Uchwała Nr V1/37/07 Rady Gminy Sadkowice dnia 20 marca 2007r.

Transkrypt

Uchwała Nr V1/37/07 Rady Gminy Sadkowice dnia 20 marca 2007r.
Uchwa³aNr V1/37/07
RadyGminy Sadkowice
z dnia 20 marca2007r.
w sprawienadaniaStatutuUrzêdowi GminywSadkowicach.
Na podstawieart. 18 ust. 2, pkt 15 ustawyz dnia 8 marac1990r. o samorz¹dzie
gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591,z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z2003r.Nr80,poz.717, Nr 162,
poz. 1568,z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116,poz. 1203, Nr 167,poz. 1759,z 2005r., Nr
172,poz. 1441,Nr175,poz. 1457, z2006r., Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz. 1337/ orazart.
20 ust 2 i 238 ust. 3 ustawyz dnia 30 czerwca2005r.o finansachpublicznych/ Dz. U.
Nr 249, poz. 2104,Nr 169,poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,poz. 708, 187,
poz. 1381,Nr 170,poz. 1217i 1218,Nr 249, poz. 1832/ :RadaGminy Sadkowiceuchwala,
co nastêpuje:
1. Nadajesiê StatutUrzêdowi Gminy w Sadkowicach,w brzmieniuokreœlonym
w
za³¹cznikudo niniejszejuchwa³y.
2. Wykonanieuchwa³ypowierzasiê Wójtowi Gminy.
3. Uchwa³awchodzi w ¿yciepo up³ywie 14dni od dnia og³oszeniaw Dzienniku
UrzêdowymWojewództwa£ódzkiego.
:~~~~3minY

Podobne dokumenty