Regulamin Egzaminów Cambridge English 2016

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Egzaminów Cambridge English 2016
International House Integra Katowice
Centrum Egzaminacyjne PL078
REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH,
01.01.2016 – 30.06.2016 dla zapisów indywidualnych
Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie kandydatów narodowości polskiej, chcących zdawać
egzamin Cambridge English.
UWAGA! Osoby posiadające inne obywatelstwo niż polskie, proszone są przed rejestracją na
egzamin, o bezpośredni kontakt z Centrum Egzaminacyjnym.
International House Integra Katowice przeprowadza następujące egzaminy Cambridge English:
 Key (KET)
 Key for Schools (KET for Schools)
 Preliminary (PET)
 Preliminary for Schools (PET for Schools)
 First (FCE)
 First for Schools (FCE for Schools)
 Advanced (CAE)
 Proficiency (CPE)
 Business Preliminary (BEC Preliminary)
 Business Vantage (BEC Vantage)
 Business Higher (BEC Higher)
 Young Learners (YLE)
 Teaching Knowledge Test (TKT)
Poniższy regulamin nie dotyczy egzaminów YLE oraz TKT.
I.
REJESTRACJA NA EGZAMIN
Rejestracja na ww. egzaminy prowadzona jest zgodnie z Kalendarzem Sesji oraz z Cennikiem, które
stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Przed dokonaniem rejestracji kandydaci winni zapoznać się z następującymi dokumentami:
a) Regulations 2016
b) Summary regulations and Notice to candidates
Dokumenty te można pobrać ze strony www.ih.com.pl/katowice (zakładka Centrum Egzaminacyjne, Aktualne
sesje egzaminacyjne, Dokumenty do pobrania)
Kandydaci podchodzący do egzaminu w celach imigracyjnych (dotyczy państw poza Wielką Brytania),
muszą samodzielnie upewnić się w odpowiednich instytucjach imigracyjnych, jakim dokumentem
tożsamości muszą się posługiwać podczas egzaminu, by egzamin był przez dane służby uznany.
Aby zarejestrować się na egzamin w trybie indywidualnym należy:
International House Integra, ul. Warszawska 65, 40-010 Katowice
tel. 32 259 99 97, e-mail: [email protected]
Strona
2. Wnieść odpowiednią opłatę, zgodnie z Kalendarzem Sesji i Cennikiem, gotówką lub kartą w siedzibie
International House Integra w Katowicach, ul. Warszawska 65 lub przelewem na konto: International
1
1. Wypełnić formularz rejestracyjny on-line znajdujący się pod adresem www.ih.com.pl/katowice (zakładka
Centrum Egzaminacyjne, Aktualne sesje egzaminacyjne, Rejestracja na egzamin) oraz zapoznać się
z regulaminem egzaminów, dostępnym na tej samej stronie. Po wysłaniu formularza kandydat otrzyma
pocztą elektroniczną, potwierdzenie, że jego dane zostały wpisane na listę zgłoszeń oraz informację
o konieczności wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości zgodnej z Cennikiem oraz w terminie
wskazanym w Kalendarzu Sesji.
International House Integra Katowice
Centrum Egzaminacyjne PL078
REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH,
01.01.2016 – 30.06.2016 dla zapisów indywidualnych
House Integra Katowice 31 1050 1214 1000 0022 7343 9766. Przelew musi posiadać następujący opis:
imię i nazwisko osoby zdającej egzamin oraz skróconą nazwę egzaminu (np. Maria Nowak, FCE).
3. Kandydaci przystępujący do egzaminów Cambridge English: Preliminary, First, Advanced, Proficiency
(nie dotyczy to kandydatów przystępujących do egzaminów Preliminary i First w wersji „for Schools”),
Business Preliminary, Business Vantage, Business Higher zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia
do Centrum Egzaminacyjnego formularza zgody na wykonanie i przetwarzanie zdjęcia najpóźniej do
końca terminu rejestracji (można wysłać skan na adres mailowy [email protected], a oryginał
donieść najpóźniej w pierwszym dniu egzaminu). Zgodę na wykonanie i przetwarzanie zdjęcia podpisuje
kandydat pełnoletni. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę musi podpisać i dostarczyć do
International House Integra rodzic/opiekun ustawowy. Formularze zgody można pobrać ze strony
www.ih.com.pl/katowice (zakładka Centrum Egzaminacyjne, Aktualne sesje egzaminacyjne, Dokumenty
do pobrania).
Podany w formularzu zgody na wykonanie i przetwarzanie zdjęcia dokument tożsamości, musi
być tym samym, którym kandydat będzie się legitymował podczas egzaminu. W przeciwnym razie
kandydat nie zostanie wpuszczony na egzamin.
UWAGA!
Powyższe warunki, określone w punktach I.1, I.2, I.3 muszą zostać spełnione łącznie. Po spełnieniu
ww. warunków, kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji na egzamin.
Jeśli spełniony zostanie tylko jeden z tych warunków, kandydat nie będzie mógł przystąpić do
egzaminu (w przypadku zrealizowania tylko warunku wniesienia opłaty, zostanie ona kandydatowi
zwrócona po upłynięciu terminu zapisów na dany egzamin).
Osoby w wieku poniżej 18 lat muszą być rejestrowane przez ustawowych opiekunów.
Kandydaci niepełnoletni, których jedynym dowodem tożsamości na dzień egzaminu będzie
legitymacja uczniowska, zobowiązani są dostarczyć kserokopię lub skan legitymacji najpóźniej
w ostatnim dniu rejestracji na egzamin, w przeciwnym razie nie zostaną wpuszczeni na egzamin.
4. Uczniowie i studenci, którym przysługuje zniżka w okresie promocyjnym zapisów, zobowiązani są
do przedstawienia ważnej legitymacji najpóźniej do dnia zakończenia okresu promocyjnego. Legitymację
można przedstawić osobiście w Biurze International House Integra lub przesłać kserokopię pocztą
tradycyjną na adres International House Integra bądź skan legitymacji pocztą elektroniczną na adres
[email protected]
International House Integra, ul. Warszawska 65, 40-010 Katowice
tel. 32 259 99 97, e-mail: [email protected]
Strona
1. Osoby wymagające szczególnych udogodnień (np. niedowidzące, niedosłyszące) powinny zaznaczyć ten
fakt w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego on-line oraz skontaktować się z International House
Integra. Wymagane dokumenty z tym związane – zaświadczenie lekarskie (z wyjątkiem przypadków
widocznej niepełnosprawności) oraz wypełniony i podpisany wniosek o szczególne udogodnienia,
dostępny w International House Integra i pod adresem www.ih.com.pl/katowice (zakładka Centrum
Egzaminacyjne, Aktualne sesje egzaminacyjne, Dokumenty do pobrania) - powinny być złożone do
ostatniego dnia zapisów na dany egzamin (patrz załącznik nr 1). Po tym terminie dokumenty związane ze
szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględniane, chyba, że dotyczą przypadków nagłych np.
złamanie.
2
II. SZCZEGÓLNE UDOGODNIENIA
International House Integra Katowice
Centrum Egzaminacyjne PL078
REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH,
01.01.2016 – 30.06.2016 dla zapisów indywidualnych
!
Osoby niepełnosprawne wymagające szczególnych udogodnień (np. przygotowania materiałów
egzaminacyjnych w Braille’u) powinny skontaktować się z International House Integra 2 miesiące przed
zakończeniem rejestracji na dany egzamin, aby ustalić szczegóły dotyczące organizacji egzaminu.
2. Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25%, z powodu dysleksji,
dysgrafii lub dysortografii powinny zaznaczyć ten fakt w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego
on-line oraz dostarczyć do International House Integra w terminie do ostatniego dnia zapisów na dany
egzamin (patrz załącznik nr 1) następujące dokumenty:
a) zaświadczenie z poradni psychologicznej, które musi:
 być w formie raportu przygotowanego gdy kandydat był w wieku co najmniej 13 lat,
 zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii,
 zawierać nazwy testów diagnostycznych (np. testy Wechsler’a),
 być wystawiony na dokumencie z pieczęcią i podpisane przez specjalistę.
b) wypełniony i podpisany wniosek o szczególne udogodnienia.
Po zakończeniu rejestracji na dany egzamin, dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami
nie będą uwzględniane.
III. ZMIANY PO REJESTRACJI. ZWROT OPŁAT EGZAMINACYJNYCH
1. Opłata za egzamin nie może być przeniesiona na inny egzamin lub na egzamin w innym terminie.
2. Nie ma możliwości zmiany terminu egzaminu pisemnego oraz ze słuchu.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zarejestrowanych na dany egzamin nie osiągnie minimum
określonego przez Cambridge English Language Assessment, International House Integra zwróci
kandydatom wniesioną przez nich opłatę egzaminacyjną.
6. Osobom nieobecnym na egzaminie z powodu śmierci osoby bliskiej kandydatowi, przysługuje zwrot
w wysokości 60% wpłaconej kwoty za egzamin. Za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające
International House Integra, ul. Warszawska 65, 40-010 Katowice
tel. 32 259 99 97, e-mail: [email protected]
Strona
5. Osobom, które wniosły opłatę egzaminacyjną za kandydatów nieobecnych z przyczyn zdrowotnych
na egzaminie, przysługuje zwrot w wysokości 60% wpłaconej kwoty za egzamin. W celu uzyskania
zwrotu należy przedłożyć International House Integra oryginał zwolnienia lekarskiego (zwolnienie
powinno być wystawione na wniosku o zwrot z powodów medycznych pobranym z International House
Integra lub z adresu www.ih.com.pl/katowice (zakładka Centrum Egzaminacyjne, Aktualne sesje
egzaminacyjne, Dokumenty do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od daty egzaminu
pisemnego dla danej sesji, określonej w Kalendarzu Sesji. Zwrot w formie przelewu bankowego lub
wypłaty gotówki w kasie International House Integra nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnie
wypełnionych dokumentów.
3
4. Kandydat może zrezygnować z przystąpienia do egzaminu i otrzymać zwrot opłaty egzaminacyjnej
w pełnej wysokości, pod warunkiem złożenia wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej najpóźniej
w ostatnim dniu rejestracji na dany egzamin, który określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu. Formularz wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej można pobrać w International House
Integra lub pod adresem www.ih.com.pl/katowice (zakładka Centrum Egzaminacyjne, Aktualne sesje
egzaminacyjne, Dokumenty do pobrania).
International House Integra Katowice
Centrum Egzaminacyjne PL078
REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH,
01.01.2016 – 30.06.2016 dla zapisów indywidualnych
w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę,
pasierba, przysposobionych i przysposabiających. W celu uzyskania zwrotu należy przedłożyć
International House Integra kserokopię aktu zgonu, wniosek o zwrot z powodów rodzinnych (wniosek
można pobrać w International House Integra lub z adresu www.ih.com.pl/katowice (zakładka Centrum
Egzaminacyjne, Aktualne sesje egzaminacyjne, Dokumenty do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie
14 dni licząc od daty egzaminu pisemnego dla danej sesji, określonej w Kalendarzu Sesji. Zwrot w formie
przelewu bankowego lub wypłaty gotówki w kasie International House Integra nastąpi w ciągu 14 dni od
daty otrzymania poprawnie wypełnionych dokumentów.
7. Kandydat może ubiegać się o zmianę terminu egzaminu ustnego uzasadniając to bardzo ważnymi
okolicznościami, na które nie ma on wpływu i poświadczając te okoliczności odpowiednim
zaświadczeniem. Ewentualny nowy termin musi przypadać przed zakończeniem sesji egzaminacyjnej.
Zmiana taka jest bezpłatna, jest jednak warunkowana możliwościami organizacyjnymi International
House Integra.
IV. ZASADY SESJI EGZAMINACYJNEJ
1. Informacje dotyczące indywidualnego planu sesji zostaną przekazane każdemu kandydatowi
w zawiadomieniu o terminach i miejscach egzaminu (Confirmation of Entry).
Kandydaci indywidualni otrzymają Confirmation of Entry pocztą elektroniczną z adresu
[email protected] Confirmation of Entry jest załącznikiem w formacie
PDF.
Aby
mieć
pewność,
że
e-mail
dotrze,
rekomendujemy
dodanie
domeny
„@cambridgeenglish.org” do zaufanych.
2. Kandydaci, którzy nie otrzymają Confirmation of Entry 10 dni przed pierwszą możliwą częścią egzaminu
(ustną lub pisemną zgodnie z Kalendarzem Sesji) proszeni są o niezwłoczny kontakt z International
House Integra.
3. Kandydatom, którzy nie otrzymali Confirmation of Entry oraz nie zgłosili tego faktu w International House
Integra, co uniemożliwiło im przystąpienie do egzaminu, nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty
egzaminacyjnej z wyżej wymienionego powodu.
4. Na każdą część egzaminu należy stawić się 30 minut przed podanym czasem mając przy sobie:
a) ważny dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem (akceptowane dowody tożsamości: dowód
osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja uczniowska – wyłącznie w sytuacji, gdy kandydat jest
niepełnoletni, nie dysponuje innym dowodem tożsamości oraz dostarczył kserokopię lub skan legitymacji
w czasie rejestracji na egzamin).
Osoby, które nie będą miały przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, mogą
nie zostać wpuszczone na salę egzaminacyjną
International House Integra, ul. Warszawska 65, 40-010 Katowice
tel. 32 259 99 97, e-mail: [email protected]
Strona
5. Kandydaci nie mogą sami dokonywać wyboru osoby, z którą będą zdawać egzamin ustny - pary
kandydatów są dobierane przez pracowników International House Integra. W przypadku nieparzystej
4
b) Confirmation of Entry,
c) długopis, ołówek i gumkę.
International House Integra Katowice
Centrum Egzaminacyjne PL078
REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH,
01.01.2016 – 30.06.2016 dla zapisów indywidualnych
liczby kandydatów istnieje możliwość, iż egzamin ustny odbędzie się w formacie 3:2, tj. kandydaci będą
egzaminowani we trójkę.
6. Egzamin ustny może być nagrywany celem kontroli jakości przeprowadzanej przez Cambridge English
Language Assessment.
7. Kandydaci przystępujący do egzaminów: Preliminary, First, Advanced, Proficiency, Business Preliminary,
Business Vantage, Business Higher, muszą zostać sfotografowani w dniu egzaminu. Nie dotyczy to
egzaminów w wersji „for Schools”. Procedura ta ma na celu wiarygodną weryfikację tożsamości
kandydata oraz otrzymanych przez niego wyników przez organizacje takie jak uniwersytety czy instytucje
imigracyjne. Zdjęcia zostaną wykonane przed częścią ustną lub pisemną. Fotografia zostanie
umieszczona razem z wynikiem egzaminu na stronie https://verifier.cambridgeenglish.org. Kandydaci
sami decydują o tym, kto otrzyma dostęp do ich wyniku i zdjęcia poprzez udostępnianie swojego loginu
i hasła instytucji, której chcą umożliwić weryfikację wyniku egzaminu.
International House Integra jest odpowiedzialne za wykonanie zdjęć i przesłanie ich do Cambridge
English Language Assessment. Zdjęcia będą przechowywane w Cambridge English Language
Assessment stosownie do obowiązującego w Wielkiej Brytanii Prawa Ochrony Danych Osobowych.
Zdjęcia wykonywane są poprzez specjalny program komputerowy. Po przesłaniu ich przez International
House Integra do Cambridge English Language Assessment zostaną one automatycznie wykasowane
z nośników pamięci Centrum Egzaminacyjnego.
UWAGA!
A. Na sali egzaminacyjnej zabronione jest posiadanie jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego
pozwalającego na robienie zdjęć, nagrywanie lub przesyłanie danych. Dotyczy to m.in.:
odtwarzaczy Mp3/Mp4, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, czytników, smart
watche’y itp. Zalecamy nie przynoszenie tego typu urządzeń na egzamin.
B. Jeżeli mimo to kandydaci będą mieli przy sobie urządzenia elektroniczne - telefony
komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne, których dotyczy zasada z punktu A, muszą
zostać wyłączone i oddane do depozytu obsłudze egzaminu, na cały czas jego trwania,
włącznie z przerwami. Urządzenia te będą podczas egzaminu przechowywane poza salą
egzaminacyjną. Osoby, które nie będą chciały dostosować się do tego wymogu, nie będą
mogły wziąć udziału w egzaminie. W takim przypadku nie ma możliwości ubiegania się o
zwrot pieniędzy.
C. W czasie trwania całego egzaminu kandydat może mieć przy sobie jedynie: Confirmation
of Entry, dokument tożsamości, ołówek, gumkę i długopis, chusteczki higieniczne oraz
niezbędne lekarstwa.
D. W trakcie trwania egzaminu zabronione jest jakiekolwiek komunikowanie się z innymi
zdającymi lub próby odpisywania od innych kandydatów.
E. W trakcie egzaminu niedozwolone jest jedzenie i picie (wyjątkiem jest niegazowana woda
mineralna w małej, przezroczystej, plastikowej butelce).
F. Prosimy również o nieprzynoszenie przedmiotów wartościowych.
H. Dyskwalifikacja wiąże się z nieujawnieniem przez Cambridge English Language Assessment
Strona
wyników egzaminu.
5
G. Kandydaci, którzy nie zastosują się do powyższych zasad mogą zostać zdyskwalifikowani.
International House Integra, ul. Warszawska 65, 40-010 Katowice
tel. 32 259 99 97, e-mail: [email protected]
International House Integra Katowice
Centrum Egzaminacyjne PL078
REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH,
01.01.2016 – 30.06.2016 dla zapisów indywidualnych
V. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU
Uwagi dotyczące przebiegu egzaminu w części pisemnej lub ustnej należy przekazać osobie prowadzącej
dany egzamin natychmiast po jego zakończeniu. W przypadku uwag dotyczących egzaminu ze słuchu
należy je zgłaszać osobie prowadzącej egzamin na początku testu, po wysłuchaniu nagrania próbnego.
Dodatkowo uwagi te należy zgłosić w formie pisemnej do International House Integra w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni licząc od daty egzaminu, do którego się one odnoszą.
VI.
WYNIKI EGZAMINÓW
1. Arkusze egzaminacyjne są przesyłane do oceny w Cambridge English Language Assessment. Nie
istnieje możliwość wglądu w prace egzaminacyjne czy też uzyskania informacji na temat ilości
otrzymanych punktów z poszczególnych zadań. Cambridge English Language Assessment nie
udostępnia prac kandydatom ani centrom egzaminacyjnym.
2. Wyniki egzaminów (Statements of Results) dostępne będą na stronie internetowej Cambridge English
Language Assessment: https://candidates.cambridgeenglish.org. Daty pojawienia się wyników
egzaminów oraz indywidualne hasła dostępu do strony będą zawarte w Confirmation of Entry.
3. O wynikach nie informujemy drogą elektroniczną ani telefonicznie.
4. Reklamacje wyników należy zgłaszać do International House Integra w terminie 15 dni, licząc od daty
ogłoszenia wyników. Istnieją dwie możliwości odwołania się od wyniku egzaminu do Cambridge English
Language Assessment:
a) ETAP I - ponowne przeliczenie punktów uzyskanych przez kandydata - usługa płatna na rzecz
Cambridge English Language Assessment (etap obowiązkowy przed przystąpieniem do drugiego
etapu odwołania od wyniku);
b) ETAP II - ponowne sprawdzenie i ocena pracy kandydata (z wyłączeniem ustnej części egzaminu) –
usługa płatna na rzecz Cambridge English Language Assessment.
Powyższe usługi są płatne. W przypadku zmiany oceny przez Cambridge English Language Assessment,
opłata za usługi wymienione w punktach 4a i 4b zostaną kandydatowi zwrócone.
5. Certyfikaty dostępne są po ok. 4 tygodniach od ogłoszenia wyników. O terminie odbioru certyfikatów
informujemy kandydatów drogą elektroniczną.
6. Kandydaci mogą odebrać certyfikat osobiście lub za pośrednictwem osoby wskazanej na upoważnieniu
(formularz do pobrania ze strony www.ih.com.pl/katowice/, zakładka Centrum Egzaminacyjne, Aktualne
Sesje Egzaminacyjne, Dokumenty do pobrania). Certyfikaty wydawane są za okazaniem ważnego
dowodu tożsamości ze zdjęciem. Istnieje też możliwość przesłania Certyfikatu kurierem, w takim
przypadku prosimy o kontakt z Centrum Egzaminacyjnym.
Strona
6
7. Certyfikaty przechowywane są w International House Integra przez dwa lata licząc od daty pierwszej
możliwości ich odbioru. Po tym terminie dokumenty te są niszczone, podobnie jak wszelkie dane
osobowe kandydata.
International House Integra, ul. Warszawska 65, 40-010 Katowice
tel. 32 259 99 97, e-mail: [email protected]
International House Integra Katowice
Centrum Egzaminacyjne PL078
REGULAMIN EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH,
01.01.2016 – 30.06.2016 dla zapisów indywidualnych
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTERNATIONAL HOUSE INTEGRA
1.
International House Integra, jako autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Language
Assessment realizuje usługi egzaminacyjne świadczone przez tę instytucję i jest odpowiedzialne
za zagwarantowanie sposobu przeprowadzania egzaminów zgodnie z procedurami i zasadami
Cambridge English Language Assessment.
2. International House Integra nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z przyczyn
nieleżących po stronie International House Integra oraz okoliczności, na które International House Integra
nie ma wpływu. Dotyczy to w szczególności niezawinionych przez International House Integra przerw czy
opóźnień w przebiegu egzaminu, odwołania egzaminu, jak również opóźnień w podaniu wyników.
3. W każdym przypadku International House Integra dołoży starań, aby jak najszybciej usunąć ewentualne
wynikłe zakłócenia i nieprawidłowości oraz przywrócić prawidłowy przebieg realizacji każdego elementu
usługi egzaminacyjnej. Ewentualna odpowiedzialność International House ogranicza się do umożliwienia
przystąpienia do egzaminu w innym terminie lub zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
4. International House Integra zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, a jego zmiany
stają się obowiązujące w momencie ich publikacji na stronie www.ih.com.pl/katowice.
Strona
7
Katowice,01.12.2015
International House Integra, ul. Warszawska 65, 40-010 Katowice
tel. 32 259 99 97, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty