ZASADY REKRUTACJI DO KLASY IV O PROFILU: PIŁKA RĘCZNA

Transkrypt

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY IV O PROFILU: PIŁKA RĘCZNA
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY IV
O PROFILU: PIŁKA RĘCZNA
Jakie cechy powinna spełniać kandydatka do klasy IV (sportowej):



bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę medycyny
sportowej - po zakwalifikowaniu do klasy sportowej.
dobre wyniki w nauce umożliwiające dziecku podjecie dodatkowych zadań
jakie są związane z udziałem w treningach i uczęszczaniem do klasy
sportowej
posiadać zainteresowania sportowe i predyspozycje psycho–fizyczne
(ambicja, wola walki, zaangażowanie, chęć udziału w zajęciach sportowych);
Warunki przystąpienia do testów naborowych:
•
podanie o przyjęcie do SP 51 do klasy o profilu sportowym (zał.1)
•
oświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego
kandydata do oddziału sportowego (zał.2)
•
opinia wychowawcy o uczniu-kandydacie do oddziału sportowego.( zał. 7)
•
strój sportowy na halę (koszulka, spodenki, obuwie zmienne na halę np.
adidasy)
o
stanie
zdrowia
dziecka-
O przyjęciu kandydata do klasy czwartej decyduje:


ilość punktów uzyskanych w teście naborowo–selekcyjnym;
opinia wychowawcy uwzględniająca : umiejętność współpracy w grupie
Trener, który będzie prowadził zajęcia treningowe w klasie IV jest trenerem
selekcjonerem i do niego należy podjęcie ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu
dziecka na listę uczniów – kandydatów do klasy sportowej.
Uczeń - sportowiec nie wywiązujący się ze swoich obowiązków edukacyjnych,
sportowych lub sprawiający problemy wychowawcze może zostać przeniesiony na
podstawie wniosku trenera do swojej szkoły rejonowej.
Rodzice/opiekunowie prawni w przypadku zakwalifikowania dziecka do klasy
sportowej są zobowiązani do wypełnienie karty zawodnika, która jest deklaracją
przynależności dziecka do klasy sportowej oraz klubu patronackiego MKS Kusy
Szczecin, a także zgłoszeniem do Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej
w celu wydania licencji zawodnika.
Uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do klasy sportowej obowiązuje regulamin
wychowania fizycznego dla klas sportowych.
KOMISJA REKRUTACYJNA
 komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły spośród nauczycieli – trenerów
szkoły;
 przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest trener koordynator ds klas
sportowych o profilu: piłka ręczna, w SP51 lub z-ca Dyrektora ds sportu;
 w skład komisji wchodzą: trener organizujący nabór do klasy sportowej
o profilu: piłka ręczna (odpowiedzialny za nabór do klasy IV) oraz trenerzy
współpracujący z MKS Kusy Szczecin.
Obowiązki komisji rekrutacyjnej:
 ustalenie zakresu sprawdzianów i skali punktowej
 przeprowadzenie sprawdzianów wg ustalonych zasad
 opracowanie listy kandydatów wg niniejszej procedury i przedłożenie jej do
zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły zgodnie z wyznaczonymi terminami
 sporządzenie protokołu poegzaminacyjnego.
Od ustaleń Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu kandydata rodzice/opiekunowie
prawni mogą się odwołać do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni.
Dyrektor Szkoły w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi
zainteresowanym stronom.
Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.