Jak skutecznie rozwiązywać konflikty

Transkrypt

Jak skutecznie rozwiązywać konflikty
„JAK SKUTECZNIE ROZWIĄZAĆ KONFLIKTY”
Cel zajęć:
- ukazanie że konflikty są zjawiskiem powszechnym ale ważne jest jak je
rozwiązujemy
- omówienie skutków nie rozwiązanych konfliktów
- przekazanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Pomoce:
- arkusz papieru
- mazaki
Forma zajęć:
1. Ustalenie, czym jest konflikt?
2. Omówienie czynników utrudniających rozwiązywanie konfliktów.
3. Przedstawienie czynników ułatwiających rozwiązywanie konfliktów.
4. Uczniowie anonimowo wpisują na kartkach „Z kim i o co mają
największe konflikty.
5. Nauczyciel na podstawie kartek wypisuje obszary konfliktów.
6.Odegranie scenki przedstawiającej konflikt i rozwiązywanie go
(nauczyciel obserwatorem i negocjatorem)
7. Wspólne poszukiwania najlepszych rozwiązań sytuacji konfliktowych.
Spotkanie pierwsze. CZYM SĄ KONFLIKTY?
Przywitanie się podanie tematu, postawienie problemu - podkreślenie
powszechności zjawiska konfliktów i znaczenia umiejętności ich
rozwiązywania.
1. Ustalenie czym jest konflikt.
Pytanie: Co to jest konflikt? Opiszcie własnymi słowami.
Przykłady wypowiedzi uczniów: spór między osobami, kłótnia, różnica zdań,
sprzeczka
Pytanie: Kogo dotyczą konflikty, między kim występują?
Przykłady wypowiedzi uczniów: między kolegami, między rodzeństwem,
między rodzicami a dziećmi, między nauczycielami a uczniami, między
państwami.
Pytanie: Jakie są skutki nierozwiązanych konfliktów?
Przykłady wypowiedzi: rozwód, złość, wojna, zagłada ziemi, zerwanie
przyjaźni.
2. Czynniki utrudniające rozwiązanie konfliktu.
Pytanie: Co utrudnia rozwiązanie konfliktu, dogadanie się?
Przykłady wypowiedzi: upór, żarty, brak szczerości, brak przemyślenia
sytuacji zarozumiałość, uprzedzenia.
Nauczyciel wypisuje wymienione czynniki na tablicy.
3. Czynniki ułatwiające rozwiązanie konfliktu.
Pytanie: Co pomaga, co ułatwia rozwiązanie konfliktu?
Przykłady wypowiedzi: wczuwanie się w sytuację innych, pogodzenie się z
rzeczywistością, tolerancja, dążenie do zgody, przeproszenie, uprzejmość.
Nauczyciel notuje na tablicy, potem podsumowuje te wypowiedzi,
ewentualnie uzupełni. Zwraca uwagę, że rozwiązywania konfliktów można
się nauczyćBędzie o tym mowa na następnej lekcji.
4. Nauczyciel rozdaje kartki i prosi o krótką (1-3 zdania)
anonimową wypowiedź na temat :
,,Z kim masz największe konflikty i o co?” albo ,, Z kim i o co mają
największe konflikty ludzie w twoim wieku”
Spotkanie drugie. JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY?
Przypomnienie tematu.
5. Nauczyciel na podstawie kartek z poprzedniej lekcji, wypisuje na
tablicy najważniejsze obszary konfliktów (z rodzicami, kolegami,
nauczycielami, rodzeństwem). Wspólnie z uczniami nauczyciel wybiera
przykład konfliktu tak, aby był rzeczywiście typowy, ,,prawdziwy”, a
jednocześnie nie dotyczył osobiście nikogo z obecnych.
6. Odgrywanie scenki przedstawiającej konflikt i rozwiązanie go.
Przy rozwiązaniu konfliktów trzeba się odwołać do czynników
ułatwiających i utrudniających jego rozwiązanie
7. Nauczyciel podsumowuje najważniejsze problemy z obu lekcji
Można zaproponować, że w przyszłości, w razie wystąpienia w klasie
rzeczywistego konfliktu, zostanie on rozwiązany zgodnie z nabytymi
umiejętnościami.
Konflikt bez rozwiązania często prowadzi do zachowań
agresywnych.