osobiste oświadczenie majątkowe osoby fizycznej

Transkrypt

osobiste oświadczenie majątkowe osoby fizycznej
Załącznik nr 1AM do Instrukcji MEDYK
OSOBISTE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSOBY FIZYCZNEJ
(DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH, WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK CYWILNYCH ORAZ JAWNYCH)
Imię i nazwisko
Nr PESEL
Miasto
Kod
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
–
POSIADANE NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj
Adres
Właściciel
Wartość rynkowa
Łączna kwota obciążeń
POSIADANE POJAZDY
Marka
Rok produkcji
Wartość
INNY POSIADANY MAJĄTEK
Rodzaj
Wartość
ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (za ostatni rok)
Wynagrodzenie
(średniomiesięczne)
Dywidendy z udziałów
w innych firmach
Przychód z nieruchomości
Inne przychody
POŻYCZKI / KREDYTY NIE ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIA GOSPODARCZĄ
Nazwa i adres pożyczkodawcy
Kwota
Rodzaj Kredytu
Okres (od-do)
Kwota pozostała
do spłaty
Zabezpieczenie
ZOBOWIĄZANIA
Wobec budżetu
Inne
INFORMACJE FINANSOWO KSIĘGOWE – DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH UPROSZCZONĄ KSIĘGOWOŚCI (w tys. PLN)
Lokaty bankowe
Środki pieniężne
Dane na dzień:
PODPIS(Y) WNIOSKODAWCY(ÓW)
1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w osobistym oświadczeniu finansowym są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i zostały złożone
w świadomości, że ich ewentualna niezgodność ze stanem rzeczywistym może zostać potraktowana jako zamiar wyłudzenia środków finansowych,
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Jednocześnie oświadczam, że ww. majątek stanowi* / nie stanowi* wspólność majątkową z moim współmałżonkiem, tj.
(imię i nazwisko)
Miejscowość i data
Podpis osoby składającej oświadczenie
* niepotrzebne skreślić – w przypadku skreślenia „stanowi” wymagane jest przedłożenie aktu notarialnego;
w przypadku skreślenia „nie stanowi” wymagany jest podpis i parafy współmałżonka na oświadczeniu.
1/1
1/1