plan nauczania M.20 - Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Transkrypt

plan nauczania M.20 - Górnośląskie Centrum Edukacyjne
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Typ placówki: Centrum Kształcenia Ustawicznego
Nazwa kwalifikacji: M.20. Wykonywanie i naprawa maszyn, urządzeń
i narzędzi
Nazwa zawodu: ŚLUSARZ 722204
Efekty kształcenia wspólne: BHP, PDG, JOZ, KPS, PKZ (M.a),
Forma kształcenia: zaoczna
Lp.
Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne
K1
Zajęcia
praktyczne
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1
Podstawy konstrukcji maszyn
66
17
2
Podstawy technik wytwarzania
88
22
3
Technologia napraw
elementów maszyn, urządzeń i
88
22
narzędzi
4
Działalność gospodarcza w
17
4
branży mechanicznej
5
Język angielski w branży
17
4
mechanicznej
Liczba godzin zajęć teoretycznych
276
Liczba godzin kształcenia on-line
69
Ogólna liczba godzin kształcenia
345
teoretycznego
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
6
Konstrukcje maszyn
40
7
Zajęcia praktycznewykonywanie i naprawa
100
elementów maszyn, urządzeń i
narzędzi
8
Zajęcia praktyczne125
wykonywanie połączeń
9
Zajęcia praktyczne-naprawa i
83
konserwacja
Liczba godzin zajęć praktycznych
348
Zajęcia teoretyczne
Liczba godzin
w cyklu
nauczania
83
110
110
21
21
276
69
345
40
100
125
83
348

Podobne dokumenty