJEKTEM
……………………………………………………………………………………………………………
DRZWI
WEJŚCIOWE
(fot.1-18, Rys. 1)
Elewacja wschodnia
BRAMA
WJAZDOWA
(fot. 19-20)
DATOWANIE: 1840 R.
KONSTRUKCJA: drzwi zawieszone na murze, z prostokątnym nadświetlem,
jednodzielnym, jednoskrzydłowym, o skrzydle półstałym, tępym; stolarka z
wydatnym profilowanym ślemieniem; drzwi dwuskrzydłowe, lewe, rozwierane do
wnętrza, o skrzydłach tępych; wykonanych w konstrukcji ramowo-płycinowej, pełne;
dolne płyciny w awersie ryflowane występujące przed lico ramiaków, zwieńczone
profilowanym gzymsem prostym i płaskorzeźbioną dekoracją w formie wachlarza;
płycina górna z dekoracyjnym lustrem przełamanym w części środkowej kołem
ozdobionym wachlarzowym ryflowaniem, dodatkowo ozdobiono również formą
wachlarza naroża luster. Całość skrzydła wieńczy detal architektoniczny w formie
wydatnego gzymsu profilowanego podpartego wspornikami zakończonymi łezkami
OKUCIA: okucia łączące: haki do obokni, zawiasy hakowe tarczowe; okucia
zamykające –zamek drzwiowy wtórny; okucia uchwytowe – klamka drzwiowa
wtórna; okucia zabezpieczające: zasuwki wierzchnie pierwotna i wtórna
STAN ZACHOWANIA: stolarka drzwiowa, jak wnika z analizy detalu jest
pierwotna i pochodzi z kamienicy, jednakże umieszczenie zawiasów oraz występ
ślemienia w rewersie stolarki wskazuje, że skrzydła drzwiowe najprawdopodobniej
zostały skrócone od góry, a zawieszone pierwotnie były na odrzwiach w formie
krosna. Skrzydło nadślemienia stanowi skrzydło wtórnie wykorzystane, pochodzące
z innej stolarki drzwiowej. Stan zachowania stolarki należy ocenić, jako
niedostateczny. Wszystkie elementy w awersie są zniszczone powierzchniowo, a
miejscowo również mechanicznie. Dolne ramiaki skrzydeł posiadają uszkodzenia
strukturalne, spowodowane ciągłym zawilgoceniem. Detal architektoniczny posiada
wiele ubytków i uszkodzeń. Brak większości niewielkich prętwin osłaniających
połączenia ramiaków z płycinami. Zawiasy wtórnie dopasowywane do wtórnych
haków.
DATOWANIE: II poł. XX w.
KONSTRUKCJA: dwuskrzydłowa, o konstrukcji deskowo-listwowej z zastrzałem
OKUCIA: okucia łączące: zawiasy hakowe pasowe; okucia zamykające – skobel;
STAN ZACHOWANIA: elementy drewniane bramy uszkodzone powierzchniowo,
struktura drewna zwietrzała. Brama miejscowo uszkodzona mechanicznie. Okucia
skorodowane.
Rozdział III - Z A K R E S P R A C
…………………………………………………………………………………………………...
3.1 ZAKRES OGÓLNY
•
Ze względu na dużą wartość zabytkową stolarki drzwiowej będącej przedmiotem
dokumentacji, projektuje się przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich
stolarki, wraz z poprawą izolacji poprzez wykonanie nowego skrzydła nadświetla oraz
odtworzenie odrzwi w formie krosna. Natomiast bramę proponuje się wykonać według
zachowanego projektu z początku XX w., jako bramę ażurową kutą.
TYP DRZWI
WYMIAR
ŚWIATŁA
(uogólniony na potrzeby
projektu)
ILOŚĆ
STOLARKI
RODZAJ PRAC
DRZWI
WEJŚCIOWE
1230 x 2760 mm
1
•
BRAMA
2600 x 2610 mm
1
•
Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki
drzwiowej wraz z poprawa izolacji
wykonanie nowej bramy wjazdowej według
projektu
5
Rozdział IV - O P I S P R O J E K T O W A N Y CH P R A C P R Z Y S T O L A R C E
………………………………………………………………………………………………...
Elementy nieobjęte projektem należy wykonać pod nadzorem autorskim i budowlanym. Dokonywanie
jakichkolwiek zmian w projekcie stolarki bez zgody autora projektu jest zabronione.
OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC PRZY STOLARCE DRZWIOWEJ
DRZWI RAMOWO-PŁYCINOWE (RYS. 2) – ilość 1
wymiar światła otworu drzwiowego 1230 x 2760mm
- prace konserwatorsko-restauratorskie z poprawą izolacji -
TYP OKNA:
RODZAJ PRAC:
KONSTRUKCJA
OSZKLENIE
MATERIAŁ
OKUCIA:
Projektuje się przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich stolarki drzwiowej
wraz z poprawą izolacji poprzez:
• przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowych skrzydeł
drzwiowych,
• demontaż i wtórny montaż w nowych odrzwiach ślemienia zabytkowego
• odtworzenie odrzwi w formie krosna oraz nadświetla
• odtworzenie brakujących lub uszkodzonych elementów detalu oraz listew
przymykowych
• formę progu należy uzgodnić z Inwestorem
Nowe elementy należy wykonać według projektu rysunkowego (patrz Rys. 2)
•
nadświetle należy oszklić taflami szkła ornamentowego bezbarwnego - szkło
Kathedral
ELEMENTY DREWNIANE NOWE:
Do produkcji nowych elementów stolarki należy zastosować I-gatunkową tarcicę sosnową
oraz półfabrykaty tarte, w formie drewna klejonego wzdłużnie. Wilgotność względna
drewna powinna zawierać się w granicach 10-16%.
ELEMENTY DO NAPRAWY:
Do naprawy nowych elementów stolarki należy zastosować I-gatunkową tarcicę sosnową.
Wilgotność względna drewna powinna zawierać się w granicach 10-16%.
Okucia łączące i zamykające:
• należy zastosować pierwotne
okucia po uprzednim poddaniu
ich zabiegom konserwatorskim;
dopuszcza się zastosowanie
okuć nowych wykonanych na
wzór pierwotnych.
Okucia uchwytowe:
• klamko-gałka
drzwiowa
żeliwna kuta w kolorze
grafitowym np. klamko – gałka
żeliwna
–
producent
GALBUSERA G&G nr kat.
4307
w
kolorze
czerni
starodawnej (patrz fot. obok)
Okucia zamykające:
• należy zastosować
zamek
drzwiowy dostosowany do
wielkości
drzwi,
należy
zamontować
elektrozaczep.
KLAMKO-GAŁKA
Okablowanie
należy ŻELIWNAPRZYKŁADOWA
KUTA W KOLORZE CZERNI STARODAWNEJ
przeciągnąć w ramiaku stolarki.
PRODUCENT: GALBUSERA G&G NR KAT. 4307
wymiary: szyld - 250x50x 10mm
• montaż górnej i dolnej zasuwy
klamka - dł. 135mm
wierzchniej pierwotnych lub
nowych wykonanych na wzór
pierwotnych.
W
celu
prawidłowego
zablokowania
skrzydła należy odpowiednio
6
•
UWAGI!!!
MONTAŻ
KOLORYSTYKA
•
dostosować próg stolarski w
miejscu wchodzenia trzpienia
zasuwy.
dopuszcza się zastosowanie
samozamykacza w rewersie np.
samozamykacz listwowy w
kolorze czarnym dopasowany
do
ciężaru
skrzydła
drzwiowego
prace należy wykonywać wg programu prac konserwatorskich oraz projektu i
pod nadzorem konserwatorskim
UWAGA!!!
Stolarka drzwiowa powinna być zamontowana zgodnie z projektem i sztuką
rzemieślniczą.
Na podstawie odkrywki pierwotnej kolorystyki stolarki projektuje się następującą barwę:
AWERS STOLARKI – kolor RAL 8007
REWERS STOLARKI – kolor RAL 8007
Wszystkie zawiasy oraz zasuwy należy pomalować w kolorze grafitowym.
OPIS PROJEKTOWANEJ BRAMY WJAZDOWEJ
(brama zaprojektowana na podstawie zachowanego projektu bramy z pocz. XX w.)
BRAMA KUTA (RYS. 3) – ilość 1
wymiar światła otworu bramnego 2600 x 2610mm
- wykonanie nowej bramy kutej-
TYP :
RODZAJ PRAC:
KONSTRUKCJA
MATERIAŁ
OKUCIA:
UWAGI!!!
MONTAŻ
KOLORYSTYKA
Projektuje się wykonanie nowej bramy w formie:
• dwuskrzydłowej bramy kutej ażurowej, w pasie cokołowym pełnej, zamkniętej od
góry łukiem odcinkowym. Wykonanej według projektu rysunkowego (patrz Rys. 3)
Do produkcji należy zastosować gotowe elementy stalowe ocynkowane i malowane
proszkowo:
Kątowniki: 60x60x6mm; Płaskowniki: 60x6mm; Płaskowniki: 30x6mm; Blacha płaska:
6mm grubości; Kute nity o wielobocznych główkach
Okucia łączące i zamykające:
• należy zastosować zawiasy hakowe dopasowane do ciężaru bramy, stalowe
ocynkowane malowane proszkowo
Okucia zamykające:
• zasuwy stalowe kute ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitowym, oczka
z kłutką stalowe ocynkowane malowane proszkowo
•
prace należy wykonywać wg projektu oraz pod nadzorem autorskim
UWAGA!!!
Brama powinna być zamontowana zgodnie z projektem i sztuką rzemieślniczą.
AWERS STOLARKI – kolor RAL 7021
REWERS STOLARKI – kolor RAL 7021
7
Rozdział V - P R O G R A M K O N S E R W A T O R S K I P R A C
…………………………………………………………………………………………………...
PROGRAM KONSERWATORSKO – RESTAURATORSKICH
PRAC PRZY STOLARCE DRZWIOWEJ
PRACE WSTĘPNE
Lp.
1.
2.
3.
TYP RAC
DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA
STOLARKI DRZWIOWEJ
WSTĘPNE OCZYSZCZENIE
POWIERZCHNI
STOLARKI DRZWIOWEJ
ZDJĘCIE
SKRZYDŁA DRZWIOWEGO
4.
WYKONANIE DRZWI
ZASTĘPCZYCH
5.
TRANSPORT
STOLARKI
OPIS PRAC
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stolarki drzwiowej przed przystąpieniem,
w trakcie oraz po zakończeniu prac konserwatorsko-restauratorskich.
Oczyszczenie powierzchni stolarki drzwiowej z brudu i kurzu.
Ostrożne zdjęcie skrzydła drzwiowego i skrzydła okiennego z nadświetla.
Po demontażu stolarki drzwiowej otwór drzwiowy należy na czas prac
konserwatorskich zabezpieczyć drzwiami zastępczymi. Formę drzwi należy
uzgodnić z Inwestorem.
Zdemontowaną stolarkę, na czas transportu, należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
PRACE PRZY ELEMENTACH DREWNIANYCH
Nowe elementy stolarki należy wykonać wg projektu, pod nadzorem
konserwatorskim oraz zachowanej historycznej stolarki, po dokonaniu dokładnych
pomiarów.
Do produkcji nowych elementów należy zastosować I-gatunkową tarcicę sosnową
oraz jej półfabrykaty tarte – drewno klejone. Wilgotność względna drewna powinna
zawierać się w granicach 10-16%.
Prace wykonujemy w pracowni poprzez:
•
usunięcie mechanicznie popękanych i odspajających powłok malarskich, łatwo
usuwalnych;
•
usunięcie metodami chemicznymi powłok malarskich bezpośrednio
przylegających do powierzchni drewnianych tak, aby nie uszkodzić
powierzchni drewna.
Oczyszczenie wszystkich wrębów z reszek starych powłok malarskich poprzez:
•
usunięcie mechaniczne popękanych i odspajających powłok malarskich, łatwo
usuwalnych;
•
usunięcie metodami chemicznymi powłok malarskich bezpośrednio
przylegających do powierzchni drewnianych.
Prace wykonujemy w pracowni poprzez:
•
usunięcie dawnych napraw stolarskich przez rozwiercanie i
dłutowanie, nie wyłamywanie. Dawne naprawy stolarskie poprawne, będące w
dobrym stanie zachowania pozostawiamy.
6.
WYRÓB
NOWYCH ELEMENTÓW
STOLARKI
7.
USUNIĘCIE POWŁOK
MALARSKICH
8.
OCZYSZCZENIE WRĘBÓW
9.
USUNIĘCIE DAWNYCH
NAPRAW STOLARSKICH
10.
DEZYNFEKCJA I
DEZYNSEKCJA
Zabiegi dezynfekujące polegają na powierzchniowym powlekaniu elementów
roztworem grzybobójczym i owadobójczym. Nie należy stosować barwników.
NAPRAWY STOLARSKIE
Naprawy stolarskie powinny w minimalnych stopniu ingerować w zabytkową
substancję stolarki, dopuszcza się:
•
miejscowe flekowania drewnem tego samego gatunku i gatunkowej jakości;
zgodnie z układem słojów ramiaków i płycin. Przy tym zabiegu należy
precyzyjnie dostosować brzegi ubytku i kawałka uzupełniającego;
•
miejscowe flekowanie tylko w szczególnych fragmentach wymagających
montażu okuć i ewentualnie miejsc niewidocznych od zewnątrz (zgodnie z
powyżej opisaną metodą);
•
miejscowe kitowanie ubytków, zwłaszcza w miejscach profilowań. Do
kitowania powinny być zastosowane masy sporządzone z odpowiedniego
spoiwa i wypełniacza z mączki drzewnej, które możliwie podobne są do
uzupełnianego oryginału. Kit powinien mieć dobrą przyczepność do drewna,
zbliżoną higroskopijność, nasiąkliwość i właściwości mechaniczne. Muszą
również odznaczać się dobrą wytrzymałością na zmiany klimatyczne i małym
skurczem w trakcie twardnienia oraz łatwością obróbki (najczęściej stosowane
są kity na bazie żywic epoksydowych i mączki drzewnej, dające się dobrze
formować i obrabiać jak drewno);
11.
8
naprawa zniszczonych połączeń ramiaków w narożach poprzez wymianę
zniszczonych fragmentów np. wykonanie nowego czopa i wklejenie go w
miejsce zniszczonego przy zastosowaniu drewna tego samego gatunku;
•
wymianę elementów wtórnych: listew przymykowych
Naprawy miejsc po zdemontowanych okuciach można wykonywać
poprzez:
•
miejscowe flekowanie
•
miejscowe kitowanie masą drewno-podobną (wówczas montaż okucia należy
przeprowadzić w pobliżu pierwotnego miejsca, lecz w strukturze drewna nie
uszkodzonej)
•
12.
NAPRAWY MIEJSC PO
ZDEMONTOWANYCH
OKUCIACH
13.
PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI POD
WARSTWĘ GRUNTUJĄCĄ
Przygotowanie powierzchni polega na: powierzchniowym
przeszlifowaniu.
14.
GRUNTOWANIE
STOLARKI
Gruntowanie polega na powlekaniu powierzchni bioodpornymi impregnatami do
drewna na bazie naturalnych wosków.
OCHRONA
POWIERZCHNIOWA
WSZYSTKICH
ELEMENTÓW
DREWNIANYCH
Nałożenie powierzchniowej powłoki ochronnej dotyczy wszystkich elementów:
awers i rewers stolarki drzwiowej proponuje się zabezpieczy wg poniższych
zaleceń:
•
jedną warstwą malarską we wszystkich wrębach;
•
na pozostałych powierzchniach 3 warstwami malarskimi;
o pierwsza warstwa malarska
o szlifowanie, szpachlowanie i ponowne szlifowanie
o druga warstwa malarska
o trzecia warstwa malarska
Warstwy malarskie powinny być wykonywane z farb o zróżnicowanym stężeniu,
zmniejszającym się wraz z kolejną, nakładaną warstwą.
15.
oczyszczeniu i
PRACE PRZY OKUCIACH
16.
OCZYSZCZENIE
POWIERZCHNIOWE
OKUĆ
Zabieg oczyszczenia dotyczy wszystkich okuć demontowanych i polega na
mechanicznym oraz chemicznym usunięciu powłok malarskich, rdzy, oraz innych
zabrudzeń czy zanieczyszczeń.
17.
STABILIZACJA
PROCESÓW
KOROZYJNYCH
OKUĆ ZE STALI
Stabilizacja procesów korozyjnych polega na przekształceniu produktów korozji w
stabilny związek żelaza, przy powierzchniowym powlekaniu, nie zanurzaniu!!!
okucia w np. taninie lub kwasie ortofosforowym. Powinna być wykonana na
wszystkich okuciach ze stali.
18.
IMPREGNACJA
Impregnacja dotyczy przede wszystkim silnie skorodowanych okuć ze stali i polega
na powleczeniu ich spoiwami epoksydowymi, ewentualnie cynowaniu i ponownym
malowaniu metodą proszkową na kolor zbliżony do pierwotnego wyglądu.
OCHRONA
POWIERZCHNIOWA
OKUĆ
Ochrona powierzchniowa dotyczy nowych i starych okuć. Polega na powleczeniu
okuć odpowiednimi warstwami ochronnymi, odmiennymi dla okuć ze stali, metalu i
mosiądzu:
•
okucia ze stali można pokryć warstwą ochronną na bazie oleju lub żywic. Do
ich ochrony można zastosować metodę katodową, zwaną metalizacją
natryskową, następnie pokrytą warstwą malarską nałożoną metodą proszkową
w kolorze zbliżonym do pierwotnego
19.
20.
21.
MONTAŻ
OKUĆ
MONTAŻ NOWYCH OKUĆ
Montaż okuć powinien być wykonany w pracowni, ze szczególną uwagą na
nałożone już na elementy drewniane powierzchniowe warstwy ochronne, poprzez:
•
ostrożny montaż;
•
wykorzystanie pierwotnych miejsc montażowych
Zastosowane okucia powinny zachowywać materiał i formę oryginalnych okuć.
Powinny odpowiadać wymogom norm państwowym lub wymaganiom określonym
w świadectwie ITB. Wzór nowych okuć powinien być zaakceptowany przez
Nadzór.
9
PRACE PRZY OSZKLENIU
22.
OSZKLENIE
Należy zastosować tafle szkła ornamentowego zgodnie z projektem
23.
MECHANICZNE
ZABEZPIECZENIE OSZKLENIA
Mechaniczne zabezpieczenie oszklenia typu: należy wykonać przy pomocy
gwoździków szklarskich
24.
OKITOWANIE OSZKLENIA
Do uszczelnienia oszklenia należy zastosować kit trwale plastyczny - silikon w
kolorze zastosowanych malarskich warstw ochronnych Podłoże należy:
• oczyścić z tłuszczu i zabrudzeń;
• zabezpieczyć przed korozją biologiczną za pomocą środków
impregnujących oraz powłok malarskich.
Powierzchnia podłoża powinna być czysta, stabilna, zwarta i sucha. Silikon należy
nakładać zawsze na całkowicie wyschnięte powłoki malarskie lub lakiernicze oraz
zgodnie z zaleceniami producenta i sztuki rzemieślniczej.
PRACE WYKOŃCZENIOWE
25.
TRANSPORT
26.
MONTAŻ
STOLARKI
27.
ZAWIESZENIE SKRZYDEŁ
28.
RETUSZ POWŁOKI
OCHRONNEJ ODRZWI I
SKRZYDEŁ
Stolarka przewidziana do przewozu powinny zawierać wszystkie elementy. Okucia
niezamontowane do skrzydeł lub stolarki przechowywać i transportować w
odrębnych opakowaniach. 27 Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet. Elementy mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Nadzór oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
§
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną. Wyposażoną w okucia:
łączące, zamykające, uchwytowe i zabezpieczające, odpowiadające normom
państwowym lub wymaganiom określonym w świadectwie ITB. Powleczoną
również odpowiednimi powłokami antykorozyjnymi oraz warstwami
ochronnymi powierzchniowymi.
§
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić otwór okienny lub drzwiowy, do
którego ma przylegać oboknie drewniane. W przypadku wad lub zabrudzenia
powierzchni otworu okiennego, należy je naprawić i oczyścić.
§
Stolarka powinna być osadzona w otworze zgodnie projektem i wskazaniami
nadzoru.
§
W sprawdzony otwór należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące tj. haki do obokni osadzić w otworze.
§
Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna
lub drzwi, nie więcej niż 3 mm.
§
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym,
dopuszcza się zastosowanie taśmy rozprężnej oraz pianek poliuretanowych.
§
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.
W odpowiedni sposób zawieszamy skrzydło kompletnie wykończone wraz z
kompletem okuć. Po montażu skrzydła drzwiowe powinny wykazywać wymaganą
ruchomość.
Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków, dlatego ze
szczególną należy uwagą sprawdzić stan powłoki po montażu okuć oraz
zawieszeniu skrzydeł lub montażu nowej stolarki. W przypadku miejscowych
zniszczeń powłoki do retuszu należy zastosować środki ochronne wcześniej
zastosowane.