formularz zgłoszeniowy

Komentarze

Transkrypt

formularz zgłoszeniowy
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wypełnioną kopię formularza należy przesłać faxem (0-22) 690-89-00, (0-22) 690-88-21
Nazwa Płatnika:________________________________________________________________________________
Adres:________________________________________________________________________________________
NIP:__________________________________________________________________________________________
Telefon:____________________________________ Fax:_______________________________________________
Osoba kontaktowa: ___________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________________________
Imię, nazwisko i e-mail uczestnika
Tytuł kursu
Data
Cena
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Uwagi:
Osoba akceptująca zobowiązania Zamawiającego musi złożyć podpis. Jest to niezbędny warunek do rezerwacji miejsc na kursach oraz
potwierdza przyjęcie przez zamawiającego warunków finansowych i organizacyjnych oferowanych szkoleń. Jednocześnie stanowi to
podstawę do wystawienia faktury.
Kursy prowadzone przez Oracle University podlegają zasadom publikowanym na stronie internetowej http://education.oracle.com/pl/terms/
termspolicies030115.html. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi warunkami i zasadami rejestracji
oraz rezygnacji ze szkolenia.
Centrum Edukacyjne Oracle Polska zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy liczba zgłoszonych na szkolenie
osób będzie mniejsza niż 6 oraz w przypadku gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z przyczyn losowych.
O odwołaniu szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
W przypadku nie otrzymania potwierdzenia odbycia się kursu przed planowanym terminem prosimy o kontakt telefoniczny.
Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15.12.97 w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 156, poz.
1024 z późniejszymi zmianami), jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do akceptacji
kosztów oraz stosowną pieczęć
Data
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Oracle University
Tel : 22 690-88-96. Strona internetowa www.oracle.com/pl/education.

Podobne dokumenty